پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری استان گیلان

word 1 MB 30642 124
1392 کارشناسی ارشد مدیریت
قیمت: ۱۶,۱۲۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A ) مدیریت بازرگانی داخلی

  چکیده:

   ارزش ویژه برند مقصد گردشگری عبارت است از مجموع دارایی های (یا بدهی های) برند در رابطه با نام و سمبل مقصدگردشگری که موجب تغییراتی در ارزش خدمات و تجاربی که در آنجا فراهم می شود تعیین می گردد.در بسیاری موارد،ارزش ویژه برند از ارزش دارائی های فیزیکی به مراتب بیشتراست. این است که بازاریابان با کمک برندهایی با ارزش ویژه بالا، می توانند مزیت رقابتی بدست آورند. برای اندازه گیری ارزش برند، ابزارهای اندکی (که مبتنی بر مصرف کنده باشد) وجود دارد. به  طور کلی ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کننده بر مبنای دو بعد ادراکی(کیفیت ادراک شده، آگاهی،تداعی) و رفتاری (وفاداری) اندازه گیری میشود .با توجه به تفات های فرهنگی،اجتماعی، و خصوصیات مقصدهای گردشگری ایران، در این پژوهش سعی شده است اندازه گیری ارزش ویژه برند( قدرت برند) یک مقصد گردشگری از دیدگاه گردشگران با توجه به مدل کونکینک (2007)،برگرفته از مدل آکر مورد بررسی قرار گیرد که البته در مدل مورد استفاده به هر دو بعد رفتاری و ادراکی توجه می شود .بنابراین،تحقیق حاضر قصد دارد مدل آکر را در کشور ایران و روی مقصد گردشگری استان گیلان مورد بازبینی قرار دهد .سوال اصلی در این تحقیق این:بررسی عوامل اصلی موثر بر ارزش ویژه برند یک مقصد گردشگری از دیدگاه گردشگران و میزان اهمیت هر کدام از عوامل در ارزیابی گردشگران از ارزش ویژه برند با فرض مستقل بودن هر یک از متغیرها چقدر است؟و در این تحقیق با توجه به اینکه هدف اصلی آن بررسی تاثیر متغیرهای مستقل (یعنی تصویر برند،آگاهی از برند،کیفیت ادراک شده و وفاداری به برند) بر متغیر وابسته(یعنی ارزش ویژه برند) است تحقیق همبستگی نامیده می شود واز لحاظ هدف یا جهت گیری،کاربردی واز لحاظ اجرا یااستراتژی،توصیفی از نوع پیمایشی است.و جامعه آماری  گردشگران بالقوه در بازه زمانی10شهریور تا 31 شهریور سال 1392 در  استان گیلان  هستند که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس  تعیین حجم ونمونه با استناد به تعیین حجم نمونه از جامعه آماری مفروض که در سال 1970 توسط کرجسی و مورگان ارائه شده است استفاده می کنیم.و برای تجزیه تحلیل داده ها از پرسشنامه استفاده می نماییم و به منظور پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده میکنیم.نتایج حاصل از تحقیق نشان داده است که هر چهار عامل تصویر برند،وفاداری به برند،کیفیت ادراک شده و آگاهی به برند مقصد گردشگری به صورت مستقیم بر ارزش ویژه برند استان گیلان تآثیر دارند و از نظر اهمیت، کیفیت ادراک شده مهم ترین عامل تآثیر گذار شناخته شده است.

  واژه های کلیدی:ارزش ویژه برند،وفاداری به برند،کیفیت ادراک شده،آگاهی از برند،تصویر برند

   

   

   

   

  فصل اول

   

   

  کلیات  تحقیق

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

  1 -1 مقدمه

  استان گیلان از جاذبه های گردشگری متنوع و متعددی برخوردار است ،که مشتمل بر جاذبه های طبیعی، جاذبه های فرهنگی و اجتماعی، صنایع دستی و ... است که در مجموع بسترمناسبی برای توسعه انواع فعالیت های گردشگری با انگیزه های متفاوت پدید آورده است.از جاذبه های گردشگری استان گیلان شهر تاریخی ماسوله با جاذبه های طبیعی و بافت سنتی، شهر ساحلی انزلی با جاذبه های دریایی و مناطق آزاد- بین المللی، شهر لاهیجان با جاذبه های گردشگری شامل شیطان کوه و استخر وتله کابین وباغ های سرسبز چای ،شهر فومن شهر مجسمه ها می باشند که در جذب گردشگران داخلی و خارجی از اهمیت ویژه ای بر خوردار است.از اینرو شناسایی عوامل افزاینده ی ارزش برند استان گیلان می تواند به عنوان یکی از دغدغه های بازاریابان و ذی نفعان گردشگری قلمداد گردد.

  یک برند مکانیسمی است که سازمان ها را در جهت رسیدن به مزیت رقابتی یاری می نماید.ارزش ویژه برند که از سال 1980تبدیل به یک مفهوم مهم در بازاریابی شد،ارزش افزوده ای است که به واسطه نام برند برای سازمان ایجاد می شود.برای اندازه گیری ارزش ویژه برند، ابزارهای اندکی(که مبتنی بر مصرف کننده باشد) وجود دارد. با تو جه به اینکه ارزش ویژه برند از ادراکات مشتریان نشات گرفته می شود،برای مدیران بسیار حایز اهمیت است که بتوانند این ارزش ویژه را در سطح مشتری،اندازه گیری و ارزیابی  نمایند(کلر،2003). کریشنن(1996) مطرح می کند که بررسی رویکرد ذهنی مشتری(گردشگر) باید قبل از اندازه گیری  ارزش ویژه برند صورت گیرد،زیرا ذهنیت مشتری(گردشگر) درباره برند نقطه شروع برای درک و شناخت برند است. ارزش ویژه برند،سازمان ها را قادر میسازد تا علاوه بر حفظ سهم بازار خود،مبلغ بیشتری را نیز در ازای برند خود مطالبه نمایند. (lee& Back,2009). دیوید آکر در سال1991بیان کرد که ارزش ویژه برند، باعث افزایش کارایی برنامه های بازاریابی و وفاداری مشتریان به برند میشود،مخارج و هزینه های ترفیعی را کاهش می دهد. بنابراین ارزش ویژه برند باعث سودآوری برند شده و برای سازمان، جریان نقدی ایجاد می نماید (Bult et al,2008). برند می تواند باعث تمایز در قیمت یا مقدار تقاضای کالاها وخدمات مشابه شود

  ( Roulac,2006).

