پایان نامه طراحی داخلی خانه معاصر با نگاهی به خانه های تاریخی اصفهان

مشخص نشده 210 KB 29539 171
مشخص نشده مشخص نشده مهندسی معماری
قیمت قبل:۶۷,۴۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

  رشته معماری داخلی

  ماه و سال بهمن0 139

  چکیده

  خانه، اولین و مهم ترین فضایی است که آدمی احساس تعلق به مکان را در آن تجربه می کند. خانه مأمن تعامل روح و جسم آدمی است. هنگامی زندگی با تمامی ابعادش در خانه شکوفا می شود که امکان تحقق تجربه های گوناگون برای حضور انسان در فضا فراهم شود. در خانه به فضاهایی با کیفیت های مختلف احتیاج است تا این امکان را برای انسان میسر سازد که انواع احساس فضایی از قبیل خلوت، جمع، خصوصی، عمومی، تاریک، روشن، باز، بسته، صمیمی، باشکوه و... را در انواع فضاهای خانه و ترکیب های حاصل از آن درک نماید. اینگونه است که علاوه بر نیازهای مادی، نیازهای معنوی انسان در خانه تامین می شود.

  حال آنکه سازماندهی اغلب خانه های معاصر از چنین غنا و تنوع فضایی برخوردار نیست و از پاسخگویی مناسب و درخور نیازهای روح و جسم آدمی عاجز است. ساماندهی ثابت فضاهای خانه و تخصیص عملکرد خاص به فضاهای محدود و عدم بهره جستن از عوامل معماری داخلی چون نورو ارتفاع و ابعادوتناسبات و...، از دلایل عدم حضور تنوع درون فضاهای خانه معاصر است. همچنین در نظرگرفتن مبلمان و عناصر ثابت برای هرمکان امکان طراحی فضاهای چند عملکردی ومتنوع را ازخانه های معاصر گرفته است.

  معماری تاریخی ایران، پاسخ نیازهای مادی و معنوی انسان را درون فضاهای خانه از طریق راه حل های معمارانه یافته و ارائه نموده است.در خانه ایرانی فضاها در خود بسته نمی شوند، دیوارها و سقف ها از طریق ارتباط با خود و طبیعت و چشم انداز، بسط می یابند و در این شرایط امکان تماس آدمی با آسمان و درخت و نور و سایه فراهم می شده و هم چنین ادراک تجربه های انواع خلوت و جمع برای وی میسر بوده است. از آنجا که طراحان و معماران گذشته این سرزمین در ارائه پاسخ فضایی مناسب برای ظرف زندگی، خانه، موفق بوده اند، آموختن از معیارها و روش های آنان در بهینه ساختن و افزایش کیفیت درون خانه معاصر، راه مناسبی به نظر می رسد. در واقع در این پژوهش تلاش می شود بهبود کیفیات فضایی درون خانه معاصر اصفهان از طریق آموختن از معیارهای سازماندهی داخلی فضا در خانه های تاریخی اصفهان، انجام پذیرد. به منظور یافتن پاسخ پرسش اصلی پژوهش که همانا چگونگی بهره بردن و معاصر سازی متناسب شیوه های معماری و طراحی داخلی خانه های تاریخی برای خلق خانه امروز است، نیاز به بررسی فضاها و عناصر وعوامل معماری داخلی خانه های تاریخی و نحوه تاثیر دو جانبه شیوه زندگی و فضاهای خانه می باشد که در این پژوهش از طریق تهیه و بررسی و تحلیل  نقشه ها و تصاویر و مطالب و مصاحبه با ساکنین انجام پذیرفته است.

  آموختن از خانه های تاریخی برای طراحی خانه معاصر، آموختن از روش ها و شیوه های پاسخگویی فضایی آنها به نیاز جریان یافتن مظروف زندگی در ظرف خانه است و نه تکرار صرف فرم ها و عناصر معماری سنتی. در واقع شناخت و آگاهی تعاریف و مفاهیم موجود در فضاهای خانه های تاریخی، روایت و بیان تازه آن مفاهیم و افزودن بر غنای آنها بر اساس نیاز ها و امکانات معاصر است که باعث نیل به طراحی مناسب  خانه می شود. 

