پایان نامه تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه

word 2 MB 29797 135
1393 کارشناسی ارشد حسابداری
قیمت: ۱۷,۵۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

   گرایش: حسابداری

  چکیده تحقیق:

  هدف از این تحقیق بررسی ارزش نهایی وجه نقد برای سرمایه گذاران و بررسی رابطه انعطاف پذیری مالی با ساختار سرمایه و همچنین تاثیر انعطاف پذیری بر تصمیمات ساختار سرمایه است. در این تحقیق از اطلاعات 94 شرکت طی 6 سال از سال 83 تا 88  برای شرکتهای تولیدی مورد آزمون قرار گرفت. آزمون فرضیات بر مبنای روش پانل می باشد روش تحقیق به صورت همبستگی است واز نظر هدف از نوع کاربردی است. مطابق فرضیه اول  آزمون شد که آیا در بورس اوراق بهادار تهران ارزش نهایی وجه نقد دارای ارزش مثبتی است و اینکه آیا سرمایه گذاران بهایی برای انعطاف پذیری مالی شرکتها قائلند. نتایج نشان داد که ارزش نهایی وجه نقد به روش فارکلند مثبت بود و ارزش نهایی وجه نقد به روش کلارک معنادار نمی باشد. نتایج حاصل از فرضیه دوم حاکی از آن است که بین انعطاف پذیری مالی و نسبت بدهی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از فرضیه سوم نیز بیان می کند که ارزش نهایی وجه نقد بیشترین تاثیر را بر تصمیمات ساختار سرمایه دارد. و فرضیه سوم تحقیق تائید می گردد.

  وا‍ژه های کلیدی: ارزش نهایی وجه نقد ، انعطاف پذیری مالی، پانل ، ساختارسرمایه

  1مقدمه :

    شرکت برای اینکه بتواند تاسیس شود به سرمایه نیاز دارد وبرای توسعه به مبلغ بیشتری سرمایه نیاز خواهد داشت .وجوه مورد نیازازمنابع گوناگون وبه شکل های مختلف تامین می شوند ولی همه سرمایه رامیتوان دردوگروه اصلی قرارداد:وام وسهام

  یکی ازپیچیده ترین مساله هایی که دامنگیرمدیران مالی کنونی است ،رابطه بین اجزای تشکیل دهنده ساختار سرمایه است وآن عبارت است ازآمیزه ای ازاوراق قرضه وسهام برای تامین مالی وقیمت سهام شرکت .

  تصمیم گیری درمورد ساختارسرمایه به معنی نحوه تامین مالی شرکت ،همچون سایر تصمیمات مدیران مالی برروی ارزش شرکت تاثیرمی گذارد.ارزش شرکت ،مانند هردارائی سرمایه،بر ابرارزش فعلی بازدهی های آتی آن براساس یک نرخ تنزیل معین است . این نرخ تنزیل برای بدست آوردن ارزش شرکت ، همان هزینه سرمایه است . مدیران به عنوان نمایندگان صاحبان سهام می بایست تلاش نمایند،ساختار سرمایه شرکت رابه گونه ای تنظیم نمایند که هزینه سرمایه شرکت حداقل ودرنتیجه ارزش شرکت وثروت سهامداران حداکثر گردد.وجوه تشکیل دهنده ساختار سرمایه دوگونه اند، دسته اول ، برجریانات نقدی حاصل ازشرکت ادعائی ثابت داشته وبدهی ها نامیده میشوند. دسته دوم ، باقیمانده این جریانات رانصیب می برند که حقوق مالکانه نام دارند.وجوه دسته اول به دلیل تامین یک بازدهی ثابت برای طلبکاران ،ارزانترازوجوه دسته دوم هستند،لکن هرچه بدهی شرکت بیشترشود ریسک ورشکستگی آن افزایش می یابد وسهامداران که تامین کننده وجوه دسته دوم می باشند ودرصورت ورشکستگی تحمل کننده هزینه های آن هستند ، بازدهی بیشتری طلب می کنند. 

  در فصل اول به بیان مسئله و اهمیت و ضرورت تحقیق پرداخته می شود و همچنین اشاره ای کوتاه به چارچوب نظری تحقیق می شود و هدف از تحقیق بیان می گردد. فرضیات و سئوالات تحقیق همراه با مدل تحقیق در ادامه توضیح داده شده و در نهایت در فصل اول تعریف مفاهیم و واژگان تخصصی بیان می شود.