   

   

   

  1-2 بیان مسئله

  درشرایط رقابتی امروز بدست آوردن جایگاهی مناسب درذهن مصرف کنندگان به گونه ای که مصرف کننده وفادار به آن برند باشد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.از جمله عواملی که  در رسیدن به چنین جایگاهی در ذهن مشتریان موثر است،ارزش ویژه برند می باشد.ارزش ویژه برند یکی از اولویت های اصلی در تحقیقات بازاریابی بوده است واهمیت آن درتمایل شرکت به خلق برندهای قوی به منظوربه دست آوردن مزیت رقابتی پایدار و تمایز محصولاتشان ریشه دارد. (Gil et al,2007,p.188). افزایش رقابت در بازارهای خدماتی بسیاری از شرکت ها را مجبور کرده است که به برند خود به دیده یک مزیت رقابتی بنگرند،همانگونه که در بعضی اوقات بازاریابی خدمات از بازاریابی محصول منفک است،این قضیه در خصوص برند و مدیریت آن نیز صادق است.قسمت عمده ای از اعتبار یک شرکت خدماتی در ذهن مشتریان بستگی به نام وبرند شرکت دارد.در میان ابعاد قابل لمس یک محصول،تصویر برند مهم ترین چیزی است که اکثر استراتژی های بازاریابی معطوف به آن هستند و به برجسته کردن برند گرایش دارد.صنعت گردشگری یک مثال از صنعت خدمات است که برند در موفقیت آن تاثیر بسزایی دارد.

  علیرغم این که استان گیلان از نظر جذب گردشگر و جهانگرد به دلیل دارا بودن اقلیم و تنوع آب و هوایی، جاذبه های طبیعی، تاریخی،سنتی و صنایع دستی یکی از قطب های مهم گردشگری و مناطق توریستی ایران است،متاسفانه به علت عدم وجود یک برنامه ریزی جامع هنوز نتوانسته جایگاه واقعی برای استفاده از منابع و امکانات استان در ذهن گردشگران ایجاد کند و در مقایسه با رقبا در عمل موفقیت زیادی نداشته است.در واقع سودآوری کم می باشد و این برند نتوانسته یک مزیت رقابتی برای این استان ایجاد کند. گردشگری تاثیر بسیار زیادی بر نرخ اشتغال،تراز پرداخت ها و ثبات اقتصادی کشور دارد.کاهش درآمدهای حاصل از محصولات کشاورزی و نوسانات قیمت آن در استان گیلان، افزایش جمعیت، عدم صنعتی بودن منطقه موجب گردیده تا مسئولین و برنامه ریزان کشور طی چند سال اخیر توسعه درآمدهای غیر کشاورزی را مورد توجه قرار دهند. توسعه صنعت گردشگری،علاوه بر توسعه تولید و ایجاد فرصت های جدید شغلی، به افزایش عواید دولت کمک می کند.گردشگری اثرات اجتماعی، فرهنگی زیادی دارد که گردشگران و مردم بومی را تحت تاثیر قرار می دهد. به علت تغییرات شدید محیطی نیازها وسلیقه مردم با سرعت زیاد تغییر می کند و برای جذب گردشگر باید ضمن توجه به عوامل فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی،محیط طبیعی و غیره به نیازها و خواسته های گردشگران نیز پاسخ دهند.بنابراین در این پژوهش، سعی شده است اندازه گیری ارزش ویژه برند یک مقصد گردشگری از دیدگاه گردشگران مورد بررسی قرار گیرد که البته در مدل مورد استفاده به  هر دو بعد ادراکی و رفتاری توجه شده است.بنابراین تحقیق حاضر قصد دارد که مدل کونکینک که برگرفته از مدل آکر است را در کشور ایران و روی مقصد گردشگری استان گیلان مورد بازبینی قرار دهد. سوال اصلی تحقیق به شرح زیر می باشد:

  بررسی عوامل اصلی موثر بر ارزش ویژه برند یک مقصد گردشگری از دیدگاه گردشگران با فرض مستقل بودن هر یک از متغیرها و میزان اهمیت هر کدام از عوامل در ارزیابی گردشگران از ارزش ویژه برند چقدر است؟

  1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق

  اهمیت برندها به عنوان یکی از اصلی ترین سرمایه های بسیاری از سازمان های بزرگ بخصوص سازمان های خدماتی(به دلیل تولید محصولات ناملموس) باعث شده است در دهه های اخیر نظر بسیاری از اندیشمندان حوزه بازاریابی را به خود جلب نماید. و به همین دلیل پژوهش های زیادی در مورد این مفهوم بازاریابی صورت پذیرفته است که به نوعی هر یک مکمل دیگری می باشد. نتایج بدست آمده از تحقیق، مدیران بازاریابی را قادر خواهد ساخت تا عوامل ایجاد کننده ارزش ویژه بالاتر برای برندهایشان را از دیدگاه مصرف کننده بشناسد تا بتوانند در جهت استفاده سریع تر آن عمل نمایند.ارزش ویژه برند منبعی از مزیت رقابتی می باشد که آسیب پذیری شر کت را در برابر بحران ها و رقبا کاهش می دهد و همچنین ارزش ویژه برند بر ارزش ویژه شرکت تاثیر گذاشته و سودها و جریان های نقدی شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد.

  بیش از چند دهه از معرفی مباحث برند و مدیریت آن و توجه روزافزون مدیران و بازاریابان سازمان ها به آن نمی گذرد.مطالعات و تحقیقات زیادی در این زمینه صورت گرفته که نقش و تاثیرات این بخش از علم بازاریابی را بر عملکرد،سطح،سودآوری و ارزش کسب و کار برای ذینفعان مورد تآکید قرار داده است.

  امروزه صنعت گردشگری،یکی از مهم ترین و گسترده ترین صنایع فعال در عرصه اقتصاد جهانی می باشد. رشدروز افزون رقبا،متنوع شدن برندها بر تصمیم مصرف کنندگان تاثیر بسزایی دارد.ارزش واقعی گردشگری در اذهان گردشگران آشکار می گردد. در این راستا یکی از اهداف مدیران و بازاریابان مدیریت استراتژیک برند، ایجاد برندی است که برای دهه ها باقی بماند و بتواند قدرت نفوذ در شهرهای مختلف وبین سایر قطب های گردشگری باشد بطوری که بتواند روابط پایداری را بین گردشگران شکل دهد. برند قابل اعتمادی که رضایت مشتری خود را جلب کرده باشد می تواند تا حدودی قدرت رقابت و پایداری را در بازار داشته باشد. این مهم محقق را بر آن داشت تا به بررسی عوامل تاثیرگذار بر ارزش ویژه برندکه شامل چهار بعد (وفاداری به برند،کیفیت ادراک شده، آگاهی از برند،تصویر برند) از دیدگاه گردشگران بر مقصد گردشگری استان گیلان  می پردازد.

