پایان نامه بررسی فاکتور های جیره‌ ای و متابولیکی مرتبط با سندرم آسیت در جوجه‌های گوشتی

word 5 MB 32519 237
مشخص نشده کارشناسی ارشد دامپزشکی
قیمت قبل:۷۵,۸۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • چکیده:

  به منظور بررسی فاکتورهای جیره‌ای و متابولیکی مرتبط با سندرم آسیت در جوجه‌های گوشتی پژوهشی با 4 آزمایش طراحی گردید.

   آزمایش اوّل: در این آزمایش از تعداد 216 جوجه گوشتی بعد از 21 روزگی استفاده شد. بعد از 21 روزگی، 45 پی پی‌ام آتنولول و لوتیروکسین در جیره و یک شاهد در دو جنس در قالب یک طرح کاملاً تصادفی، به صورت فاکتوریل 3×2 به اجرا درآمد. در طول دوره آزمایش تلفات ناشی از آسیت ثبت گردید و در روزهای 42 و 48 روزگی از ورید بال پرندگان خون گیری به عمل آمد. همچنین در 48 روزگی همه پرندگان کشتار گردیدند و میزان شیوع آسیت از روی نسبت وزنی بطن راست به کل بطن‌ها محاسبه گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که اضافه کردن 45 پی پی ام لوتیروکسین به جیره سبب افزایش معنی‌دار (05/0P<) در آلانین‌آمینوترانسفراز، آسپاراتات آمینوترانسفراز و آلکالین فسفاتاز خون نسبت به اضافه کردن آتنولول در جیره گردید. غلظت هورمون تری‌یدو تیرونین، درصد هماتوکریت، نسبت هتروفیل به لنفوسیت و نسبت وزنی بطن راست به کل بطن‌ها در اثر اضافه کردن لوتیروکسین نسبت آتنولول به طور معنی‌داری افزایش یافت (05/0P<). افزودن آتنولول در جیره سبب کاهش معنی دار در فشار جزئی دی‌اکسید کربن خون و افزایش معنی دار در فشار جزئی اکسیژن در 48 روزگی گردید (05/0P<). در خروس‌ها نسبت به مرغ‌ها فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز و درصد هماتوکریت افزایش معنی­دار یافته بود (05/0P<). تلفات ناشی از آسیت در اثر مصرف لوتیروکسین نسبت به شاهد، به طور معنی‌داری افزایش یافت. بدین ترتیب مصرف آتنولول سبب کاهش معنی دار در میزان تلفات ناشی از آسیت نسبت به شاهد گردید (05/0P<).

   آزمایش دوّم: این آزمایش دارای یک پیش آزمایش و یک آزمایش اصلی بود. در پیش آزمایش سطوح 0، 10، 20، 30، 40 و 50 میلی‌گرم در میلی‌لیتر محلول آرژنین در روز پنجم جنینی به کیسه زرده تزریق شد و یک تیمار بدون تزریق در نظر گرفته شد. در روز بیستم جنینی از سرخرگ ششی نمونه گیری به عمل آمد و غلظت نیتریک اکساید و اندوتلین 1 در آن اندازه‌گیری شد و مشخص گردید که سطح تزریق 20 میلی‌گرم در میلی‌لیتر آرژنین بالاترین غلظت نیتریک اکساید و پایین‌ترین غلظت اندوتلین 1 را در سرخرگ ششی ایجاد می­نماید. در آزمایش اصلی در سطح 20 میلی‌گرم در میلی‌لیتر آرژنین به داخل 150 عدد تخم مرغ بارور در روز 5 جنینی به داخل کیسه زرده تزریق شد و 150 عدد تخم مرغ دیگر به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. بعد از تفریخ جوجه­ها تعیین جنسیت شدند و آزمایش در قالب یک طرح کاملاً تصادفی به صورت فاکتوریل 2×2 (شامل تزریق و بدون تزریق × خروس و مرغ) در 4 تکرار و تعداد 16 عدد جوجه در هر تکرار به اجرا در آمد. قبل از تهیه جیره‌ها مقدار اسیدهای آمینه خوراک‌ها اندازه‌گیری شد و جیره‌ها بر اساس آرژنین، متیونین و لایزین متعادل گردیدند. بعد از 21 روزگی به منظور القاء آسیت دمای سالن پرورش به 1±15 درجه کاهش یافت. در روزهای 21 و 48 روزگی از 2 پرنده در هر تکرار خون گیری انجام گرفت و در روزهای 42 و 48 روزگی به منظور نمونه‌برداری از قلب، شش‌ها و سرخرگ ششی تجزیه لاشه صورت گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که قبل از 21 روزگی تنها ویسکوزیته خون و سرم در اثر تزریق آرژنین کاهش یافت اما بعد از القاء آسیت از طریق کاهش درجه حرارت نسبت هتروفیل به لنفوسیت، درصد هماتوکریت، ویسکوزیته خون و سرم و غلظت هورمون‌های تیروئیدی در اثر تزریق آرژنین به طور معنی‌داری کاهش یافت (05/0P<). غلظت نیتریک اکساید در سرم، تنها در 21 روزگی در اثر تزریق آرژنین افزایش یافت (05/0P<). اما مقدار تزریق آرژنین سبب افزایش معنی‌داری در غلظت نیتریک اکساید و کاهش معنی دار در غلظت اندوتلین 1 در سرخرگ ششی گردید (05/0P<). اثرات جنسیت بر غلظت نیتریک اکساید و اندوتلین 1 در سرم و سرخرگ ششی معنی‌دار نبود. بالاترین و پایین‌ترین میزان تلفات ناشی از آسیت به ترتیب در تیمارهای 1 و 4 (بدون تزریق آرژنین-خروس و تزریق آرژنین-مرغ) مشاهده شد (به ترتیب 8/48 و 6/17 درصد).

  آزمایش سوّم: این آزمایش به منظور مقایسه تزریق آرژنین با استفاده از مکمل جیره‌ای آرژنین بر مقاومت ایجاد شده ناشی از آسیت طراحی گردید. از تعداد 336 عدد جوجه خروس گوشتی در 5 تیمار و 4 تکرار استفاده گردید. تیمارها شامل سطوح آرژنین جیره برابر NRC سال 1994 و سطوح 5، 10 و 15 درصد بالاتر از توصیه NRC سال 1994 تیمارهای 1 تا 4 را تشکیل می‌داد و تزریق 50/0 سی‌سی محلول 20 میلی گرم در میلی‌لیتر آرژنین در روز پنجم جنینی و پرورش جوجه‌های حاصل از آن با جیره‌ای که اسید آمینه آرژنین در سطح NRC سال 1994 (تیمار 1) تغذیه کرده بود به عنوان تیمار 5 در نظر گرفته شد. از 21 روزگی به بعد به منظور القاء آسیت دمای سالن پرورش به 1±15 درجه سانتی‌گراد کاهش یافت. نتایج بدست آمده از خون گیری در روزهای 21 و 48 روزگی و تجزیه لاشه در روزهای 35 و 48 روزگی نشان داد بالاترین غلظت نیتریک اکساید در سرخرگ ششی در تیمار 3 (10 درصد آرژنین بالاتر از NRC سال 1994) مشاهده شد (05/0P<) و تفاوت معنی‌داری بین غلظت نیتریک اکساید در سرم و سرخرگ ششی در تیمارهای 3 و 5 مشاهده نشد (05/0P>). به طور مشابه، پایین‌ترین غلظت اندوتلین 1 در تیمار 3 مشاهده شد که تفاوت معنی‌داری بین تیمارهای 3 و 5 مشاهده نگردید. قبل از القاء آسیت اثرات تیمارها بر نسبت هتروفیل به لنفوسیت، درصد هماتوکریت، ویسکوزیته خون و سرم و غلظت هورمون‌های تیروئیدی معنی‌دار نبود (05/0P>). اما بعد از القاء آسیت در تیمار 3 و 5 درصد هماتوکریت، ویسکوزیته خون و سرم به طور معنی‌داری کاهش یافت (05/0P<). پایین‌ترین غلظت تری‌یدو تیرونین در تیمار 3 و پایین‌ترین غلظت تیروکسین در تیمار 5 مشاهده گردید. میزان تلفات ناشی از آسیت رابطه مستقیمی با نسبت وزنی بطن راست به کل بطن‌ها نشان داد؛ به‌طوریکه پایین بودن نسبت وزنی بطن راست به کل بطن‌ها در تیمارهای 3 و 5 با کاهش تلفات ناشی از آسیت در این دو تیمار وابسته بود.

  آزمایش چهارم: در این آزمایش به منظور بررسی اثرات اسیدهای چرب دارای امگا 3 بالا بر مقاومت نسبت به آسیت از تعداد 204 عدد جوجه یک‌روزه نر در 3 تیمار و 4 تکرار و تعداد 17 جوجه در هر تکرار استفاده شد. از چربی طیور در جیره در سطح 5/5 درصد (با نسبت اسید چرب امگا 3 به امگا 6 برابر 201/0) استفاده گردید. تیمارهای آزمایش شامل 1- جیره دارای 5/5 درصد روغن ضایعاتی. 2- جیره شاهد + آنتی‌اکسیدان و 3- جیره شاهد + آنتی‌اکسیدان + 10 درصد آرژنین بالاتر از مقدار توصیه شده توسط NRC سال 1994. آنتی‌اکسیدان‌های مورد استفاده شامل ویتامین E در سطح 150 واحد بین‌المللی دی ال آلفا توکوفرول، ویتامین C در سطح 300 میلی‌گرم در کیلوگرم، و سلنیوم آلی (سل پلکس) در سطح 15/0 میلی‌گرم در کیلوگرم بود که در قالب یک طرح کاملاً تصادفی در 4 تکرار استفاده گردید. از 21 روزگی به بعد به منظور القاء آسیت دمای سالن پرورش به 1±15 درجه سانتی‌گراد کاهش یافت. استفاده از آرژنین در تیمار 3 غلظت نیتریک اکساید را در سرم 48 روزگی افزایش داد (05/0P<). تیمار 3 سبب افزایش معنی‌دار در نسبت هتروفیل به لنفوسیت، درصد هماتوکریت، ویسکوزیته خون و سرم و غلظت هورمون‌های تیروئیدی بعد از القاء آسیت گردید. بررسی شاخص‌های تنش اکسیداتیو در خون و بافت کبد نشان داد که افزودن آنتی‌اکسیدان در جیره در تیمارهای 2 و 3، شاخص‌های تنش آنتی‌اکسیدانی را کاهش داده است. همچنین ضریب تبدیل، غلظت هورمون‌های تیروئیدی و فعالیت آنزیم گلوتامات دهیدروژناز در تیمار 3 بالاتر از سایر تیمارها بود که نشان دهنده بالاتر بودن نرخ متابولیسم در تیمار 3 است. بررسی تلفات ناشی از آسیت نیز نشان داد که بالاترین میزان تلفات در تیمار 3 مشاهده شده است. اگرچه افزودن آرژنین در تیمار 3 غلظت نیتریک اکساید را افزایش داده است، اما افزایش نرخ متابولیسم به وجود آمده در این تیمار نتوانست تلفات ناشی از آسیت را کاهش دهد. تغذیه جنینی آرژنین نسبت به اضاه کردن آرژنین در جیره با کارایی بالاتری سبب ایجاد مقاومت نسبت به آسیت می­گردد.

  واژه‌های کلیدی: آسیت،آتنولول، لوتیروکسین آرژنین، تزریق، نیتریک اکساید، اندوتلین 1، سرخرگ ششی، امگا 3، جوجه گوشتی.

   

  مقدمه:

  یکی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد در طیور گوشتی که آن‌را از سایر موجودات متمایز می‌کند سرعت رشد بالا است. در سال‌های اخیر جهت افزایش سرعت رشد در طیور گوشتی پیشرفت‌هایی در روش‌های عملی ژنتیک و کنترل بیماری­ها حاصل شده است، به‌طوریکه امروزه در طول 45 روز، جوجه با متوسط وزن 38 گرم به پرنده­ای با متوسط وزن 2700 گرم تبدیل می‌شود یعنی در این مدت، وزن اولیه 71 برابر می‌گردد که این آمار در کل موجودات منحصربه‌فرد است به­طوریکه در واحد وزن، نیاز به اکسیژن در طیور 5 برابر انسان است. سرعت رشد بالا در جوجه‌های گوشتی منوط به ­افزایش نرخ متابولیسم است. افزایش نرخ متابولیسم رابطه ی مستقیم با میزان اکسیژن مورد نیاز در این پرنده دارد. از طرفی رشد سریع این پرنده و انتخاب‌های ژنتیکی که برای افزایش اجزای قابل طبخ لاشه به ویژه ماهیچه سینه صورت گرفته است سبب شده است شش‌ها متناسب با سایر اجزای بدن رشد نکنند و فضای فیزیکی برای تبادل گازهای تنفسی و تأمین اکسیژن کافی برای جبران سرعت رشد بالا کاهش یابد. این دو ویژگی سبب شده است، نیازبه اکسیژن برای افزایش نرخ متابولیسم در این پرنده به چالشی در پرورش تبدیل شود و آن را نسبت به کاهش اکسیژن لازم برای حداکثر رشد حساس می­کند که سبب بروز نوعی ناهنجاری به نام آسیت شود ( جولیان[1]، 1993).