  2- 1بیان مسئله

  ساختار سرمایه به عنوان مهم ترین پارامتر مؤثر بر ارزشگذاری شرکت ها و برای جهت گیری آنان در بازارهای سرمایه مطرح گردیده است. محیط متحوّل و متغیر کنونی، درجه بندی شرکت ها را از لحاظ اعتباری نیز تا حدودی به ساختار سرمایه آنان منوط ساخته است .این امر برنامه ریزی استراتژیک آنان را به انتخاب منابع مؤثر بر هدف    « حداکثر سازی ثروت سهامداران » نزدیک کرده است. (داگلاس،2001)[1]. بنابراین عوامل و متغیرهای سیال مؤثر بر ساختار سرمایه می تواند سودآوری و کارایی شرکت ها را در پوشش هدف مذکور در قالب تئوری نمایندگی  و رعایت تئوری سلسله مراتب  تحت تأثیر قرار دهد. (وارند،1977)[2]. روشن است که موج تصمیم گیری مدیران مالی در زمینه ی رعایت اصل تطابق در هنگام تأمین منابع مالی، رهیافتی معین در تعدیل تصمیمات مذکور با توجه به مقتضیات محیط اقتصادی محسوب می شودو مدلی مناسب برای رونق و اثر بخشی روزافزون تفکر حاکم بر عملکرد شرکت ها شمرده می شود(سینایی،رضائیان،1386،ص124).

  با توجه به منابع تأمین مالی، شرکت ها دارای بازده و ریسک متفاوتی در عرصه ی بازارهای تأمین سرمایه هستند. بنابراین تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه نقش مؤثری در کارایی و اعتبار شرکت ها نزد مؤسسات تأمین سرمایه خواهد داشت. اما اهمیت شرکت ها از لحاظ وسعت عملکرد، سودآوری، امکانات رشد، اندازه و نوع فعالیت، تعیین کننده نیاز مالی متنوع آنان خواهد بود. در این میان منابع حاصل از بدهی ضمن افزایش هزینه ثابت موجب افزایش اهرم و در نتیجه ریسک سیستماتیک آنان خواهد بود. ضمن این که توجه به هزینه ی سرمایه روش های مختلف تأمین مالی و توجه به آن باعث پیدایش فرصت های مناسب سودآوری و یا پیش آمدن وضعیت بحران  مالی شرکت خواهد گردید(راوالی و سیدنر ،2001) [3]. بنا براین با توجه به ویژگی های حاکم بر تفکر مالی مدیران، موجب ثبت جایگاه اصلی شرکت ها در بازارهای مالی و اعتباربندی صحیح آنان ازسوی اعتبار دهندگان بازارهای سرمایه خواهد گردید.

  تصمیم گیری در مورد ساختار سرما یه، یکی از چالش برانگیزترین و مشکل ترین مسایل پیش روی شرکت ها، اما در عین حال حیاتی ترین تصمیم در مورد ادامه بقای آنها است .

  تعیین ساختار بهینه سرمایه، یکی از مسائل اساسی تأمین مالی شرکت ها به شمار می رود. این مهم، کاربرد بااهمیتی در زمینه تصمیم گیری راجع به تأمین مالی عملیات جاری و طرح های سرمایه گذاری شرکت ها دارد . در این میان مدیران بایستی به انعطاف پذیری مالی به عنوان یکی از عوامل تاثیر گذار بر ساختار سرمایه توجه نمایند، شرکتهایی که درآنها مدیریت بدون توجه به حفظ انعطاف پذیری اقدام به انتشار بدهی و افزایش بدهی نماید در آینده فرصتهای سرمایه گذاری بالقوه  خود را از دست خواهد داد و پی آمد این نیز می تواند رشد و گسترش شرکت را دچار تهدیدات جدی نماید. حال این سئوال مطرح می شود که آیا انعطاف پذیری تاثیری بر  تصمیمات ساختار سرمایه دارد؟ و آیا رابطه انعطاف پذیری با نسبت اهرمی به صورت معکوس است؟ و در نهایت می توان این سئوال را مطرح کرد که آیا انعطاف پذیری از دید سرمایه گذاران دارای ارزش است؟ این تحقیق در تلاش است تا برای سئوالات بالا پاسخی علمی بدست آورد.