   

  Abstract

  House is the first and the most important space which itsplaceinhumanexperiencemakessense.Home is the shelter of interaction between human mind and human body. Whenalldimensionsof lifecanflourishat homein whichpossibilityof achieving  experience in spacewill beprovidedforavariety ofhuman presence. Home needspaceswithdifferent qualitiesthat is possible for people to feel that kind of space, such as retreats, gatherings, private, public, dark, bright, open, close, intimate, elegant and etc. and to understand it in home spaces in a variety of compounds. In addition tomaterial needs, spiritual needsof manare provided  athome.

   However,organizingsuch arichness and diversityofcontemporaryhomesoftendo nothavespace and unable to give an adequateandappropriateresponse tothe needsofthe humansouland the  humanbody. Assigning specific functions to limited space and failureing to take advantage of the interior design like light ,hieght, demensions,proportions and etc.  are the reasons forthe absenceofdiversitywithin the spacesof contemporaryhomes.Alsoconsideringfurnitureandstationaryelementsforeachlocation  get  the possibility of design multi-functional  and various spacesofcontemporaryhomes.The historicalarchitecture  ofIran answers tomaterial and to spiritual needsof peoplewithinthe homeenvironmentthrougharchitecturalsolutionsandoffers.Spaces in Iranian`s home don`t limite , walls and ceilingsaredevelopedthroughitsconnection withnatureandlandscape. Since the past designersandarchitects of this land  have been successful in providing responsein suitable space foraliving, housing,Learnthecriteriaandmethodstooptimizeand toenhancethequality ofthecontemporaryhome is a good way.Infact,inthisstudy ,Itis  trying toimprovethe spatialqualitiesoftheinteriorspace of contemporaryhouseis organizedthrough thelearningstandardsofthehistoric house in isfahan. In order toanswerthe mainquestion,also research is howbenefit, howappropriatecontemporarystyleof architectureandhow interior designto createhometoday.It isNeed to considerinteriorspaces andelementsof historichomes , mutualinfluence oflifestyle and  home spaces which in this research has been one through the preparation ,review,analysis ofmapsandimagescontentandinterviews withresidents. Learnfromhistorichome to design the  contemporaryhome,learn from methods andwaysto their spatialresponces  are requiredflowof lifewithinthe  home space, it isnot repetition oftraditionalarchitecturalforms andelements.Indeed , recognition and understanding the definitions andconceptsin theareasof historichomes, thenewstory and expression ofthat concepts andadd therichness ofthem are the basic of needs and contemporary facilities which cause to achieveasuitable­­­homedesign .
  Key words: Dwelling,privacy, diversity within the spaces ,multi-functional  and various spaces,furniture and stationary elements,conection to nature, the connection between interior and exterior spaces, spaces and architectural elemnts in historic house, expansion and development of spaces.

   

   

  فهرست منابع

  کتاب ها

  آلتمن،ایروین،محیطورفتاراجتماعی،خلوت،فضایشهری،قلمرو،ازدحام،ترجمهعلینمازیان،انتشاراتشهیدبهشتی، تهران،1382

  ابوالقاسمی،لطیف،هنرومعماریاسلامیایران،یادنامهاستاددکترلطیفابوالقاسمی،بهکوششعلیعمرانیپور،نشروزارتمسکنوشهرسازی،تهران، 1384

  امرایی،مهدی. رهنورد،زهرا،ارسی،پنجرههایروبهنور،انتشاراتسمت،تهران، 1384

  بانیمسعود،امیر،تاریخمعماریمعاصرایران،نشرهنرمعماریقرن، تهران،1388

  بلانت،ویلفرد،اصفهانمرواریدایران،ترجمهمحمدعلیموسویفریدنی،نشرخاک،اصفهان،1384

  بیتس،دانیل،پلاک،فرد،انسانشناسیفرهنگی،ترجمهمحسنثلاثی،انتشاراتعلمی،تهران، 1375

  پیبلیک،استفان،نصفجهان:معماریاجتماعیاصفهانصفوی،ترجمهمحمداحمدینژاد،انتشاراتخاک،اصفهان، 1388