  افزایش میزان رشد سبب افزایش نیاز به اکسیژن می‌گردد که برای تأمین اکسیژن مورد نیاز رشد سریع، میزان برون ده قلب به شش‌ها افزایش می‌یابد و نهایتاً باعث هایپرتروفی بطن راست می‌شود. این هایپرتروفی بطن راست با عدم عملکرد صحیح دریچه‌های قلب منجر به افزایش فشار خون سیاهرگ‌های مرتبط با قلب از جمله سیاهرگ باب کبدی و در نهایت ایجاد فشار در کبد و اغلب تراوش مایعات از کبد شود که نتیجه آن ترشح پلاسما از کبد است. تجمع مایع در محوطه بطنی آسیت را نشان می دهد. به همین دلیل آسیت را«آب آوردگی شکمی[2]»نیز گویند ( وایدمن[3] و همکاران، 2013). مایع تجمع یافته در محوطه بطنی در حقیقت پلاسمای تراوشی از کبد است که به عنوان آخرین مرحله ی ­اثر کاهش میزان اکسیژن در پرنده ایجاد می شود ( جولیان[4]، 2007). آسیت یا همان آب آوردگی شکمی در مناطق مرتفع شایع تر است و نخستین بار در کشور بولیوی (با ارتفاع 1800 متر بالاتر از سطح دریا) در جوجه‌های گوشتی دیده شد. در ارتفاع بالا فشار اتمسفر و اکسیژن، کاهش می یابد به‌طوریکه به ازاء هر 1000 متر ارتفاع از سطح دریا کاهش فشار نسبی اکسیژن­به میزان 50/2 درصد را می بینیم که شرایط برای شیوع آسیت فراهم می‌شود ( هال و ماچیکائو[5]، 1968). یکی دیگر از عواملی که جوجه‌های گوشتی را نسبت به آسیت بسیار حساس می‌کند کاهش درجه حرارت دوران پرورش است. از آنجا که در حدود دو سوم انرژی مورد نیاز طیور صرف نگه‌داری می‌شود هنگام کاهش درجه حرارت محیط، انرژی مورد نیاز برای نگه‌داری افزایش می‌یابد. کاهش درجه حرارت محیط، با غلظت هورمون‌های تیروئیدی رابطه ی عکس دارد که برای تولید حرارت اضافی افزایش متابولیک، برای حفظ درجه حرارت بدن در محیط سرد لازم می‌گردد. در پی آن، نرخ متابولیک بدن افزایش می‌یابد و القاء آسیت به شدت افزایش می‌یابد ( وایدمن و همکاران، 2000) . تلفات ناشی از آسیت در گله‌ها متغیر و در حدود 0 تا 30 درصد است. تخمین زده می‌شود که 8 درصد از کل تلفات جوجه‌های گوشتی در هر سال به دلیل آسیت باشد ( پاولیدیس[6] و همکاران، 2007). آسیت در پرنده هایی که سرعت رشد بالایی دارند و جوجه های بالغ(بیشترین تلفات در سن 35 تا 42 روزگی) شایع تر است به همین علت خسارات زیادی را به پرورش دهندگان تحمیل می کند. فراهم کردن محیط مساعد حرارتی، کاهش سرعت رشد (مانند: محدودیت خوراک، کم کردن تراکم مواد مغذی و شکل جیره)، و سدیم، همچنین استفاده از آنتی اکسیدان‌ها و مکمل آرژنین در جیره تلاش‌هایی بوده است که به نوبه خود می‌تواند ابتلا به آسیت را کاهش دهد.

   در مطالعات انجام گرفته بر روی آسیت، برای بروز آن از کاهش درجه حرارت دوران پرورش استفاده می‌شود. اما استفاده از این روش سبب می‌گردد همه ی تیمارهایی که در سالن هستند مبتلا شوند به همین علت به جای کاهش درجه حرارت دوران پرورش برای بروز آسیت از پیش ساز هورمون‌های تیروئیدی استفاده می شود. در مقاومت نسبت به آسیت متابولیسم اسید آمینه آرژنین اهمیت زیادی دارد زیرا از یک طرف این اسید آمینه پیش ساز نیتریک اکساید است و از طرفی دیگرتولید نیتریک اکساید از تولید مواد منقبض کننده رگ­های خونی مانند اندوتلین 1 جلوگیری می­کند ( خواجعلی و وایدمن[7]، 2010). نیتریک اکساید یک ماده گشاد کننده رگ محسوب می‌شود و جریان خون را از بطن راست به شش‌ها تسهیل می‌نماید، زیرا طبق معادله پوآسن فشار سرخرگ ششی، رابطه عکس با توان چهارم شعاع داخلی سرخرگ ششی دارد ( وایدمن و همکاران، 2007). در این پژوهش در یک بخش اثرات تغذیه جنینی آرژنین در میزان مقاومت نسبت به آسیت مورد ارزیابی قرار گرفته است و تغذیه جنینی با روش‌های متداول مکمل کردن جیره‌ با آرژنین مقایسه شده است. در بخش دیگر اثرات حفاظتی چربی‌های دارای اسید چرب امگا 3 بالا بر روی آسیت مورد بررسی قرار گرفته است و برای از بین بردن اثرات احتمالی مضر این اسیدهای چرب غیر اشباع بر تنش‌های اکسیداتیو سلولی از آنتی‌اکسیدان‌ها در جیره استفاده شده است. اثرات توام آنتی‌اکسیدان و مکمل آرژنین در جیره بر مقاومت ایجاد شده در آسیت بخش دیگری از این پژوهش است. بنابراین اهداف این پژوهش را می‌توان در موارد زیر خلاصه گرد.

   

  Abstract:

        Current study was arranged to evaluate the effects of dietary and metabolic factors attributing to the pulmonary hypertension (ascites) syndrome in broiler chicken with 4 separate experiments.

   Experiment 1:

        A total number of 216 day old Ross-308 male and female broiler chickens, from 21 to 48 d were allocated randomly to 6 treatments in 2 × 3 factorial based on complete randomized design. Two sex (male and female) and 3 feed additives (Atenolol and Levothyroxine in 45 ppm and control) was the main factors. ascites mortality measured in 2 to 48 d. In 42 and 48 d blood samples (2 mL) were collected from the wing vein. At the end of feeding trials (48 days of age), all birds from each replication were killed and hearts were removed and dissected to measure RV/TV as an index of pulmonary hypertension. The results have shown Levothyroxine rather than Atenolol significantly increased aspartate aminotransferase (AST), alanine aminotransferase (ALT) and alkalinphosphatase (ALP) activity (P<0.05). Levothyroxine significantly increased triiodothyronine (T3), hematocrit (HCT), heterophil/lymphocyte ratio (H/L) and right ventricular/totalventricular (RV:TV) (P<0.05). Blood gas pressure of CO2 (PCO2) was lower in Atenolol, in contrast pressure of oxygen (PO2) was higher in Atenolol in 48d. In male, alkalinphosphatase (ALP) activity and hematocrit significantly increased (P<0.05). Ascites mortality in Atenolol significantly decreased and highest level of ascites mortality were observed by levothyroxine (P<0.05).

  Experiment 2:

        This experiment includes a pre and a main experiment. In pre-experiment on Day 5 of incubation, Arg in concentrations of 0, 10, 20, 30, 40, and 50 mg/ml was injected into yolk sac. The control group received no injection. On Day 20 of incubation, pulmonary Artery (PA) removed and analyzed for quantification of nitric oxide (NO) and endothelin 1 (ET-1). Highest and lowest concentration of NO and ET-1 in pulmonary artery obtained in 20 mg/ml Arg. In main experiment, a total number of 300 fertile eggs were divided into two equal groups. On day 5 of incubation, one group (150 eggs) was injected by 20 mg/mL Arg and another group (150 eggs) remained untreated and served as control. Upon hatch, chicks from both experimental groups were sexed. A completely randomized design with 2×2 factorial arrangements with 2 injection treatments (Arg injection or no Arg injection) during incubation and 2 sexes (male or female) with 4 replicate and 16 chicks in each replicate were used. Arginine, lysine and methionine of the protein sources and mixed diets were measured prior to feed formulation. Broiler chicks were raised up to 48 days of age and exposed to a cool temperature (15±1°C) from d 21 thereafter in order to ascites incidence. In 21 and 48 d, blood samples were collected from the wing vein of 2 birds per replicate and 2 birds from each replication were killed and hearts, lungs and pulmonary artery were removed. Arg injection significantly decreased Serum and blood Viscosity rather than none Arg injection in 21 d (P<0.05). In contrast after ascites inducing by decreasing ambient temperature heterophil/lymphocyte ratio (H/L), hematocrit (HCT), blood and serum viscosity and thyroids hormones concentration significantly decreased by Arg injection (P<0.05). The level of NO in serum only at age of 21 d in Arg injection significantly increased. Arginine injection significantly increased NO as well as significantly decreased ET-1 in pulmonary artery (P<0.05). There were no significant differences in NO and ET-1 concentrations between male and female chickens (P>0.05). Highest and lowest ascites mortality achieved in treatments 1 and 4 (Non Arg injection-male and Arg injection-female) respectively (48.8% vs 17.6%).

   

   

  Experiment 3:

        Current experiment was arranged to comparison supplemental arginine administered in ovo and in the feed in ascites resistance. A total number of 336 day old Ross-308 male broiler chickens were allocated randomly to 5 treatments and 4 replicates based on complete randomized design. Arginine in NRC 1994 level and 5, 10 and 15 % were 1 to 4 treatments, treatment 5 was injected by 20 mg/mL Arg in day 5 incubation and fed Arg at NRC 1994 level (treatment 1). Broiler chicks were raised up to 48 days of age and exposed to a cool temperature (15±1°C) from d 21 thereafter in order to ascites incidence. The results of blood sample collection in 21 and 48 d and taking organs sample by killing birds have shown treatment 3 (10 % more than NRC 1994 advocate) significantly increased NO concentration in pulmonary artery and serum (P<0.05). There were no significant differences in NO concentration in pulmonary artery and serum between treatments 3 and 5 (P>0.05). Similarly, ET-1 in pulmonary artery and serum in treatment 3 significantly decreased and there were no significant differences between treatments 3 and 5 in this regard. Before ascites incidence by decreasing ambient temperature at (21 d) heterophil/lymphocyte ratio (H/L), hematocrit (HCT), Blood and serum viscosity, and thyroid hormones concentration in blood were not affected by treatments (P<0.05). In 48 d (after ascites incidence by decreasing ambient temperature) hematocrit (HCT) and Blood and serum viscosity significantly decreased by treatments 3 and 5 (P<0.05).

  Lowest concentration of T3 and T4 were observed by treatments 3 and 5 respectively. Ascites mortality had similar trend to RV/TV, so that decreasing RV/TV in treatments 3 and 5 due to decreasing ascites mortality in these treatments (Treatments 3 and 5).

  Experiment 4:

        Two hundred and four day-old male broiler chicks used to evaluate the effect of high n3:n6 ratio polyunsaturated fatty acids on ascites resistance with 3 treatments and 4 replicates and 17 chicks in each replicate. Poultry oils obtained from slaughterhouses, restaurant oils and waste oils from oil factory are drawing the human consumption and n3:n6 ratio was 0.201. Treatments include 1. Diet contains 5.50 % poultry oil as control. 2. Control + antioxidant (FA). 3. Control and antioxidant + 10 % Arg more than NRC 1994 advocate (FAA). Antioxidant includes Vitamin E (150 IU of DL-α-tocopheryl acetate), Vitamin C (300 mg/kg of ascorbic acid) and organic Se (Sel-Plex 0.15 mg/kg ). A completely randomized design (CRD) was used to analyze data. After 21 days of age all broilers were subjected to a cool temperature (15±1°C) in order to ascites incidence. Serum NO in FAA treatments significantly increased in 48 d. (P<0.05). Heterophil/lymphocyte ratio (H/L), hematocrit (HCT), Blood and serum viscosity, and thyroid hormones concentration in blood significantly increased in FAA treatment in 48 d (after ascites incidence by decreasing ambient temperature). Treatments 2 and 3 (FA and FAA) significantly decreased oxidative stress index. Improve feed conversation ratio, increasing in concentrations of blood thyroids hormones and glutamate dehydrogenase activity in treatment FAA indicated in this treatments metabolism rate significantly increased. Ascites mortality in treatment 3 (FAA) significantly increased. Although inclusion 10 % Arg more than NRC 1994 advocate significantly increased NO but high metabolism rate in this treatment couldn’t reduce ascites mortality. In conclusion, in ovo and in-feed ARG supplement could improve broiler hypertensive response and prevent from ascites mortality.