  3-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :

  تصمیم دررابطه با تعیین ساختار سرمایه هرشرکت نه تنها تشکیل دهنده شخصیت شرکت می باشد بلکه برروی نتایج عملکرد مدیران شرکتها تاثیر به سزائی دارد.

  مدیران مالی می بایست روشهای مختلف تامین مالی با توجه به میزان ریسک وبازده شرکت را مورد بررسی قراردهند تا ازاین طریق تاثیر ساختارهای مختلف مالی بر ثروت سهامداران را بسنجند.

  تصمیم گیری دررابطه با ساختار سرمایه وتجزیه وتحلیل تجربی آن وانتخاب بین بدهی وحقوق صاحبان سهام بستگی به مشخصات خاص موسسه دارد وامری بسیارمشکل است که درک تئوری ساختار سرمایه می تواند به مدیران این امکان را بدهد تا به ساختار سرمایه مطلوب به منظور به حداکثر رساندن ثروت سهامداران دست یابند.

  سیاست ساختار سرمایه ، موازنه بین ریسک وبازده رابرقرارمی کند.ازیک طرف استفاده ازبدهی بیشتر،ریسک جریان سودآوری شرکت رابیشترمی کندوازطرف دیگربه نرخ بازده موردانتظاربیشتری منجرمی گردد. ریسک مربوط به استفاده ازبدهی بیشترباعث کاهش قیمت سهام می گردد وازطرف دیگرنرخ بازده موردانتظاربیشترآن ،باعث افزایش قیمت سهام می شود.

  درنتیجه ساختار سرمایه بهینه ساختار سرمایه ای است که قیمت سهام شرکت رابه حداکثررسانده واین امرهمواره وقتی واقع می شود که نسبت بدهی کمتردرزمانی باشد که سود مورد انتظار هرسهم را به حداکثر رساند وتعادل بهینه ای رابین ریسک وبازده ایجاد کند تا باعث به حداکثر رساندن قیمت سهام گردد.

  مدیران برای تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه شرکتها بایستی معیار های زیادی را مد نظر داشته باشند تا بتوانند ثروت سهامداران را حداکثر نمایند. انعطاف پذیری معیاری است که در صورتی که مدیران شرکتها نسبت به آن بی توجهی نمایند می تواند باعث بروز مشکلات نقدینگی و از دست رفتن فرصتهای سرمایه گذاری و در نهایت در شرایطی بسیار حاد باعث عدم رشد شرکتها شود. لذا مدیران بایستی برای رشد شرکتها به انعطاف پذیری به عنوان یک خروجی نگریسته و تمامی تصمیمات ساختار سرمایه جهت حفظ و یا ارتقاء انعطاف پذیری شرکت باشد.

  4-1اهداف تحقیق:

  مهمترین هدف ازسیاستهای تعیین ساختار سرمایه ،مشخص کردن ترکیب منابع مالی به منظور به حداکثررساندن ثروت سهامداران است ، گرچه این امربه عوامل متعددی بستگی دارد که ساختار سرمایه یکی ازآنهاست .بعنوان مثال اگر شرکتی اوراق قرضه بیشتری منتشر نماید، نقطه سربه سرمالی ودرجه اهرم مالی آن افزایش میبابد . اگرنرخ بازده بیشتر ازنرخ بهره باشد ، سود هر سهم به شدت افزایش خواهد یافت ( اثر اهرم مالی ) .سیاستهای تعیین ساختار سرمایه به مدیران مالی کمک می کند تا درمورد هر یک ازبرنامه های تامین مالی مورد نظر ، مبلغ سود قبل ازبهره ومالیات لازم را برای جلوگیری ازکاهش سود هر سهم تعیین کنند . همچنین ، با محاسبه ریسک مالی متعلق به هریک ازبرنامه های تامین مالی میتوان روشی راانتخاب کرد که به مطلوبترین ترکیب ریسک وبازده منجرشود. مدیران مالی بایستی توجه خود را به تاثیر روشهای مختلف تامین مالی بر میزان ریسک وبازده شرکت معطوف نمایند تا ازاین طریق اثر ساختارهای مختلف مالی را بر ثروت سهامداران بسنجند. باتوجه به اینکه استفاده از اهرم مالی موجب میشود بازده مورد انتظار سهامداران افزایش یابد ، ولی ازسوی دیگر،موجب افزایش ریسک آنها نیز می گردد. بنابراین ، درک تئوری ساختار سرمایه به مدیران کمک می کند که ساختار سرمایه مطلوب شرکت را تعیین کنند .