  1-4 اهداف تحقیق:

  اهداف پژوهشی تحقیق حاضر به اینصورت است:

  1- سنجش رابطه آگاهی از برند مقصد گردشگری با ارزش ویژه برند در استان گیلان

  2-سنجش رابطه تصویر برند مقصد گردشگری با ارزش ویژه برند در استان گیلان

  3- سنجش رابطه کیفیت ادراک شده مقصد گردشگری با ارزش ویژه برند دراستان گیلان

  4- سنجش رابطه وفاداری به برند مقصد گردشگری با ارزش ویژه برند در استان گیلان

  1-5 چارچوب نظری تحقیق

  ارزش ویژه برند آن ارزش ویژه ای است که به یک محصول از طریق نام آن داده می شود.مزیت رقابتی شرکت هایی که دارای برند ارزشمندی هستند، شامل انعطاف پذیری در مقابل فشار پیشبردی رقبا، فرصت هایی برای توسعه برند موفق و ایجاد موانعی برای ورود رقبا به بازار می باشد.(فارگوهار،1989). ارزش ویژه برند با توجه به اهداف متفاوت و نیز روش های مختلف ارزیابی آن،در معانی ومحتوای متفاوتی مورد بحث قرار گرفته است در حالی که تا کنون دیدگاه مشترکی که مورد توافق تمامی دانشمندان بازاریابی باشد،ارائه نشده است.(کلر،2003).به طور کلی می توان شیوه های ارزیابی ارزش ویژه برند را به دو دسته کلی مبتنی بر رفتار مصرف کننده (بازاریابی) و مبتنی بر مفاهیم مالی تقسیم بندی کرد که در این مطالعه از منظر مشتری به موضوع پرداخته شده است.

  برند مقصد گردشگری شامل مجموعه ای از فعالیت های بازاریابی می شود که 1-از نام و نشان تجاری یا دیگر اشکال گرافیکی که به مقصد گردشگری ماهیت داده و آن را متمایز میسازد،حمایت نماید. 2-توان انتقال تجارب مثبت را که منحصرا در پیوند با مقصد گردشگری،داشته باشد. 3-ارتباط احساسی بین بازدیدکننده و مقصد گردشگری را تقویت و مستحکم کند. و4-هزینه های تحقیق و ریسک اداری مصرف کننده را کاهش دهد.(بلین،لوی و ریچی،331،2005).علیرغم اینکه برندسازی به عنوان یکی از حوزه های جدید تحقیق در مقصدهای گردشگری مطرح است مصداق آن را می توان در اصطلاحی مانند مطالعه تصویر مقصد گردشگری یافت که در حدود 30 سال است تحقیق می شود. با این وجود توسعه یک چارچوب قابل قبول منسجم و کلی برای استفاده از تئوری برندسازی در مقصد های گردشگری لازم و ضروری است. هم و آیویرسن(2004) اذعان داشتند که بزرگترین نقص مطالعات گذشته در مورد تصویر ذهنی،عدم تمایز این مطالعات بین کارکردهای تصویر ذهنی و برندسازی است. هم و آیویرسن تفاوت را اینگونه نشان می دهند: "شکل گیری تصویر،همان برندسازی نیست،اگرچه اولی هسته دومی را دربر می گیرد.اگرچه ایجاد تصویر گامی به جلو است اما هنوز حلقه مفقوده اصلی وجود دارد: و آن هویت برند است که جهت توسعه مطالعات تصویر مقصد به سطح برندسازی،این حلقه باید به آن اضافه شود".(همان،86).

  ارزش ویژه برند در رویکرد مشتری محور بر دانشی که مشتریان در مورد برند دارند تمرکز دارد.این دانش در آگاهی از برند و تداعی های برند و هم چنین تصویری که از برند ایجاد می شود،انعکاس می یابد(کلر،1993 و آکر،1991).بنابراین،قدرت برند نتیجه ی دانش و نظر مصرف کنندگان در مورد تجربه آن ها از برند وبرنامه های بازاریابی مرتبط با برند است(کلر،2003). تجربه ی خوب مصرف کنندگان از برند،برند را با معنا و با مصرف کننده مرتبط می سازد و متعاقبآ به رفتار مثبت مصرف کننده در مورد برند،بسط می یابد و منجر به ایجاد مزیت رقابتی و پایدار می گردد(هنگ_بوم،وو و جئونگ،2003).

  اولین شخصی که به منظور مفهوم سازی ارزش ویژه برند،مدلی بر اساس هر دو بعد ادراکی(کیفیت ادراک شده،آگاهی و تداعی) و رفتاری(وفاداری) ارائه کرد،آکر(1991) است.او برای ارزیابی ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کننده پنج جزء را مطرح کرد که عبارتند از: آگاهی از برند،وفاداری به برند،کیفیت ادراک شده،تداعی برند و سایر دارایی ها نظیر حق امتیاز،حق اختراع و... .

  آگاهی از برند

  از این رو مدل مفهومی تحقیق به شکل زیر است:

  ارزش ویژه برند مقصد گردشگری از نقطه نظر گردشگران

  تصویربرند

  کیفیت ادراک شده شده

  وفاداری به برند

   

   

   

   

  منبع: مدل کونکینک برگرفته از مدل آکر

   

  مزیت روش آکر،ترکیب کردن دو بعد رفتاری و ادراکی در یک شاخص اندازه گیری ارزش ویژه برند است. زیرا، مستندات و شواهد زیادی وجود دارد که نشان دهنده این نکته است نگرش،به تنهایی شاخص ضعیفی برای رفتار بازار بوده و استفاده از شاخصی مشتمل بر هر دو بعد ادراکی و رفتاری باعث افزایش قدرت ارزیابی در این زمینه می شود.هر چند ادراک مصرف کننده پیش نیازی برای آشکارسازی بعد رفتاری ارزش ویژه برند می باشد. از دیگر مزایای این مدل،راحتی و تعداد ابعاد کم این مدل است و نیز نظریه پردازان زیادی آن را به طور تجربی مورد آزمایش قرار داده اند(کب-والگرن و دیگران،1995).

