پایان نامه اثر عصاره برخی از گیاهان دارویی مراتع استان اردبیل بر جمعیت میکروبی شکمبه تحت شرایط آزمایشگاهی

word 3 MB 32499 84
مشخص نشده کارشناسی ارشد مهندسی علوم دامی - دامپروری - دام و طیور
قیمت قبل:۶۴,۷۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • - مقدمه

  در بین حیوانات اهلی گیاهخوار، نشخوارکنندگان سهم بزرگی را در تامین خوراک و سلامت بشر دارند. از طرفی تغذیه نقش اصلی را در بازده اقتصادی و عملکردی این دام‌ها داشته به طوری که تقریبا دوسوم از کل هزینه تولیدات دامی در واحدهای مختلف پرورش دام به هزینه‌های خوراک اختصاص داشته و از طرفی با توجه به مسئله کمبود پروتئین حیوانی و افزایش تولید با منابع علوفه‌ای موجود، لازم است تا از ارزش تغذیه‌ای منابع خوراکی قابل دسترس و مکمل‌های قابل استفاده به منظور افزایش راندمان تولید اطلاع کافی وجود داشته باشد (امیرخانی، 1386). از این رو اهمیت تغذیه مناسب نشخوارکنندگان ایجاب می‌نماید که ارزش غذایی هر یک از مواد خوراکی و اجزای تشکیل دهنده آنها طبق روش‌های صحیح و استاندارد تعیین گردد (قورچی، 1374).

  معده حیوانات نشخوارکننده از چهار بخش شکمبه، نگاری، هزارلا و شیردان تشکیل گردیده است (آلاوونگ و همکاران، 2010). سه بخش اول فاقد هر گونه غده بوده و پیش معده نامیده شده و دو بخش آخر جایی است که هضم میکروبی یا تخمیر در آن صورت می‌پذیرد (منصوری و همکاران، 1381). شکمبه دارای انواع باکتری، پروتوزوآ و قارچ است اما باکتری در تمام جنبه‌های تخمیر شکمبه‌ای نقش غالب را بازی می‌کند (راسل و همکاران، 2002).

  حیوانات نشخوار کننده (گاو، گوسفند، بز و غیره) آنزیم‌های تجزیه‌کننده فیبر را نمی‌سازند و برای استفاده از ترکیبات دیواره سلولی گیاهان متکی به میکروارگانیسم‌های مستقر در دستگاه گوارش خود می‌باشند به این ترتیب که حیوان برای میکروارگانیسم‌ها زیستگاهی فراهم می‌کند به نام شکمبه و در عوض میکروارگانیسم‌ها نیز با تخمیر خوراک و تولید انواع اسیدها، پروتئین‌های میکروبی و ویتامین‌ها را برای نشخوارکننده قابل استفاده می‌نمایند (راسل و همکاران، 2002).

  متناسب با نوع خوراک مصرفی روزانه در گاو 100 تا 190 لیتر بزاق ترشح می‌شود (منصوری و همکاران، 1381). بزاق مرکب از بی کربنات و فسفات بوده و به عنوان یک عامل بافری مهم در شکمبه عمل می‌نماید (منصوری و همکاران، 1381).

   

  1-2- محتویات شکمبه و ویژگی‌های تخمیر در نشخوارکنندگان

  محتویات شکمبه به صورت لایه‌هایی از ناحیه شکمی تا ناحیه پشتی از هم متمایز می‌باشند همچنین بین محتویات قسمت‌های قدامی و خلفی شکمبه نیز تفاوت‌هایی وجود دارد گازهای حاصل از تخمیر در قسمت فوقانی شکمبه تجمع می‌یابند، علوفه‌های بلند یک لایه بزرگ و متراکم از مواد جامد را تشکیل می‌دهند که مقدار نسبتا کمی مایع همراه آن وجود دارد و ذرات ریزتر در زیر آن قرار می‌گیرند. بخش مایع نیز پایین‌ترین قسمت را اشغال می‌کند (منصوری و همکارن، 1381).

   

  1-2-1- گازهای حاصل از تخمیر

  تولید گاز در نشخوارکنندگانی نظیر گاو 2 تا 4 ساعت بعد از هر وعده غذایی به سقف 40 لیتر در ساعت می‌رسد یعنی زمانی که سرعت تخمیر در بیشترین مقدار خود می‌باشد (چیبا و همکاران، 2009). گازهای اصلی شکمبه عبارتند از:

  (60%) 2CO، (30 تا 40) 4CH، مقادیر متفاوتی از 2N، مقدار کمی 2H و 2O (چیبا و همکاران، 2009). گازهای تجمع‌یافته در قسمت فوقانی شکمبه را عمدتا گازهای کربنیک و متان تشکیل می‌دهند (منصوری و همکاران، 1381). نشخوارکنندگان مسئول تولید 16 الی 20 درصد از گاز متان گلخانه‌ای اتمسفر می‌باشند که 75% آن به وسیله‌ی گاوها تولید می‌شود (بهاتا و همکاران، 2007).

  متان یک گاز گلخانه‌ای قوی می‌باشد (سیروهی و همکاران، 2012) و بعد از 2CO عامل اصلی اثر گلخانه‌ای است به طوری که حدود 20 درصد از اثر گلخانه‌ای به دلیل حضور گاز متان می‌باشد. نشخوارکنندگان مسئول تولید 16 الی 20 درصد از گاز متان گلخانه‌ای اتمسفر می‌باشند (شکل 1-1) که 75% آن به وسیله‌ی گاوها تولید می‌شود و تولید متان حدود 2 الی 12 درصد از کل انرژی حاصله از غذا را از دسترس حیوان خارج کرده (بهاتا و همکاران، 2007) لذا امروزه متخصصین تغذیه دام به منظور کاهش اتلاف انرژی فوق، به ترکیبات ضد میکروبی مانند یونوفرها، آنتی بیوتیک‌ها و اخیرا گیاهان دارویی توجه بسیاری مبذول داشته‌اند زیرا این ترکیبات بر روی فعالیت میکروارگانیسم‌های تولیدکننده هیدروژن اثر ممانعت کنندگی دارند (سیروهی و همکاران، 2012). متان بعد از عامل اصلی اثر گلخانه‌ای است حدود 20 درصد از اثر گلخانه‌ای به دلیل حضور گاز متان می‌باشد (بهاتا و همکاران، 2007).