  پیرنیا،محمدکریم،آشناییبامعماریاسلامیایران،انتشاراتدانشگاهعلموصنعت،تهران، 1383

  پیرنیا،محمدکریم،سبک شناسیمعماریاسلامیایران،انتشاراتسروش دانش،تهران، 1384

  حائریمازندرانی،محمدرضا،خانه،فرهنگ،طبیعت،نشرمرکزمطالعاتوتحقیقاتمعماریوشهرسازی، تهران، 1388

  حاجیقاسمی،کامبیز،گنجنامه،دفترچهارم،خانههایاصفهان،نشرسازمانمیراثفرهنگیکشور، تهران،1377

  خلیلجبران،جبران،پیامبرودیوانه،ترجمهنجفدریابندری،نشرکارنامه، 1380

  دیکیچینگ،فرانسیس،طراحیداخلی،ترجمهمحمداحمدینژاد،نشر خاک، اصفهان،1386

  سنتاگزوپری،آنتوان،شازدهکوچولو، ترجمه احمد شاملو، نشر نگاه، 1390

  شایستهمحمدرضاو قاسمیمنصور،اصفهانبهشتیکوچکامازمینی،انتشاراتنقشخورشید،اصفهان،۱۳۸۳

  عمرانی،مرتضی،درجستجویهویتشهریاصفهان،نشرمرکزمطالعاتیوتحقیقاتیشهرسازیومعماری،تهران، 1384

  فولر،مور،سیستمهایکنترلمحیطزیست،ترجمهرحمانآذری،نشردانشگاههنراسلامیتبریز، تبریز 1382

  کخ، هاید ماری، از زبان داریوش،ترجمه پرویز رجبی، نشر کارنگ،1380

  کسمایی،مرتضی،اقلیمومعماری،نشرخاک،اصفهان، 1387

  کورت گروتر، یورگ،زیباییشناسیدرمعماری، ترجمه جهانشاه پاکزاد، عبدالرضا همایون، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1383

  لنگ،جان،آفرینشنظریهمعماری،ترجمهعلیرضاعینیفر،انتشاراتدانشگاهتهران،1386

  نوربریشولتز،کریستین،مفهومسکونت،ترجمهمحمودیاراحمدی،نشرآگه،تهران، 1389

  هایدگر،مارتین،شعرزبانواندیشهرهایی،ترجمهعباسمنوچهری،تهران،انتشاراتمولا،تهران، 1381

  هایدگر،مارتینوآیدی،دنوهکینگ،یانوکوون،تامسومکنزی،دونالد،فلسفهتکنولوژی،(بناکردن،سکونتکردن،فکرکردن)ترجمه : شاپوراعتماد،نشرمرکز، تهران، 1377

  منابعغیرفارسی

  James Steele ,The Architecture of RasemBadran  ,Thames & Hudson publisher, London, 2005

   

   

  مقاله ها

  ابنشهیدی،  مرجان ، اثرپنجرهبرکاهشمصرفانرژیدرخانههایتاریخیاصفهان،ماهنامه دانشنما، شماره192، 1390

  سلطانزاده،حسین ، خانههایدرونگرادراقلیمگرموخشک،مجلهمعماریوفرهنگ،شماره 28، 1386

  صارمی، علیاکبر،  مدرنیتهناتمامدرمعماریایران،فصلنامهمعمار، شماره 36، 1385

  فاضلی،نعمتاله،مدرنیتهومسکن،فصلنامهتحقیقاتفرهنگی،شماره 1، 1386

  قاسمی سیچانی،مریم،خانههایسنتیاصفهان،مجلهمعماریوفرهنگ، شماره 28،1386

  قاسمی سیچانی، مریم، مقدمه ای بر معماری معاصر اصفهان، ماهنامه دانش نما،شماره 125، 1384

