پایان نامه بررسی روابط سیاسی ایران و سوریه بعد از انقلاب اسلامی ایران

مشخص نشده 714 KB 26552 242
مشخص نشده مشخص نشده علوم سیاسی
قیمت قبل:۷۶,۴۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد

  رشته روابط بين الملل

  سال 1384

  مقدمه :

   

              خاورميانه به عنوان منطقه اي استراتژيك جايگاه عمده و حساسي در رقابتهاي دو ابر قدرت شرق و غرب در دوران جنگ سرد داشت و نقش يك محرك را در مداخلة ابر قدرتها ايفا مي كرد . پس از دوران جنگ سرد و فروپاشي شوروي نه تنها اين منطقه اهميت خود را از دست نداده بلكه بر اهميت آن نيز افزوده شده است . لذا درك و شناخت صحيح از تحولات منطقه خاورميانه ، براي ايران كه خود در اين منطقه قرار دارد ضروري و آگاهي از عملكرد دولتهاي منطقه نيز در اين راستا      مي باشد .

              سوريه به دليل موقعيت جغرافيايي و استراتژيكي ، يكي از مهم‌ترين كشورهاي خاورميانه محسوب مي شود كه توانسته است در چند دهة اخير نقش مهمي را در روند تحولات منطقه اي ايفا نمايد . بدين لحاظ اين كشور جايگاه ويژه اي را در سياست خارجي ايران كه اولويت اصلي را در روابط خارجي بر همكاري با كشورهاي اسلامي و غير متعهد مي دهد ، به خود اختصاص داده است و نياز هست كه شناخت بيشتري نسبت به آن پيدا كرد . ايران و سوريه به عنوان دو كشور خاورميانه اي غير همسايه توانسته اند در دو و نيم دهة اخير بيشترين هماهنگيها را در روند تحولات منطقه اي و جهان اسلام كسب نمايند و به عنوان الگويي براي ديگر كشورهاي منطقه در همكاريهاي دو جانبه مطرح شوند حال پرسش اصلي اين است كه چه عواملي در بهبود و گسترش روابط دو جانبه مؤثر بوده است؟ علت هماهنگي در اكثر تحولات منطقه اي چه بوده است كه توانسته روابط اين دو كشور را به عنوان الگويي براي ساير كشورها در مناسبات دوجانبه تبديل كند ؟ اين پرسشي است كه بايد به آن پاسخ داده شود . ابتدا روابط و مناسبات سياسي دو كشور در دوران قبل از انقلاب اسلامي را مرور خواهيم كرد تا سيماي اصلي همكاري و الگومندي در روابط بعد از انقلاب روشن شود . سپس عوامل تأثير گذار را در همكاري و روابط دو جانبه با تأكيد بر عوامل منطقه اي تجزيه و تحليل مي كنيم هر چند كه ممكن است واقعيت امر چيزي غير از تحليل هاي عرضه شده باشد ، زيرا اصولاً هميشه بسياري از اطلاعات تا زمان مشخصي محرمانه باقي مي ماند و دسترسي به بعضي اطلاعات هيچ گاه امكان پذير نمي باشد .

              در پايان با اعلام و اذعان به وجود نقايص و كاستي در رساله ، از زحمات اساتيد محترم و بزرگوار جناب آقاي دكتر اصغر جعفري ولداني در سمت استاد راهنما و جناب آقاي دكتر غلامعلي چگني زاده در سمت استاد مشاور ، تشكر و قدرداني مي شود كه حضرت علي (ع) فرموده است : من علمني فقر صيرني عبداً .

   

  1ـ طرح و تبيين موضوع :

   

              مطابق با اصل 152 قانون اساسي جمهوري اسلامي ، سياست خارجي ايران بر اساس "نفي هر گونه سلطه جويي و سلطه پذيري ، حفظ استقلال همه جانبه و تماميت ارضي كشور ، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر ابر قدرتهاي سلطه گرو روابط صلح آميز با دول غير محارب استوار است . بنابراين ازديدگاه قانون اساسي رابطه با دول غير محارب مجاز شمرده شده است . همچنين طبق اصل 154 قانون اساسي ، جمهوري اسلامي سعادت انسان در كل جامعه بشري را آرمان خود مي داند و استقلال و آزادي و حكومت حق و عدل را حق همة مردم جهان مي شناسد. بنابراين در عين خودداري كامل از هر گونه دخالت در امور داخلي ملتهاي ديگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه از جهان حمايت مي كند .

              پس علاوه بر رابطه با دول غير محارب ، برقراري رابطه با كشورهايي كه از لحاظ مواضع سياسي به ايران نزديك مي باشند در دستور كار سياست خارجي اين كشور قرار دارد .

              سوريه كه در اين رديف ازكشورها قرار دارد جايگاه ويژه اي را در سياست خارجي ايران به خود اختصاص داده است به طوري كه از آن به عنوان كشور دوست و برادر ياد مي شود . وقوع انقلاب اسلامي در ايران و سقوط شاه ـ متحد استراتژيك اسرائيل در منطقه ـ باعث خشنودي سوريها كه خود را متولي مبارزه با اسرائيل مي دانستند ، شد و به حمايت از اين انقلاب پرداختند .

              از ديد انقلاب اسلامي ، اسرائيل به عنوان پايگاه استعمار در منطقه و موجودي نامشروع و غير قانوني در قلب جهان اسلام ، مي بايست از بين برود و مبارزة عملي و همه جانبه اين امر را محقق مي سازد . در اين راستا ايران با كشور مصر به خاطر سازش با اسرائيل و خيانت به آرمان فلسطين و اعراب قطع رابطه نمود . همچنين سفارت اسرائيل در تهران را تعطيل و آن را به سازمان آزاديبخش فلسطين واگذار نمود .