   

    

   

  1-2-2- اسیدهای چرب فرار

  مقدار اسیدهای چرب فرار کوتاه زنجیر 4 ساعت بعد از مصرف خوراک به حداکثر می‌رسد (آلاوونگ و همکاران، 2010). اسیدهای چرب فرار منبع اصلی تامین انرژی قابل متابولیسم برای حیوان نشخوارکننده می‌باشند (منصوری و همکاران، 1381). حدود 60 الی 70 درصد از انرژی اپیتلیوم روده از اسیدهای چرب کوتاه زنجیر، به ویژه از بوتیرات مشتق شده اسیدهای چرب کوتاه زنجیر حدود 80 درصد از انرژی نگهداری نشخوارکنندگان را تامین می‌کنند، اسیدهای چرب فرار اصلی شکمبه به ترتیب فراوانی عبارتند از: استیک، پروپیونیک، بوتیریک، ایزوبوتیریک، والریک، ایزو والریک، 2-متیل بوتیریک، هگزانوئیک و هپتانوئیک اسید که در بخش‌های مختلف شکمبه بر اثر تخمیر میکروبی فیبر جیره تولید می‌شوند (آلاوونگ و همکاران، 2010). تولید اسیدهای چرب فرار حاصل از تخمیر میکروبی، باعث کاهش pH شکمبه شده که توسط بزاق مجددا به حد نرمال (7/6=pH) خود باز گردانده می‌شود (سوناگاوا و همکاران، 2007). زیرا کاهش   pHشکمبه تا کمتر از 2/6 سرعت هضم را کاهش داده و باعث افزایش مرحله تاخیر در هضم می‌شود. بزاق غدد بناگوشی سرشار از یون‌های نمکی (به ویژه سدیم، پتاسیم، فسفر و بی کربنات) است که ظرفیت بافری بزاق را تامین می‌کنند (منصوری و همکاران، 1381).

   

  1-2-3- نیتروژن آمونیاکی

  تجزیه پروتئین‌ها و اسیدهای آمینه برای تولید آمونیاک بسیار مورد توجه بوده زیرا آمونیاک برای رشد بسیاری از میکروارگانیسم‌های شکمبه که کربوهیدرات‌ها را تخمیر می‌کنند ضروری است (منصوری و همکاران، 1381). از طرفی سنتز پروتئین میکروبی بستگی به حضور انرژی (حاصل از تخمیر مواد آلی موجود در شکمبه) و حضور نیتروژن حاصل از تجزیه‌ی منابع پروتئینی و غیر پروتئینی دارد و در عین حال آمونیاک شکمبه‌ای منبع اصلی برای سنتز پروتئین میکروبی به وسیله‌ی باکتری‌های شکمبه است (کارسلی و همکاران، 2000). آمونیاک سوبسترای مطلوب برای سنتز پروتئین توسط باکتری‌های سلولوتیک، متانزا و بعضی باکتری‌های آمیلولیتیک است (منصوری و همکاران، 1381). غلظت نرمال مورد نیاز از آمونیاک شکمبه‌ای برای حداکثر سنتز پروتئین میکروبی نامشخص است ولی در شرایط آزمایشگاهی این مقدار mg/dl 5 می‌باشد (کارسلی و همکاران، 2000).

   

  1-2-4- ترکیب جمعیت‌های میکروبی در بخش‌های مختلف شکمبه

  از نظر اکولوژیکی چند بخش مختلف در شکمبه وجود دارد و ترکیب جمعیت‌های میکروبی موجود در این بخش‌ها نیز متناسب با محل آن‌ها متفاوت می‌باشد (منصوری و همکاران، 1381). مثلا باکتری‌های تجزیه کننده اوره به دیواره شکمبه می‌چسبند، قسمت عمده‌ی تک‌یاخته‌ها و قارچ‌ها در قسمت سطح محتویات شکمبه قرار دارند، بخش مایع عمدتا مخزن باکتری‌های هضم کننده مواد غیر سلولزی است که اجزای محلول در آب را تجزیه می‌کنند، لایه‌های پایینی شکمبه که آبکی‌تر بوده و هنوز هم دارای مقدار قابل توجهی الیاف قابل تخمیر است احتمالا غنی ترین منبع باکتری‌های سلولایتیک می‌باشد (منصوری و همکاران، 1381).

   

  1-3- میکروارگانیسم‌های شکمبه

  ثبات محیط شکمبه و جریان منظم خوراکهای با قابلیت تخمیر بالا به عنوان سوبسترا به داخل آن، شکمبه را به عنوان محل مناسبی برای استقرار و رشد و تکثیر میکروارگانیسم‌ها جهت فعالیت‌های تخمیری مطلوب گردانده است، به طوری که در آن گونه‌های متنوع میکروبی به طور مشترک در تجزیه کربوهیدرات‌ها و پروتئین‌ها دخالت دارند. به طور کلی میکروارگانیسم‌های شکمبه به سه دسته باکتری‌ها، تک‌یاخته‌ها و قارچ‌های بی‌هوازی تقسیم بندی می‌شوند (منصوری و همکاران، 1381).

  1-3-1- باکتری‌ها

  هر میلی لیتر از مایع شکمبه حاوی 10 الی 50 بیلیون باکتری می‌باشد (چیبا 2009). تا کنون بیش از 200 گونه باکتری از شکمبه جداسازی و شناسایی شده است (منصوری و همکاران، 1381). گروه‌های اصلی باکتری‌های شکمبه عبارتند از:

  الف) سلولایتیک‌ها: سلولز را هضم می‌کنند.

  ب) همی سلولولایتیک‌ها: همی سلولز را هضم می‌کنند.

  پ) آمیلولایتیک‌ها: نشاسته را هضم می‌کنند.

  ت) پروتئولایتیک‌ها: پروتئین را هضم می‌کنند.

  س) پکتینولایتیک: پکتین را هضم می‌کنند.

  ج) لیپولایتیک: لیپید را هضم می‌کنند.

  چ) مصرف‌کننده‌های قندها: مونوساکاریدها و دی ساکاریدها را مصرف می‌کنند.

  ح) مصرف‌کننده‌های اسیدها: اسیدهای لاکتیک، سوکسینیک، مالیک و غیره را مصرف می‌کنند.

  خ) تولیدکننده‌های آمونیاک

  د) سنتزکننده‌های ویتامین‌ها

  ز) تولیدکننده‌های متان (چیبا، 2009).

