پایان نامه سنجش کارآیی زنجیره تأمین با استفاده از تکنیک DEA دو مرحله ای متمرکز در صنعت خودروی ایران

word 1 MB 30666 107
1391 کارشناسی ارشد مدیریت
قیمت قدیم:۱۳,۹۰۰ تومان
قیمت: ۱۸,۱۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                                         

  رشته: مدیریت بازرگانی            گرایش: بازاریابی

   

   

  چکیده تحقیق

  در سازمان های امروزی در بالاترین اولویت های راهبردی، بهبود رقابت و تعالی زنجیره تامین قرار دارد. اما عدم شناخت نقاط قوت و ضعف زنجیره تامین، مانع از بهبود تعالی آن می شود. ارزیابی عملکرد زنجیره تامین فرصتی را در اختیار مدیران قرار می دهد تا مشکلات و مسائل زنجیره را شناسایی و آنها را با اتخاذ تصمیمات مناسب مرتفع سازند. این امر در صنایع بزرگ و کلیدی همچون صنعت خودرو که نقش بسزایی بر توسعه اقتصادی کشور دارند، دارای اهمیت بیشتری است. هر شرکت خودروساز، قطعات مورد نیاز خود را از سازندگان این قطعات خریداری می کند و بدین ترتیب با آنان تشکیل زنجیره های تامین با خاصیت شبکه ای می دهد. از اینرو لزوم انجام تحقیقی از بعد کارایی بمنظور بهبود عملکرد این زنجیره ها احساس می شود. در تحقیق حاضر، از رویکرد DEA شبکه ای برای سنجش کارایی زنجیره تامین دو مرحله ای در صنایع خودروسازی گروه سایپا استفاده شده است. همچنین برای بحث پیرامون اهمیت مدل های شبکه ای، کارایی کل زنجیره ها با استفاده از روش DEA سنتی نیز محاسبه گردیده و کارایی بدست آمده از دو مدل با هم مقایسه شد. نتایج حاکی از آن است که در مدل شبکه ای و سنتی از مجموع 28 زنجیره تامین تحت بررسی، به ترتیب 3 و 7 زنجیره کارا عمل می کنند. حداکثر کارایی در هر دو مدل 100% و حداقل کارایی به ترتیب 63% و 67% می باشد. همچنین از روش کارایی متقاطع برای رتبه بندی واحدهای کارا استفاده گردیده است که بر اساس آن در مدل شبکه ای و سنتی به ترتیب واحد 26 و 12 کاراترین واحدها شناخته شدند. برای بسط بیشتر و بمنظور تحلیل کیفیت کارایی، آنالیز حساسیت ورودی ها برای مدل شبکه ای نیز صورت گرفته است.

  کلمات کلیدی: کارایی، زنجیره تأمین، صنعت خودرو، DEA دو مرحله ای، آنالیز حساسیت

  مقدمه

  طی سالیان اخیر، مدیریت و به تبع آن سنجش عملکرد زنجیره تأمین، توجه جمع کثیری از مدیران و محققین را در حوزه مدیریت تولید و عملیات به خود معطوف داشته است. (اصغری زاده و همکاران، 1389) به موازات طی روند تکاملی سازمان ها از رویکرد منفرد به رویکرد شبکه ای و زنجیره تأمین، نظام های سنجش عملکرد نیز دستخوش تحول گردیده و به سمت و سوی سنجش عملکرد شبکه ای و زنجیره تامین گام نهادند.(Morgan, 2007)  این نگرش ریشه در تفکر سیستمی داشته که در آن بهینگی هر نظام تولیدی تنها در گرو کارکرد بهینه یک زیرنظام نبوده و تمامی زیرنظام ها می بایست در تحقق اهداف از پیش ترسیم شده مجدانه بکوشند. (اصغری زاده و همکاران، 1389)

  مدیریت زنجیره تامین، یکی از اجزاء استراتژی های رقابتی برای بهره وری و سوددهی سازمانی است. مدیران در بسیاری از صنایع، به ویژه آنهایی که در بخش تولید هستند، سعی در مدیریت بهتر زنجیره تامین و ارزیابی عملکرد آن می کنند. Gunasekaran et al., 2004) (A.