   

  Key Words: Ascites, Atenolol, Levothyroxine, Arginine, In ovo injection, Nitric oxide, Endothelin 1, Pulmonary artery, Omega 3, Broiler

 • فهرست:

  مقدمه: 1

  1-  بررسی منابع                                                                                                                                                             5

  1-1- فشار خون ریوی: 5

  1-2- تاریخچه آسیت: 5

  1-3- خلاصه‌ای از عوامل مؤثر در بروز سندروم آسیت: 6

  1-3-1-سرعت رشد و ترکیب بدن: 6

  1-3-2- سن: 6

  1-3-3- نور: 6

  1-3-4- جنسیت: 6

  1-3-5- ارتفاع: 7

  1-3-6- برنامه نوری: 7

  1-3-7- وضع سلامتی: 7

  1-3-8- محیط: 7

  1-3-9- تغذیه: 9

  1-4-                                                                                                                                         دستگاه گردش خون طیور: 9

  1-5-                                                                                                                                                                        آرژنین: 11

  1-5-1- شیمی آرژنین: 11

  1-6-                                                                                                                                                      متابولیسم آرژنین: 12

  1-7-                                                                                                                                                   روابط متقابل آرژنین: 13

  1-7-1- پلی‌آمین‌ها: 13

  1-7-2- کراتین: 13

  1-7-3- پرولین: 14

  1-8-                                                                                                                                           آنتاگونیست‌های آرژنین: 14

  1-8-1- کاناوالین، ایندوپسین و هموآرژنین: 14

  1-8-2- لایزین: 15

  1-8-3- تریپتوفان: 16

  1-9-                                                                                                                                                               نیاز آرژنین: 16

  1-10-   آرژنین و افزایش فشار خون ریوی: 18

  1-10-1- سایر فعالیت‌های بیولوژیکی مربوط به آرژنین: 22

  1-11-   کیفیت چربی‌ها: 23

  1-11-1- رطوبت: 23

  1-11-2- ناخالصی‌های نامحلول: 23

  1-11-3-اسیدهای چرب آزاد یا اسیدیته: 24

  1-11-4-مواد غیر قابل صابونی شدن: 24

  1-11-5-عدد صابونی: 25

  1-11-6-الگوی اسیدهای چرب: 25

  1-11-7-عدد پراکسید: 27

  1-11-8-عدد یُدی: 27

  1-11-9-شاخص اسید تیو باربیتوریک: 27

  1-12-   سوخت و ساز چربی‌ها: 28

  1-13-   نقش چربی‌ها و اسیدهای چرب جیره در سندرم آسیت: 30

  1-14-   چربی‌ها به عنوان منبع اسیدهای چرب امگا 3 و امگا 6: 31

  1-15-   وظایف بیولوژیکی اسیدهای چرب ضروری: 32

  1-16-   اثر اسیدهای چرب ضروری بر بیان ژن: 32

  1-17-   بیوسنتز پروستوگلاندین‌ها و ترومبوکسان‌ها: 33

  1-18-   اسیدهای چرب ضروری به عنوان پیش ساز ایکوزانوئیدها (نقش در واکنش‌های التهابی): 34

  1-18-1-چربی جیره: اثر بر پیش سازهای بافتی ایکوزانوئیدها: 35

  1-19-   تشکیل ایکوزانوئید و اسیدهای چرب امگا 6 و امگا 3 جیره: 36

  1-20-   اثر پروستوگلاندین‌ها بر ماهیچه قلب: 37

  1-21-   اثرات اسیدهای چرب امگا 3 بر سندرم آسیت: 37

  1-22-   روغن سویا: 38

  1-23-   - روغن ضایعاتی: 39

  1-24-   استفاده از آنتی‌اکسیدان‌ها در جیره طیور: 40

  1-25-   شاخص‌های تنش اکسیداتیو: 42

  1-25-1-مالون‌دی‌آلدهاید: 43

  1-26-   گلوتاتیون پراکسیداز: 43

  1-27-   سوپراکساید دیسموتاز: 44

  1-28-   ظرفیت آنتی اکسیدانی کل: 44

  1-29-   گلوتامات دهیدروژناز: 45

  1-30-   ظرفیت ناکافی رگ‌های ششی: 46

  1-31-   تغییرات پاتوفیزیولوژیکی: 47

  1-32-   کاهش ظرفیت سرخرگ‌های ششی و هایپرتروفی سرخرگ ششی و سندرم آسیت: 49

  1-33-   نقش نیتریک اکساید: 49

  1-34-   نقش سروتونین: 52

  1-35-   نقش اندوتلین-1. 52

  1-36-   تغذیه جنینی: 53

  2-مواد و روش‌ها:                                                                                                                                                         54

  2-1-                                                                                                                                                                           مقدمه: 54

  2-2-                                                                                                 اندازه‌گیری اسیدهای آمینه محتوی مواد خوراکی: 54

  2-2-1-مراحل آماده‌سازی، هیدرولیز و تزریق نمونه: 55

  2-2-2- تجزیه کمی: 57

  2-3-                                                                 خصوصیات و منابع روغن های مورد استفاده و آنالیز آزمایشگاهی آنها: 58

  2-4-                                                                                                                                                       مدیریت پرورش: 61

  2-4-1- مشخصات مرغداری: 61

  2-4-2- آماده‌سازی سالن: 61

  2-4-3- دما و رطوبت سالن: 61

  2-4-4- روشنایی سالن و برنامه نوردهی. 62

  2-5-                                                          آزمایش 1: پرورش در دمای نرمال و استفاده از مواد تغییر دهنده فشار خون. 62

  2-6- آزمایش 2: تزریق آرژنین در داخل تخم مرغ‌های بارور در روز پنجم جنینی و تعیین غلظت نیتریک اکساید و اندوتلین 1 در سرخرگ ششی در روز بیستم جنینی: 64

  2-6-1- پیش آزمایش: 64

  2-6-2- آزمایش اصلی: تزریق سطح آرژنین بدست آمده از آزمایش 2 به داخل تخم مرغ‌های بارور و پرورش جوجه‌های حاصل از آن‌ها. 65

  2-7-                                                            آزمایش 3: مقایسه روش مصرف آرژنین (داخل جیره با تزریق جنینی): 66

  2-7-1- جیره‌های مورد استفاده در آزمایش 3: 67

  2-8-                                                                                                                                                                  آزمایش 4: 69

  2-9-                                                                                                                                                         صفات عملکردی: 70

  2-9-1- اندازه‌گیری میزان خوراک مصرفی: 70

  2-9-2-اندازه‌گیری وزن بدن: 70

  2-9-3- افزایش وزن روزانه: 70

  2-9-4- ضریب تبدیل غذایی. 71

  2-9-5- محاسبه تلفات و تلفات ناشی از آسیت: 71

  2-10-   محاسبه شیوع آسیت و برش قلب: 71

  2-11-   اندازه‌گیری دمای مقعد: 72

  2-12-   تجزیه لاشه: 72

  2-13-   آزمایش‌های مربوط به اندازه‌گیری فراسنجه‌های خونی: 72

  2-14-   اندازه‌گیری فشار جزئی دی‌اکسیدکربن و اکسیژن در خون: 73

  2-15-   شمارش، اندازه‌گیری و تعیین نسبت سلول‌های خونی. 73

  2-16-   اندازه‌گیری ویسکوزیته خون و پلاسما: 74

  2-17-   اندازه‌گیری میزان پروتئین‌های سرم خون: 74

  2-18-   اندازه‌گیری فعالیت آلکالین فسفاتاز در خون: 74

  2-19-   اندازه‌گیری فعالیت آسپاراتات آمینوترانسفراز و آلانین آمینوترانسفراز خون: 74

  2-20-   اندازه‌گیری فعالیت گلوتامات دهیدروژناز خون: 75

  2-21-   اندازه‌گیری T3 و T4 خون: 75

  2-21-1- تری‌یدو تیرونین (T3) : 75

  2-21-2-تیروکسین (T4) : 76

  2-22-   اندازه‌گیری نیتریک اکساید و اندوتلین 1 در خون: 77

  2-22-1- نیتریک اکساید: 77

  2-22-2- اندوتلین 1: 77

  2-23-   اندازه‌گیری نیتریک اکساید و اندوتلین 1 در سرخرگ ششی: 77

  2-24-   اندازه‌گیری مالون‌دی‌آلدهاید خون: 78

  2-25-   اندازه‌گیری قدرت آنتی‌اکسیدانی و گلوتاتیون پراکسیداز خون: 78

  2-26-   اندازه‌گیری فعالیت سوپراکسید دیسموتاز خون: 79

  2-27-   اندازه‌گیری گلوتاتیون پراکسیداز در بافت کبد: 79

  2-28-   اندازه‌گیری مالون‌دی‌آلدهاید در بافت کبد: 80

  2-29-   بررسی تغییرات مورفولوژی در بطن راست نمونه‌های زنده و تلفات، سرخرگ ششی و شش‌های نمونه‌های زنده: 80

  2-29-1- تهیه فیکساتیو فرمالدئید بافر شده: 81

  2-29-2-آبگیری: 81

  2-29-3- شفاف سازی: 82

  2-29-4- آغشتگی: 82

  2-29-5- قالب گیری : 82

  2-29-6- مقطع گیری: 82

  2-29-7- رنگ آمیزی: 83

  2-29-8- مراحل رنگ آمیزی H&E : 83

  2-29-9-طرز تهیه هماتوکسیلین: 84

  2-29-10-طرز تهیه ائوزین: 84

  2-29-11-طرز تهیه آب آمونیاک: 84

  2-29-12-طرز تهیه اسید الکل: 84

  2-29-13-چسباندن لام : 84

  2-30-   عکس‌برداری و تفسیر لام‌ها: 84

  2-31-   روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و مدل آماری مورد استفاده: 85

  3-نتایج: 87

  3-1-                                                                                                                                                                  آزمایش 1: 87

  3-1-1-مقدمه: 87

  3-1-2-پارامترهای عملکردی: 87

  3-1-3-مصرف خوراک: 87

  3-1-4-افزایش وزن: 88

  3-1-5-ضریب تبدیل خوراک: 88

  3-1-6-فعالیت آنزیم‌های آلانین آمینوترانسفراز، آسپاراتات آمینوترانسفراز سرم، غلطت آلبومین و پروتئین کل سرم و مایع آسیت: 90

  3-1-7-فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز، غلظت هورمون‌های تیروئیدی، درصد هماتوکریت، دمای مقعد، نسبت هتروفیل به لنفوسیت و نسبت وزنی بطن راست به کل بطن‌ها: 93

  3-1-8-فشار جزئی دی اکسید کربن و اکسیژن در خون: 95

  3-1-9-شیوع و تلفات ناشی از آسیت: 97

  3-2-                                                                                                                                                        آزمایش شماره 2. 100

  3-2-1-پیش آزمایش: 100

  3-2-2-آزمایش اصلی: 102

  3-3-                                                                                                                                                                  آزمایش 3: 115

  3-3-1-مقدمه: 115

  3-3-2-صفات عملکردی: 115

  3-3-3-نیتریک اکساید و اندوتلین 1 در سرم و سرخرگ ششی: 119

  3-3-4-نسبت هتروفیل به لنفوسیت، هماتوکریت، ویسکوزیته خون و سرم و هورمون‌های تیروئیدی: 120

  3-3-5-نسبت وزنی بطن راست به کل بطن‌ها: 121

  3-3-6-دمای مقعد: 122

  3-3-7- تغییرات بافت شناسی سرخرگ ششی و بطن راست پرندگان زنده و تلفات:                                              110

  3-3-8-تغییرات بافت شناسی شش‌ها: 125

  3-3-9-تلفات ناشی از آسیت: 127

  3-4-                                                                                                                                                                  آزمایش 4: 128

  3-4-1-مقدمه  128

  3-4-2-صفات عملکردی: 128

  3-4-3-نیتریک اکساید و اندوتلین 1 در سرم و سرخرگ ششی: 129

  3-4-4-نسبت هتروفیل به لنفوسیت، هماتوکریت، ویسکوزیته خون و سرم و هورمون‌های تیروئیدی: 131

  3-4-5-نسبت وزنی بطن راست به کل بطن‌ها: 132

  3-4-6-دمای مقعد: 132

  3-4-7-آنتی اکسیدان کل، سوپراکسید دیسموتاز و گلوتامات دهیدروژناز سرم، گرادیان آلبومین و پروتئین کل در سرم و مایع آسیت و مالون‌دی‌آلدهاید و گلوتاتیون پراکسیداز خون و بافت کبد در 48 روزگی. 134

  3-4-8-تغییرات بافت شناسی سرخرگ ششی و بطن راست پرندگان زنده و تلف شده: 137

  3-4-9-تغییرات بافت شناسی شش‌ها: 138

  3-4-10-تلفات ناشی از آسیت: 139

  4-بحث: 141

  4-1-                                                                                                                                                                  آزمایش 1: 141

  4-2-                                                                                                                                                                  آزمایش 2: 148

  4-2-1-پیش آزمایش: 148

  4-2-2-آزمایش اصلی: 149

  4-3-                                                                                                                                                                  آزمایش 3: 153

  4-4-                                                                                                                                                                  آزمایش 4: 156

  4-5-                                                                                                                                                   نتیجه گیری نهایی: 161

  4-6-                                                                                                                                                                    پیشنهادها: 162

  5-منابع: 178

   

   

  منبع:

  Acar, N. Sizemore, F. Leach G. Wideman R. Owen R. and Barbato G. (1995). "Growth of broiler chickens in response to feed restriction regimens to reduce ascites". Poultry science.74(5):833-43.