  قاسمی سیچانی، مریم، سیر تحول مسکن در اصفهان، ماهنامه دانش نما، شماره 125، 1384

  کریمی،امیرحسین،نگهداریمطلوبخانههایتاریخی، ماهنامهدانشنما، شماره 192، 1390

  ماجدی، حمید،احمدی ، فرشته،نقشمادیهادرشکلگیریساختارفضاییشهراصفهان،نشریههویتشهر،شماره 3، 1387

  مختاریان، علی، خانهفضاییچهاربعدی، ماهنامه دانشنما،شماره 192، 1390

  مروجی،نرگس، راسمبدران،نوآفرینیسنتدرمعماریمعاصر،فصلنامهآبادی،شماره 46 ، 1384

  مستغنی،علیرضا،دربارهفضا، فصلنامه هنرنامه، نشریه تخصصی دانشگاه هنر تهران،شماره 19، 1382

  هاشمی،سیدرضا،خانهومعمار،فصلنامه آبادیشماره 3، 1375

   

   

   

   

   

  دیگر منابع

  آمارنامهشهراصفهان،نشرمعاونتبرنامهریزی- پژوهشواطلاعات، اصفهان، 1387

  بهمنی، ابوطالب، نورگیریدرمعماریسنتی، متنسخنرانی،همایشتخصصیمعماریومنظر،اصفهانزمستان 1389

  روزنامهاطلاعات،  مشکلتأمینمسکندرروندتوسعهاقتصادیواجتماعی،یکشنبه 30 آبان 1372،شماره 20063

   

  سایت های اینترنتی

  سایتانجمنمفاخرمعماریایرانhttp://www.ammi.ir

  سایتایرجکلانتریطالقانیhttp://wn.com/Iraj_Kalantari

  سایتباشگاه مهندسان ایرانwww.iran-eng.com

  سایتدبیرخانهفهمرویدادهایمعماریhttp://www.icae.ir

  http://www.biology-resources.com/drawing-compound-eyes.html

  سایتمجلهمعمارhttp://memar-m.com

  سایتمعماریآقاخانwww.akdn.org/architecture

  http://www.isfahan.ir/

  www.googleearth.com

  www.forum.sepahannews.com

 • مقدمه...................................................................................................................................................1

  فصل مقدماتی......................................................................................................................................3

  بیانمسأله............................................................................................................................................3

  پیشینهتحقیق/طرح...............................................................................................................................4

  اهدافکلیوتفصیلی..........................................................................................................................5

  فرضیهویاسؤالاتکلیدیتحقیق........................................................................................................6

  فصل یک : روایت خانه و سکونت.......................................................................................................7

  مقدمه...................................................................................................................................................7

  بخش یک : سکونت............................................................................................................................8

  گفتار اول : درباره مفهوم مسکن و سکونت..............................................................................7

  بخش دو : خانه..................................................................................................................................10

  گفتار اول : چیستی خانه........................................................................................................10

  گفتار دوم: اجزای ارتباطی خانه............................................................................................12

  1-2-2-1: ارتباط با طبیعت...................................................................................................12

  1-2-2-2: ارتباط باخود.......................................................................................................13

  1-2-2-3: ارتباط با اطرافیان.................................................................................................13

  1-2-2-4: ارتباط با خدا.......................................................................................................13

   

   

  بخش سه: تحولات سکونت و خانه در دوران معاصر...........................................................................14

  گفتار اول: مدرنیته و تحول فرهنگ خانه...............................................................................14

  گفتار دوم : مقدمه ای بر سیر تحول مسکن معاصر در اصفهان.............................................20

  بخش چهار: خانه و شیوه زندگی........................................................................................................22

  گفتار اول: پرسش از ساکنین خانه های تاریخی.....................................................................23

  گفتار دوم: پرسش از ساکنین خانه های معاصر......................................................................30

  فصل دو : روایت خانه تاریخی – خلق خانه امروز..............................................................................44

  مقدمه................................................................................................................................................44