              اين گونه اقدامات عملي و حمايتهاي سياسي ايران از مواضع اعراب و فلسطينيان ، سوريه را در عملي كردن تز خود مبني بر برابري استراتژيك با اسرائيل مصمم تر كرد ؛ به علاوه بروز حوادث و رويدادهاي بعدي منطقه از جمله جنگ ايران و عراق و حملة اسرائيل به لبنان در سال 1982 ، سبب گرديد كه دو كشور ايران و سوريه تماسهاي بيشتري را با هم در جهت حل مسائل پيش آمده داشته باشند كه همين موارد زمينة تداوم گسترش روابط را عليرغم اختلاف سليقه در بعضي مسائل فراهم آورد .

  بنابراين هدف پژوهش ، بررسي علل گسترش روابط سياسي ايران و سوريه بعد از وقوع انقلاب اسلامي در ايران مي باشد . و سعي براين است كه ضمن روشن كردن اين عوامل به تقويت آن و الگو سازي با توجه به شرايط و موقعيت ديگر كشورها در روابط با يكديگر پرداخته شود تا شاهد تحقق روابط دوستانه ميان كشورهاي منطقه و جهان اسلام باشيم .

   

  2ـ ادبيات موضوع :

   

              عليرغم حساسيت و اهميت موضوع يكي از نكته هاي جالب توجه در ارتباط با آن كم توجهي محققان و پژوهندگان اين رشته به اين مسأله مي باشد و كمتر تحقيق و كتابي در اين زمينه يافت مي شود كه به طور دقيق و موشكافانه به بررسي روابط پيچيدة ايران و سوريه پرداخته باشد . در اين ارتباط تنها گزارشها و مقالاتي به چشم مي خورد كه بيشتر به مسألة صلح و اقدامات سوريه و بررسي سطحي روابط ايران و سوريه و البته با ديدگاه وزارت خارجه اي پرداخته است .

   

  3ـ علل انتخاب موضوع :

   

              همان طور كه در مقدمه بيان شد درك و شناخت صحيح از تحولات منطقة خاورميانه و كشورهاي آن براي ايران كه خود در اين منطقه قراردارد و به عنوان تزديك ترين محيط جغرافيايي گسترده تر از كشورها محسوب مي شود ، ضروري مي باشد . در اين راستا بررسي روابط دو جانبه ميان ايران و كشورهاي منطقه نيز يكي از مهم ترين اقدامات شناخته مي شود . كشور سوريه كه به دليل مسائل ژئوپلتيك و هم جواري با رژيم اسرائيل به عنوان كشور خط مقدم جبهة اعراب و اسرائيل شناخته شده و اكنون نيز به عنوان كشور خط مقدم مخالف باروند فعلي سازش مطرح مي باشد ، جايگاه ويژه اي را در سياست خارجي ايران به خود اختصاص داده است . علاوه بر اهميت اين موضوع علاقة نويسنده به مسائل منطقه اي و جهان اسلام نيز سبب گرديد كه روابط سياسي دو كشور ايران و سوريه مورد بررسي و تحقيق قرار گيرد .

  4ـ سئوال اصلي و سئوالات فرعي :

  سئوال اصلي : چرا روابط ايران و سوريه در مقطع بعد از وقوع انقلاب اسلامي بهبود و گسترش يافته و علل گسترش آن كدامند ؟

  سئوالات فرعي :1.  مسأله بحران خاورميانه تا چه اندازه در روابط سياسي ايران و سوريه مؤثر بوده است ؟

  2. مسأله عراق و توسعه طلبي آن تا چه اندازه در روابط سياسي ايران و سوريه مؤثر بوده است ؟

  3. پيمان تركيه ـ اسرائيل چه تأثيري در روابط سياسي ايران و سوريه داشته است ؟

  4. ساختار نظام بين الملل در دوران نظام دو قطبي و پس از آن چه تأثيري بر روابط دو جانيه داشته است ؟

   

  5 ـ فرضيه هاي تحقيق :

   

  فرضيه اصلي : (( گسترش روابط ايران و سوريه در مقطع بعد از انقلاب اسلامي ناشي از دشمن مشترك يعني اسراييل و ديدگاه‌هاي مشترك در ارتباط با برخي تحولات منطقه اي و تلاش در جهت كسب موازنة قدرت در برابر آن بوده است . ))

  فرضيه هاي فرعي :1. (( انقلاب اسلامي ايران يكي از عوامل مؤثر در گسترش روابط سياسي ايران و سوريه بوده است .))

  2. (( ديدگاه مشترك دو كشور در ارتباط با مسأله فلسطين و اشغالگري اسرائيل از عوامل مهم تأثير گذار بر روابط سياسي دو كشور بوده است .))

  3. (( پيمان نظامي راهبردي تركيه ـ اسرائيل در سال 1996 در منطقه و گسترش  همكاريهاي دوجانبه، از ديگر عوامل تأثير گذار بر روابط و همكاري بين دو كشور بوده است . ))

  6ـ تعريف مفاهيم :

              در متن اين پژوهش مفاهيمي چون سياست خارجي ، روابط خارجي ، بحران خاورميانه و موازنه قدرت را ملاحظه مي كنيم كه بايد منظور خود را از اين مفاهيم و كاربرد آن مشخص و تبيين نماييم . تعريف اين مفاهيم از آن نظر ضروري و داراي اهميت است كه مبناي نظري اين پژوهش را تشكيل داده و در درك بهتر و عميق تر متن كمك مي كند . بنابراين در اينجا به اختصار به تعريف مفاهيم مورد نياز پرداخته مي شود :