  Ackerman L. (1995). "Reviewing the biochemical properties of fatty acids." Veterinary medicine.28:1138-48

  Ajuyah A. Cherian G. Wang Y. Sunwoo H. and Sim J. (2003). "Maternal dietary FA modulate the long-chain n− 3 PUFA status of chick cardiac tissue". Lipids.38(12):1257-61.

  Akester A. (1974). "Deformation of red blood cells in avian lung capillaries". Proceedings of the Anatomical Society of Great Britain and Ireland Journal Anatomy.117:657-8.

  Almquist H.J. Mecchi E. and Kratzer F.H. (1941)." Creatine formation in the chick." Journal of Biological Chemistry.141(2):365-73.

  AOAC. (2002) "Official MEthods of Analysis". Ed t, editor. Arlington, VA: Association of Official Analytical Chemists.

  AOCS, Firestone D. (1998) "Official methods and recommended practices of the American oil." Chemists' Society: AOCS Press.

  Ar A. and Tulett S. (2009) "Egg water movements during incubation". Avian incubation: Butterworth (Publishers) Ltd.

  Arnal J.F. Dinh-Xuan A.T. Pueyo M. Darblade B. and Rami J. (1999). "Endothelium-derived nitric oxide and vascular physiology and pathology". Cellular and Molecular Life Sciences.55(8):1078-87.

  Asikainen T.M. Raivio K.O. Saksela M. and Kinnula VL. (1998)." Expression and developmental profile of antioxidant enzymes in human lung and liver". American journal of respiratory cell and molecular biology.19(6):942.

  Austic R.E. and Calvert C.C. (1981). "Nutritional interrelationships of electrolytes and amino acids". Federation Proceedings.40: 63-7.

  Austic R.E. and Nesheim M.C. ( 1970). "Role of kidney arginase in variations of the arginine requirement of chicks". Journal of Nutrition.100:855-68.

  Austic R.E. and Nesheim M.C. (1990) "Poultry production" Lea & Febiger.

  Austic R. E. (1973). "Conversion of Arginine to Proline in the Chick". The Journal of Nutrition.103(7):999-1007.

  Baião N.C. and Lara L. (2005). "Oil and fat in broiler nutrition". Revista Brasileira de Ciência Avícola.7(3):129-41.

  Baker D.H. (1996). "Advances in amino acid nutrition and metabolism of swine and poultry". Nutrient Management of Food Animals to enhance and protect the environment (Kornegay, ET, Ed), Lewis Publishers, New York.41-53.

  Baker D.H. (2003). "Ideal amino acid patterns for broiler chicks". In: D'mello JPF, editor. Amino acids in animal nutrition: CABI Publishing. p. 223-36.

  Ball R.O. Urschel K.L. and Pencharz P.B. (2007). "Differences in Arginine and Lysine Metabolism." Nutritional Consequences of Interspecies The Journal of Nutrition.137(6):1626S-41S.

  Balog J. Anthony N. Cooper M. Kidd B. Huff G. Huff W. and Rath N. (2000). "Ascites syndrome and related pathologies in feed restricted broilers raised in a hypobaric chamber". Poultry Science.79(3):318-23.

  Balog J.M. (2003). "Ascites Syndrome (Pulmonary Hypertension Syndrome) in Broiler Chickens: Are We Seeing the Light at the End of the Tunnel?" Avian and Poultry Biology Reviews.14(3):99-126.

  Baluchamy S. Ravichandran P. Periyakaruppan A. Ramesh V. Hall J.C. Zhang Y. Jejelowo O. Gridley D.S. Wu H. and Ramesh G.T. (2010). "Induction of cell death through alteration of oxidants and antioxidants in lung epithelial cells exposed to high energy protons". Journal of Biological Chemistry.285(32):24769-74.

  Barbul A. (1986). "Arginine: biochemistry, physiology, and therapeutic implications". Journal of Parenteral and Enteral Nutrition.10:227-38.

  Basoo H. Khajali F. Asadi Khoshoui E. Faraji M.F. and Wideman R. (2012). "Re-evaluation of Arginine Requirements for Broilers Exposed to Hypobaric Condition during the 3-to 6-week Period". The Journal of Poultry Science.advpub.

  Bautista Ortega J. (2008). "Polyunsaturated fatty acid metabolism in broiler chickens" effects of maternal diet.

  Bedford M.R. Smith T.K. and Summers J.D. (1987). "Effect of dietary lysine on polyamine synthesis in the chick". Journal of Nutrition.117:1852-8.

  Benabdeslam H. Abidi H. Garcia I. Bellon G. Gilly R. and Revol A. (1999). "Lipid peroxidation and antioxidant defenses in cystic fibrosis patients". Clinical chemistry and laboratory medicine:37(5):511.

  Bensadoun A. and Rothfeld A. (1972). "The Form of Absorption of Lipids in the Chicken, Gallus domesticus". Proceedings of the Society for Experimental Biology and Medicine Society for Experimental Biology and Medicine (New York, NY).141(3):814-7.

  Benzie I.F.F. and Strain J. (1996). "The ferric reducing ability of plasma (FRAP) as a measure of “antioxidant power”: the FRAP assay". Analytical biochemistry.239(1):70-6.

  Bequette B.J. (2003). "Amino acid metabolism in animals". In: D'mello JPF, editor. Amino Acids in Animal Nutrition: CABI Publishing. p. 87-101

  Bond J. Julian R. and Squires E. (1996). "Effect of dietary flax oil and hypobaric hypoxia on right ventricular hypertrophy and ascites in broiler chickens". British Poultry Science.37(4):731-41.

  Boorman K.N. Falconer I.R. and Lewis D. (1968). "The effect of lysine infusion on the renal reabsorption of arginine in the cockerel". Proceedings of the Nutrition Society.27:61-2A.

  Bottje W. Enkvetchakul B. Moore R. and Mcnew R. (1995). "Effect of α-tocopherol on antioxidants, lipid peroxidation, and the incidence of pulmonary hypertension syndrome (ascites) in broilers". Poultry Science.74(8):1356-69.

  Bottje W. Erf G. Bersi T. Wang S. Barnes D. and Beers K. (1997). "Effect of dietary dl-alpha-tocopherol on tissue alpha- and gamma-tocopherol and pulmonary hypertension syndrome (ascites) in broilers". Poultry Science.76(11):1506-12.

  Bowen O.T. Erf G.F. Chapman M.E. and Wideman R.F. (2007). "Plasma Nitric Oxide Concentrations in Broilers After Intravenous Injections of Lipopolysaccharide or Microparticles". Poultry Science.86(12):2550-4.

  Brake J. Balnave D. and Dibner J.J. (1998). "Optimum dietary arginine: Lysine ratio for broiler chickens is altered during heat stress in association with changes in intestinal uptake and dietary sodium chloride". British Poultry Science.39(5):639-47.

  Brake J. and Balnave D. (1995). "Essentiality of arginine in broilers during hot weather".  Proceedings of 12th Annual Biokyowa Amino Acid Council Meeting; Oct. 3-5.: St Louis, Mo.

  Brigelius-Flohé R. (1999). "Tissue-specific functions of individual glutathione peroxidases". Free Radical Biology and Medicine.27(9-10):951-65.

  Brouwer I.A. Geelen A. and Katan M.B. (2006)." n-3 Fatty acids, cardiac arrhythmia and fatal coronary heart disease". Progress in lipid research.45(4):357-67.

  Burton E.M. and Waldroup P.W. (1979)." Arginine and lysine needs of young broiler chicks". Nutrition Report International.19:607-14.

  Burton R. and Smith A. (2009) "The effect of chronic erythrocytic polycythemia and high altitude upon plasma and blood volumes". Proceedings of the Society for Experimental Biology and Medicine Society for Experimental Biology and Medicine (New York, NY): Royal Society of Medicine.

  Buttery L.D.K. McCarthy A. Springall D.R. Sullivan M.H.F. Elder M.G. Michel T. and Polak J.M. (1994). "Endothelial nitric oxide synthase in the human placenta: Regional distribution and proposed regulatory role at the feto-maternal interface". Placenta.15(3):257-65.

  Buys N. Buyse J. Hassanzadeh-Ladmakhi M. and Decuypere E. (1998). "Intermittent lighting reduces the incidence of ascites in broilers: an interaction with protein content of feed on performance and the endocrine system". Poultry science.77(1):54-61.

  Buys N. Scheele C. Kwakernaak C. and Decuypere E. (1999). "Performance and physiological variables in broiler chicken lines differing in susceptibility to the ascites syndrome: 2. Effect of ambient temperature on partial efficiencies of protein and fat retention and plasma hormone concentrations". British poultry science.40(1):140-4.

  Buys N. (1999). "Performance and physiological variables in broiler chicken lines differing in susceptibility to the ascites syndrome: 1. Changes in blood gases as a function of ambient temperature". British Poultry Science.40(1):135-9.

  Calder P.C. (2006). "n−3 Polyunsaturated fatty acids, inflammation, and inflammatory diseases". The American Journal of Clinical Nutrition.83(6):S1505-19S.

  Carr A.C. Zhu B.Z. and Frei B. (2000). "Potential antiatherogenic mechanisms of ascorbate (vitamin C) and α-tocopherol (vitamin E)". Circulation research.87(5):349-54.

  Ceriello A. Bortolotti N. Crescentini A. Motz E. Lizzio S. Russo A. Ezsol Z. Tonutti L. and Taboga C. (1998). "Antioxidant defences are reduced during the oral glucose tolerance test in normal and non-insulin-dependent diabetic subjects". European journal of clinical investigation.28(4):329-33.

  Chamruspollert M. Pesti G. and Bakalli R. (2004). "Influence of temperature on the arginine and methionine requirements of young broiler chicks". The Journal of Applied Poultry Research.13(4):628-38.

  Chamruspollert M. Pesti G.M. and Bakalli R.I. (2002). "Dietary interrelationships among arginine, methionine, and lysine in young broiler chicks". British Journal of Nutrition.88(06):655-60.

  Chamruspollert M. Pesti G.M. and Bakalli R.I. (2004). "Influence of Temperature on the Arginine and Methionine Requirements of Young Broiler Chicks". The Journal of Applied Poultry Research.13(4):628-38.

  Chapman  M. and Wideman R. (2001). "Pulmonary wedge pressures confirm pulmonary hypertension in broilers is initiated by an excessive pulmonary arterial (precapillary) resistance". Poultry Science.80(4):468-73.

  Chapman M. and Wideman R. (2002). "Hemodynamic responses of broiler pulmonary vasculature to intravenously infused serotonin". Poultry Science.81(2):231-8.

  Chapman M. and Wideman R. (2006a). "Evaluation of total plasma nitric oxide concentrations in broilers infused intravenously with sodium nitrite, lipopolysaccharide, aminoguanidine, and sodium nitroprusside". Poultry Science.85(2):312-20.

  Chapman  M.E. Wideman R.F. (2006b). "Evaluation of the Serotonin Receptor Blocker Methiothepin in Broilers Injected Intravenously with Lipopolysaccharide and Microparticles". Poultry Science.85(12):2222-30.

  Cherian G. and Sim J. (1992). "Omega-3 fatty acid and cholesterol content of newly hatched chicks from α-linolenic acid enriched eggs". Lipids.27(9):706-10.

  Cherian G. Wolfe F. and Sim J. (1996). "Dietary oils with added tocopherols: effects on egg or tissue tocopherols, fatty acids, and oxidative stability". Poultry Science.75(3):423-31.

  Cherian G. (2007). "Metabolic and Cardiovascular Diseases in Poultry: Role of Dietary Lipids". Poultry Science.86(5):1012-6.

  Cuca G.M. and Jensen L.S. (1990). "Arginine Requirement of Starting Broiler Chicks". Poultry Science.69(8):1377-82.

  Currie R.J.W. (1999). "Ascites in poultry: Recent investigations". Avian Pathology.28(4):313-26.

  Curtis-Prior P.B. (2004) "The eicosanoids": Wiley Online Library.

  Daneshyar M. Kermanshahi H. and Golian A. (2009). "Changes of biochemical parameters and enzyme activities in broiler chickens with cold-induced ascites". Poultry Science.88(1):106-10.

  De Sandino M.M. and Hernandez A. (2003). "Nitric Oxide Synthase Expression in the Endothelium of Pulmonary Arterioles in Normal and Pulmonary Hypertensive Chickens Subjected to Chronic Hypobaric Hypoxia". Avian Diseases.47(4):1291-7.

  Deckelbaum R.J. Worgall T.S. and Seo T. (2006). "n− 3 fatty acids and gene expression". The American Journal of Clinical Nutrition.83(6):S1520-5S.

  Dejours P. Garey W.F. and Rahn H. (1970). "Comparison of ventilatory and circulatory flow rates between animals in various physiological conditions". Respiration physiology.9(2):108-17.