  همه‌ی این باکتری‌ها بی‌هوازی می‌باشند و بیشتر آن‌ها تخمیرکننده‌ی کربوهیدرات‌ها هستند از جمله باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی و باکتری‌های ثابت و متحرک. باکتری‌ها در روند تخمیر شکمبه‌ای نقش بسیار مهمی دارند (شکل 2-1)، هیدروژن ورودی منتقل می‌شود و سپس با مصرف شدن توسط متانوژن‌ها مقدار آن به تعادل می‌رسد. اگر باکتری‌های گرم مثبت کاهش یابند مقدار هیدروژن ورودی نیز کاهش می‌یابد و تخمیر به سمت پروپیونات، لاکتات و بوتیرات تغییر می‌یابد (چیبا، 2009). جمعیت زیادی از باکتری‌های آمیلولایتیک، پروتئولایتیک و باکتری‌های مصرف‌کننده اسید لاکتیک در روز اول پس از تولد در شکمبه ظاهر می‌شوند، باکتری‌های به شدت هوازی در روز دوم پس از تولد در شکمبه تجمع می‌یابند، باکتری‌های سلولایتیک و متان زا در روز چهارم ظاهر می‌شوند. 10 روز پس از تولد تعداد باکتری‌ها به حدود 108 در هر میلی‌لیتر می‌رسد (منصوری و همکاران، 1381).

 • فهرست:

  فصل اول: مقدمه و مروری بر تحقیقات گذشته

  1-1- مقدمه. 2

  1-2- محتویات شکمبه و ویژگی‌های تخمیر در نشخوارکنندگان. 3

  1-2-1- گازهای حاصل از تخمیر 3

  1-2-2- اسیدهای چرب فرار 5

  1-2-3- نیتروژن آمونیاکی. 5

  1-2-4- ترکیب جمعیت‌های میکروبی در بخش‌های مختلف شکمبه. 6

  1-3- میکروارگانیسم‌های شکمبه. 6

  1-3-1- باکتری‌ها 7

  1-3-2- تک‌یاخته‌ها 8

  1-3-3- قارچ‌ها 9

  1-4- اهمیت گیاهان دارویی. 12

  1-5- عوامل موثر در تولید عصاره‌های گیاهی. 13

  1-5-1- اندام‌های خاص تولیدکننده عصاره‌های گیاهی. 13

  1-5-2- ساختار ترشحی. 13

  1-5-2-1- ساختار ترشحی خارجی. 13

  1-5-2-2- ساختار ترشحی داخلی. 13

  1-5-3- عوامل اکولوژیکی. 14

  1-5-4- کشت و فرآوری گیاه 14

  1-6- مشخصات گیاه‌شناسی گونه‌های مورد مطالعه. 14

  1-6-1-گیاه سپیده (Crambe orientalis) 14

  1-6-2- گیاه گلپر (Heracleum persicum) 18

  1-6-3- گیاه  zosima absinthifolia. 21

  1-6-4- گیاه مریم نخودی  Teucrium polium l. 23

  1-6-5- گیاه پونه (Oregano vulgare L.) 25

  1-7- روش آزمون گاز 28

   

  فصل دوم: مواد و روش‌ها

  2-1- منطقه مورد مطالعه و نحوه نمونه‌برداری. 30

  2-1-1- منطقه نمونه‌برداری. 30

  2-1-2- زمان نمونه‌برداری و انتقال نمونه‌ها به آزمایشگاه 30

  2-2- آزمون گاز 31

  2-2-1- آماده‌سازی نمونه‌‌ها برای آزمون گاز 31

  2-2-2- مایع شکمبه و بافر 31

  2-2-3- زمان‌های ثبت تولید گاز 32

  2-2-4- مزایا و معایب آزمون گاز 32

  2-2-5- آماده‌سازی عصاره‌ها برای آزمون گاز 33

  2-2-6- آماده‌سازی نمونه خوراک و سرنگ‌ها 33

  2-2-7- تهیه مایع شکمبه. 34

  2-2-8- تهیه بزاق مصنوعی. 34

  2-2-9- تهیه نمونه شاهد. 36

  2-2-10- تزریق مخلوط بزاق مصنوعی و مایع شکمبه در سرنگ‌ها 36

  2-2-11- تزریق عصاره‌ها به سرنگ‌ها 37

  2-2-12- انکوباسیون و قرائت گاز تولیدی. 38

  2-2-13- تعیین حجم گاز تولیدی. 38

  2-3- تهیه و آماده‌سازی مایع شکمبه جهت تهیه محیط کشت.. 39

  2-3-1-محیط کشت.. 39

  2-3-2- تهیه محلول 0/1 درصد همین. 41

  2-3-3- تهیه مخلوط اسیدهای چرب فرار 41

  2-3-4- تهیه محلول مواد معدنی شماره  I 41

  2-3-5- محلول مواد معدنی شماره  II 41

  2-3-6- تهیه محیط کشت.. 42

  2-3-7- توزیع محیط کشت.. 42

  2-3-8- تهیه محلول رقیق کننده بی‌هوازی. 43

  2-3-9- تهیه مایع شکمبه تازه 44

  2-3-10- تهیه رقت‌های مختلف از مایع شکمبه. 44

  2-3-11- تلقیح و نگهداری کشت‌های انجام شده 47

  2-4- تخمین تعداد باکتری‌ها 48

  2-5- شمارش تک‌یاخته‌ها 48

  2-6- شمارش قارچ‌های بی‌هوازی. 49

   