              سياست خارجي : سياست خارجي را بايد مجموعه اي از اهداف ، جهت گيريها ، روشها و ابزار در نظر گرفت كه يك حكومت در مقابل ساير واحدهاي سياسي بين الملل به منظور دستيابي به منافع ملي دنبال مي كند . سياست خارجي در نهايت سعي مي كند بر رفتار و كردار ساير كشورها و نتيجتاً بر كل نظام بين الملل اثر بگذارد ، ضمن اينكه متقابلاً از محيط خارجي تأثير مي پذيرد .(1)

              روابط خارجي : شامل آن دسته از روابطي مي شود كه به عنوان امري رسمي ، ابتكار آن با حكومتها بوده و توسط آنها هدايت مي شود . و از روابط بين گروه‌ها ، سازمانها و احزاب و سنديكاها متمايز مي باشد و داراي ابعاد سياسي ، اقتصادي ، فرهنگي و … مي باشد .(2)

              بحران خاورميانه : منظور درگيريها و جنگهاي اعراب و اسرائيل از سال 1948 تا زمان كنوني و وجود موجوديتي به نام اسرائيل مي باشد .

              موازنه قدرت : كه به موجب آن ، بايد چنان موازنه اي بين قدرت دولتها برقرار شود كه مانع چيرگي يكي يا گروهي از آنها بر سايرين باشد تا در نتيجه ، صلح محفوظ بماند .(3)

  7ـ متغييرها :

              روابط سياسي ايران و سوريه متغيير وابسته و موجوديتي به نام اسرائيل و برخي تحولات منطقه اي متغيير مستقل مي باشند .

   

  8ـ روش تحقيق :

              اين رساله با كمك از وقايع تاريخي به تحليل روابط سياسي ايران و سوريه پرداخته است . چرا كه در بررسي روابط دوجانبه آنچه كه مشخص كننده رفتار كشورها مي باشد همين اتفاقات و اقداماتي است كه به مرور به وقايع تاريخي تبديل شده است . بنابراين روش تحقيق تاريخي ـ توصيفي و تحليلي است .

  9ـ موانع و محدوديتهاي تحقيق :

              كمبود منابع به زبان فارسي و عدم توجه محققان اين رشته به اين مسأله و پراكندگي اطلاعات در اين رابطه ، سبب ايجاد محدوديتها و مشكلاتي در تحقيق گرديد . علاوه بر اين محرمانه بودن و عدم دسترسي به اطلاعات از ديگر مشكلات قابل ذكر در اين مورد است .

   


  10ـ سازماندهي تحقيق :

   

              با توجه به طرح موضوع و سئوال اصلي و همچنين فرضيه تحقيق پايان نامة حاضر در فصول ذيل مورد مطالعه و بررسي قرار مي‌گيرد :

   

  فصل اول : كليات طرح پژوهش ؛

   

  فصل دوم : اصول و اهداف سياست خارجي به طور اعم و سياست خارجي ايران و سوريه به طور اخص ؛

   

  فصل سوم : بررسي پيشينه روابط سياسي ايران و سوريه با عنايت به روابط ايران و اسرائيل؛

   

  فصل چهارم : بررسي روابط دوجانبه بعد از انقلاب اسلامي در ايران تا پايان جنگ ايران و عراق ؛

   

  فصل پنچم : بررسي روابط دو كشور پس از جنگ تا زمان درگذشت حافظ اسد رئيس جمهور سوريه با توجه به عوامل تأثير گذار در اين مقطع زماني ؛

   

  فصل ششم : نتيجه گيري .

   

   

  فهرست منابع و مآخذ :

  1ـ فارسي

  الف ـ كتابها

  آقا بخشي ، علي و مينو افشاري راد ، فرهنگ علوم سياسي ، (تهران : نشر چارپار ، 1379).

  احتشامي ، انوشيروان ، سياست خارجي ايران و دوران سازندگي (اقتصاد ، دفاع ، امنيت) ، ترجمة ابراهيم متقي و زهره پوستين چي ، (تهران : انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامي ،1378).

  ازغندي ، عليرضا ، روابط خارجي ايران (دولت دست نشانده)، (تهران : انتشارات قومس، 1376) .

  اسداللهي ، مسعود ، از مقاومت تا پيروزي (79ـ1361) ، (تهران: مؤسسه انديشه سازان نور،1379) .

  السن ، رابرت ، مسأله كرد و روابط ايران و تركيه ، ترجمه ابراهيم يونسي ، (تهران : انتشارات پانيذ ، 1380) .

  امامي ، محمدعلي ، بررسي روابط سياسي سوريه و عراق در دهة 80 ، (تهران : انتشارات وزارت امور خارجه ، 1374) .

  امامي ، محمدعلي ، سياست و حكومت درسوريه ، ( تهران : انتشارات وزارت امور خارجه،1376) .

  اي فست ، كارن ، انقلاب اسلامي و تحولات سياسي در دنياي عرب ، ترجمة داوود علمايي، (تهران : دورة عالي جنگ و دانشكده فرماندهي و ستاد سپاه پاسداران ، 1379) .

  بال ، جرج ، خطا و خيانت درلبنان ، ترجمة حسين ابوترابيان ، (تهران : انتشارات اطلاعات ، چاپ دوم ، 1366) .

  بخشايشي اردستاني ، احمد ، اصول سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران ، (تهران:انتشارات آواي نور ، 1375) .

  بهزادي ، حميد ، اصول روابط بين الملل و سياست خارجي ، (تهران : انتشارات دهخدا،1352) .

  بيگدلي ، علي ، تاريخ سياسي ـ اقتصادي عراق ، (تهران : مؤسسه تاريخي ميراث ملل،1368).