  1-6 سوالات تحقیق

  پرسش اصلی در این تحقیق به شرح زیر می باشد:

  عوامل اصلی موثر بر ارزش ویژه برند یک مقصد گردشگری از دیدگاه گردشگران کدامند و میزان اهمیت هر کدام از عوامل در ارزیابی گردشگران از ارزش ویژه برند چقدر است؟

  وسایر سوالات تحقیق عبارتند از:

  1- آیا آگاهی از برند مقصد گردگشگری، رابطه مستقیم و معناداری با ارزش ویژه برند استان گیلان دارد.

  2-آیا تصویر برند مقصد گردشگری، رابطه مستقیم و معناداری با ارزش ویژه برند استان گیلان دارد.

  3-آیا کیفیت ادراک شده مقصدگردشگری، رابطه مستقیم و معناداری با ارزش ویژه برند استان گیلان دارد.

  4- آیا وفاداری به برند مقصدگردشگری، رابطه مستقیم و معناداری با ارزش ویژه برند استان گیلان دارد.

  1-7 فرضیه های تحقیق

  با توجه به چارچوب نظری تحقیق،انتظارات علمی محقق در قالب فرضیه های زیر تبیین می گردد:

  1- آگاهی از برند مقصد گردگشگری، رابطه مستقیم و معناداری با ارزش ویژه برند استان گیلان دارد.

  2- تصویر برند مقصد گردشگری، رابطه مستقیم و معناداری با ارزش ویژه برند استان گیلان دارد.

  3- کیفیت ادراک شده مقصدگردشگری، رابطه مستقیم و معناداری با ارزش ویژه برند استان گیلان دارد.

  4- وفاداری به برند مقصدگردشگری، رابطه مستقیم و معناداری با ارزش ویژه برند استان گیلان دارد.

  1-8 تعریف عملیاتی  و مفهومی متغیرها

  به طور کلی هر مفهومی برای تبیین نیاز به تعریف دارد.بسیاری از مفاهیم در نزد متخصصان گوناگون تعابیر متفاوتی دارد.از آنجا که هر کدام از متخصصین با توجه به چارچوب ذهنی خود به مفهوم مورد نظر می نگرند،تعدد تعاریف و تعابیر امری طبیعی و غیر قابل اجتناب می باشد.لذا سعی شده در این پژوهش به شاخص ترین تعاریف اشاره گردد.

  تعریف مفهومی ارزش ویژه برند(Brand equity):

  مجموعه ای از دارایی های و تعهدات پیوند یافته با یک برند،آن نام و سمبلی است که موجب افزایش یا کاهش ارزش حاصل از یک محصول یا خدمت برای شرکت و یا مشتریان آن شرکت می شود(آکر،1991، 15). به طور کلی ارزش ویژه برند ادراک مصرف کننده از تمامی مزیت و برتری است که یک برند در مقایسه با دیگر برند های رقیب به همراه دارد.

  تعریف عملیاتی ارزش ویژه برند:

  ارزش ویژه برند ارزش افزوده و ارزش کلی ای است که نام برند برای گردشگر به همراه می آورد و گردشگر احساس رضایت و احساس مثبتی از آن برند می کند.ارزش ویژه برند مفومی چند وجهی و پیچیده است که در این تحقیق به طور مختصر هر یک از عوامل و فرضیات مدل کونکینک که برگرفته از مدل آکر است را شرح می دهیم:

  تعریف مفهومی آگاهی از برند :

  هدف از بازاریابی مقصد گردشگری،افزایش آگاهی از مقصد گردشگری به وسیله ایجاد برندی منحصر به فرد است(جاگو و دیگران3،2003).آکر(1991) آگاهی برند را به عنوان قدرت یک خریدار بالقوه در بازخوانی و تشخیص می داند که برند را جزء طبقه ای خاص از محصولات قرار می دهد(همان،ص 61).او چندین سطح برای آگاهی از برند معرفی کرده که از تشخیص برند شروع شده و به برند غالب ختم می شود. برند غالب به شرایطی گفته می شود که برند تنها نامی است که در ذهن مصرف کننده در آن طبقه محصول بازخوانی می شود.

  تعریف عملیاتی آگاهی از برند:

   در این پژوهش منظور از آگاهی برند، توانایی تشخیص (بازشناسی) و به یاد آوری گردشگران بالقوه  و همچنین داشتن اطلاعات کافی در مورد برند گردشگری استان گیلان به عنوان مقصد گردشگری است.

   

  تعریف مفهومی تصویر برند:

  تصویر برند مجموعه ایست از باورهایی که در خصوص یک برند مشخص وجود دارد و همه تصورات و تداعیاتی را که در خصوص آن نام شکل گرفته است،را شامل می شود (آکر،109،110:1992). این تداعیات ذهنی مبنایی برای تصمیم گیری مشتریان برای مقایسه آن برند با رقبایش در یک بازار رقابتی خواهد بود و بر جذب مشتریان جدید برای تصمیم گیری مشتریان فعال نقش بازی خواهد کرد.ادراکات ذهنی می توانند به صورت ظاهری پدیدار شوند.

  تعریف عملیاتی تصویر برند

  تصورات و باورهای ذهنی که گردشگر از آن برند را دارد شامل میشود و بر پایه ی ادراکات و تجربه ی شخصی است که از مکان،شرایط آب و هوایی،محیط فیزیکی و .. دارد. این مقوله در خدمات قوت بیشتری می گیرد چرا که مصرف کنندگان می توانند ادراکات خود را بر تجربه ای قرار دهند که ذاتآ ناملموس بوده و استاندارد شده نیست. برای مثال ادراکات از یک مکان می تواند از تجربیات یک مصرف کننده نشآت گرفته باشد. اگر در آن روز باران بیاید یا شلوغ باشد، می توان نتیجه گرفت که تجربه ی او خیلی مثبت نبوده است. از این رو گردشگر می تواند ادراک و تصویر ناخوشایندتری از آن مکان نسبت به موقعی که آنجا آفتابی و خلوت تر باشد داشته باشد.

  تعریف مفهومی کیفیت ادراک شده:

  تعریف آکر از کیفیت ادراک شده،ادراک مشتری از کیفیت کلی،یا رجهان یک محصول،ملاحظه ی گرایش هدفش و ارتباط با راه حل هاست(آکر،1997).

  تعریف عملیاتی کیفیت ادراک شده:

  عامل کیفیت درک شده توسط گردشگران و تفاوت آن با کیفیت مورد نظر آن ها تعیین کننده میزان رضایتمندی گردشگران است در صورتی که ذهنیت مشتری نسبت به خدمات دریافتی پایین تر از حد انتظار باشد،آنگاه گردشگران علاقه خود را نسبت به تأمین کننده خدمات از دست می دهند. کیفیت ادراک شده به معنی عرضه محصولات با قیمت های مناسب، مراکز اقامتی با کیفیت، محیط فیزیکی تمیز و مطلوب در این پژوهش تعریف می گردد.