  در این تحقیق به دنبال این هستیم که آیا انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه  تاثیر گذار است در واقع در این تحقیق با  بررسی ارزش نهایی وجه نقد به عنوان معیاری از ارزش نهایی انعطاف پذیری که آن نیز معیاری از توان شرکت در استفاده از فرصتهای سرمایه گذاری است، رابطه آن با نسبت اهرمی(ساختار سرمایه) مشخص شود. 

  1)

  2)

  5-1 چارچوب نظری تحقیق:

  در نظریه های سنتی تر ساختار سرمایه همچون نظریه توازی  ایستا، شرکت سعی می کند یک نسبت بدهی مطلوب را برای خود انتخاب کند و به آن دست یابد ، طبق این نظریه فرضیه نسبت بدهی بهینه یک شرکت بر اساس توازی هزینه ها و منابع استقراض تعیین می گردد . به عبارت دیگر از دیدگاه این فرضیه شرکت سعی دارد تا بین ارزش صرفه جویی های مالیاتی بهره و هزینه مختلف ورشکستگی تعادل برقرار سازد. در تئوری مجلاف و میر[4] که بنانگذار تئوری سلسله مراتبی بودند، شرکت ها در تامین منابع مالی مورد نیاز، سلسله مراتب معینی را طی می کنند. شکل گیری این سلسله مراتب، پیامد عدم تقارن اطلاعات است . در مواردی که بین مدیران و سرمایه گذاران، تقارن اطلاعاتی وجود نداشته باشد  مدیران تامین مالی درونی را ترجیح می دهند. این تئوری ها به علت اینکه انعطاف پذیری را مد نظر قرار نمی دهد با انتقادهای زیادی مواجه شده است(دی آنجلو و دی آنجلو، 2007)[5]. این نظریه ها فرصتهای سرمایه گذاری و توان شرکتها در سرمایه گذاری نادیده می گرفتند. و اصولاً توجهی به عمر شرکت و تمایل شرکتها به حفظ ظرفیت بدهی در  شرکتهای جوان با رشد بالا  نداشتند. در صورتی که طبق تحقیقات صورت گرفته شرکتهای جوان و با رشد بالا تمایل بیشتری دارند تا ظرفیت بدهی خود را حفظ نمایند و به عبارتی بهتر دارای انعطاف پذیری بیشتری باشند تا در مواجهه با فرصتهای سرمایه گذاری جدید واکنش مناسب نشان دهند و رشد شرکت را تضمین نمایند.

   

  [1]  .Douglas,2001

  [2] .Warnd,1977

  [3]  .Rawally & Sinder,2001

  [4] . Myers and Majluf’s ,1984

  [5] . DeAngelo and DeAngelo, 2007

  Abstract

  Accroding importance of financial flexibility in companies in this research, marginal value of cash as a financial flexibility criteria and it's effect on capital structure decisions has been studing. In this study we use 94 firms' data during 83 to 88 periods for manufacturing companies and we use panel data to test the haypothesis. First we test that if marginal value of cash has positive value in Iran Stock exchange and do financial flexibility have any value for investors. Resualt shows that marginal value of cash with Farkland and Wang has positive value for investors, but we did not find any reason that financial flexibility with Clark model has positive value. Second haypothesis declare there is negative relation between leverage and financial flexibility. We get result as we haypothes that. Also third haypothesis shows that marginal value of cash is most imperesive factor in capital structure decisions.

   

  Key words: financial flexibility, marginal value of cash, panel data, capital structure

 • فهرست:

  شماره صفحه

  عنوان                                          فهرست مطالب

   

  1

  چکیده..........................................................................................................................................

  فصل اول : کلیات تحقیق

   

  3

  مقدمه..........................................................................................................................................

   

  3

  بیان مسئله....................................................................................................................................

   

  5

  اهمیت و ضرورت تحقیق.................................................................................................................

   

  6

  اهداف ........................................................................................................................................