  فصل سوم: نتایج

  3-1- فراسنجه‌های شکمبه. 51

  3-2- مقایسه بین سطوح مختلف.. 49

  3-2-1- مقایسه بین سطوح عصاره Teucrium polium l (مریم نخودی) 49

  3-2-2- مقایسه بین سطوح عصاره Crambe orientale (سپیده) 50

  3-2-3- مقایسه بین سطوح عصاره Heracleum persicum (گلپر) 51

  3-2-4- مقایسه بین سطوح عصاره zosima absinthifolia (زوسیما) 51

  3-2-5- مقایسه بین سطوح عصاره Oregano vulgare L (پونه) 51

  3-2-6- تولید گاز بخش تجزیه‌پذیر سریع (a) 53

  3-2-7- تولید گاز بخش مواد نامحلول در آب و کند تجزیه در شکمبه (b) 53

  3-2-8- تولید گاز بالقوه (a+b) 54

  3-2-9- ثابت نرخ تولید گاز (c) 55

  3-3- تخمین جمعیت میکروبی شکمبه. 56

  3-3-1- تخمین جمعیت باکتری‌ها 56

  3-3-1-1- تخمین جمعیت باکتری‌ها در ساعت صفر 57

  3-3-1-1-1- سطح 100 میلی گرم بر لیتر 57

  3-3-1-1-2- سطح 200 میلی گرم بر لیتر 57

  3-3-1-1-3- سطح 300 میلی گرم بر لیتر 57

  3-3-1-2- تخمین جمعیت باکتری‌ها در ساعت چهار پس از انکوباسیون. 57

  3-3-1-2-1- سطح 100 میلی گرم بر لیتر 57

  3-3-1-2-2- سطح 200 میلی گرم بر لیتر 58

  3-3-1-2-3- سطح 300 میلی گرم بر لیتر 58

  3-3-1-3- مقایسه جمعیت باکتری‌ها بین سطوح هر عصاره 58

  3-3-1-3-1- مقایسه جمعیت باکتری‌ها بین سطوح هر عصاره در ساعت صفر 58

  3-3-1-3-1-1- مقایسه جمعیت باکتری‌ها بین سطوح مختلف عصاره Crambe orientalis 58

  3-3-1-3-1-2- مقایسه جمعیت باکتری‌ها بین سطوح مختلف عصاره  Heracleum persicum.. 58

  3-3-1-3-1-3- مقایسه جمعیت باکتری‌ها بین سطوح مختلف عصاره Zosima absinthi 59

  3-3-1-3-1-4- مقایسه جمعیت باکتری‌ها بین سطوح مختلف عصاره Teucrium polium.. 59

  3-3-1-3-1-5- مقایسه جمعیت باکتری‌ها بین سطوح مختلف عصاره  Oregano vulgare. 59

  3-3-1-3-2- مقایسه جمعیت باکتری‌ها بین سطوح مختلف هر عصاره در ساعت چهار 59

  3-3-1-3-2-1- مقایسه جمعیت باکتری‌ها بین سطوح مختلف عصاره Crambe orientalis 59

  3-3-1-3-2-2- مقایسه جمعیت باکتری‌ها بین سطوح مختلف عصاره Heracleum persicum.. 59

  3-3-1-3-2-3- مقایسه جمعیت باکتری‌ها بین سطوح مختلف عصاره Zosima absinthi 60

  3-3-1-3-2-4- مقایسه جمعیت باکتری‌ها بین سطوح مختلف عصاره Teucrium polium.. 60

  3-3-1-3-2-5- مقایسه جمعیت باکتری‌ها بین سطوح مختلف عصاره Oregano vulgare. 60

  3-3-2- تخمین تعداد پروتوزوآ و قارچ‌ها 60

   

   

  فصل چهارم: بحث

  4-1- اثر عصاره‌ها بر قابلیت هضم و تولید گاز 48

  4-2- نحوه عمل عصاره‌ها 51

  4-3- اثر عصاره بر pH شکمبه‌ای. 52

  4-4- اثر عصاره بر جمعیت میکروبی شکمبه. 53

  4-5- ترکیبات شیمیایی عصاره‌های گیاهان دارویی. 57

  4-6- نتیجه‌گیری کلی و پیشنهادها 62

  4-6-1- نتیجه‌گیری کلی. 62

  4-6-2- پیشنهادها 62

  منابع. 63

   

  منبع:

   

  امیرخانی، م. 1386. بررسی کیفیت علوفه گونه‌های علف گندمی در سه مرحله فنولوژیکی در پارک گلستان. مجله منابع طبیعی، ج 74، ص 65-61.

  بی نام. 1388. الف. اداره آمار و اطلاعات سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل.

  قورچی، ت. 1374. تعیین ترکیبات شیمیایی و قابلیت هضم گیاهان غالب مراتع اصفهان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده منابع طبیعی.

  محیطی اصل، م.، میمندی پور، ا.، حسینی، ع.، مهدوی، ع. 1389. گیاهان دارویی در تغذیه دام و طیور. انتشارات الهادی قم

  منصوری، ه. 1381. تعیین جمعیت میکروبی و فرآورده‌های نهایی شکمبه‌ای در گاو سیستانی و مقایسه آن با گاو هولشتاین. رساله دکترا، دانشگاه تهران، دانشکده کشاورزی.

  نیکخواه، ع.، مهدوی، ع.1385. مقایسه روش کیسه نایلونی و روش آزمون گاز در تعیین ارزش غذایی مواد خوراکی. مجله علوم دامی کشاورزی ایران. ج 37، ص 292-281.

  Acamovic, T., Brooker, J.D. 2005. Biochemistry of plant secondary metabolites and their effects in animals. Proc. Nut. Society. (64): 403-412.

  Agarwal, N., Kamra, D.N., Chaudhary, L.C., Patra, A.K. 2006. Effect of sapindus mukorossi extracts on in vitro methanogenesis and fermentation characteristics in buffalo rumen liquor. J. Appl. Anim. Res. (30): 1-4.

  Ajayi, G.O., Olagunju, J. A., Ademuyiwa, O., Martins,O.C. 2011. Gas chromatography-mass spectrometry analysis and phytochemical screening of rthanolic root extract of plumbago Zeylanica, Linn. J. Medic. Plant. Res. 5(9): 1756-1761.

  Allan, P., Bilker.G. 2005. Oregano improves resproductive performance of sows. Anim. Feed. Sci. and Technol. (63): 716-721.

  Alexander, G., Singh, B., Sahoo, A., Bhat, T.K . 2008. In Vitro Screening of Plant Extracts to Enhance the Efficiency of Utilization of Energy and Nitrogen in Ruminant Diets. J. Anim. Sci. 229 – 244.

  Aluwong, T., Kobo, p., Abdullahi, A. 2010. Volatile fatty acids production in ruminants and the role of monocarboxylate transporters: A review.

  Antia, R.E., Olayemi, J.O., Ania, O.O., Ajaiyeoba, E. O. 2009. In vitro and in vivo animal antitrypanosomal evaluation of ten medicinal plant extracts from south west Nigeria. Afr. J. Biotechnol. 8(7): 1437-1440.

  Bahadir, Ö., Çitoğlu, G.S., Özbek, H. 2010. Evaluation of anti-inflammatory effect of Zosima absinthifolia and deltoin. J. Med. Plant. Res. 4(10):  909-914.

  Behata, I. S. 2007. The study of factors affecting the utilization of low grade roughage and production of volatile fatty acids in the rumen of Indian cattle. Indian. J. Anim . Sci. (27): 448-452.

  Benchar, C., Mc allister, T.A., Chouinard, P.Y. 2008. Digestion, ruminal fermentation, ciliate protozal populations, and milk production from dairy cows fed cinnamaldehyde , quebracho condensed tannin, or Yucca schidigera saponin extracts. J. Dairy. Sci. (91): 4765-4777.