  Del Rio D. Stewart A.J. and Pellegrini N. (2005). "A review of recent studies on malondialdehyde as toxic molecule and biological marker of oxidative stress". Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases.15(4):316-28.

  Dennis E.A. (2000). "Phospholipase A2 in eicosanoid generation". American journal of respiratory and critical care medicine.161(Supplement 1):S32-S5.

  Dil N. and Qureshi M.A. (2002). "Differential expression of inducible nitric oxide synthase is associated with differential Toll-like receptor-4 expression in chicken macrophages from different genetic backgrounds". Veterinary Immunology and Immunopathology.84(3–4):191-207.

  D'mello J.P.F. Acamovic D. and Walker A.G. (1989). "Nutritive value of jack beans (Canavalia ensiformis) for young chicks: effects of amino acid supplementation". Tropical Agriculture (Trinidad).66:201-5.

  D'Mello J.P.F. (1994) "Amino acids in farm animal nutrition": Cab international.

  D'mello J.P.F. (2003a). "Amino acids as multifunctional molecules".87-101.

  D'mello J.P.F. (2003b). "Adverse effects of amino acids".Amino Acids in Animal Nutrition: D'mello, J.P.F. Jr. (Ed.). p. 125-43.

  Dominiczak A.F. and Bohr D.F. (1995). "Nitric Oxide and Its Putative Role in Hypertension". Hypertension.25(6):1202-11.

  Druyan S. Shinder D. Shlosberg A. Cahaner A. and Yahav S. (2009). "Physiological parameters in broiler lines divergently selected for the incidence of ascites". Poultry science.88(9):1984-90.

  Druyan S. Shlosberg A. and Cahaner A. (2007). "Evaluation of growth rate, body weight, heart rate, and blood parameters as potential indicators for selection against susceptibility to the ascites syndrome in young broilers". Poultry science.86(4):621-9.

  Dudgeon S. Benson D.P. MacKenzie A. Paisley‐Zyszkiewicz K. and Martin W. (2009). "Recovery by ascorbate of impaired nitric oxide‐dependent relaxation resulting from oxidant stress in rat aorta". British journal of pharmacology.125(4):782-6.

  Epstein F.H. Hunter J.J. and Chien K.R. (1999). "Signaling pathways for cardiac hypertrophy and failure". New England Journal of Medicine.341(17):1276-83.

  Faller D.V. (1999). "Endothelial cell responses to hypoxic stress". Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology.26(1):74-84.

  Fantel A.G. (1996). "Reactive oxygen species in developmental toxicity: review and hypothesis". Teratology.53(3):196-217.

  Faraci F.M. (1986)." Circulation during hypoxia in birds. Comparative Biochemistry and Physiology Part A": Physiology.85(4) 613-20.

  Fedde M. and Wideman Jr. R. (1996). "Blood viscosity in broilers: influence on pulmonary hypertension syndrome". Poultry science.75(10):1261-7.

  Fernandes J.I.M. Murakami A.E. Martins E.N. Sakamoto M.I. and Garcia E.R.M. (2009). "Effect of arginine on the development of the pectoralis muscle and the diameter and the protein:deoxyribonucleic acid rate of its skeletal myofibers in broilers". Poultry Science.88(7):1399-406.

  Forman M. and Wideman Jr. R. (2000) "Measurements of pulmonary arterial pressure in anesthetized male broilers at two to seven weeks of age". Poultry Science.79(11):1645-9.

  Forman M. and Wideman R. (2001). "Furosemide does not facilitate pulmonary vasodilation in broilers during chronic or acute unilateral pulmonary arterial occlusion". Poultry Science.80(7):937-43.

  Foye O. Uni Z. and Ferket P. (2006). "Effect of in ovo feeding egg white protein, beta-hydroxy-beta-methylbutyrate, and carbohydrates on glycogen status and neonatal growth of turkeys". Poultry Science.85(7):1185-92.

  Fresquet F. Pourageaud F. Leblais V. Brandes R.P. Savineau J.P. Marthan R. and Muller B. (2009). "Role of reactive oxygen species and gp91phox in endothelial dysfunction of pulmonary arteries induced by chronic hypoxia". British journal of pharmacology.148(5):714-23.

  Fried G. and Liu Y.A. (1994). "Effects of endothelin, calcium channel blockade and EDRF inhibition on the contractility of human uteroplacental arteries". Acta Physiologica Scandinavica.151(4):477-84.

  Fuller H.L. Chang S.I. and Potter D.K. (1967). "Detoxication of Dietary Tannic Acid by Chicks". The Journal of Nutrition.91(4):477-81.

  Geng A. Guo Y. and Yang Y. (2004). "Reduction of ascites mortality in broilers by coenzyme Q10". Poultry Science.83(9):1587-93.

  Ghofrani H.A. Seeger W. and Grimminger F. (2008). "Phosphodiesterase-5 inhibitors in pulmonary arterial hypertension". In: BARST RJ, editor. Pulmonary Arterial Hypertension: John Wiley & Sons Ltd., NY. p. 105-25.

  Gokce N. (2004). "l-Arginine and Hypertension". The Journal of Nutrition.134(10):2807S-11S.

  Gore A. and Qureshi M. (1997). "Enhancement of humoral and cellular immunity by vitamin E after embryonic exposure". Poultry Science.76(7):984-91.

  Granger D.L. Taintor R.R. Boockvar K.S. and Hibbs J.B. (1996). "Measurement of nitrate and nitrite in biological samples using nitrate reductase and Griess reaction". Methods in enzymology.268:142-51.

  Grobe A.C. Wells S.M. Benavidez E. Oishi P. Azakie A. Fineman J.R. and Black S.M. (2006). "Increased oxidative stress in lambs with increased pulmonary blood flow and pulmonary hypertension: role of NADPH oxidase and endothelial NO synthase". American Journal of Physiology-Lung Cellular and Molecular Physiology.290(6):L1069-L77.

  Gross W. and Siegel H. (1983). "Evaluation of the heterophil/lymphocyte ratio as a measure of stress in chickens". Avian Diseases.972-9.

  Hall J. Jha S. Skinner M. and Cherian G. (2007). "Maternal dietary n-3 fatty acids alter immune cell fatty acid composition and leukotriene production in growing chicks". Prostaglandins, leukotrienes and essential fatty acids.76(1):19-28.

  Hall S.A. and Machicao N. (1968). "Myocarditis in broiler chickens reared at high altitude". Avian Diseases.12(1) 75-84.

  Halliwell B. (1987). "Oxidants and human disease: some new concepts". The FASEB Journal.1(5):358-64.

  Hamal K.R. Wideman R. Anthony N. and Erf G.F. (2008). "Expression of Inducible Nitric Oxide Synthase in Lungs of Broiler Chickens Following Intravenous Cellulose Microparticle Injection". Poultry Science.87(4):636-44.

  Hamal K.R. Wideman R.F. Anthony N.B. and Erf G.F. (2010). "Differential expression of vasoactive mediators in microparticle-challenged lungs of chickens that differ in susceptibility to pulmonary arterial hypertension". American Journal of Physiology - Regulatory, Integrative and Comparative Physiology.298(1):R235-R42.

  Hampl V. and Herget J. (2000). "Role of Nitric Oxide in the Pathogenesis of Chronic Pulmonary Hypertension". Physiological Reviews.8(4) 1337-72.

  Hassanzadeh M. Buyse J. and Decuypere E. (2002). "Further evidence for the involvement of cardiac β-adrenergic receptors in right ventricle hypertrophy and ascites in broiler chickens". Avian Pathology.31(2):177-81.

  Henriksen J.H. Siemssen O. Krintel J.J. Malchow-Møller A. Bendtsen F. and Ring-Larsen H. (2001). "Dynamics of albumin in plasma and ascitic fluid in patients with cirrhosis". Journal of hepatology.34(1):53-60.

  Hill D.C. and Shao T.C. (1968). "Effect of Arginine on Weight Gain of Chicks Consuming Diets First-limiting in Lysine or Tryptophan". The Journal of Nutrition.95(1):63-6.

  Huyghebaert G. De Munter G. and De Groote G. (1988). "The metabolisable energy (AME) of fats for broilers in relation to their chemical composition". Animal Feed Science and Technology.20(1):45-58.

  Iqbal M. Cawthon D. Beers K. Wideman R. and Bottje W. (2002). "Antioxidant enzyme activities and mitochondrial fatty acids in pulmonary hypertension syndrome (PHS) in broilers". Poultry Science.81(2):252-60.

  Irandoust H. (2012) "Effects of different recycled fat sources on performance, egg fatty acid profiles, and blood parameters in laying hens". Department of Animal Science: Isfahan University of Technology; 2012.

  Izadinia M. Nobakht M. Khajali F. Faraji M. Zamani F. Qujeq D. and Karimi I. (2010). "Pulmonary hypertension and ascites as affected by dietary protein source in broiler chickens reared in cool temperature at high altitudes". Animal Feed Science and Technology.155(2–4):194-200.

  Jahanian R. (2009). "Immunological responses as affected by dietary protein and arginine concentrations in starting broiler chicks". Poultry Science.88(9):1818-24.

  Jha S. (2004). "Polyunsaturated fatty acids and leukotriene production in poultry". Corvallis: State Univ; 2004.

  Julian R. and Mirsalimi S. (1992). "Blood oxygen concentration of fast-growing and slow-growing broiler chickens, and chickens with ascites from right ventricular failure". Avian diseases.73 0-2.

  Julian R. (2007). "The response of the heart and pulmonary arteries to hypoxia, pressure, and volume. A short review". Poultry Science.86(5):1006-11.

  Julian R.J. and Mirsalimi S.M. (1992). "Blood oxygen concentration of fast-growing and slow-growing broiler chickens, and chickens with ascites from right ventricular failure". Avian Diseases.36:730–2.

  Julian R.J. (1993). "Ascites in poultry". Avian Pathology.22(3):419-54.

  Julian R.J. (2000). "Physiological, management and environmental triggers of the ascites syndrome: a review". Avian Pathology.29(6):519-27.

  Jump D.B. Botolin D. Wang Y. Xu J. Christian B. and Demeure O. (2005). "Fatty acid regulation of hepatic gene transcription". The Journal of Nutrition.135(11):2503-6.

  Jung O. Marklund S.L. Geiger H. Pedrazzini T. Busse R. and Brandes R.P. (2003). "Extracellular superoxide dismutase is a major determinant of nitric oxide bioavailability in vivo and ex vivo evidence from ecSOD-deficient mice". Circulation research.93(7):622-9.

  Kampa M. Nistikaki A. Tsaousis V. Maliaraki N. Notas G. and Castanas E. (2002). "A new automated method for the determination of the Total Antioxidant Capacity (TAC) of human plasma, based on the crocin bleaching assay". BMC clinical pathology.2(1):3.

  Keralapurath M. Corzo A. Pulikanti R. Zhai W. and Peebles E. (2010). "Effects of in ovo injection of l-carnitine on hatchability and subsequent broiler performance and slaughter yield". Poultry Science.89(7):1497-501.

  Keralapurath M. Keirs R. Corzo A. Bennett L. Pulikanti R. and Peebles E. (2010). "Effects of in ovo injection of l-carnitine on subsequent broiler chick tissue nutrient profiles". Poultry Science.89(2):335-41.

  Keshavarz K. and Fuller H.L. (1971). "Relationship of arginine and methionine in the nutrition of the chick and the significance of creatine biosynthesis in their interaction". Journal of Nutrition.101:217-22.

  Kessler J.W. and Thomas O.P. (1976.) "The Arginine Requirement of the 4–7 Week Old Broiler". Poultry Science.55(6):2379-82.

  Khajali F. Karimi S. and Qujeq D. (2008). "Probiotics in drinking water alleviate stress of induced molting in feed-deprived laying hens". Asian-australasian journal of animal sciences.21(8):1196-200.

  Khajali F. Raei A. Aghaei A. and Qujeq D. (2010). "Evaluation of a Dietary Organic Selenium Supplement at Different Dietary Protein Concentrations on Growth Performance, Body Composition and Antioxidative Status of Broilers Reared under Heat Stress". Asian-australasian journal of animal sciences.23(4):501-7.

  Khajali F. Tahmasebi M. Hassanpour H. Akbari M.R. Qujeq D. and Wideman R.F. (2011). "Effects of supplementation of canola meal-based diets with arginine on performance, plasma nitric oxide, and carcass characteristics of broiler chickens grown at high altitude". Poultry Science.90(10):2287-94.

  Khajali F. and Widman R.F. (2010). "Dietary arginine: metabolic, environmental, immunological and physiological interrelationships". World's Poultry Science Journal.66(04):751-66.

  Kim K.I. Kayes T.B. and Amundson C.H. (1991). "Purified diet development and re-evaluation of the dietary protein requirement of fingerling rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)". Aquaculture.96(1):57-67.

  Kirby Y. McNew R. Kirby J. and Wideman R. (1997). "Evaluation of logistic versus linear regression models for predicting pulmonary hypertension syndrome (ascites) using cold exposure or pulmonary artery clamp models in broilers". Poultry Science.76(2):392-9.