  تعریف مفهومی وفاداری برند:

  اولیور(1999) وفاداری به برند را تعهد عمیق ایجاد شده برای خرید مجدد محصول یا خدمت مورد علاقه به طور مستمر در آینده تعریف می کند. وفاداری یک مفهوم مهم در استراتژی بازاریابی است و به گفته ی آکر وفاداری برند هسته ی مرکزی ارزش ویژه برند است. وفاداری منجر می شود مشتریان در بین راه حل ها کمتر در جستجوی اطلاعات باشند.کلر(2003،37) به قولی دیگر; وفاداری به برند را تحت اصطلاح طنین برند تجاری1 مورد بررسی قرار می دهد که به ماهیت روابط مبتنی بر مشتری و حدی که مشتریان احساس همسازی و جور بودن2 با برند می کنند، باز می گردد. به کمک طنین برند درست و دقیق مشتریان بسیار وفادارند،فعالانه در تعامل با برند هستند و در تجارب خود با دیگران سهیم می شوند. این تعاریف از وفاداری به برند رابطه مستقیمی را بین وفاداری به برند و ارزش ویژه ی برند خاطر نشان می سازد.(آکر،1999:19)

  تعریف عملیاتی وفاداری به برند:

  وفاداری برند وابستگی و تعلقی که باعث میشود گردشگر به طور مجدد در آینده حتی با تغییر شرایط خاص از این برند استفاده کند و آن را به دیگران پیشنهاد دهد و آن را به هر برند دیگری ترجیح دهد.

  1-9 قلمرو تحقیق

  الف: قلمرو موضوعی تحقیق:قلمرو موضوعی تحقیق، در حوزه علم مدیریت بازاریابی،شاخه بازارشناسی وتمرکز بر گردشگران است و در مدل های ارائه شده در ارتباط با ارزش ویژه برند،مدل آکر به دلیل اهمیت و کاربرد بیشتر آن استفاده شده است.

  ب: قلمرو مکانی تحقیق: قلمرو مکانی این پژوهش،گردشگران استان گیلان که در ورودی استان واقع در پارک های شهرستان رودبار و منجیل و همچنین در شهرستان لاهیجان که بیشترین احتمال حضور گردشگر در آن ها قرار داشت در نظر گرفته شد.

     ج: قلمرو زمانی تحقیق: در این پژوهش از داد ها و اطلاعات گردشگران در تابستان 1392،بین بازه های زمانی 10 تا 31 شهریور استفاده شده است.

  Abstract

  Brand equity is that businessmen can obtain competitive advantage using brands with high equity. There are few tools for measuring the brand equity which is based on the consumer. Generally, from the consumer point of view, brand equity is measured based on the perceptual (the perceived quality, knowledge, association) and behavioral (loyalty) dimensions. Keller (1991-1993), was one of the first individuals who had presented hypotheses about brand equity implication from the consumer point of view with the emphasis on perceptual dimension. He assumes that brand equity is dependent on the knowledge and its comparison with the similar product. In this study, there is an attempt to investigate the measurement of brand equity of a tourism destination from the visitor’s point of view using Kunkink model obtained from Aker model. Also, both behavioral and perceptual dimensions have gained attention in the implemented model. Therefore, the present study aimed at investigating Acer’s model   in Iran and Gilan tourism destination. The main question in this study is that: What are the main effective factors in the brand equity of one destination from the visitor’s point of view and what is the significance of each of these factors. Whereas, the main goal of this study is investigating the effect of independent variable (for example, brand  image, having knowledge about brand, perceived quality and brand loyalty) on the dependent variable( brand equity), this research called correlation study and it is practical in terms of objective or orientation and it is descriptive-survey in terms of implementation or strategy. Statistical community includes potential visitors during the period of 1 September until 22 September of 2013 in Gilan province and it is represented using sampling method for determining sample volume regarding to determination of sample size of assumed statistical community presented by Kersey and Morgan in 1970. We use questionnaire in order to analyze data and we use Cranach’s Alpha method to test reliability and also.

  Key words: brand equity, loyalty to brand, perceived quality, knowledge about brand, brand image. 

   

 • فهرست:

  فهرست مطالب

  عنوان ------------------------------------------------------------------------------------------------------- صفحه

  چکیده---------------------------------------------------------------------- ز

  فصل اول: مقدمات کلی تحقیق

   

  1-1- مقدمه ----------------------------------------------------------------- 1

  1-2- بیان مسأله--------------------------------------------------------------- 2

  1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق---------------------------------------------------- 3

  1-4- اهداف تحقیق ------------------------------------------------------------ 4

  1-5- سوالات اساسی تحقیق------------------------------------------------------ 4

  1-6-  سوالات تحقیق----------------------------------------------------------- 6

  1-7- فرضیه های تحقیق--------------------------------------------------------- 6

  1-8- تعریف مفهومی عملیاتی متغیرها----------------------------------------------- 6

  1-9- قلمرو تحقیق------------------------------------------------------------- 9

   

                                                     فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

   

  2- 1مقدمه------------------------------------------------------------------- 11

  2-2 تاریخچه----------------------------------------------------------------- 11

  2-3 تاریخچه برند------------------------------------------------------------- 12

      2-4 تاریخچه برند در ایران------------------------------------------------------- 13

      2-5 تعریف برند در ایران-------------------------------------------------------- 14

      2-6 برند چیست-------------------------------------------------------------- 14

      2-7 اهمیت برند--------------------------------------------------------------- 17

     2-8 هرم برند ----------------------------------------------------------------- 17

  2-9 مدل محوری برند ---------------------------------------------------------- 19

  2-10 ارزش برند ------------------------------------------------------------- 20     

  2-11 خصوصیت ویژه برند------------------------------------------------------- 21

      2- 11-1  تحریک احساسات توسط برند -------------------------------------------- 21

  2-11-2 تصویر شخصی از برند --------------------------------------------------- 21     

      2-11-3 ارزش کارمزد ادراک شده    ----------------------------------------------- 21

      2-411- عملیات و فعالیت خدمت ------------------------------------------------ 21

      2-11-5 محیط --------------------------------------------------------------- 22

      2-12 ابعاد ارزش ویژه برند ------------------------------------------------------ 22