  نقش صنعت خودرو به عنوان موتور حرکتی صنایع با سطح تکنولوژی متوسط در جامعه انکارناپذیر است. (صالحی و همکاران، 1388) هر شرکت خودروساز، قطعات مورد نیاز خود را برای تولید و مونتاژ خودرو از سازندگان عمده این قطعات خریداری می کند.Spearman, 2004)  (Hopp & لذا مهم است که عملکرد زنجیره تامین آن ارزیابی و پیگیری شود به علت اینکه چندین سازمان در این زنجیره درگیر هستند. (طالب زاده، 1387)

   

  موانع بحرانی وپیچیده زیادی ممکن است سیستم های اندازه گیری عملکرد فعلی را از ارائه کمک های قابل توجه به بهبود و گسترش مدیریت زنجیره تامین منحرف کند. بواسطه همین پیچیدگی ذاتی، انتخاب معیار مناسب برای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین، در تحلیل آن ضروری است.  (Burges et al., 2006)

  لذا در این تحقیق سعی بر آن است تا شیوه ای علمی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین ارائه گردد.

   

  در این فصل ضمن ارائه بیان مسأله، موضوعات مربوط به ضرورت انجام تحقیق، چارچوب نظری تحقیق(مدل و تعریف متغیرها)، اهداف تحقیق، سوال های تحقیق، روش تحقیق، روش گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات، قلمرو تحقیق و محدودیت های انجام آن نیز شرح داده می شود.

   

   

  1-2 تشریح موضوع و بیان مسأله

  امروزه یک راه بالقوه برای حفظ مزیت رقابتی و بهبود عملکرد سازمانی، زنجیره تأمین کارا است. بدین صورت دیگر رقابت بین سازمانها نیست، بلکه بین زنجیره های تأمین است و نشان داده می شود که عملکرد مؤثرتر زنجیره تأمین به بهبود کارایی سازمان می انجامد. (Suhong et al., 2004)

  بنابراین، مدیریت زنجیره تأمین(SCM)[1] یک عامل استراتژیک برای دستیابی بهتر به اهداف سازمانی نظیر افزایش اثربخشی، بهبود خدمات به مشتری و افزایش سودآوری محسوب می شود. لیکن برای بدست آوردن یک SCM بهتر، توسعه یک سیستم  ارزیابی عملکرد که بطور صحیح عملکرد واقعی زنجیره تأمین را منعکس کند، اهمیت دارد. (G.Azevedo et al.,  2011)

  مدیریت زنجیره تأمین نیز همچون هر نظام و رهیافت مدیریتی به نظام سنجش عملکردی در جهت شناسایی موفقیت، تعیین میزان تحقق نیازهای مشتریان، کمک به سازمان در درک فرایندها، کشف دانسته هایی که پیش از این سازمانها بدان واقف نبوده اند و در نهایت بهبودهای برنامه ریزی، نیاز دارد. (Morgan, 2007)

  با پیچیده شدن رقابت در بازار امروز، مدیریت زنجیره تأمین و به تبع آن ارزیابی عملکرد فرایندهای زنجیره تأمین، به موضوعی تأثیرگذار مبدل گشته است.این امر در شرکتهای بزرگ و گروههای صنعتی بالاخص صنایع خودروسازی دارای نقش مؤثرتر و عمیق تری است. (اعتباری و پوراسفندیانی،1384)

  رشد صنعت خودرو و افزایش تعداد قطعه سازان در زنجیره تأمین خودروی کشور، روز به روز بر اهمیت برنامه ریزی منابع در این زنجیره می افزاید. درحال حاضر زنجیره تأمین هریک از خودروهای ایرانی، تعداد قابل توجهی از واحدهای قطعه ساز در سراسر کشور را دربر می گیرد. لزوم خودکفایی در صنعت خودرو، افزایش تعداد سازندگان و بهینه سازی تأمین قطعات اولیه از تأمین کنندگان برای هر یک از واحدهای تولید، سبب افزایش اهمیت توجه به این زنجیره ها می گردد و همچنین منافع ناشی از کارایی یا هزینه های ناشی از عدم کارایی این زنجیره ها نقش مهمتری در کل هزینه ها و منافع سازندگان دارد.(آریانژاد و ذولفقار تهرانی،1387،79)