  ثاني ، رضا ، ايراني كه مي تواند بگويد نه ! ، (تهران : مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر،1379) .

  جعفري ولداني ، اصغر ، بررسي تاريخي اختلافات مرزي ايران و عراق ، (تهران : انتشارات وزارت امور خارجه ، چاپ سوم ، 1376) .

  جعفري ولداني ، اصغر ، بررسي كانونهاي بحران در خليج فارس ، (تهران : انتشارات كيهان ، چاپ دوم ، 1377) .

  جعفري ولداني ، اصغر ، تحولات مرزها و نقش ژئوپلتيك آن در خليج فارس ، (تهران : انتشارات قومس ، 1374) .

  جعفري ولداني ، اصغر ، نگاهي تاريخي به جزاير ايراني تنب و ابوموسي ، (تهران : انتشارات وزارت امور خارجه ، 1376) .

  خوشوقت ، محمد حسين ، تجزيه و تحليل در سياست خارجي ، (تهران : انتشارات وزارت امور خارجه ، 1375) .

  در جستجوي امام از كلام امام ، دفتر نوزدهم ، (تهران : انتشارات اميركبير ، 1363) .

  درويش ، حجت الله ، بررسي پديده ناسيوناليسم در جهان عرب ، ( تهران : انتشارات وزارت امور خارجه ، 1374 ).

  درينيك ، ژان پي ير ، خاورميانه در قرن بيستم ، ترجمة فرنگيس اردلان ، (تهران : انتشارات دانش امروز ، 1368) .

  دهقان طرزجاني ، محمود ، روابط خارجي ايران و همسايگان در دهة دوم انقلاب اسلامي ، (تهران : انتشارات سروش ، 1379) .

  رابينويچ ، ايتما ، جنگ براي لبنان (85ـ1970) ، ترجمة جواد صفايي و غلامعلي رجبي يزدي، (تهران : انتشارات سفير ، 1368) .

  رمضاني ، روح الله ، چارچوب تحليلي براي بررسي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، ترجمة عليرضا طيب ، (تهران : انتشارات ني ، 1380) .

  روز شمار سياست خارجي ايران درسال 1372 ، (تهران : انتشارات وزارت امور خارجه،1376).

  سريع القلم ، محمود ، سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران (بازبيني نظري و پارادايم ائتلاف) ، ( تهران : انتشارات مركز تحقيقات استراتژيك ، 1379) .

  سعيدي ، ابراهيم ، سوريه (مباحث كشورها و سازمانهاي بين المللي) ، (تهران : انتشارات وزارت امور خارجه، 1374).

  سليماني، محمدباقر، بازيگران روند صلح خاورميانه، (تهران: انتشارات وزارت امور خارجه، 1379).

  سوريه (از سري انتشارات بررسي مسائل كشورها)، (تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، 1362).

  سويد، محمود، جنوب لبنان در رويارويي با اسرائيل (پنجاه سال پايداري و مقاومت) ، ترجمه مركز تحقيقات و بررسيها ، (تهران : نشر آمن ، 1379) .

  سيف زاده ، سيد حسين ، اصول روابط بين الملل الف ـ ب ، (تهران : نشر دادگستر، 1378).

  سيف زاده ، سيد حسين ، نظريه هاي مختلف در روابط بين الملل ، ( تهران : انتشارات قومس، چاپ چهارم ، 1374).

  عابدي ، مصطفي ، روابط سوريه و عراق ، (تهران : انتشارات جهاد دانشگاهي ، 1369).

  عامري ، هوشنگ ، اصول روابط بين الملل ، (تهران : انتشارات آگه ، 1374) .

  علي بابايي ، غلامرضا ، تاريخ سياست خارجي ايران از شاهنشاهي هخامنشي تا به امروز ، (تهران : انتشارات درسا ، 1375) .

  فوبليكوف ، د .ر و جمعي از نويسندگان ، تاريخ معاصر كشورهاي عربي ، ترجمه محمد حسين روحاني ، (تهران : انتشارات قومس ، 1376) .

  فولر ، گراهام ، قبله عالم ژئوپلتيك ايران ، ترجمة عباس مخبر ، ( تهران : انتشارات وزارت امور خارجه ، چاپ دوم ، 1377).

  قانون اساسي سوريه ، (تهران : انتشارات اداره كل توافقهاي بين المللي ، 1374) .

  قانون ، مرتضي ، ديپلماسي پنهان (جستاري بر روابط ايران و اسرائيل در عصر پهلوي) ، (تهران : انتشارات طبرستان ، 1381) .

  كاظمي ، علي اصغر ، زنجيره تنازعي سياست و روابط بين الملل ، (تهران : انتشارات قومس، 1370) .

  كديور ، جميله ، پشت پرده صلح ، (تهران : انتشارات اطلاعات ، 1374) .

  عليزاده ، حسين و سلمان رضوي ، گلبانگ سربلندي (2001 سخن ونكته از انديشه هاي سيد محمد خاتمي) ، (تهران ، انتشارات سلام ، 1380) .

  عنادي الموتي ، مراد ، ايران و سازمان كنفرانس اسلامي (بررسي عملكرد سازمان كنفرانس اسلامي در دوره رياست جمهوري اسلامي ايران بر اين سازمان ) ، ( تهران : انتشارات وزارت امورخارجه ، 1381) .

  محمدي ، منوچهر ، سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران ، ( تهران : انتشارات دادگستر، چاپ دوم ، 1380) .

  محمدي ، منوچهر ، تحليلي بر انقلاب اسلامي ايران ، (تهران : انتشارات اميركبير، 1366).

  منصوري ، جواد ، نظري به سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران ، (تهران : انتشارات اميركبير، 1365) .