     2-12-1 ارزش ویژه برند مقصد گردشگری ------------------------------------------- 24

  2-12-1-1 تعریف مقصد گردشگری     -------------------------------------------- 24

      2-12-1-2 ویژگی های مقصد گردشگری ------------------------------------------- 24

  2-12- 1-3 ساخت برند ------------------------------------------------------- 25

  2-12-2 آگاهی از برند --------------------------------------------------------- 28

  2-12- 3 تصویر ذهنی برند ------------------------------------------------------ 30

  2-12-4 کیفیت ادراک شده------------------------------------------------------- 33

  2-12-5 وفاداری برند---------------------------------------------------------- 34

  2-13 ارزش کلی ارزش ویژه برند ------------------------------------------------- 37

  2-14 زنجیره ارزش ویژه برند از دیدگاه کلر ------------------------------------------ 38

  2-15 رویکردهای موجود در سنجش ارزش ویژه برند(شاخص های ارزش ویژه برند) ------------ 39

  2-15-1 شاخص های ارزش ویژه برند از دیدگاه کاپفرر --------------------------------- 40

  2-15-2   شاخص های ارزش ویژه برند از دیدگاه آکر----------------------------------- 40

  2-15-3شاخص های ارزش ویژه برند از دیدگاه کلر------------------------------------- 40

                                               بخش دوم

  پیشینه تحقیق------------------------------------------------------------------ 43

  الف- پیشینه خارجی------------------------------------------------------------ 43

  ب- پیشینه داخلی  ------------------------------------------------------------- 44

  جمع بندی فصل دوم------------------------------------------------------------ 50

                                               فصل سوم: روش اجرای تحقیق

  3-1- مقدمه ----------------------------------------------------------------- 52

  3-2-  روش اجرای تحقیق------------------------------------------------------- 52

  3-3- جامعه آماری تحقیق ------------------------------------------------------- 53

  3-4-  نمونه آماری و روش نمونه گیری --------------------------------------------- 54

  3-5-  ابزار جمع آوری اطلاعات -------------------------------------------------- 55

  3-6-  روایی و پایایی پرسشنامه --------------------------------------------------- 59

  3-6-1-  روایی پرسشنامه ------------------------------------------------------- 59

  3-6-2 پایایی پرسشنامه --------------------------------------------------------- 59

      3-7- روش های آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات--------------------------------------- 65

                                          فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

  4-1- مقدمه ----------------------------------------------------------------- 67

  4-2- آمارهای توصیفی و ویژگی های جمعیت شناختی----------------------------------- 67

  4-2-1 توصیف جنسیت پاسخگویان------------------------------------------------ 68

  4-2-2 توصیف سن پاسخگویان --------------------------------------------------- 69

  4-2-3 توصیف تحصیلات پاسخگویان ---------------------------------------------- 70

  4-2-4 توصیف شغل پاسخگویان-------------------------------------------------- 71

  4-3- توصیف متغیرها----------------------------------------------------------- 72

  4-3-1توصیف ارزش ویژه برند --------------------------------------------------- 72

  4-3-2توصیف تصویر برند ------------------------------------------------------ 73

  4-3-3توصیف کیفیت برند  ------------------------------------------------------ 74

  4-3-  4توصیف وفاداری برند  ------------------------------------------------------ 75

  4 -3- 5 توصیف آگاهی برند ------------------------------------------------------- 76

  4-4- آزمون فرضیه ها  ------------------------------------------------------------ 77

  4-4-1- آگاهی برند و ارزش ویژه برند ------------------------------------------------ 77

  4-4-2-  تصویر برند و ارزش ویژه برند ----------------------------------------------- 78

  4-4-3- کیفیت ادراک شده برند و ارزش ویژه برند --------------------------------------- 79

  4-4-4-  وفاداری برند و ارزش ویژه برند ---------------------------------------------- 80

  4-5- نتایج آزمون فریدمن برای مقایسه اهمیت و تأثیر هر یک از متغیرها------------------------- 81

  4-6- خلاصه نتایج آزمون فرضیه های تحقیق-------------------------------------------- 81

                                            فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها

   

  5-1- مقدمه ----------------------------------------------------------------- 83

  5-2-نتایج آمار توصیفی --------------------------------------------------------- 83

  5-3- نتایج آزمون فرضیه ها ------------------------------------------------------ 83

  5-4- پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق --------------------------------------------- 84

  5-5-  محدودیت های تحقیق ---------------------------------------------------- 86

    

                                                             ضمائم و پیوست‌ها

  - فهرست منابع و مأخذ ------------------------------------------------------------------------------------------ 86

  منابع فارسی----------------------------------------------------------------------------------------------------- 87

  منابع خارجی --------------------------------------------------------------------------------------------------- 89

  پیوست---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 91

  ضمائم-----------------------------------------------------------------------------------------------------------94

  منبع:

     فهرست منابع فارسی

  آذر،عادل؛ مومنی،منصور(1380)، «آمار و کاربرد آن در مدیریت»، جلد اول،چاپ دهم، تهران، انتشارات سمت.

  2.

  ایمانی خوشبو. حسین، ایوبی یزدی.حمید، عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند در مقصد گردشگری شهر یزد، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی ، 1389

  ایمانی خوشخو. محمدحسین ، ایوبی یزدی حمید ،"مقایسه تطبیقی ارزش ویژه برند مقاصد گردشگری کیش و قشم از نقطه نظر ادراکات گردشگران داخلی"،مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران

  ترکش اصفهانی، صفورا تیر 1390، "تأثیر گرایش به برند بر عملکرد تولیدکنندگان مصنوعات طلا و جواهر در شهر تهران". پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه الزهرا.

  جهانیان.منوچهر ، زندی .ابتهال،گردشگری حامی فقرا، نشر جهاد دانشگاهی،1389.

   

  خاکی، غلامرضا(1384)، «روش تحقیقبا رویکردی به پایان نامه نویسی »، چاپ اول، تهران، مرکز تحقیقات علمی کشور، کانون فرهنگی انتشارات درایت

  رفیعی، ساغر(1391)، «تأثیر عوامل آمیخته بازاریابی و تصویر شر کت بر ارزش ویژه برند در بخش نرم افزاری صنعت فناوری اطلاعات مورد مطالعه(شرکت نرم افزاری چارگون)».پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه الزهرا

   

  رنجبریان.بهرام،زاهدی.محمد،شناخت گردشگری،نشر چهار باغ 1388.