  Kocamis H. Yeni Y. Brown C. Kenney P. Kirkpatrick-Keller D. and Killefer J. (2000). "Effect of in ovo administration of insulin-like growth factor-I on composition and mechanical properties of chicken bone". Poultry Science.79(9) 1345-50.

  Kris-Etherton P.M. Harris W.S. Appel L.J. and Committee ft.N. (2003). "Fish Consumption, Fish Oil, Omega-3 Fatty Acids, and Cardiovascular Disease". Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology.23(2):e20-e30.

  Labadan M. Hsu K. and Austic R. (2001). "Lysine and arginine requirements of broiler chickens at two- to three-week intervals to eight weeks of age". Poultry Science.80(5):599-606.

  Lacoste-Eleaume A.S. Bleux C. Quéré P. Coudert F. Corbel C. Kanellopoulos- and Langevin C. (1994). "Biochemical and Functional Characterization of an Avian Homolog of the Integrin GPIIb-IIIa Present on Chicken Thrombocytes". Experimental Cell Research.213(1):198-209.

  Lai HTL, Nieuwland MGB, Kemp B, Aarnink AJA, Parmentier HK. (2009). Effects of dust and airborne dust components on antibody responses, body weight gain, and heart morphology of broilers. Poultry Science.88(9):1838-49.

  Lawrence R.A. and Burk R.F. (1976). "Glutathione peroxidase activity in selenium-deficient rat liver". Biochemical and Biophysical Research Communications.71(4):952.

  Lax D. Holman R.T. Johnson S.B. Zhang S-L. Li Y. Noren G.R. Staley N.A. and Einzig S. (1994). "Myocardial lipid composition in turkeys with dilated cardiomyopathy". Cardiovascular Research.28(3):407-13.

  Leaf A. Kang J.X. Xiao Y-F. Billman G.E. (2003). "Clinical Prevention of Sudden Cardiac Death by n-3 Polyunsaturated Fatty Acids and Mechanism of Prevention of Arrhythmias by n-3 Fish Oils". Circulation.107(21):2646-52.

  Leeson S. and Summers J. (1976). "Fat ME values: The effect of fatty acid saturation". Feedstuffs.48(46):26-8.

  Leeson S. (2001) "Nutrition of the chicken": university books.

  Leveille G.A. Romsos D.R. Yeh Y-Y. and O’Hea E.K. (1975). "Lipid Biosynthesis in the Chick. A Consideration of Site of Synthesis, Influence of Diet and Possible Regulatory Mechanisms". Poultry Science.54(4):1075-93.

  Lewis D. (1966). "Amino acid interrelationships in poultry nutrition". In: Horton-Smith CA, E.C., editor. Boyd Physiology of the Domestic Fowl. Edinburgh and London. p. 155.

  Liames C.R. and Fontaine J. (1994) "Determination of amino acids in feeds" collaborative study: Journal AOAC International.

  Lightfoot D.Baron A. and Wootton J. (1988). "Expression of the Escherichia coli glutamate dehydrogenase gene in the cyanobacterium Synechococcus PCC6301 causes ammonium tolerance". Plant molecular biology.11(3):335-44.

  Lorenzoni A. and Ruiz-Feria C. (2006). "Effects of vitamin E and L-arginine on cardiopulmonary function and ascites parameters in broiler chickens reared under subnormal temperatures". Poultry Science.85(12):2241-50.

  Luger D. Shinder D. Wolfenson D. and Yahav S. (2003). "Erythropoiesis regulation during the development of ascites syndrome in broiler chickens: A possible role of corticosterone". Journal of animal science.81(3):784-90.

  Lumeij J. and Westerhof I. (1987). "Blood chemistry for the diagnosis of hepatobiliary disease in birds. A review". Veterinary Quarterly.9(3):255-61.

  Mambrini M. Roem A.J. Carvedi J. Lalles J. and Kaushik S. (1999). "Effects of replacing fish meal with soy protein concentrate and of DL-methionine supplementation in high-energy, extruded diets on the growth and nutrient utilization of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss". Journal of Animal Science.77(11):2990-9.

  Mansour-Ghanaei F. Shafaghi A. Bagherzadeh A.H. and Fallah M.S. (2005). "Low gradient ascites: a seven-year course review". World Journal Gastroenterol.11(15):2337-9.

  Martinez-Lemus L. Hester R. Becker E. Ramirez G. and Odom T. (2003). "Pulmonary artery vasoactivity in broiler and Leghorn chickens: an age profile". Poultry Science.82(12):1957-64.

  Matés J.M. Aledo J.C. Pérez‐Gómez C. Valle A.E. and Segura J.M. (2000). "Interrelationship between oxidative damage and antioxidant enzyme activities: an easy and rapid experimental approach". Biochemical education.28(2):93-5.

  Mawji I.A. and Marsden P.A. (2003). "Perturbations in paracrine control of the circulation: Role of the endothelial-derived vasomediators, endothelin-1 and nitric oxide". Microscopy Research and Technique.60(1):46-58.

  Maxwell M. Robertson G. and McCorquodale C. (1992). "Whole blood and plasma viscosity values in normal and ascitic broiler chickens". British Poultry Science.33(4) 871-7.

  Maxwell M.H. Alexander I.A. Robertson G.W. Mitchell M.A. and McCorquodale C.C. (1995). "Identification of tissue hypoxia in the livers of ascitic and hypoxia‐induced broilers using trypan blue". British Poultry Science.36(5):791-8.

  McDonald P. Edwards R. Greenhalgh J. and Morgan C. (2002). "Animal Nutrition. 6th". Prentice Hall, Harlow, England; 2002.

  McGovern R. Feddes J. Robinson F. and Hanson J. (1999). "Growth performance, carcass characteristics, and the incidence of ascites in broilers in response to feed restriction and litter oiling". Poultry science.78(4):522-8.

  Meijerhof R. (1998) "Separate sex feeding at the Dutch regional experimental poultry farms". Fourth International Poultry Breeders' Conference, Ayr (UK), 27 Apr 1988: West of Scotland College.

  Michiels C. Raes M. Toussaint O. and Remacle J. (1994). "Importance of Se-glutathione peroxidase, catalase, and Cu/Zn-SOD for cell survival against oxidative stress". Free Radical Biology and Medicine.17(3):235-48.

  Min Y. and Crawford M.A. (2004). "Essential fatty acids". The Eicosanoids.257-65.

  Mirsalimi S. Julian R. and O'brien P. (1992). "Biochemical and hematological values and deformability of the red cells in normal and salt treated broiler chickens". AnimalbJournal of Veterinary Research.53:2359-63.

  Moreno de Sandino M. and Hernandez A. (2006). "Pulmonary arteriole remodeling in hypoxic broilers expressing different amounts of endothelial nitric oxide synthase". Poultry Science.85(5) 899-901.

  Morris S.M. (2007). "Arginine Metabolism: Boundaries of Our Knowledge". The Journal of Nutrition.137(6):1602S-9S.

  Muramatsu T. and Okumura J. (1980). "Influence of dietary energy on the nitrogen sparing action of methionine and arginine in chicks fed a protein-free diet". Journal of Nutrition.110:59-65.

  Nagy G. Ward J. Mosser D.D. Koncz A. Gergely Jr. P. Stancato C. Qian Y. Fernandez D. Niland B. and Grossman C.E. (2006). "Regulation of CD4 expression via recycling by HRES-1/RAB4 controls susceptibility to HIV infection". Journal of Biological Chemistry.281(45):34574-91.

  Nair S.S.D. Leitch J.W. Falconer J. and Garg M.L. (1997). "Prevention of Cardiac Arrhythmia by Dietary (n-3) Polyunsaturated Fatty Acids and Their Mechanism of Action". The Journal of Nutrition.127(3):383-93.

  Napolitano M. Miceli F. Calce A. Vacca A. Gulino A. Apa R. and Lanzone A. (2000). "Expression and Relationship between Endothelin-1 Messenger Ribonucleic Acid (mRNA) and Inducible/Endothelial Nitric Oxide Synthase mRNA Isoforms from Normal and Preeclamptic Placentas". Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.85(6):2318-23.

  National research council (1994) "Nutrient Requirements of Poultry". ed. t, editor. Washington DC: National Academy Press.

  Nesheim M.C. (1968)." Kidney Arginase Activity and Lysine Tolerance in Strains of Chickens Selected for a High or Low Requirement of Arginine". The Journal of Nutrition.95(1):79-87.

  Noy Y. and Sklan D. (2001). "Yolk and exogenous feed utilization in the post-hatch chick". Poultry Science.80:1490-5.

  Ohta Y. Kidd M. and Ishibashi T. (2001). "Embryo growth and amino acid concentration profiles of broiler breeder eggs, embryos, and chicks after in ovo administration of amino acids". Poultry Science.80(10):1430-6.

  Ohta Y. Tsushima N. Koide K. Kidd M. and Ishibashi T. (1999). "Effect of amino acid injection in broiler breeder eggs on embryonic growth and hatchability of chicks". Poultry Science.78(11):1493-8.

  Olkowski A. and Classen H. (1998). "Progressive bradycardia, a possible factor in the pathogenesis of ascites in fast growing broiler chickens raised at low altitude". British poultry science.39(1):139-46.

  Olkowski A.A. Duke T. and Wojnarowicz C. (2005). "The aetiology of hypoxaemia in chickens selected for rapid growth. Comparative Biochemistry and Physiology - Part A: Molecular &"; Integrative Physiology.141(1):122-31.

  Owen R. Wideman Jr. R. Leach R. Cowen B. Dunn P. and Ford B. (1995). "Physiologic and electrocardiographic changes occurring in broilers reared at simulated high altitude". Avian Diseases.108-15.

  Özkan S. Takma Ç. Yahav S. Söğüt B. Türkmut L. Erturun H. and Cahaner A. (2010). "The effects of feed restriction and ambient temperature on growth and ascites mortality of broilers reared at high altitude". Poultry Science.89(5):974-85.

  Palmer R.M.J. and Moncada S. (1989). "A novel citrulline-forming enzyme implicated in the formation of nitric oxide by vascular endothelial cells". Biochemical and Biophysical Research Communications.158(1):348-52.

  Panse M. Block H.U. Föster W. and Mest H.J. (1985). "An improved malondialdehyde assay for estimation of thromboxane synthase activity in washed human blood platelets". Prostaglandins.30(6):1031-40.

  Pavlidis H. Balog J. Stamps L. Hughes Jr. J. Huff W. and Anthony N. (2007). "Divergent selection for ascites incidence in chickens". Poultry Science.86(12):2517-29.

  Peacock A.J. Pickett C. Morris K. and Reeves J.T. (1990)." Spontaneous hypoxaemia and right ventricular hypertrophy in fast growing broiler chickens reared at sea level. Comparative Biochemistry and Physiology Part A": Physiology.97(4):537-41.

  Placha I. Borutova R. Gresakova L. Petrovic V. and Faix S. Leng L. (2009). "Effects of excessive selenium supplementation to diet contaminated with deoxynivalenol on blood phagocytic activity and antioxidative status of broilers". Journal of animal physiology and animal nutrition.93(6):695-702.

  Ploog H.P. (1973) "Physiologic changes in broiler chickens (Gallus domesticus) exposed to a simulated altitude of 4,267m(14,000 ft)". University Park; 1973.

  Popovic P.J. Zeh H.J. and Ochoa JB. (2007).  "Arginine and Immunity". The Journal of Nutrition.137(6):1681S-6S.

  Pratt D.S. and Kaplan M.M. (2000). "Evaluation of Abnormal Liver-Enzyme Results in Asymptomatic Patients." New England Journal of Medicine.342(17):1266-71.

  Qureshi M. (2003). "Avian macrophage and immune response: an overview". Poultry Science.82(5):691-8.

  Reddy J.K. (2004). "Peroxisome proliferators and peroxisome proliferator-activated receptor α: biotic and xenobiotic sensing". The American journal of pathology.164(6):2305.

  Reeves J.T. Ballam G. Hofmeister S. Pickett C. Morris K. and Peacock A. (1991). "Improved arterial oxygenation with feed restriction in rapidly growing broiler chickens". Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Physiology.99(3):481-5.

  Ricciardolo F.L.M. Sterk P.J. Gaston B. and Folkerts G. (2004). "Nitric Oxide in Health and Disease of the Respiratory System". Physiological Reviews 84(3) 731-65.

  Rossi M.A. and , Carillo. S.V. (1991). "Cardiac hypertrophy due to pressure and volume overload: Distinctly different biological phenomena?" . International Journal of Cardiology.31(2):133–42.

  Rueda E. Michelangeli C. and Gonzalez-Mujica F. (2003). "l-Canavanine inhibits l-arginine uptake by broiler chicken intestinal brush border membrane vesicles". British Poultry Science.44(4):620-5.

  Ruiz-Feria C. Beers K. Kidd M. and Wideman R. (1999). "Plasma taurine levels in broilers with pulmonary hypertension syndrome induced by unilateral pulmonary artery occlusion". Poultry Science.78(11):1627-33.