  مهدوي ، هوشنگ ، سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در دوران پهلوي (57ـ1300)، (تهران : انتشارات البرز ، چاپ دوم ، 1375) .

  مواضع سياست خارجي ايران (اظهارات سخنگوي وزارت امورخارجه درسال 72) ، (تهران : انتشارات وزارت امورخارجه ، 1373) .

  مواضع سياست خارجي ايران (اظهارات سخنگوي وزارت امورخارجه در سال 76) ، (تهران: انتشارات وزارت امور خارجه ، 1377) .

  ولايتي ، علي اكبر ، ايران و تحولات فلسطين ، (تهران : انتشارات وزارت امورخارجه، 1380) .

  ي . اسماعيل ، طارق ، چپ ناسيوناليستي عرب ، ترجمه عبدالرحمن عالم ، (تهران : انتشارات وزارت امورخارجه ، 1369) .

   

  ب ـ مقاله ها و بولتن ها

  ابعاد ديدار اسد از تهران ، ترجمة ع . باقري ، ماهنامه ترجمان ، سال دوم ، شماره 90، آذر1376 .

  اسحاق زاده ، فرخ ، بحران لبنان از طائف تا درگيريهاي اخير حزب الله و امل ، بولتن وزارت امورخارجه ، شماره 36 ، بهمن 1368 .

  اسحاق زاده ، فرخ ، نگاهي به اجلاس سران عرب در امان ، بولتن وزارت امورخارجه ، شماره 14 ، آذر 1366 .

  اسدي ، بيژن ، بررسي دوران جديد روابط سياسي سوريه و مصر ، فصلنامه سياست خارجي ، سال خارجي ، سال چهارم ، زمستان 1369 .

  ارزيابي روابط تركيه و اسرائيل ، بولتن وزارت امورخارجه ، شماره 5 ، اسفند1365 .

  اطهري ، سيد اسدالله ، بازخواني روابط دو كشور ايران و تركيه پس از جنگ سرد ، فصلنامه راهبرد ، شماره 27، بهار 1382 .

  امامي ، محمدعلي ، بررسي سير روابط تركيه و سوريه ، فصلنامه سياست خارجي ، سال دوازدهم ، پائيز 1377 .

  امامي ، محمد علي ، روابط ايران و اعراب ، فصلنامه سياست خارجي ، سال نهم ، بهار1374.

  اميد زماني ، محسن ، استراتژي جمهوري اسلامي ايران در لبنان (69ـ1359) ، فصلنامه حقوق و علوم سياسي دانشگاه امام صادق ، سال دوم ، شماره 2 ، 1370 .

  اينبار ، افرايم ، تأثيرات منطقه اي همكاري استراتژيك تركيه ـ اسرائيل ، ترجمة تورج افشون ، فصلنامه نهضت ، سال دوم ، شماره 8 ، زمستان 1380 .

  برزگر ، كيهان ، ارزيابي مواضع ليكود در روند صلح سوريه ـ اسرائيل ، فصلنامه مطالعات منطقه اي ، شماره 4 ، زمستان 1379 .

  جاف ، جوف ، ديدگاههاي خاورميانه اي جنگ خليج فارس و پيامدهاي آن ، ترجمه عليرضا دربيگي نامقي ، ماهنامه دانش سياسي ، آذر و دي 1373 .

  جعفري ولداني ، اصغر ، چشمد اشتهاي تركيه به شمال عراق ، ماهنامه اطلاعات سياسي ـ اقتصادي ، شماره 98ـ97 ، مهر و آبان 1374 .

  حيدر اسعد ، سوريه و ايران : توافق برسر اصول و اختلاف نظر درمورد جزئيات ، ترجمه محمد حسين زوار كعبه ، بولتن اداره كل مطبوعات و رسانه هاي خارجي ، شماره 1772 ، خرداد1378 .

  رفعت نژاد ، غلامرضا ، روابط تركيه ـ سوريه ـ اسرائيل و تأثيرات آن بر منطقه خاورميانه، گزارش پژوهشي ، پژوهشكده مطالعات راهبردي ، 1381 .

  روشندل ، جليل ، هدفها و پيامدهاي پيمان تركيه ـ اسرائيل ، سلسله مقالات خاورميانه شناسي، مركز پژوهشهاي علمي و مطالعات استراتژيك خاورميانه ، آبان 1377 .

  زيسر ، آيل ، سوريه و اسرائيل ميان جنگ و صلح ، فصلنامه خاورميانه ، سال دوم ، تابستان 1374 .

  سجاد پور ، محمد كاظم ، چارچوبي براي تحليل كارايي در سياست خارجي ، ماهنامه ديدگاهها و تحليل ها ، سال پانزدهم ، شماره 152 ، مهر 1380 .

  سعيدي ، زامل ، بازتابهاي پروستريكا در سياستهاي عربي سوريه ، فصلنامه سياست خارجي، سال چهارم بهار و تابستان 1369 .

  سعيدي ، زامل ، ديدار خدام از قاهره و پيامدهاي احتمالي آن ، بولتن وزارت امورخارجه ، شماره 36 ، بهمن 1368 .

  سلطاني نژاد ، احمد ، تأثير مناقشات لبنان بر امنيت ملي سوريه ، فصلنامه بررسيهاي نظامي، سال ششم ، شماره 22 ، تابستان 1374 .

  صفران ، نداف ، ابعاد مسأله خاورميانه قبل و بعد از جنگ خليج فارس ، ترجمة ليلا سازگار، ماهنامه اطلاعات سياسي ـ اقتصادي ، شماره 82ـ81 مرداد و شهريور 1373 .