   

  6

  چارچوب نظری تحقیق....................................................................................................................

   

  7

  مدل تحقیق....................................................................................................................................

   

  11

  فرضیه ها....................................................................................................................................

   

  11

  تعریف واژگان .............................................................................................................................

   

   

  فصل دوم : مروری بر ادبیات تحقیق

   

  14

  مقدمه..........................................................................................................................................

   

  15

  مبانی نظری تحقیق.........................................................................................................................

   

  15

  هزینه سرمایه................................................................................................................................

   

  15

  تعیین هزینه های بخشهای ترکیب سرمایه.............................................................................................

   

  17

  مدلهای هزینه سرمایه......................................................................................................................

   

  19

  اهرم مالی و ارزش گذاری...............................................................................................................

   

  20

  مفهوم ساختار سرمایه.....................................................................................................................

   

  20

  عوامل موثر بر ساختار سرمایه.........................................................................................................

   

  22

  عوامل داخلی موثر بر ساختار سرمایه.................................................................................................

   

  24

  عوامل خارجی موثر بر ساختار سرمایه...............................................................................................

   

  26

  ضرورت توجه به پارامتر های داخلی..................................................................................................

   

  27

  دیدگاه موثر بر ساختار سرمایه...........................................................................................................

   

  32

  الگوی میلر-مودیگلیانی بدون مالیات....................................................................................................

   

  34

  الگوی میلر...................................................................................................................................

   

  34

  انتقادی بر الگوی میلر و الگوی میلر و مودیلیانی....................................................................................

   

  35

  تئوری توازی ایستا.........................................................................................................................

   

  36

  تئوری سلسله مراتبی.......................................................................................................................

   

  37

  نظریه ساختار سرمایه در چهارچوب مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای..............................................

   

  38

  مالیات و ساختار سرمایه..................................................................................................................

   

  شماره صفحه

  عنوان                                                     فهرست مطالب

   

  39

  مالیات بر درآمد شرکت....................................................................................................................

   

  39

  اثر هزینه های ورشکستگی..............................................................................................................

   

  41

  مالیات و هزینه های ورشکستگی.......................................................................................................

   

  42

  سایر نواقص بازار..........................................................................................................................

   

  42

  اهرم شخصی و اهرم شرکتی جایگزین کاملی نیست................................................................................

   

  43

  تفاوت هزینه های وام گیری..............................................................................................................

   

  43

  هزینه های نمایندگی........................................................................................................................

   

  45

  سیگنالهای مالی..............................................................................................................................

   

  45

  تئوری اطلاعات نامتقارن یا تئوری هشدار دهنده....................................................................................

   

  46

  ساختار مطلوب در عمل..................................................................................................................

   

  47

  انعطاف پذیری مالی.......................................................................................................................

   

  49

  پیشینه تحقیق................................................................................................................................

   

   

  فصل سوم:روش شناسی تحقیق

   

  55

  مقدمه.........................................................................................................................................

   

  56

  فرضیات تحقیق.............................................................................................................................

   

  57

  روش تحقیق..................................................................................................................................

   

  58

  جامعه آماری .................................................................................................................................

   

  58

  نمونه آماری .................................................................................................................................

   

  59

  نحوه جمع آوری اطلاعات................................................................................................................

   

  59

  متغیر های مدل ............................................................................................................................

   

  63

  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات...........................................................................................................

   

  65

  آزمون مفروضات رگرسیون کلاسیک.................................................................................................

   

   

  فصل چهارم تجزیه و تحلیل اطلاعات

   

  70

  مقدمه...........................................................................................................................................

   

  70

  آمار توصیفی.................................................................................................................................

   

  72

  آمار استنباطی...............................................................................................................................

   

  72

  آزمون فرضیه اول.........................................................................................................................

   

  80

  آزمون فرضیه دوم..........................................................................................................................

   

  82

  آزمون فرضیه سوم.........................................................................................................................

   

   

   

   

  شماره صفحه

  عنوان                                                  فهرست مطالب

   

   

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

   

  87

  مقدمه.........................................................................................................................................

   

  88

  نتایج حاصل از فرضیه ها ...............................................................................................................

   

  90

  محدودیت های تحقیق......................................................................................................................

   

  91

  پیشنهادات....................................................................................................................................