  لذا با توجه به اهمیت و نقش مؤثر مقوله ارزیابی عملکرد در مدیریت زنجیره تأمین، تدوین و پیاده سازی یک سیستم جامع و مدون ارزیابی عملکرد بایستی به عنوان یکی از نیازهای اصلی سازمانهای بزرگ مانند صنایع خودروسازی مورد توجه قرار گیرد. (اعتباری و پوراسفندیانی،1384)

  اندازه گیری کارایی برای ارزیابی عملکرد سازمانها، همواره مورد توجه بوده است. (مهرگان،1387، 63) میان متدهای زیاد ارزیابی، تحلیل پوششی داده ها (DEA)[2] بطور گسترده برای ارزیابی عملکرد نسبی یک مجموعه از فرایندهای تولید که واحدهای تصمیم گیری (DMUs)[3] نامیده میشوند، استفاده میشود زیرا مدلهای  DEAبا درنظر گرفتن ورودی و خروجی های چندگانه، نیاز به رجوع به تابع دقیق تولید ندارند.( (Chen&Yan,2011 تحلیل پوششی داده ها روشی غیرپارامتری است که کارایی نسبی واحدها را در مقایسه با یکدیگر ارزیابی می کند. (مهرگان، 1387، 31)

  مدل اولیه  DEAتوسط چارنز و کوپر و رودز در سال 1978 توسعه یافت،آنها به دیدگاه غیر پارامتریک "فارل" که در سال 1957 برای ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم گیری با دو نهاده و یک ستاده مطرح شده بود،استفاده از برنامه ریزی ریاضی را اضافه کردند،که به مدل CCR، بازده به مقیاس ثابت معروف شد که توانایی اندازه گیری کارایی با چندین ورودی و خروجی را داشت(صفری و آذر،1383)و در سال 1984 ، بنکر ، چارنز و کوپر با تغییر در مدل CCR، مدل جدیدی به نام BCC با بازده بر مقیاس متغیّر را مطرح نمودند. (مهرگان ، 1387، 84)

  یکی از نواقص این مدلها غفلت از فعالیت های درونی و پیوسته است. مدلهای کلاسیک DEA نمی توانند بطور صریح به محصولات میانی رسیدگی کنند (Tone&Tsutsui,2009) بلکه هر DMU را با در نظر گرفتن فقط مصرف ورودیهای اولیه و تولید خروجیهای نهایی توسط آن، یک "جعبه سیاه" تلقی میکنند. (Chen&Yan,2011) مدل های DEA سنتی، جایی که یک فرایند دو مرحله ای ارائه شود فقط کارایی یک مرحله بخصوص را می توانند اندازه گیری نمایند. (Chen& Zhu, 2004)

  لذا این پژوهش یک مدل شبکه ای DEA، بصورت زنجیره دو مرحله ای تأمین کننده-تولیدکننده را برای ارزیابی کارایی زنجیره تأمین در صنعت خودروی ایران بکار میبرد. شایان ذکر است که زنجیره های تأمین می توانند تحت دو مکانیزم متمرکز و غیر متمرکز کنترل شوند. در مکانیزم کنترلی متمرکز، زنجیره تأمین توسط یک تصمیم گیرنده که فعالیتهای تأمین کننده و تولید کننده را برای حداکثر کردن کاراییِ کل زنجیره تنظیم می کند، نظارت می شود.در کنترل غیر متمرکز، چنین تصمیم گیرنده عالی برای کنترل تمام بخشها وجود ندارد و هرکدام از بخشها استراتژی خودشان را دارند. ((Chen&Yan,2011 در این تحقیق مکانیزم کنترلی متمرکز برای برخورد با تعاملات درونی زنجیره تأمین اتخاذ می شود.