  Blummel, M., Orskov, E. R. 2000. Composition of  in vitro gas production and nylon bag degradability of roughages in predicting food intake in cattle. Anim. Feed. Sci and Technol. (40): 109-119.

  Bodas, R., Lopez S.,  Fernandez , M., Gonzalez , M., Wallace, R. J., Gonzalez, J. S. 2009. Phytogenic Additives to Decrease in Vitro Ruminal Methanogenesis. Nutritional and foraging ecology of sheep and goat. (85): 279-283.

  Broudiscou, L., Lassalas, B. 2005. Effects of Lavandula officinalis  on the fermentation of diets varying in forage contents by rumen microorganisms in batch culture. Reprod. Nutr. Dev. (40): 431-440.

  Broudiscou, L., Papon,Y ., Broudiscou, A. 2000. Effects of Dry Plant Extracts on Fermentation and Methanogenesis in  Continuous Culture of  Rumen Microbes.J. Anim. Sci. 87: 263 – 277.

  Busquet, M., Calsamiglia,S., Ferret, A., Kamel, C. 2006. Plant extracts affect in vitro rumen microbial fermentation. J. Dairy. SCi. 89: 761-771.

  Callaway, TR., Edrington, TS., Rychlik, JL.,Genovese, KJ., Pool, TL., Jung, YS., Bischoff, KM., Anderson, RC., Nisbet, DJ. 2003. Ionophores: their use as ruminant growth promotants and impact on food safety. Current. Iss in int. microbio. 4:43-51.

  Carcia-gonzalez, R., Gonzalez, J.S., Lopez,S. 2010. Decrease of ruminal methane production in rusitec fermenters through the addition of plant material from rhubarb(Rhum spp) and alder buckthorn (Frangula alnus). J. Dairy. Sci. (93): 3755-3763.

  Cardozo, P. W., Calsamiglia, S., Ferret, A., Kamel, C. 2005. microbial fermentation of a high-concentrate diet for beef cattle Screening for the effects of natural plant extracts at different pH on in vitro rumen. Anim. Feed. Sci. Technol.  83:2572-2579.

  Cardazo, P.W., Calsamiglia, S., Ferret, A., Kamel, C.  2005. Screening for the effects of natural plant extracts at different pH on in vitro rumen microbial fermentation of a high-concentrate diet for beef cattle. J. Anim. Sci. 83(11): 2572-2579.

  CETİN, B.,  CAKMAKCI, S., CAKMAKCI, R. 2011. Th e investigation of antimicrobial activity of thyme and oregano essential oils. Turk J Agric. 35: 145-154.

  Chiba, L. I. 2009. Rumen microbiology and fermentation. Anim. Nut. Handbook. 55-79.

  Comlekioglu, N., Karaman, S., Llcim, A. 2008. Oil composition and some morphological characters of Crambe Orientalis Var. Orientalis and Crambe tataria Var.Natur. Prod. Res. 22:6. 525-532.

  Dehghan Nodeh, GH., Sharififar, F., Dehghan Nodeh, A., Moshafi, M.H., Aref, M., Sakhtianchi, R. 2010. Antitumor and Antibacterial activity of four fractions from Heracleum Persicum Desf . and Cinnamomum Zeylanicum Blume. J. Med. Plant. Res. 4(21): 2176-2180.

  Denman,S.E., Mcsweeney, C. 2006. Development of a real-time PCR assay for monitoring anaerobic fungal and cellulolytic bacterial populations within the rumen. FEM. Microbiol. Ecol. (58): 572-582.

  Deville, E. R., Givens, D.I. 2001. Use of automated gas production technique to determine the fermentation kinetics of carbohydrate fraction in maize silage. Anim. Feed. Sci. Technol. (93): 205-216.

  Dolja, K., V, Magdelena. 2010. Variation in morphology of Teucrium Polium Aggr. Populations in Bulgaria . Cent. Enr. J. Biol. (5): 880-887.

  Evans, J.D., Martin, S.A. 2006.  Effects of thymol on ruminal microorganisms.  Current. Microbiol.  (41): 336-340.

  Fermen,D., Banjac, M., Calsamiglia, S., Busquet, M., Kamel, C., Avgustim, G. 20040 The effects of plant extracts on microbial community structure in a rumen-simulating continuous-culture system as revealed by molecular profiling. Folia. Mic. 49(2), 151-155.

  Figueiredo, AC., Barroso, JG., Pedro, LG., Scheffer, JJC. 2008. Factors affecting secondary metabolite production in plants: Volatile components and essential oils. Flav and Frag.j. 23: 213-226.

  Frankic, T., Voljoc, M., Salobir, J., Rezar, V. 2010. Use of herbs and spices and their extracts in animal nutrition. Acta agriculturae solvenica. 99(2): 95-102.

  Fraser, G.R., Chaves, A.V., Wang,Y., Mc Allister, T.A.,  Beauchemin, K.A., Benchar, C. 2006. Assessment of the effects of cinnamon leaf oil on rumen microbial fermentation using two continuous culture systems. J. Dairy. Sci. (90): 2315-2328.

  Goel, G., Makkar, H.P.S., Becker. K. 2008. Changes in microbial community structure, methanogenesis and rumen fermentation in response to saponin-rich fraction from different plant materials. J. Appli.  Microbiol. (105): 770-777.

  Greathead, H. 2005. Plants and plant extracts for improving animal productivity. Proce. Nut. Society. (62): 279-290.

  Groot, J. C. J., Cone, W., Williams, B. A. 1998. Multiphasic analysis of gas production kinetics on in vitro ruminal fermentation. Anim. Feed. Sci and Technol. (64): 77-89.

  Grubb, J. A., Dehority, A. 1976. Variation in colony counts of total viable anaerobic rumen bacteria influenced by media and culture methods. Applied. Environ. Microbiol. (31): 262-267.

  Hajhashemi, V., Sajjadi, S.E., Heshmati, M. 2009. Anti- inflammatory and analgesic properties of heracleum persicum essential oil and hydroalcoholic extract in animal models. Anim. Sci. Techno. 124: 475-480.

  Hart, K. J., Yahez-Ruiz, D.R., Duval, S.M., Mc Ewan, N.R., Newbold, C.J. 2007. Plant extracts to manipulate rumen fermentation. Anim. Feed Sci. Technol. 10(6): 2-28.