  بخش یک : مفاهیم فضایی و سازماندهی کلی خانه های تاریخی ........................................................46

  گفتار اول : معرفی خانه های تاریخی و انواع فضاهای آن ها.....................................46

  گفتار دوم : نظام فضایی پرو خالی............................................................................69

  گفتار سوم : گونه های فضایی..................................................................................72

  بخش دو : مفاهیم طراحی داخلی خانه های تاریخی..........................................................................77

  گفتار اول : عوامل موثر در طراحی داخلی.............................................................77

  2-2-1-1: نور.............................................................................................................77

  2-2-1-2: رنگ و نقش...............................................................................................90

  2-2-1-3: تناسبات......................................................................................................93

  گفتار دوم : تاثیر عناصر معماری در طراحی داخلی................................................105

  2-2-2-1: کف...........................................................................................................106

  2-2-2-2: سقف.........................................................................................................108

  2-2-2-3: دیوار..........................................................................................................111

  بخش سه : رهاورد مسیر تحلیل خانه های تاریخی.............................................................................116

  گفتار اول : معیارهای سازماندهی فضا....................................................................116

  گفتاردوم: رهنمودهایمعماریخانهتاریخیبرایطرحخانهامروز...................119

  فصلسه : معرفینمونههایموردی.................................................................................................134

  مقدمه.............................................................................................................................................134

  بخشیک: بررسینمونههادرایران................................................................................................135

  3-1-1: مجتمعمسکونینگینجلفا....................................................................................135

  3 -1-2: خانهکامرانیه.........................................................................................................138

  3-1-3: مجموعهشوشترنو.................................................................................................140

   

  بخش دو: معرفی نمونه ها در خارج از ایران......................................................................................144

  معرفی راسم بدران..............................................................................................................144

  3-2-1: مجموعهاقامتگاهیکارمندانکارخانهسیمانسازی،شهرکفوهایس...................146

  3-2-2: مجموعهمسکونیوادیصالح...............................................................................148

  فصل چهار: معرفی پروژه..................................................................................................................155

  مقدمه..............................................................................................................................................155

  بخش یک : معرفی سایت.................................................................................................................155

  گفتار اول: معرفی محدوده سایت و دلایل انتخاب آن..........................................................155

  گفتار دوم: معرفی پیشینه تاریخی و هویت عناصر شهری موجود در سایت...........................163

  4-1-3-1: سواد شهر عباس آباد.........................................................................................163

  4-1-3-2: خیابان چهارباغ..................................................................................................164

  4-1-3-3: نهر ( مادی) نیاصرم............................................................................................166

  بخش دو: ارائه طرح.............................................................................................................169

  پیوست تصویری..............................................................................................................................170

  واژه نامه............................................................................................................................180

  کتابنامه.............................................................................................................................185

  منابع و مآخذ.....................................................................................................................


موضوع پایان نامه طراحی داخلی خانه معاصر با نگاهی به خانه های تاریخی اصفهان, نمونه پایان نامه طراحی داخلی خانه معاصر با نگاهی به خانه های تاریخی اصفهان, جستجوی پایان نامه طراحی داخلی خانه معاصر با نگاهی به خانه های تاریخی اصفهان, فایل Word پایان نامه طراحی داخلی خانه معاصر با نگاهی به خانه های تاریخی اصفهان, دانلود پایان نامه طراحی داخلی خانه معاصر با نگاهی به خانه های تاریخی اصفهان, فایل PDF پایان نامه طراحی داخلی خانه معاصر با نگاهی به خانه های تاریخی اصفهان, تحقیق در مورد پایان نامه طراحی داخلی خانه معاصر با نگاهی به خانه های تاریخی اصفهان, مقاله در مورد پایان نامه طراحی داخلی خانه معاصر با نگاهی به خانه های تاریخی اصفهان, پروژه در مورد پایان نامه طراحی داخلی خانه معاصر با نگاهی به خانه های تاریخی اصفهان, پروپوزال در مورد پایان نامه طراحی داخلی خانه معاصر با نگاهی به خانه های تاریخی اصفهان, تز دکترا در مورد پایان نامه طراحی داخلی خانه معاصر با نگاهی به خانه های تاریخی اصفهان, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه طراحی داخلی خانه معاصر با نگاهی به خانه های تاریخی اصفهان, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه طراحی داخلی خانه معاصر با نگاهی به خانه های تاریخی اصفهان, پروژه درباره پایان نامه طراحی داخلی خانه معاصر با نگاهی به خانه های تاریخی اصفهان, گزارش سمینار در مورد پایان نامه طراحی داخلی خانه معاصر با نگاهی به خانه های تاریخی اصفهان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه طراحی داخلی خانه معاصر با نگاهی به خانه های تاریخی اصفهان, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه طراحی داخلی خانه معاصر با نگاهی به خانه های تاریخی اصفهان, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه طراحی داخلی خانه معاصر با نگاهی به خانه های تاریخی اصفهان, رساله دکترا در مورد پایان نامه طراحی داخلی خانه معاصر با نگاهی به خانه های تاریخی اصفهان