  زارعی.عظیم،قربانی. فاطمه، پدرام نیا ،مینو(1391)،" عوامل موثر بر واکنش های رفتاری بازدیدکنندگان از مقصدهای گردشگری"، فصلنامه پژوهشی مطالعات گردشگری سال هفتم، شماره 20

  ساروخانی، باقر(1382)، « روش های تحقیق در علوم اجتماعی: بینش ها و فنون» چاپ اول، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

  سرمد،زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه 1390، «روش های تحقیق در علوم رفتاری»، چاپ بیست و دوم، انتشارات آگاه

  سکاران،اوما(1381)، «روش های تحقیق در مدیریت»، ترجمه محمد صائبی و محمود شیرازی، چاپ دوم، تهران، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

  شفامهر، عاطفه(1391)، « بررسی تأثیر ارزش ویژه برند از دید کارکنان بر ارزش ویژه برند در بازارهای صنعتی(مورد مطالعه شهرک صنعتی شماره 1 دزفول) ».پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه الزهرا.

   

  کاتلر،فیلیپ1387،" مبانی مدیریت بازاریابی"، ترجمه علی پارسائیان، چاپ دوم، انتشارات ترمه.

  کاتلر، فیلیپ و پفورچ، والدمار(1389)، «مدیریت برند های صنعتی»، ترجمه کامبیز حیدرزاده،چاپ اول، انتشارات سیته

  کیانی .زهره،  مجموعه مقالات سمینار تغیرات محیطی توسعه گردشگری و کاهش فقر، مقاله برند مقصد گردشگری و نقش آن در وحدت ذی نفعان صنعت گردشگری، ص333،نشر سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی،1387.

  کاظمی ایمنی آبادی،مریم 1391،" بررسی تأثیر دارایی برند بر تصمیم گیری خرید مصرف کنندگان نهایی با تمرکز بر برند شرکت صنایع شیر ایران(پگاه)  و مصرف کنندگان شهر رشت"،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان.

  مقدم.فرزاد، احمد.روستا، مقاله مدیریت نام تجاری در گردشگری-  پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

  . همتی سراپرده،مهدیه 1389، " بررسی تصویر ذهنی ساکنان شهر تهران نسبت به برند این شهر". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  منابع انگلیسی

  Aaker, D(1996). Buildimg Strong Brands. New York: The free Press.   1.

   

  2 . Aaker,D.(1991).Managing  Brand  Equity : Capitalizing on the Value of the Brand Name. New York ; The Free press

  3.  Arnett, D. B., Laverie, D. A., & Meiers, A.(2003). Developing parsimonious retaiker equity indexes using parial least squares analysis; A method and applications. In Boo, S . Busser,J. & Baloglu, S. (2008). A model of customer-based brand equity and its application to multiple destinations. Tourism Management,30,219-231.

  4.  Altigan, Eda et .al.(20050. " Determinants  of the brand equaity, A verification approach in the  beverage industry in Turkey",  Marketing  Intelligence &  Planning". Vol. 23 no. 3, pp. 237-248 

   5. Blain, C., Levy, S. E., & Ritchie, R, B. (2005). Destinations Branding: Insights and      Practices from Destination Management Organizations. Jornal of Travel Research, 43, 328-338.

  6.  Boo, S. Busser, J. & Baloglu, S.(2008). A model of customer-based brand equity and its application to multiple destinations. Tourism Management,30,219-231.

  7.  Cobb-Walgren, C.J., Ruble, C.A., Donthu, N.(1995), Brand equity, brand preference, and purchase intent, Journal of Advertising, Vol.24 No.3,pp.25-40

  8.  Embacher, J. and  Buttle, F. (1989)," A  repertory grid analysis of  Austria s vacation destination", Journal of  Travel  Research, Wnter,pp. 3-7

   

  9.  Etchner,  C.M. and Ritchie, J.R.B. (1993), The measurement of destination image: an empirical assessment. In Hankinson,G. (2005). Destination brand images: a business tourism perspective, Journal of Services Marketing 19/1 24-32

  10.  Fraquhar, P.H.(1989), Managing Brand Equity, Marketing Reaserch, September, 24-34.

  11.  Hankinson, G.(2005). Destinations brand  images:  a business tourism perspective, Journal of Servies Marketing 19/1 24-32.

  12.  Hong-Bumm Kim,Woo Gon Kim, & Jeong A. An.(2003). The effect of  consumer-based brand equity on frims financial performance. Journal of Consumer Marketing, 20(4), 335-351

  13. Hankinson,G.,  Walmsley, D.J. and Jenkins, J.M.(1993), The brand images of tourism destinatons: a study of the saliency of organic images,  The  Journa of product and  Brand Management 2004, vol.31, no.I,pp.6-14

  14.  Kapferer, J. N.(1998), Strategic brand management, London:  Kogn Page

  15.  Keller, K.l. (1993).  Conceptualizing, Measuring and Managing Customer-Based Brand Equity.Journal of Marketing,57, 1-22

  16.  Keller,k.l. (2003). Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity (2nd ed). Upper  Saddle River, NJ: Peasrson Education.

  17.  Konecnik, M., & Gatner, W. C.(2007) Customer-Based Brand Equity for a Destination Annals of Tourism Research,34(2) 400-421.

  18.  Light, L,.(1993) At the center of it all is the brand: Pormotion has bigger role than ads, but" short term" bribes are suicidal", Advertising  Age, No 13, 29th March, p.22

  19.  Morgan, N., A. Pritchard and  R. Pride(2002), " Introduction", In  Morgan  N.,  Pritchard  A  and  Pride  R., eds. Destination  Branding:  Creating the  Unique  Destination  Proposition  Oxford  Butterworth- Heinemann, 3-10.

  20.  Murphy, P., Pritchard, M. P., & Smitch, B (2000). The Distinction Product and its Impact on traveler  Perceptions. Tourism Management, 21, 43-52.

  21.  Oppermann, M.(2000). Tourism Destination Loyalty. In Konecnik, M., & Gartner, W . C. (2007)  Custumer- Based  Brand Equity for a  Destination. Annals of  Tourism  Research, 34(2) 400-421.

  22. Parasuramans, A., Zetihmal, V.A., Berry, (1988), SeRVQuAL:  A Multiple-Itern Scale for Measuring  Customer  Perceptions  of  Service  Quality, Journal of  Retailing, 12-40.

  23.  Pike, s.(2004).  Destination  Marketimg  Organization. Advances  in  Tourism  Research  Series. Oxford. UK. Elsevier.