  Hemati, A., Azarnia, M., Angaji, S.A. 2010. Medicinal effects of Heracleum persicum (Golpar). Middle-East. J. Sci. Res. 5(3): 174-176.

  Hristov, A.N., Mc Allister, T.A., Van herk, F.H., Cheng, K.J., Newbold, C.J., Cheeke, P. R. 2005. Effect of Yucca schidigera on ruminal fermentation and nutrient digestion in heifers. J. Anim. Sci. (77): 2554-2563.

  Jouany, J.P., Morgavi, D.P. 2007. Use of natural products as alternatives to antibiotic feed additives in ruminant production. Anim. Feed. Sci. Technol. 1(10): 1443-1466.

  Kamel, C. 2008. Natural plant extracts: classical remedies bring modern animal production solutions. Chem. Toxicol. 32(1): 31-38.

  Kamra, D. N. Pathk, N. N. 2006. Nutritional microbiology of farm animals. Anim. Feed. Sci and Technol. (21): 229-266.

  Karsli, M. A., Russel, J. R. 2000. Effects of source and concentrations  of nitrogen and carbohydrate on ruminal microbial protein synthesis. Turk. J. Vet. Anim. Sci. 26: 201-207.

  Koeing, K.M., Ivan, M., Teferedene, B.T., Morgavi, D.P., Rode, L.M., Ibrahim, T.M. 2007. Effect of dietary enterolobium cyclocarpum on microbial protein flow and nutrient digestibility in sheep maintained fauna-free, with total mixed fauna or with entodinium caudatum monofauna. Brit. J. Nut. (98): 504-516.

  Kumar, R., Agarwal, N., Chaudhary, L.C. 2006. Inhibition of ruminal methanogenesis by tropical plants containing secondary compounds. Anim. Feed. Sci. Technol. (22): 156-163.

  Kumar, R., Kamra, D.N., Agarwal,N., Chaudhary,C. 2007. In vitro methanogenesis and fermentation of feeds containing oil seed cakes with rumen liquor of buffalo. Asian-Aust. J. Anim. Sci. 20(8): 1196-1200.

  Kung wang, J., Anye, J., Xin Liu, J. 2012. Effects of tea saponins on rumen microbiota, rumen fermentation , methane production and growth performance- a review. Trop. Anim. Health. Prod. (44): 697-706.

  Makkar, H. 2005. Effects and fate of tannins in ruminant animal, adaptation to tannins, and strategies to overcome detrimental effects of feeding tannin-rich  feeds. Small. Rumin. Res. 49: 241-256.

  Menemen, Y., Jury, S.L. 2001. Taxonomic studies on the genus Zosima HOFFM. (Umbelliferae). Ann. Naturhist. Mus. Wien. 557-571.

  Menk,K. H., Rabb, L., Saleweski, H., Steingass, D. 1979. The estimation of the digestibility and metabolizable energy content of ruminant feedingstuffs from the gas production when they are incubated with rumen liquor in vitro.  J. Agri. Sci. (93): 217-222.

  Menk, H., Steingass, H. 1988. Estimation of the energetic feed value obtained from chemical analysis and in vitro gas production using rumen fluid. Anim. Res and Develop. (28): 7-12.

  Mirghazanfari, S.M., Keshavaez, M., Nabavizade, F., Soltani, N., Kamalinejad, M. 2010. The effects of  Teucrium polium L. Extract on Insulin release from in situ Isolated perfused rat pancrase in a newly modified Isolation Method: the role of Ca2+ and K+. Iran. Biomed. J. 14(4): 178-185.

  Mojab, F., Nickavar, B. 2003. Composition of the essential oil of the root of Heracleum persicum from Iran. In. j. Pharma. Res. 245-247.

  Moghtader, M. 2009. Chemical composition of the essential oil of Teucrium polium L. from Iran. Am-Euras. J. Agric. Environ. Sci. 5(6): 843-846.

  Namkung, N., Li, M., Gong, J., Yu, Y., Cottrill, M., De lange, C. F. M. 2010. Impact of feeding blends of organic acids and herbal extracts on growth performance, gut microbiota and digestive function in newly weaned pigs. Can. J. Anim. Sci. (48): 697-704.

  Nieblas, M., Burgueno, M., Felix, E., Leon, A., Trejo, A., Moreno, L. 2011.  Chemical composition and antimicrobial activity of oregano (Lippia palmeri, S. Wats) essential oil. Rev. Fitotec. Mex. 34(1): 11-17.

  Nurzy ńska , R. 2009. Herb yield and chemical composition of common oregano (Origanum vulgare L.) essential oil according to the plant’s developmental stage. Dep.  Vegetables and Med. Plants. 55(3): 55-62.

  Obispo, N. E., Dehority, B. A. 2005. A most probable number method for enumeration of rumen fungi with studies on factor affecting their concentration in the rumen. J. Microbiol. Methods. (16): 2701-2710.

  Okhunov, I.I., Bobakulov, Kh. M., Aripova, S.F., Abdullaev, M. D., Khuzhaev, V. U. 2012. Component composition of Crambe Orientalis. Chemistry. Natur. Compounds. 47(6): 1018-1019.

  Ortega-Nieblas1,M., Robles-Burgueño, M., Acedo-Félix, E., González-León, A., Morales-Trejo , A., Vázquez-Moreno., L. 2011. Chemical  composition and antimicrobial  activity of oregano (Lippia palmeri S. WATS) essential oil. Rev. Fitotec. Mex. 34 (1): 11 – 17.

  Palomino, J. C., Martin, A., Camacho, M., Guerra, H., Swings, J. 2002. Resazurin microtiter assay plate: simple and inexpensive method for detection of drug resistance in mycobacterium tuberculosis. Antimicrob. Agectschemother. 40(8): 2720-2722.

  Patra, A.K., Kamra, D. N., Agarwal, N. 2006. Effect of  Plant Extracts on in vitro Methanogenesis, Enzyme  Activities and Fermentation of  Feed in Rumen Liquor of  Buffalo. J. Anim. Sci. 276 – 291.

  Patra, A.K., Kamra, D. N., Agarwal, N. 2006. Effec of spices on rumen fermentation , methanogenesis and protozoa counts in in vitro gas production test. . J. Anim. Sci. (1293): 176-179.

  Preethi, R., Vimal, V., Loganathan, M. 2010. Antimicrobial and antioxidant efficacy of some medicinal plants against food borne pathogens. Advanse in. Biolo. Res. 4(2): 122-125.

  Razavi, S.M., Imanzade, Gh., Davari, M. 2010. Coumarins from Zosima absinthifolia seeds, with allelopatic effects. EurAsia J BioSci . 4: 17-22.