  عيوضي ، محمدرحيم ، نقش سوريه در جنگ ايران و عراق ، پايان نامه دانشگاه امام صادق،1369 .

  قاسم زاده ، قاسم ، سياست تنش زدايي و تجديد روابط سياسي ايران و مصر ، فصلنامه مطالعات آفريقا ، سال پنجم ، شماره 2 ، پائيز و زمستان 1379 .

  كاكايي ، سيامك ، نقش تركيه در منطقه خاورميانه پس از جنگ سرد ، فصلنامه خاورميانه، زمستان 1376 .

  ك .ر ، سياست خارجي ايران در چارچوب شمال ـ جنوب ، ماهنامه صفحه اول ، سال دوم، شماره 13 ، آذر 1371 .

  گزديده رويدادها ، فصلنامه خاورميانه ، سال چهارم ، شماره 1 ، بهار 1376 .

  گزيده رويدادها ، فصلنامه خاورميانه ، سال پنجم ، تابستان و پائيز 1377 .

  مجتهدزاده ، پيروز ، ادعاهاي امارات نسبت به جزاير تنب و ابوموسي ، ماهنامه اطلاعات سياسي ـ اقتصادي ، شماره 82ـ81 ، مرداد و شهريور 1373 .

  نقيب زاده ، احمد ، نگاهي به نظريه پردازي و جدالهاي نظري درروابط بين الملل ، فصلنامه سياست خارجي ، سال ششم ، بهار 1371 .

   

  ج ـ روزنامه ها و تلكس هاي خبري

  اطلاعات ، 24/11/57 .

  اطلاعات ، 17/8/59 .

  اطلاعات ، 7/2/61 .

  اطلاعات ، 6/2/66 .

  اطلاعات ، 23/5/67 .

  اطلاعات ، 21/10/67 .

  اطلاعات ، 19/4/74 .

  اطلاعات ، 7/8/76 .

  انتخاب ، 3/4/78 .

  ايران ، 9/10/74 .

  ايران ، 28/2/82 .

  سلام ، 11/5/76 .

  سلام ، 20/7/77 .

  رسالت ، 3/8/68 .

  رسالت ، 4/8/68 .

  رسالت ، 7/8/68 .

  كيهان ، 1/3/59 .

  كيهان ، 18/8/59 .

  كيهان ، 20/8/66 .

  كيهان ، 18/1/73 .

  همشهري ، 18/6/74 .

  هفته نامه كيهان هوايي ، 11/7/69 .

  هفته نامه كيهان هوايي ، 18/7/69 .

  هفته نامه كيهان هوايي ، 3/11/69 .

  تلكس خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران ، 8/3/79 .

  تلكس خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران ، 9/3/79 .

  تلكس خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران ، 22/3/79 .

   

  2ـ انگليسي

   

   

  BOOKS

   

   

   

  1. Ehteshami , Anoushir Van and Reymond A.Hinnebusch , Syria and Iran

  Middle Powers in a Penetrated Regionalsystem , London , 1997 .

  2. J.Agha , Hossein and Ahmad S.Khalidi , Syria and Iran Rivalry and Copperation , the Royal Institute of Internatioual Affairs , London , 1995.

  3. Maoz , Moshe and Avner Yanir , Syria Under Assad (Domestic Constraints and Regional Risks) , The Gustrav Heinemann Institute of Middle Eastern Studies University of Haifa , 1998.

  4. Quilliam , Neil , Syria and a New World Order , Durham Middle East Monographs Series , London , 1999 .

  5. Ramazai , K,Revolutionary Iran , John Hopkins University Press , 1986 .

  6. Seale , Patrik , The Struggle For Syria , Oxford University Press , London , 1965 .

  7. Zisser , Eyal , Asads , Legacy (Syria in Transition) , New yourk University Press , 2001 .

 • مقدمه ………………………………………………………………………………………………1

  فصل اول (کلیات)
  1. طرح و تبیین موضوع ……………..…………………………………………………………………2
  2. ادبیات موضوع ………………………………………………………………………………………3
  3. علل انتخاب موضوع…………………………………………………………………………………3
  4. سؤال اصلی و سؤالات فرعی…………..…………………….…………………………………….3
  5. فرضیه های تحقیق ………………………….……...…………………….…………………………4
  6. تعریف مفاهیم …………………………………………………………….………………………….4
  7. متغییرها …………………………………………….………………………………...……………….5
  8. روش‌تحقیق ………………….……………….………………………………………………………5
  9. موانع و محدودیتهای تحقیق ………………….……………………………………………………5
  10. سازماندهی تحقیق …………………………………….………………….……………….…………6
  یادداشتهای فصل اول ………………………………………………………………………………………..7

  فصل دوم (اصول و اهداف سیاست خارجی ایران و سوریه)
  بخش اول مبانی نظری سیاست خارجی …………...……………………………………………………8
  1. روشهای مطالعه سیاست خارجی …………………………………………………………………8
  2. سطح تحلیل ……………………...…………………………………………………………………12
  3. عوامل مؤثر درتعیین سیاست خارجی…………………………………………………………. 14
  بخش دوم
  1. اصول واهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ………….…………………………21
  2. ابزارهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ……………………………………………23
  3. اصول و اهداف سیاست خارجی جمهوری عربی سوریه…………….……………………... 25
  4. ابزارهای سیاست خارجی جمهوری عربی سوریه…….……………………………………… 30
  5. بررسی تطبیقی سیاست خارجی ایران و سوریه …..………………………………………….30
  یادداشتهای فصل دوم ………...……………………………………………………………………………32