   

   

  منابع و ماخذ

   

  93

  منابع فارسی................................................................................................................................

   

  94

  منابع انگلیسی...............................................................................................................................

   

   

  پیوست ها

   

  96

  نمونه آماری...............................................................................................................................

   

  99

  جداول آماری...............................................................................................................................

   

  125

  چکیده انگلیسی..............................................................................................................................

   

   

  منبع:

   

  منابع فارسی:

  باقرزاده، سعید،" 1382 تبیین الگوی ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، تحقیقات ما لی، سال پنجم، شماره 16 ، دانشکده مد یریت دانشگاه تهران.

  پور حیدری، امید،1374 " بررسی عوامل تعیین کننده ساختار مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه تهران.

  ثقفی، علی، کردستانی، غلامرضا،1383،" بررسی و تبیین رابطه بین کیفیت سود و واکنش بازار به تغییرات سود نقدی " یررسی های حسابداری و حسابرسی،دوره 11 شماره 37.

  ثقفی، علی، عثمانی،محمد قسیم،1381 ، شناسایی مدل هزینه سرمایه و عوامل موثربرآن، دانشگاه علامه طبا طبائی، پایان نامه دکتری

  دلاور علی ، مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، چاپ دوم ،نشر رشد،1374.

  دستگیر ، محسن،1384 مبانی مدیریت مالی ، جلد دوم ، انتشارات نوپردازان ، تهران.

  رحیمی دستجردی،محسن، ایزدی نیا،ناصر،1386،" بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر نرخ بازده سهام و سود هر سهم، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1384-1378)" دانشگاه اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد.

  جهانخانی، علی، محسنی‌دمنه، قاسم،1384، بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر هزینه سرمایه و بازدهی سهام در بازار سرمایه ایران،دانشگاه امام صادق ، پایان نامه کارشناسی ارشد.

  خاکی غلامرضا، روش تحقیق با رویکردی بر پایان نامه نویسی، انتشارات مرکز تحقیقات علمی کشور، 1378.

  سینایی، حسنعلی، رضائیان، علی" 1386 بررسی تا ثیر عوامل داخلی شرکتها بر چگونگی شکل گیری ساختار سرمایه شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران"، بررسی های حسابداری و حسابرسی، سال 14 ، شماره 48 .

  شباهنگ، رضا، 1384،تئوری حسابداری،انتشارات سازمان حسابرسی ، نشریه 157.

  فرگوسن، جی بریکام، ایکن .اف 1376  مدیریت مالی، شریعت پناهی مجید، تهران، انتشارات جهان نو.

  فریدونی،مهدی،شریعت پناهی،1386"تاثیر ساختار مالی بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.

  عادل آذرو منصور مؤمنی، آمار و کاربرد آن در مدیریت، جلد 1، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت، 1375.

  قالیباف اصل، حسن، ایزدی سلما،1388، بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر ریسک سیستماتیک سهام عادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهر ان پایان نامه کارشناسی ارشد.

  عزیزیان، افشین، 1385 ساختار سرمایه، دانشگاه شهید بهشتی.

  محمدی، راضیه، مشیری، اسماعیل،1384 عوامل موثر بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانشگاه الزهرا، پایان نامه کارشناسی ارشد.

  کردستانی، غلامرضا، نجفی، عمران،1387" بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه: آزمون تجربی نظریه موازنه ایستا در مقابل نظریه سلسله مراتبی" تحقیقات مالی ، شماره 25،

  مومنی، منصور. (1386)، تحلیل های آماری با استفاده از spss، انتشارات کتاب نو.

  مرادی، مهدی، نیکبخت، محمد رضا، 1383، " ارزیابی واکنش بیش از اندازه سهامداران عادی در بورس اوراق بهادار تهران" بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره 12 شماره 40

  نمازی،محمد، 1384،" بررسی کاربردهای تئوری نمایندگی در حسابداری مدیریت" مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره بیست چهار، پیاپی 43

  نمازی، محمد و جلال شیرزاده،1384،"بررسی رابطه ساختار سرمایه با سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی ها ی حسابداری و حسابرسی سال دوازدهم، شماره 42 ، صص. 95

  منایع انگلیسی:

  Adedeji,Abimbola (2002) "A Cross-Sectional Test of Pecking Order Hypothesis against Static Trade-off Theory on UK data". University of Birmingham, Working Paper Series.