  Razavi, SM., Zarrini, G., Zahri, S., Ghasemi, K., Mohammadi, S. 2009. Biological activity of Crambe Orientalis L. growing in Iran. Res. Article. 1: 3. 125-129.

  Razavi, S.M., Samad-Nejad, E. 2009. Chemical composition and Cytotoxic effects of essential oils of flowering tops and leaves of Crambe Orientalis L. from Iran. Natural. Prod. Res. 23(16). 1492-1498.

  Rezaei, N., Salamat doust-Nobar, R., Maheri Sis, N ., Salamatazar Namvari, M., Goli, S., Aminipour, H.  (a). 2011. Evaluation Effect of Some Plant Extracts  on  Degradibility  of  Soybean Meal With Gas Product Technique. Annals of  Biological Research. 2(4): 224-228.

  Russell, J.B., Mantovani, H.C. 2002. The bacteriocins of ruminal bacteria and their potential as an alternative to antibiotics.  J. Mol. Microbiol. Biotechnol. 4(4): 347-355.

  Rymer, C., Huntington, J. A., Williams, B. A., Givens, D.I. 2005. In vitro cumulative gas production techniques: History , methodological considerations and challenges. Anim. Feed. Sci. (5): 9-30.

  Sakhanbeh, J., Atrouse, O. 2000. Teucrium polium inhibits Nerve Conduction and Carrageenan induced inflammation in the rat skin. Turk. J. Med. Sci. (31): 15-

  Salamatazar, M., Salamatdoust-nobar, R., Maheri Sis, N., Noshadi, A., Najafyar, S., Khodaparast, B., Aminipour, H., Rezayi, N., Kiyani nahand, M. 2011. Effect of Thyme methanolic Extract on the metabolizable energy of Canola meal for ruminant. Annals. Biolo. Res. 2(5): 628-631.

  Salamat Azar, M., Salamat Doust-Nobar, R., Maheri Sis, N., Najafyar,S ., Khodaparast, B., Aminipour, H., Rezayi, N., Kiyani Nahand, M. (b) 2011. Evaluation Effect of Zataria Multiflora Water Extract on  Degradability of Soybean  Meal with Gas Product Technique. Annals. Biolo. Res. 2(5): 637-641.

  Selje, N., Hoffman, E.M., Muetzal, S., Ningrat, R., Wallace, R.J., Becker, K. 2007. Results of a screening programme to hdentify plants or plant extracts that inhibit ruminal protein degradation. Brit. J. Nut. (98): 45-53.

  Shin, E.C., Cho, K.M., Lim, W.J. Hong, S.Y., An, C.L., Kim, E.J., Kim, Y.K., Choi, B. R., An, J.M. 2004. Phylogenetic analysis of protozoa in the rumen contents of cow based on rDNA sequences. J. Apply. Microbiol.

  Simon, JE., Reiss-Bubenheim, D., Joly, RJ., Charles, DJ. 1992. Water stress induced alterations in essential oil content and composition of sweet basil. J. essential oil. Res. In. J. Civil and Environ  Engin. 1(1): 378-390.

  Sirohi,S.K., Pandey, N., Goel,N., Singh,B., Mohini,M., Pandey,P., Chaudhry,P.P. 2009. Microbial activity and ruminal methanogenesis as affected by plant secondary metabolites in different plant extracts.

  Sunagawa, K., Doshiro,T., Nakamura, N., Ishii, Y., Nagamine, I., Shinjo,A. 2007. Physiological factors depressing feed intake and salva secretion in goat fed dry forage. Asian-Aust. J. Anim. Sci. 20(1): 60-69.

  Tagank, A., Patricia, K., Abdullahi, A. 2010. Volatile fatty acids production in ruminants and thr role of monocarboxylate transporters: a review. Afr. J. Biotechnol. 9(38): 6229-6232.


موضوع پایان نامه اثر عصاره برخی از گیاهان دارویی مراتع استان اردبیل بر جمعیت میکروبی شکمبه تحت شرایط آزمایشگاهی, نمونه پایان نامه اثر عصاره برخی از گیاهان دارویی مراتع استان اردبیل بر جمعیت میکروبی شکمبه تحت شرایط آزمایشگاهی, جستجوی پایان نامه اثر عصاره برخی از گیاهان دارویی مراتع استان اردبیل بر جمعیت میکروبی شکمبه تحت شرایط آزمایشگاهی, فایل Word پایان نامه اثر عصاره برخی از گیاهان دارویی مراتع استان اردبیل بر جمعیت میکروبی شکمبه تحت شرایط آزمایشگاهی, دانلود پایان نامه اثر عصاره برخی از گیاهان دارویی مراتع استان اردبیل بر جمعیت میکروبی شکمبه تحت شرایط آزمایشگاهی, فایل PDF پایان نامه اثر عصاره برخی از گیاهان دارویی مراتع استان اردبیل بر جمعیت میکروبی شکمبه تحت شرایط آزمایشگاهی, تحقیق در مورد پایان نامه اثر عصاره برخی از گیاهان دارویی مراتع استان اردبیل بر جمعیت میکروبی شکمبه تحت شرایط آزمایشگاهی, مقاله در مورد پایان نامه اثر عصاره برخی از گیاهان دارویی مراتع استان اردبیل بر جمعیت میکروبی شکمبه تحت شرایط آزمایشگاهی, پروژه در مورد پایان نامه اثر عصاره برخی از گیاهان دارویی مراتع استان اردبیل بر جمعیت میکروبی شکمبه تحت شرایط آزمایشگاهی, پروپوزال در مورد پایان نامه اثر عصاره برخی از گیاهان دارویی مراتع استان اردبیل بر جمعیت میکروبی شکمبه تحت شرایط آزمایشگاهی, تز دکترا در مورد پایان نامه اثر عصاره برخی از گیاهان دارویی مراتع استان اردبیل بر جمعیت میکروبی شکمبه تحت شرایط آزمایشگاهی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه اثر عصاره برخی از گیاهان دارویی مراتع استان اردبیل بر جمعیت میکروبی شکمبه تحت شرایط آزمایشگاهی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه اثر عصاره برخی از گیاهان دارویی مراتع استان اردبیل بر جمعیت میکروبی شکمبه تحت شرایط آزمایشگاهی, پروژه درباره پایان نامه اثر عصاره برخی از گیاهان دارویی مراتع استان اردبیل بر جمعیت میکروبی شکمبه تحت شرایط آزمایشگاهی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه اثر عصاره برخی از گیاهان دارویی مراتع استان اردبیل بر جمعیت میکروبی شکمبه تحت شرایط آزمایشگاهی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه اثر عصاره برخی از گیاهان دارویی مراتع استان اردبیل بر جمعیت میکروبی شکمبه تحت شرایط آزمایشگاهی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه اثر عصاره برخی از گیاهان دارویی مراتع استان اردبیل بر جمعیت میکروبی شکمبه تحت شرایط آزمایشگاهی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه اثر عصاره برخی از گیاهان دارویی مراتع استان اردبیل بر جمعیت میکروبی شکمبه تحت شرایط آزمایشگاهی, رساله دکترا در مورد پایان نامه اثر عصاره برخی از گیاهان دارویی مراتع استان اردبیل بر جمعیت میکروبی شکمبه تحت شرایط آزمایشگاهی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد تغذیه دام و طیور چکیده این تحقیق به منظور بررسی اثر سطوح مختلف اسانس مرزه شامل سطوح (صفر میلی گرم ، 200 میلی گرم، 400 میلی گرم) و نوع دانه غلات(ذرت و جو) بر روند تخمیر شکمبه ای ، عملکرد حیوان و برخی فراسنجه های خونی بزغاله های بومی آذربایجان غربی انجام شد. در این آزمایش از 36 بزغاله ماده بومی آذربایجان غربی استفاده شد. جیره آزمایشی به ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M .Sc » گرایش : علوم و صنایع غذایی چکیده برای انجام این تحقیق نمونه هایی از گونه های اسفناج(دامغان)،گوجه فرنگی (دزفول)،کاهو(ورامین)،کرفس (تهران) ،کدو سبز(گرگان)،بادمجان(قصرشیرین) درخرداد 1393 از بازار دامغان خریداری شد.غلظت نیترات،نیتریت و اسید آسکوربیک در قسمتهای خوراکی هر یک از نمونه ها اندازه گیری شد. روی هر نمونه سه بار آزمایش ...