  عنوان صفحه
  فصل سوم (پیشینه روابط ایران و سوریه 1979 1946)
  بخش اول روابط ایران و سوریه از1979- 1946……………………………………………………
  بخش دوم عوامل تأثیر گذار بر روابط ایران و سوریه
  1. عوامل تأثیر گذار بر سردی روابط دو جانبه (1973 1946)………………………………………
  الف روابط ایران و اسرائیل ………………………………………………………………………………
  ب مشکلات داخلی سوریه و ایدئولوژی رادیکال بعث ……………………………………………..
  2. عوامل تأثیر گذار بر بهبود نسبی روابط دوجانبه (1979 1974)………………………………..
  الف شرایط منطقه ای …………………………………………………………………………………….
  ب شرایط بین المللی ……………………………………………………………………………………..
  ج به قدرت رسیدن حافظ اسد و پایان بحران داخلی …………………………………………………
  د مرگ جمال عبدالناصر و افول ناسیونالیسم عربی ……………………………………………………
  نتیجه گیری فصل سوم ………………………………………………………………………………………
  یادداشتهای فصل سوم ………………………………………………………………………………………
  35

  42
  42
  50
  53
  53
  54
  55
  55
  58
  61
  فصل چهارم (روابط ایران و سوریه 1988 1979)
  بخش اول انقلاب اسلامی ایران…………………………………………………………………………
  1. انقلاب اسلامی ایران و مواضع سوریه …………………………………………………………….
  2. جنگ ایران و عراق و موضع گیریهای سوریه ……………………………………………………
  بخش دوم
  1. دلایل حمایت سوریه از ایران در جنگ ……………………………………………………………
  الف دیدگاهها و مواضع ایران در مورد بحران خاورمیانه …………………………………………..
  ب اختلافات عراق و سوریه و تأثیر آن بر روابط ایران و سوریه…………………………………..
  ج اتحاد ایران و سوریه …………………………………………………………………………………
  2. تهاجم اسرائیل به لبنان و تأثیر آن بر روابط دو جانبه……………………………………………..
  3. تنش های سوریه ایران در لبنان ………………………………..…………………………………
  4. دلایل تغییر موضع تاکتیکی سوریه در طول جنگ ………………………………………………..
  5. قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل و مواضع سوریه ………………………………………
  نتیجه گیری فصل چهارم ……………………………………………………………………………………..
  یادداشتهای فصل چهارم ………………………………………………………………………………………
  64
  65
  67

  71
  71
  76
  84
  88
  92
  98
  101
  104
  106

  عنوان صفحه
  فصل پنجم (روابط ایران و سوریه 2001 1989)
  بخش اول روابط سیاسی ایران و سوریه ………………………………………………………………
  1. پایان جنگ تحمیلی و سیاست جدید ایران ……………………………………………………….
  2. روابط ایران و سوریه (2001 1989)………………………………………………………………
  بخش دوم عوامل تأثیر گذار بر روابط ایران و سوریه پس از جنگ
  1. پیمان طائف ومواضع ایران و سوریه ………………………………………………………………
  2. حمله عراق به کویت و مواضع ایران و سوریه …………………………………………………..
  3. کنفرانس صلح مارید و مواضع ایران و سوریه …………………………………………………..
  4. اختلافات ایران و امارات متحده عربی و موضع گیری سوریه ………………………………..
  5. تهاجم ترکیه به شمال عراق و مواضع ایران و سوریه ……………………………………………
  6. پیمان استراتژیک ترکیه اسرائیل و مواضع ایران و سوریه ……………………………………..
  7. اختلافات ترکیه سوریه و نقش ایران ……………………………………………………………
  نتیجه گیری فصل پنجم ………………………………………………………………………………………
  یادداشتهای فصل پنجم ………………………………………………………………………………………
  110
  110
  113

  119
  123
  127
  131
  135
  137
  142
  145
  147
  فصل ششم (نتیجه گیری)…………………………………………………………………………
  یادداشتهای فصل ششم ….………………………………………………………………….…… 156 152
  منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………157


موضوع پایان نامه بررسی روابط سیاسی ایران و سوریه بعد از انقلاب اسلامی ایران, نمونه پایان نامه بررسی روابط سیاسی ایران و سوریه بعد از انقلاب اسلامی ایران, جستجوی پایان نامه بررسی روابط سیاسی ایران و سوریه بعد از انقلاب اسلامی ایران, فایل Word پایان نامه بررسی روابط سیاسی ایران و سوریه بعد از انقلاب اسلامی ایران, دانلود پایان نامه بررسی روابط سیاسی ایران و سوریه بعد از انقلاب اسلامی ایران, فایل PDF پایان نامه بررسی روابط سیاسی ایران و سوریه بعد از انقلاب اسلامی ایران, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی روابط سیاسی ایران و سوریه بعد از انقلاب اسلامی ایران, مقاله در مورد پایان نامه بررسی روابط سیاسی ایران و سوریه بعد از انقلاب اسلامی ایران, پروژه در مورد پایان نامه بررسی روابط سیاسی ایران و سوریه بعد از انقلاب اسلامی ایران, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی روابط سیاسی ایران و سوریه بعد از انقلاب اسلامی ایران, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی روابط سیاسی ایران و سوریه بعد از انقلاب اسلامی ایران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی روابط سیاسی ایران و سوریه بعد از انقلاب اسلامی ایران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی روابط سیاسی ایران و سوریه بعد از انقلاب اسلامی ایران, پروژه درباره پایان نامه بررسی روابط سیاسی ایران و سوریه بعد از انقلاب اسلامی ایران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی روابط سیاسی ایران و سوریه بعد از انقلاب اسلامی ایران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی روابط سیاسی ایران و سوریه بعد از انقلاب اسلامی ایران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی روابط سیاسی ایران و سوریه بعد از انقلاب اسلامی ایران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی روابط سیاسی ایران و سوریه بعد از انقلاب اسلامی ایران, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی روابط سیاسی ایران و سوریه بعد از انقلاب اسلامی ایران

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته:جغرافیای سیاسی چکیده توسعه ارتباطات درقالب ارتباطات فضای مجازی،امکان تبادل اطلاعات،دستیابی و دسترسی افرادونهادها به یکدیگرازطریق اینترنت به صورت همزمان،پارادایم جدیدی را برزندگی بشرحاکم کرده که به عنوان مزیتی برای بشرامروزه به شمارمیرود. واین درحالی است که فضای مجازی به دلیل ماهیت فراکشوری ونیزقابلیت برقراری ارتباط وجا به جایی ...