  Allen.D.E (1991) "The Determinants of the Capital Structure of Listed Australian Companies: The Financial Manager’s Perspective". Australian Journal of Management, 16

  Booth L, V. Aivazian, A. K, Demirguc & V.Maksimovic (2001).Capital Structure in developing Countries. The Journal of Finance, Vol. LVI, No 1.pp: 87-130.

  Byoun, Soku, 2009, How and when do firms adjust their capital structures toward targets?, forthcoming Journal of Finance.

  Chen,Yinghong & Hammes,Klaus (2004). "Capital Structure, Theories and empirical results - a panel data analysis ". Gothenburg University, Working Paper Series.

  DeAngelo, Harry and Linda DeAngelo, 2007, Capital structure, payout policy, and financial flexibility, Working paper, University of Southern California, SSRN abstract no. 916093.

  Donaldson G. (1969), Strategy for Financial Mobility, Harvard Business School, Boston, Massachusetts.

  Drobetz,W. & Fix,R. (2003). "What are the determinants of the Capital Structure? Some evidence for Switzerland". University of Basel, Working Paper Series.

  Frank, M. Z & V. K, Goyal (2003).Testing the Pecking Order Theory of Capital Structure. Journal of Financial Economics, 67 (2), pp: 217–248.

  Gamba, Andrea and Alexander J. Triantis, 2008, The value of financial flexibility, Journal of Finance, 63(5), 2263-2296.

  Gaud,Ph & Jany,E & Hoesli,M & Bender,A. (2003). "The Capital Structure of Swiss Companies: an empirical analysis, using dynamic panel data". University of Geneva - Hautes Etudes Commerciales, Working Paper Series.

  Graham, John and Campbell Harvey, 2001, The theory and practice of corporate finance:Evidence from the field, Journal of Financial Economics, 60, 187-243.

  Hong, Z & Z. X, Jason (2006).The Financing Behavior of Listed Chinese Firms.The British Accounting Review, 38, pp: 239-258.

  Jensen, Michael C., 1986, Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers, American Economic Review, 76, 323-330.

  Jensen, Michael C., and Meckling, William H., 1976, Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure, Journal of Financial Economics 3, 305-360.

  Mark Puccia, Rob Jones 2009 "Financial Flexibility",ratingsdirect.

  Marmarchi, Amir Hossein.(1999)."The Determinants of Capital Structure and Financial Leverage Ratio of Tehran Securities Exchange listed Industrial firms". Institute for Research in Planning and Development,

  Mauer D. C. and A. J. Triantis (1994), Interaction of corporate financing and investment decisions: a dynamic framework, Journal of Finance 49(4), 1253-1277.

  Modigliani, Franco and Merton H. Miller, 1958, The cost of capital, corporate finance, and the theory of investment, American Economic Review, 48, 261-297.

  Opler, Tim, Lee Pinkowitz, Rene Stulz, and Rohan Williamson, 1999, The determinants and implications of corporate cash holdings, Journal of Financial Economics, 52, 3-46.

  Salimi Sofla, Amin.(2004)." The Effect of Industry and Size on Capital Structure of Iranian Companies". University of Mazandaran, Dissertation.

  Shyam Sunder, L. & S.C.Myers (1999).Testing Static Tradeoff against Pecking Order Models of Capital Structure. Journal of Financial Economics, 51, pp: 219-244.

   

   

   

   


تحقیق در مورد پایان نامه تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه, مقاله در مورد پایان نامه تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه, پروپوزال در مورد پایان نامه تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه, تز دکترا در مورد پایان نامه تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه, پروژه درباره پایان نامه تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه, رساله دکترا در مورد پایان نامه تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده تئوری نامربوط بودن تقسیم سود پیش بینی می نماید که در بازارهای سرمایه کارا ، سیاست تقسیم سود نباید بر روی تصمیمات سرمایه گذاری تاثیر داشته باشد . در حالیکه در بازارهای ناکارا ، محدودیت های تامین وجوه خارجی که از اطلاعات نامتقارن ناشی می شوند ، می تواند شرکت ها را مجبور به صرفنظر نمودن از پروژه های سرمایه گذاری با ...

پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری چکیده: کسب بازدهی مازاد بر بازدهی بازار با درنظر گرفتن سایر شرایط مانند ریسک یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در تصمیم­گیری ها و برنامه­ریزی­های مالی می­باشد. در واقع حداکثرکردن سود و بازده سهامداران با مدیریت بر منابع و مصارف و با اجرای سیاست­های صحیح از وظایف و اهداف مدیریت مالی می­باشد. در این تحقیق تأثیر متغیرهای ...

 چکيده هدف اساسي تحقيق بررسي ارتباط بين استراتژي کسب و کار و کيفيت سود در شرکت‌هاي پذيرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران مي‌باشد. نمونه آماري تحقيق، شامل 145 شرکت پذيرفته شده

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) رشته حسابداری چکیده پایان نامه( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج بدست آمده‌ ): انتظار بر این است که سود خالص،نتیجه عملکرد یک واحد اقتصادی را برای یک دوره مالی نشان دهد.اما مدیریت به واسطه داشتن انگیزه های مختلف اقدام به مدیریت سود(فزاینده یا کاهنده) می کند و این احتمال وجود دارد که این اقدام باعث کاهش کیفیت سود گردد. کاهش ...

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری چکیده مدیران مالی شرکتها با انتخاب میزان بدهی (علی الخصوص بدهی های بلند مدت) در سبد دارایی های خویش نه تنها بصورت داخلی بر عملکرد شرکت خویش تأثیرگذارند بلکه این نسبت (که ساختار سرمایه یا با کمی اغماض اهرم مالی یا ساختار مالی نامیده می شود) بر روی سرمایه گذاران خارج از شرکت نیز موثر است. در حقیقت انتخاب ساختار سرمایه، به دو ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری(M.A) چکیده رشد انفجاری بازارهای مالی جهان رقابت را میان موسسات سرمایه گذاری بوجود اورده است و به منظور دستیابی به نتایج بهتر سرمایه گذاری موسسات سرمایه گذار باید پیش بینی هایی رادر مورد تصمیمات خود اتخاذ کنند از جمله مهمترین مساله مطرح شده در زمینه مدیریت مالی اطمینان بخشیدن به سرمایه گذاری حقیقی وحقوقی است یکی از مسائلی که می تواند به ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق (کنترل) چکیده تحلیل زمانی مخابره سیگنال‌های کنترلی از طریق پیوندهای چند مرحله ای بر روی شبکه‌های صنعتی به منظور پیاده‌سازی حلقه‌های کنترل گسترده با انعطاف پذیری بالا پیشرفت فن آوری‌های مرتبط با شبکه‌های ارتباطی در ده‌های اخیر و گسترش آن‌ها در لایه‌های بالایی صنعت نظیر لایه‌های مانیتورینگ و مدیریتی ایجاب نموده تا روش‌هایی برای بکارگیری ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) گرایش: حسابداری چکیده امروزه با افزایش روز افزون شتاب تغییرات در عوامل درونی و بیرونی سازمان ها، نیاز به افزایش انعطاف پذیری در برابر تغییرات، امری کاملا ضروری است لذا هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی با تاکید بر چرخه عمر (بلوغ، رشد و افول) در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران ...

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته حسابداری چکیده اصول پذیرفته شده حسابداری در برخی از روشها انعطاف پذیری زیادی دارد که بطور بالقوه باعث می شود مدیران برآوردهای حسابداری را مبتنی بر قضاوت های شخصی خود انجام دهند. این انعطاف پذیری، ممکن است بر قابیلت اعتماد اقلام تعهدی و به تبع آن پایداری این اقلام در دوره های متوالی تاثیرگذار باشد. هدف اساسی پژوهش حاضر، ارزیابی ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A ) مدیریت بازرگانی داخلی چکیده: ارزش ویژه برند مقصد گردشگری عبارت است از مجموع دارایی های (یا بدهی های) برند در رابطه با نام و سمبل مقصدگردشگری که موجب تغییراتی در ارزش خدمات و تجاربی که در آنجا فراهم می شود تعیین می گردد.در بسیاری موارد،ارزش ویژه برند از ارزش دارائی های فیزیکی به مراتب بیشتراست. این است که بازاریابان با کمک ...

ثبت سفارش