  Ruiz-Feria C.A. (2009). "Concurrent supplementation of arginine, vitamin E, and vitamin C improve cardiopulmonary performance in broilers chickens". Poultry Science.88(3):526-35.

  Salganicoff L. and Robertis E. (1965). "Subcellular distribution of the enzymes of the glutamic acid and γ‐aminobutric acid cycles in rat brain". Journal of neurochemistry.12(4):287-309.

  SAS. (2000). SAS/STAT "User’s Guide", Version 8.1.1, 2, and 3.

  Satoshi S. Kiyoji T. Hiroyo K. and Fumio N. (1989). "Exercise-induced lipid peroxidation and leakage of enzymes before and after vitamin E supplementation". International Journal of Biochemistry.21(8):835-8.

  Scaife J, Moyo J, Galbraith H, Michie W, Campbell V. (1994). Effect of different dietary supplemental fats and oils on the tissue fatty acid composition and growth of female broilers. British Poultry Science.35(1):107-18.

  Scheele CW, De Wit W, Frankenhuis MT, Vereijken PFG. (1991). Ascites in Broilers. Poultry Science.70(5):1069-83.

  Schiffrin EL, Deng LY. (1996). Structure and function of resistance arteries of hypertensive patients treated with a beta-blocker or a calcium channel antagonist. Journal of hypertension.14(10):1247-55.

  Schneider C. (2005). Chemistry and biology of vitamin E. Molecular nutrition & food research.49(1):7-30.

  Serhan C, Arita M, Hong S, Gotlinger K. (2004). Resolvins, docosatrienes, and neuroprotectins, novel omega-3-derived mediators, and their endogenous aspirin-triggered epimers. Lipids.39(11):1125-32.

  Shlosberg A, Bellaiche M, Hanji V, Nyska A, Lublin A, Shemesh M, Shore L, Perk S, Berman E. (1996). The effect of acetylsalicylic acid and cold stress on the susceptibility of broilers to the ascites syndrome. Avian Pathology.25(3):581-90.

  Simopoulos AP. (1988). [OMEGA]-3 Fatty Acids in Growth and Development and in Health and Disease Part I: The Role of [OMEGA]-3 Fatty Acids in Growth and Development. Nutrition Today.23(2):10-9.

  Simopoulos AP. (1988). Essential fatty acids in health and chronic disease. The American Journal of Clinical Nutrition.70:560S-9S.

  Smith TK. (1990). Effect of Dietary Putrescine on Whole Body Growth and Polyamine Metabolism. Proceedings of the Society for Experimental Biology and Medicine Society for Experimental Biology and Medicine (New York, NY).194(4):332-6.

  Smith WL, DeWitt DL, Garavito RM. (2000). Cyclooxygenases: structural, cellular, and molecular biology. Annual review of biochemistry.69(1):145-82.

  Smith WL. (1989). The eicosanoids and their biochemical mechanisms of action. Biochemical Journal.259:315.

  Snedecor GW, Cochran WG. (1980). Chicken anatomy and physiology . In: kentucky uo, editor. poultry production manual.

  Snetsinger DC, Scott HM. (1961). Efficacy of Glycine and Arginine in Alleviating the Stress Induced by Dietary Excesses of Single Amino Acids. Poultry Science.40(6):1675-81.

  Sohal RS, Mockett RJ, Orr WC. (2002). Mechanisms of aging: an appraisal of the oxidative stress hypothesis. Free Radical Biology and Medicine.33(5):575-86.

  Song I, Ball TM, Smith WL. (2001). Different suicide inactivation processes for the peroxidase and cyclooxygenase activities of prostaglandin endoperoxide H synthase-1. Biochemical and Biophysical Research Communications.289(4):869-75.

  Srinongkote S, Smriga M, Toride Y. (2004). Diet supplied with L-lysine and L-arginine during chronic stress of high stock density normalizes growth of broilers. Animal Science Journal.75(4):339-43.

  Stewart G, Mann A, Fentem P. (1980). Enzymes of glutamate formation: glutamate dehydrogenase, glutamine synthetase and glutamate synthase. The biochemistry of plants.5:271-327.

  Storz JF, Scott GR, Cheviron ZA. (2010). Phenotypic plasticity and genetic adaptation to high-altitude hypoxia in vertebrates. The Journal of Experimental Biology.213(24):4125-36.

  Suchner U, Heyland DK, Peter K. (2002). Immune-modulatory actions of arginine in the critically ill. . British Journal of Nutrition.87:121-S32.

  Sun J, Zhang X, Broderick M, Fein H. (2003). Measurement of nitric oxide production in biological systems by using Griess reaction assay. Sensors. 3(8) 276-84.

  Sung YJ, Hotchkiss JH, Austic RE, Dietert RR. (1991). L-arginine-dependent production of a reactive nitrogen intermediate by macrophages of a uricotelic species. Journal of Leukocyte Biology.50(1):49-56.

  Surai P. (2002). Selenium in poultry nutrition I. Antioxidant properties, deficiency and toxicity. World poultry science journal-Wyton-.58(3):333-48.

  Szabó C. (1996). The pathophysiological role of peroxynitrite in shock, inflammation, and ischemia-reperfusion injury. Shock (Augusta, Ga).6(2):79.

  Tainer JA, Getzoff ED, Richardson JS, Richardson DC. (1983). Structure and mechanism of copper, zinc superoxide dismutase.

  Tamir H, Ratner S. (1963a). Enzymes of arginine metabolism in chicks. Archives of Biochemistry and Biophysics.102(2):249-58.

  Tamir H, Ratner S. (1963b). A study of ornithine, citrulline and arginine synthesis in growing chicks. Archives of Biochemistry and Biophysics.102(2):259-69.

  Tan X, Hu S-H, Wang X-L. (2007). Possible role of nitric oxide in the pathogenesis of pulmonary hypertension in broilers: a synopsis. Avian Pathology.36(4):261-7.

  Tan X, Pan J-Q, Li J-C, Liu Y-J, Sun W-D, Wang X-L. (2005). l-Arginine inhibiting pulmonary vascular remodelling is associated with promotion of apoptosis in pulmonary arterioles smooth muscle cells in broilers. Research in Veterinary Science.79(3):203-9.

  Tan X, Pan JQ, Li JC, Liu YJ, Sun WD, Wang XL. (2005). L-Arginine inhibiting pulmonary vascular remodelling is associated with promotion of apoptosis in pulmonary arterioles smooth muscle cells in broilers. Research in Veterinary Science.79(3):203-9.

  Tan X, Sun WD, Hu YX, Li JC, Pan JQ, Wang JY, Wang XL. (2006). Changes in pulmonary arteriole protein kinase cα expression associated with supplemental L-arginine in broilers during cool temperature exposure. British Poultry Science.47(2):230-6.

  Teshfam M, brujeni GN, Hassanpour H. (2006). Evaluation of endothelial and inducible nitric oxide synthase mRNA expression in the lung of broiler chickens with developmental pulmonary hypertension due to cold stress. British Poultry Science.47(2):223-9.

  Tottori J, Yamaguchi R, Sakumi A, Takae Y, Uchida K, Tateyama S. (1995). Broiler ascites seen in summer season. Journal of the Japan Veterinary Medical Association.48.

  Uni Z, Ferket P, Tako E, Kedar O. (2005). In ovo feeding improves energy status of late-term chicken embryos. Poultry Science.84(5):764-70.

  Uni Z, Ferket R. (2004). Methods for early nutrition and their potential. World's Poultry Science Journal.60(1):101-11.

  Virden W, Yeatman J, Barber S, Willeford K, Ward T, Fakler T, Wideman R, Kidd M. (2004). Immune system and cardiac functions of progeny chicks from dams fed diets differing in zinc and manganese level and source. Poultry Science.83(3):344-51.

  Walton J, Julian R, Squires E. (2001). The effects of dietary flax oil and antioxidants on ascites and pulmonary hypertension in broilers using a low temperature model. British Poultry Science.42(1):123-9.

  Walton JP, Bond JM, Julian RJ, Squires EJ. (1999). Effect of dietary flax oil and hypobaric hypoxia on pulmonary hypertension and haematological variables in broiler chickens. British Poultry Science.40(3):385-91.

  Wang W, Wideman R, Bersi T, Erf G. (2003). Pulmonary and hematological inflammatory responses to intravenous cellulose micro-particles in broilers. Poultry Science.82(5):771-80.

  Wayner D, Burton G, Ingold K, Barclay L, Locke S. (1987). The relative contributions of vitamin E, urate, ascorbate and proteins to the total peroxyl radical-trapping antioxidant activity of human blood plasma. Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-General Subjects.924(3):408-19.

  Weidong S, Xiaolong W, Jinyong W, Ruiping X. (2002). Pulmonary arterial pressure and electrocardiograms in broiler chickens infused intravenously with L-NAME, an inhibitor of nitric oxide synthase, or sodium nitroprusside (SNP), a nitric oxide donor. British Poultry Science.43(2):306-12.

  West JB. (1993) Respiratory Physiology: The Essentials. ed. t, editor. Philadelphia, PA.: Lippincott Williams and Wilkins.

  Wideman F, Erf G, Chapman M. (2001). Intravenous endotoxin triggers pulmonary vasoconstriction and pulmonary hypertension in broiler chickens. Poultry Science.80(5):647-55.

  Wideman Jr R, Tackett C. (2000). Cardio-pulmonary function in broilers reared at warm or cool temperatures: effect of acute inhalation of 100% oxygen. Poultry Science.79(2):257-64.

  Wideman Jr RF, Forman MF, Hughes Jr JD, Kirby YK, Marson N, Anthony NB. (1998). Flow-dependent pulmonary vasodilation during acute unilateral pulmonary artery occlusion in jungle fowl. Poultry Science.7(4) 615-26.

  Wideman Jr RF, Hamal KR. (2011). Idiopathic pulmonary arterial hypertension: An avian model for plexogenic arteriopathy and serotonergic vasoconstriction. Journal of Pharmacological and Toxicological Methods.63(3):283-95.

  Wideman Jr RF, Kirby YK, Owen RL, French H. (1997). Chronic unilateral occlusion of an extrapulmonary primary bronchus induces pulmonary hypertension syndrome (ascites) in male and female broilers. Poultry science.76(2):400-4.

  Wideman Jr RF, Maynard P, Bottje WG. (1999). Venous blood pressure in broilers during acute inhalation of five percent carbon dioxide or unilateral pulmonary artery occlusion. Poultry science.78(10):1443-51.

  Wideman Jr RF, Wing T, Kirby YK, Forman MF, Marson N, Tackett CD, Ruiz-Feria CA. (1998). Evaluation of minimally invasive indices for predicting ascites susceptibility in three successive hatches of broilers exposed to cool temperatures. Poultry science.77(10) 1565-73.

  Wideman Jr RF. (1999). Cardiac output in four-, five-, and six-week-old broilers, and hemodynamic responses to intravenous injections of epinephrine. Poultry science.78(3):392-403.

  Wideman R, Bowen O, Erf G, Chapman M. (2006). Influence of aminoguanidine, an inhibitor of inducible nitric oxide synthase, on the pulmonary hypertensive response to microparticle injections in broilers. Poultry Science.85(3):511-27.

  Wideman R, Chapman M, Wang W, Erf G. (2004). Immune modulation of the pulmonary hypertensive response to bacterial lipopolysaccharide (endotoxin) in broilers. Poultry science.83(4):624-37.

  Wideman R, Chapman M. (2004). N(omega)-nitro-L-arginine methyl ester (L-NAME) amplifies the pulmonary hypertensive response to endotoxin in broilers. Poultry Science.83(3):485-94.

  Wideman R, Erf G, Chapman M, Wang W, Anthony N, Xiaofang L. (2002). Intravenous micro-particle injections and pulmonary hypertension in broiler chickens: acute post-injection mortality and ascites susceptibility. Poultry Science.81(8):1203-17.

  Wideman R, Erf G, Chapman M. (2001). Intravenous endotoxin triggers pulmonary vasoconstriction and pulmonary hypertension in broiler chickens. Poultry Science.80(5):647-55.

  Wideman R, Fedde M, Tackett C, Weigle G. (2000). Cardio-pulmonary function in preascitic (hypoxemic) or normal broilers inhaling ambient air or 100% oxygen. Poultry Science.79(3):415-25.

  Wideman R, French H. (1999). Broiler breeder survivors of chronic unilateral pulmonary artery occlusion produce progeny resistant to pulmonary hypertension syndrome (ascites) induced by cool temperatures. Poultry Science.78(3):404-11.

  Wideman R, Maynard P, Bottje W. (1999). Venous blood pressure in broilers during acute inhalation of five percent carbon dioxide or unilateral pulmonary artery occlusion. Poultry Science.78(10):1443-51.

  Wideman R, Rhoads D, Erf G, Anthony N. (2013). Pulmonary arterial hypertension (ascites syndrome) in broilers: A review. Poultry science.92(1):64-83.

  Wideman R, Tackett C. (2000). Cardio-pulmonary function in broilers reared at warm or cool temperatures: effect of acute inhalation of 100% oxygen. Poultry Science.79(2):257-64.