پايان نامه (يا رساله) براي دريافت درجه کارشناسي ارشد. در رشته معماري گرايش معماري بهمن 93 چکيده :      از آنجايي که ايجاد فضاهاي چند منظوره و چند عملکردي در 

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد گرايش : معماري تابستان1392 زندگي صنعتي بااشغال هرچه تمام ترزمين توسط فضاهاي صنعتي،مکانهاي کمتري براي استراحت وتفريح افرادجامعه ايجادکرده است. برا

پايان نامه کارشناسي ارشد دانشکده هنر و معماري اردکان گروه : فرش آبان 1393 چکيده : برخي از قالي هاي معاصر (اغلب تجاري) عيوبي در رنگ دارند که بنابر درخواست مشتري، توسط مرمت­گر مورد بررس

پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد صنایع دستی گرایش طراحی و نقاشی سنتی چکیده دوران تیموری از مهم ترین ادوار هنری ایران در حوزه کتاب‌آرایی و هنرهای مرتبط با آن از جمله تذهیب است که با ویژگی‌های مختص به خود در قالب مکاتب هرات و شیراز و سمرقند جلوه می‌نماید. شناخت تذهیب‌های این دوره در نسخ قرآنی نشان‌دهنده نوعی از تجرید است که متناسب با کلام‌الله و از سوی دیگر در تناسب با نوع ...

پايان نامه براي دريافت درجه                             

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته معماري گرايش معماري مهر  1393   چکيده : يکي از نيازهاي امروز ما داشتن فضايي براي آشنا شدن با فناوري هاي جديد معماري در دنيا

پايان­نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته معماري گرايش معماري اسفند 92 چکيده   با ­وجود اينکه در حال حاضر چند دهه از طراحي  و احداث  مجتمع هاي مسکوني مي&

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته معماري گرايش معماري دي 1393 چکيده محيط هاي طبيعي بکر يا حوزه هاي حفاظت شده محلي مناسب براي اکوتوريسم به شمار مي روند و توسعه توريسم در اي

پایان نامه کار شناسی ارشد رشته صنایع دستی گرایش طرح و تولید محصولات چوبی چکیده صندلی یکی از وسایل کاربردی می باشد که انسان در طول روز با توجه به نوع کاربردش دائماً با آن سر و کار دارد و همواره مورد توجه صنعتگران و طراحان بوده است. لذا نقوش و نمادهایی که ریشه در گنجینه ی ارزشمند هنرهای سنتی ما دارند، قابلیت بهره مندی در تزئینات صندلی و مبل، در دوره ی معاصر را دارا می باشند، به ...

چکيده با توجه به حساسيت موقعيت جغرافيايي وپتانسيل هاي موجود در منطقه ويژه آزاد قشم وتفکر ارتقاءسطح تعاملات اجتماعي با ديگر مناطق کشوروجذب سرمايه گذاران داخلي وخارجي وبهبود روابط اقتصادي سازمان منط

ثبت سفارش