  24.  Richie, J. R. B, & Crouch, G. I, (2003). The competitive destination : A sustainable tourism perpective. Wallingfard, UK: CABL  Publishing. P21-23.

  25.  Sirgy, J,& Su,C.(2000). Destination Image, Self-Congurity, and travel behavior: Toward an integrative model, Journal  of  Travel  Research,38, 340-352

  26.  Walmsley, D.J. and Jenkins, J.M.(1993), Appraisive image  of  tourist areas: an application  of  personal construts. In Hankinson,G.(2005). Destination brand images: a business  tourism  perspective, Journal of Services Marketing 19/1 24-32

  27.    Walmsley, D.J. and Young, M.(1998), Evaluative images and tourism: the use of personal constructs to describe the structure of destination images. In Hankinson, G.(2005). Destination brand images: a business tourism perspective, Journal of Services  Marketing 19/1 24-32

  28.  Woodward,  T. (2000), Using brand awareness and brand image in tourism channels of distribution, Journal of  Vacation  Marketing; 6(2); 119-130

  29.  Yasin. M. N & M. N . Noor &  O. Mohamad:  Does image of contry origin matter to brand equity. J  of product and brand management 16. 1-2007.

  30.  Yoo, B., Donthu, N., & Lee, S.(2000). An  Examination of  Selected  Marketing  Mix  Elements and  Brand  Equity. Journal of  Marketing  Research, 24, 258-270.

  31.  Zeithaml, V.A. (1988),  Consumer  Perception of  Price, quality, and value: a meansend model and synthesis of  evidence,  Journal  of  Marketing, 52(3). 2-22.


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری استان گیلان, مقاله در مورد پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری استان گیلان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری استان گیلان, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری استان گیلان, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری استان گیلان, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری استان گیلان, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری استان گیلان, پروژه درباره پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری استان گیلان, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری استان گیلان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری استان گیلان, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری استان گیلان, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری استان گیلان, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری استان گیلان

پایان‌نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: مدیریت تحول چکیده یکی از با ارزش ترین دارایی های هر شرکت، ارزش ویژه برند است. شرکت هایی که از نظر ارز ش ویژه برند جایگاه بالایی در ذهن مصرف کنندگان دارند، به راحتی می‎توان ند درمیان دیگرشرکت ها درصنعت مربوط به خودشان، سود آورتر تلقی گردند. (حسینی و دیگران، 1388) این تحقیق با هدف بررسی تأثیر آمیخته ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش :بازاریابی چکیده در سال‌های اخیر موضوع برند و بخصوص ارزش ویژه برند، توجه محققان و دست‌اندرکاران حوزه بازاریابی را به خود جلب کرده است. هدف این تحقیق بررسی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند با توجه به نظرمصرف کننده در بازار خدمات اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان­گلستان است. در این پژوهش ارائه اینترنت پرسرعت توسط ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: بازرگانی بین الملل\ چکیده هدف این مطالعه بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند، رضایت مشتریان و وفاداری به برند می باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی است و به لحاظ هدف کاربردی است. ازنظر جمع آوری داده ها نیز میدانی تلقی می شود. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه می باشد که شامل 21 سوال برای سنجش کل متغیرهای ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش : بازاریابی چکیده پژوهش حاضر به بررسی تاثیر کشور سازنده نام تجاری بر ارزش ویژه برند:مطالعه موردی صنعت آسانسور پرداخته است. نوع تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کارفرمایان، مهندسین،مشاورین و سایر افراد تصمیم گیرنده در انتخاب برند آسانسور پروژه های ساختمانی بوده است، که تعداد 230 نفر به روش ...

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بیمه چکیده موفقیت یک سازمان تنها در مجموعه اهداف روشنی که سازمان برای خودش قرار می دهد تعیین می گردد. برای بسیاری از سازمانهای خدماتی، سود یک هدف مهم هست و می تواند ترکیبی از نتایج مالی کوتاه مدت (افزایش منابع یا جریان نقدی) و افزایش ارزش ویژه ی برندباشد. عواملی چون کیفیت ادراک شده، وفاداری به برند، آگاهی برند وتداعی برند ...

پایان‎نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: بازاریابی چکیده امروزه شرکت‌ها به طور روز‌افزونی تحت هجمه‌های جدید از سوی مشتریان ناراضی، کارکنان کج‌خلق و خلاصه هر کسی که به یک رایانه شخصی و انگیزه‌ای برای تخریب شهرت و اعتبار شرکت مجهز است، قرار دارند. و با توجه به ویژگی های خاص برند در بخش خدماتی، برندسازی در بخش بیمه به عنوان یک ویژگی خاص که ارزش قابل ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A.» گرایش :"بازاریابی" چکیده: در این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر ارزش برند و تصویر برند در صنعت بیمارستان پرداخته شده است.در این تحقیق از عواملی چون ارزش برند، تصویر برند و فاکتورهای موثر بر رابطه موفقیت آمیز با مشتری شامل: اعتماد، رضایت، تعهد ، آگاهی از برند ، وفاداری به برند و تداعی برند یاد شده است. روش تحقیق از نظر جمع آوری ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A.» گرایش :"بازاریابی" چکیده: در این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر ارزش برند و تصویر برند در صنعت بیمارستان پرداخته شده است.در این تحقیق از عواملی چون ارزش برند، تصویر برند و فاکتورهای موثر بر رابطه موفقیت آمیز با مشتری شامل: اعتماد، رضایت، تعهد ، آگاهی از برند ، وفاداری به برند و تداعی برند یاد شده است. روش تحقیق از نظر جمع آوری ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: بازرگانی بین الملل چکیده افزایش رقابت در بخش صنعت و افزایش سطح دانش و آگاهی مشتریان باعث توجه بیشتر به حفظ مشتریان شده است. موضوع وفاداری و اعتماد مشتری به برند و عوامل موثر بر آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است، و یکی از عوامل ایجاد و افزایش وفاداری و اعتماد مشتری تداعی برندی است که در ذهن مشتری ایجاد ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی چکیده از جمله با ارزش­ترین دارایی­های هر شرکت اعتبار، پرستیژ و تصویر برند آن شرکت می­باشد. هرچه تاثیرگذاری این عوامل در ذهن مصرف­کنندگان بیشتر باشد تمایل به خرید محصولات شرکت افزایش یافته و شرکت می­تواند به منافع بیشتری دست­یابد. هدف این تحقیق، مطالعه اثر پرستیژ، اعتبار و تصویر برند بر قصد­ خرید مجدد می­باشد. ...

ثبت سفارش