  Wideman RF, Bottje. WG. (1993). Current understanding of the ascites syndrome and future research directions.  Nutr Tech Symp; Novus Int. Inc., St. Louis, MO. p. 1–20

  Wideman RF, Chapman ME, Hamal KR, Bowen OT, Lorenzoni AG, Erf GF, Anthony NB. (2007). An Inadequate Pulmonary Vascular Capacity and Susceptibility to Pulmonary Arterial Hypertension in Broilers. Poultry Science.86(5):984-98.

  Wideman RF, Kibry YK. (1995). Evidence of a Ventilation-Perfusion Mismatch During Acute Unilateral Pulmonary Artery Occlusion in Broilers. Poultry Science.74(7):1209-17.

  Wideman RF, Kirby YK, Ismail M, Bottje WG, Moore RW, Vardeman RC. (1995). Supplemental L-Arginine Attenuates Pulmonary Hypertension Syndrome (Ascites) in Broilers. Poultry Science.74(2):323-30.

  Wideman RF, Kirby YK, Tackett CD, Marson NE, Mcnew RW. (1996). Cardio-Pulmonary Function During Acute Unilateral Occlusion of the Pulmonary Artery in Broilers Fed Diets Containing Normal or High Levels of Arginine-HCl. Poultry Science.75(12):1587-602.

  Wideman RF, Kirby YK, Tackett CD, Marson NE, Tressler CJ, Mcnew RW. (1996). Independent and Simultaneous Unilateral Occlusion of the Pulmonary Artery and Extra-Pulmonary Primary Bronchus in Broilers. Poultry Science.75(11):1417-27.

  Wideman RF. (2000). Cardio-pulmonary hemodynamics and ascites in broiler chickens. Avian Poult Biol Rev.11:21-43.

  Wideman RF. (2001). Pathophysiology of heart/lung disorders:Pulmonary hypertension syndrome in broiler chickens. World’s Poult Sci J. 57:289–307.

  Wijtten P, Lemme A, Langhout D. (2004). Effects of different dietary ideal protein levels on male and female broiler performance during different phases of life: Single phase effects, carryover effects, and interactions between phases. Poultry Science.83(12):2005-15.

  Wirz T, Brändle U, Soldati T, Hossle JP, Perriard JC. (1990). A unique chicken B-creatine kinase gene gives rise to two B-creatine kinase isoproteins with distinct N termini by alternative splicing. Journal of Biological Chemistry.265(20):11656-66.

  Wu G, Flynn NE, Flynn SP, Jolly CA, Davis PK. (1999). Dietary Protein or Arginine Deficiency Impairs Constitutive and Inducible Nitric Oxide Synthesis by Young Rats. The Journal of Nutrition.129(7):1347-54.

  Xiang RP, Sun WD, Wang JY, Wang XL. (2002). Effect of Vitamin C on pulmonary hypertension and muscularisation of pulmonary arterioles in broilers. British Poultry Science.43(5):705-12.

  Yanagisawa M, Kurihara H, Kimura S, Goto K, Masaki T. (1988). A novel peptide vasoconstrictor, endothelin, is produced by vascular endothelium and modulates smooth muscle Ca2+ channels. Journal of hypertension Supplement : official journal of the International Society of Hypertension.6(4):S188-91.

  Yersin A, Huff W, Kubena L, Elissalde M, Harvey R, Witzel D, Giroir L. (1992). Changes in hematological, blood gas, and serum biochemical variables in broilers during exposure to simulated high altitude. Avian diseases.189-96.

  Yersin AG, W. E. Huff, L. F. Kubena, M. A. Elissalde, R. B. Harvey, D. A. Witzel a, Giroir. LE. (1992). Changes in hematological,blood gas and serum biochemical variables in broilers during exposure to stimulated high altitude. Avian Dis.36::189–97.

  Zelko IN, Mariani TJ, Folz RJ. (2002). Superoxide dismutase multigene family: a comparison of the CuZn-SOD (SOD1), Mn-SOD (SOD2), and EC-SOD (SOD3) gene structures, evolution, and expression. Free Radical Biology and Medicine.33(3):337-49.

  Zhai W, Rowe D, Peebles E. (2011). Effects of commercial in ovo injection of carbohydrates on broiler embryogenesis. Poultry Science.90(6):1295-301.

  Zhang G, Yang Z, Wang Y, Yang W, Jiang S, Gai G. (2009). Effects of ginger root (Zingiber officinale) processed to different particle sizes on growth performance, antioxidant status, and serum metabolites of broiler chickens. Poultry Science.88(10):2159-66.

  Zkan S, Malayo, lu HB, lu, Yal, in S, Karadas F, Ko, rk S, abuk M, Oktay G, zdemir S, zdemir E, Erg, l M. (2007). Dietary vitamin E (-tocopherol acetate) and selenium supplementation from different sources: performance, ascites-related variables and antioxidant status in broilers reared at low and optimum temperatures. British Poultry Science.48(5):580-93.


موضوع پایان نامه بررسی فاکتور های جیره‌ ای و متابولیکی مرتبط با سندرم آسیت در جوجه‌های گوشتی, نمونه پایان نامه بررسی فاکتور های جیره‌ ای و متابولیکی مرتبط با سندرم آسیت در جوجه‌های گوشتی, جستجوی پایان نامه بررسی فاکتور های جیره‌ ای و متابولیکی مرتبط با سندرم آسیت در جوجه‌های گوشتی, فایل Word پایان نامه بررسی فاکتور های جیره‌ ای و متابولیکی مرتبط با سندرم آسیت در جوجه‌های گوشتی, دانلود پایان نامه بررسی فاکتور های جیره‌ ای و متابولیکی مرتبط با سندرم آسیت در جوجه‌های گوشتی, فایل PDF پایان نامه بررسی فاکتور های جیره‌ ای و متابولیکی مرتبط با سندرم آسیت در جوجه‌های گوشتی, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی فاکتور های جیره‌ ای و متابولیکی مرتبط با سندرم آسیت در جوجه‌های گوشتی, مقاله در مورد پایان نامه بررسی فاکتور های جیره‌ ای و متابولیکی مرتبط با سندرم آسیت در جوجه‌های گوشتی, پروژه در مورد پایان نامه بررسی فاکتور های جیره‌ ای و متابولیکی مرتبط با سندرم آسیت در جوجه‌های گوشتی, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی فاکتور های جیره‌ ای و متابولیکی مرتبط با سندرم آسیت در جوجه‌های گوشتی, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی فاکتور های جیره‌ ای و متابولیکی مرتبط با سندرم آسیت در جوجه‌های گوشتی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی فاکتور های جیره‌ ای و متابولیکی مرتبط با سندرم آسیت در جوجه‌های گوشتی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی فاکتور های جیره‌ ای و متابولیکی مرتبط با سندرم آسیت در جوجه‌های گوشتی, پروژه درباره پایان نامه بررسی فاکتور های جیره‌ ای و متابولیکی مرتبط با سندرم آسیت در جوجه‌های گوشتی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی فاکتور های جیره‌ ای و متابولیکی مرتبط با سندرم آسیت در جوجه‌های گوشتی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی فاکتور های جیره‌ ای و متابولیکی مرتبط با سندرم آسیت در جوجه‌های گوشتی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی فاکتور های جیره‌ ای و متابولیکی مرتبط با سندرم آسیت در جوجه‌های گوشتی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی فاکتور های جیره‌ ای و متابولیکی مرتبط با سندرم آسیت در جوجه‌های گوشتی, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی فاکتور های جیره‌ ای و متابولیکی مرتبط با سندرم آسیت در جوجه‌های گوشتی

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد (MSc) در رشته علوم دامی- گرایش تغذیه دام چکیده به‌منظور بررسی اثر پودر رزماری و ویتامین E بر عملکرد، فراسنجه‌ های خونی، سیستم ایمنی، وکمیّت و کیفیت لاشه جوجه‌ های گوشتی، آزمایشی در قالب طرح فاکتوریل انجام شد. برای این منظور 270 جوجه یک روزه نر، سویه راس 308 در نه تیمار قرار گرفتند: تیمار اول: بدون پودر رزماری و ویتامین E، تیمار دوم: بدون ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M .Sc » گرایش : علوم و صنایع غذایی چکیده برای انجام این تحقیق نمونه هایی از گونه های اسفناج(دامغان)،گوجه فرنگی (دزفول)،کاهو(ورامین)،کرفس (تهران) ،کدو سبز(گرگان)،بادمجان(قصرشیرین) درخرداد 1393 از بازار دامغان خریداری شد.غلظت نیترات،نیتریت و اسید آسکوربیک در قسمتهای خوراکی هر یک از نمونه ها اندازه گیری شد. روی هر نمونه سه بار آزمایش ...

پایان‌نامه : جهت اخذ درجه دکترای حرفه‌ای دامپزشکی(D.V.M) چکیده فارسی عنوان : ارزیابی فاکتور کل مواد جامد محلول (TDS) در آب آشامیدنی مرغداری‏ های گوشتی شهرستان پیرانشهر آب یکی از مهمترین مواد شیمیایی از نظر زیست شناسی محسوب می گردد و به صورت های جامد ، مایع ، بخار در طبیعت وجود دارد . آب از اجسام سازنده‏ی تشکیل دهنده‏ی محیط زیست موجود زنده است ، تقریبا 60 درصد از وزن تخم مرغ و ...

1-1- مقدمه بیماری قلبی- عروقی (CHD) [1]و در راس آن مشکلات عروق کرونری، از علل اصلی مرگ و میر در قرن جدید و اولین علل مرگ و میر در ایران است. پرفشارخونی، بالا بودن چربی ها و لیپوپروتئین های خون، سن، جنس، شیوه زندگی، تغذیه، مصرف دخانیات، بی تحرکی، دیابت و چاقی را از عوامل خطرزای سنتی بیماری های قلبی عروقی عنوان می کنند (ثالثی و همکاران، 1386). استرس اکسیداتیو، التهاب، فعالیت سلول ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی چکیده زمینه: گیاه جاشیر در مناطق سردسیر و کوهستانی استان فارس( سپیدان و ..) می روید و در بهار چیده می شود و از آن در تهیه ماست جاشیر (غذای سنتی) استفاده می کنند. کربوهیدرا ت های غیر قابل هضم (فیبر) موجود در برگ های این گیاه ممکن است بتواند به عنوان پری بیوتیک در ماست پروبیوتیک ایفای نقش نماید. هدف: بررسی اثر ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: مدیریت مالی چکیده در دنیای امروزی، با توجه به سرعت روز افزون علم و دانش، سازمان ها برای تطابق با شرایط قابل تغییر محیطی مجبور به استفاده از فناوری ارتباطات بوده و در این راستا باید سرمایه گذاری کنند.با ورود شرکت مخابرات به بازار بورس اطلاع از وضعیت عملکردی و میزان کارایی شرکت های سهامی مخابرات استانی برای ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی گرایش: مدیریت مالی چکیده یکی از دغدغه های مدیران سازمان ها، آگاهی آنها از عملکرد سیستم های تحت مدیریت آنهاست. هدف اصلی این تحقیق، یافتن مقادیر کارایی هر یک از شرکت های تعاونی شهرستان رشت و شناسایی دلایل ناکارایی شرکت های تعاونی مورد بررسی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها می باشد. در نهایت درصدد ارائه ...

پایان نامه برای دریافت درجه دکترای حرفه‌ای دامپزشکی D.V.M چکیده: هدف: بیماری ناشی از رئوویروس‌ های پرندگان از بیماریهای مهم اقتصادی در صنعت طیور می‌باشد، که در طیور گوشتی و بخصوص طیور مادر گوشتی موجب افزایش تلفات و موارد حذفی، آرتریت، تنوسینوویت و کاهش عملکرد و کاهش کیفیت تخم مرغ می‌گردد. مواد و روش کار: در مطالعه حاضر تعداد پنج فارم مادر گوشتی که از نظر شرایط مدیریتی، تغذیه‌ای ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد علوم دامی گرایش تغذیه دام و طیور چکیده این آزمایش با هدف بررسی اثرات مکمل­سازی سیر ویا پیاز تازه بر عملکرد، سیستم ایمنی و پروفایل چربی خون در جوجه­های گوشتی طراحی و اجرا گردید. برای این منظور از 432 قطعه جوجۀ یک روزه نر راس 308 به نه گروه با چهار تکرار و 12 قطعه پرنده در هر تکرار تقسیم گردید. آزمایش در قالب طرح فاکتوریل 3×3 به­طور کاملاً تصادفی مورد ...

پایان‌ نامه : برای دریافت درجه دکترای حرفه‌ای دامپزشکی (D.V.M) چکیده فارسی عنوان:بررسی آلودگی آب آشامیدنی مرغداری‏های گوشتی شهرستان پیرانشهر به باکتری اشریشیاکلی آب آشامیدنی از فاکتورهای مغذی و حیاتی است که برای رشد مطلوب و کنترل حرارت بدن ، ضرورت داشته و باید همیشه در دسترس باشد. آب یکی از مواد متشکله تمام سلولها و بافت های حیوان می باشد و محیطی است برای انجام تمام فرآیندهای ...

ثبت سفارش