چکیده خلیج فارس یکی از نقاط استراتژیک و حیاتی از نقطه نظر سیاست بین الملل می باشد. علاوه بر اهمیت کشتی رانی، کشف و استخراج منابع عظیم نفت، گاز و وابستگی شدید کشورها به این مواد به عنوان مواد حیاتی برای صنعت، اهمیت ژئوپلیتیک این منطقه را بیشتر نموده است. به گونه ای که در هیچ برهه ای از مطامع قدرتهای بزرگ خالی نبوده است. پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و قطع شدن منافع ایالات متحده ...

چکیده ندارد 1مقدمه «سیاست خارجی هر کشوری ادامه سیاست داخلی آن کشور است»، این عبارت یکی از جمله‌های معروف و کلاسیک در عرصه علم سیاست به شمار می‌رود که شاید بتوان مصداق واقعی آن را در عرصه تحولات داخلی و خارجی کشوری مانند ترکیه به خوبی مشاهده نمود. در واقع سیر تحولات تاریخی جامعه ترکیه نشان می‌دهد که در طی چند دهۀ پر فراز و نشیب، از بطن کشمکش میان اسلام‌گرایان و سکولارها، شاگردان ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدM .Sc رشته جغرافیای سیاسی چکیده : فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی منجر به شکل گیری پنج جمهوری تازه تاسیس در منطقه آسیای مرکزی شد؛ منطقه ای که به دلیل شرایط ویژه ژئوپلیتیک خود شاهد حضور کشورهای متعدد در خود بوده است. از یک سو شرایط خاص جغرافیایی منطقه و از سویی دیگر اهمیّت ژئواکونومی، آسیای مرکزی نه تنها باعث توجه روسیه برآمده از قدرت مضمحل شده شرق ...

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدM.A رشته :جغرافیای سیاسی چکیده: ورود غیر قانونی اتباع بیگانه از مرزهای شرقی به شهرهای مختلف کشورمان به خصوص اتباع افغانی و پاکستانی از دیرباز بعنوان یکی از معضلات جامعه ایرانی مطرح بوده و این مسئله در طول سال های گذشته از منظر آسیب های اجتماعی همچون تکدی گری، زاغه نشینی و بزهکاری از سوی صاحب نظران و کارشناسان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته ...

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A.) رشته :جغرافیای سیاسی چکیده دراین پژوهش سعی شده که با بررسی نظریه های جغرافیای سیاسی و تحولات آتی که در روند این نظریه‎ها گذشته است یک بررسی اجمالی صورت گیرد. آلفرد ماهان بر نقش مناطق دریایی و هالفورد مکیندر بر نقش مناطق خشکی تاکید می کند. سایر نظریه ها ملهم از این دو نفراست. هالفورد مکیندر بر نقش مناطق خشکی تاکید می کند هالفرد مکیندر، نظریه ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیای سیاسی چکیده تأمین امنیت ملی از اولویت های دولت ها در سیاست گذاری ملی و منطقه ای محسوب گردیده که همواره در تدوین آن تلاش می شود ؛ تهدیدها ، چالش ها و فرصت ها شناسایی و نیز تأثیر مکان های مختلف جغرافیایی بر آن مدنظر قرار گیرد . امنیت ملی به الزاماتی اشاره می کند که بقای دولت ملی را از طریق بکارگیری اقتصاد ، ارتش و توان سایسی و استفاده از ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت صنعتی گرایش مالی چکیده : از آنجا که عوامل متعددی وجود دارند که در موفقیت موسسات مالی و خدماتی از جمله بانکها نقش تعیین کننده ای دارند و جذب منابع ، سپرده ها و مشتریان از اصلی ترین و مهمترین مسئله هایی است که یک نظام بانکی با آن مواجه می باشد ، لذا هدف از انجام این تحقیق شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب مشتریان شعب ...

چکیده: پایان نامه حاضربه مطالعه نقش جمهوری ارمنستان درتوسعه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران در حوزه قفقاز پرداخته و در این مسیر ضمن بررسی رویکردهای مختلف در زمینه روابط بین الملل و قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای به مطالعه ویژگی های ، ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی منطقه وروابط سیاسی، تجاری، امنیتی، فرهنگی و ...فی مابین جمهوری اسلامی ایران وجمهوری ارمنستان و سایر کشورهای حوزه قفقاز می ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری گرایش حسابداری چکیده: با توجه به اینکه بر اساس تئوری نمایندگی حاکمیت شرکتی برای فراهم آوردن امکان کنترل و ایجاد توازن بین منافع مدیران و سهامداران و در نتیجه کاهش تضاد نمایندگی ایجاد می شود، شرکت هایی که کیفیت نظام حاکمیت شرکتی بهتری دارند، باید کمتر با مشکل تضاد نمایندگی روبرو باشند. از این رودر این تحقیق، در پی شناسایی ...

ثبت سفارش