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی شیمی-زیست فناوری چکیده پروتئین تک یاخته به پروتئین حاصل از کشت باکتری ها، مخمرها، قارچ های رشته ای یا جلبک ها اطلاق می شود که می تواند به عنوان غذای انسان یا خوراک دام مورد استفاده قرار گیرد. در واقع پروتئین تک یاخته سلول های خشک شده میکروارگانیسم هاست که در اثرتخمیرآن ها روی سوبستراهای مختلف بدست می آید .مواد لیگنوسلولزی از جمله ضایعات ...

پایان­نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران و محیط زیست چکیده مشکل اساسی دراستفاده از بیوگاز دفنگاه وجود آلاینده هایی مثل سولفید هیدروژن است. سولفید هیدروژن گازی بیرنگ، سمی، اشتعالزا و دارای بوی نامطبوع است و به شدت سمی است و در هنگام سوختن بیوگاز تولید SO2 می کند. به علاوه سولفید هیدروژن دارای اثر خورندگی می باشد. ساخت دستگاههایی که در برابر خورندگی مقاوم باشند نیز هزینه ...

چکیده هلیکوباکتر پیلوری یک باکتری گرم منفی و مارپیچی شکل و میکرو آئروفیلیک است که در معده انسان زندگی میکند. این باکتری غالبا در بیمارانی که از گاستریت مزمن یا زخم معده رنج میبرند مشاهده میشود. عفونت هلیکوباکتر پیلوری در بیش از 80% افراد بدون علائم است. به نظر میرسد این باکتری در حفظ اکولوژی طبیعی معده نقش داشته باشد. رژیم درمانی استاندارد برای درمان عفونت هلیکوباکتر پیلوری یک ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ((M.SC)) گرایش: شیمی و فناوری اسانس خلاصه فارسی مقدمه: آلودگی خاک با فلزات سنگین یک مسأله مهم است که این عناصر سمی‌ می‌تواند در اکوسیستم زمینی منتقل شود وخطر بالقوه بر کیفیت غذا و سلامت، محیط زیست داشته باشد. آلودگی خاک با فلزات سمی‌ سنگین در طول چند سال گذشته افزایش قابل توجهی یافته است. تکنولوژی گیاه پالایی شامل استخراج فلزات به خصوص ...

چکیده گوشت شتر مرغ که در گروه گوشت های قرمز طبقه بندی می شود، از ارزش غذایی بسیار بالایی برخورداراست، طوری که می توان گفت یکی از کم چرب ترین و سالم ترین نمونه های گوشت قرمز در دسترس است. Heracleum Persicum یا گیاه گلپر ایرانی(از خانواده Apiaceae) یکی از 10 گونه جنس هراکلوم در ایران است. پژوهش حاضر، با توجه به خواص ضدمیکروبی گیاه گلپر و همچنین فراوانی آن در کشور، به بررسی امکان ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی چکیده با توجه به وسعت زیاد منابع بیابانی در کشور و همچنین مشکلات کم آبی موجود، پرورش شتر و توجه به گوشت آن اهمیت قابل ملاحظه ای یافته است. رزماری از جمله گیاهان دارویی با خواص ضدمیکروبی ثابت شده می باشد. در پژوهش حاضر اثر غلظت های متفاوت(5/0، 5/1و 5/2 درصد) عصاره اتانولی گیاه رزماری و ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد علوم دامی گرایش تغذیه دام و طیور چکیده این آزمایش با هدف بررسی اثرات مکمل­سازی سیر ویا پیاز تازه بر عملکرد، سیستم ایمنی و پروفایل چربی خون در جوجه­های گوشتی طراحی و اجرا گردید. برای این منظور از 432 قطعه جوجۀ یک روزه نر راس 308 به نه گروه با چهار تکرار و 12 قطعه پرنده در هر تکرار تقسیم گردید. آزمایش در قالب طرح فاکتوریل 3×3 به­طور کاملاً تصادفی مورد ...

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد (MSc) در رشته علوم دامی- گرایش تغذیه دام چکیده به‌منظور بررسی اثر پودر رزماری و ویتامین E بر عملکرد، فراسنجه‌ های خونی، سیستم ایمنی، وکمیّت و کیفیت لاشه جوجه‌ های گوشتی، آزمایشی در قالب طرح فاکتوریل انجام شد. برای این منظور 270 جوجه یک روزه نر، سویه راس 308 در نه تیمار قرار گرفتند: تیمار اول: بدون پودر رزماری و ویتامین E، تیمار دوم: بدون ...

ثبت سفارش