  1-3 ضرورت انجام تحقیق

  اکثر مدل های سنتی که تا کنون برای ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین بکار رفته اند، تجربی بوده و بیشتر بر سنجه های مالی تمرکز دارند، از اینرو اهمیت استفاده از مدل DEA درک میشود. اما تحقیقات زیادی که از مدل های DEA سنتی برای محاسبه کارایی استفاده کرده اند، نشان داده اند که این مدل ها در اندازه گیری کارایی سیستم های شبکه ای که دارای فرایندهای داخلی هستند، دچار مشکل بوده و نتوانسته اند کارایی اینگونه سیستم ها را به درستی محاسبه کنند (Kao&Hwang, 2008)

  لذا با توجه به اهمیت عملکرد موثر زنجیره تأمین برای بهبود کارایی یک صنعت و با در نظر داشتن این مطلب که زنجیره تأمین دارای خاصیت شبکه ایست، لزوم تدوین و پیاده سازی یک سیستم ارزیابی عملکرد که تعاملات درونی شبکه را در نظر بگیرد احساس می شود.

  1-4 چارچوب نظری تحقیق

  پژوهش های زیادی در ارتباط با DEA دو مرحله ای صورت گرفته است، که اهمیت استفاده از آن را در سنجش کارایی واحدهای تصمیم گیری در صنایع مختلف نشان می دهد. از جمله:

  Liang  و  Yangو cook و Zhu در 2006 یک مدل دو مرحه ای را برای سنجش کارایی زنجیره تأمین (seller-buyer) ارائه دادند (با ورودیهای: نیروی کار، هزینه عملیاتی، هزینه حمل و نقل و خروجی میانی : تعداد محصول  Aو تعداد محصول B و تعداد محصول  Cو خروجی نهایی: فروش و سود). آن ها نشان دادند که یک زنجیره تأمین می تواند کارا فرض شود در صورتی که اعضایش ممکن است در روابط  DEA غیر کارا باشند.

  Ko ، Hwang در 2008 در صنعت بیمه تایوان یک فرایند تولید دومرحله ای را بررسی کردند. در این پژوهش ورودیها عبارت بودند از مخارج پژوهش و مخارج بیمه. خروجیهای میانی شامل حق بیمه مستقیم و بیمه مجدد بودند و همچنین خروجیهای نهایی از سود غیر مکتوب و سود سرمایه گذاری تشکیل شده بودند. آنها رابطه سری بین فرایندهای داخلی شرکت های بیمه غیر عمر تایوان را مدلسازی نمودند و علت اصلی ناکارایی شرکت های بیمه را ضعف در مرحله سرمایه گذاری معرفی کردند.

  Chen و Yan در 2011 ضمن تحقیقی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین دو مرحله ای، سه مدل DEA شبکه ای را تحت مکانیزم های سازمانی متمرکز و غیرمتمرکز و ترکیبی ارائه دادند (ورودی: X و خروجی میانی :Y1 ,Y2 و خروجی نهایی :Z1 ,Z2 ). در  این تحقیق ارتباط کارایی سه مکانیزم سازمانی و نیز کارایی کل با کارایی بخشی و اتلاف منبع درونی مورد بررسی قرار گرفت.

  1-4-1 مدل تحقیق

  در این پژوهش با بهره گیری از مدل DEA شبکه ای (دو مرحله ای) که Chen و Yan  در سال 2011 ارائه کردند، قصد داریم تا کارایی زنجیره های تأمین ( کارایی روابط بین سازندگان قطعات و تولیدکنندگان خودرو) را در صنایع خودروسازی گروه سایپا بسنجیم.

  شکل(1-1) مدل مفهومی تحقیق را نشان می دهد. به صورتی که هر زنجیره تأمین (DMU) به دو زیر واحد تقسیم شده که زیرواحد اول معرف تأمین کننده قطعات پیستون (S) و زیرواحد دوم معرف دو خودروساز می باشد.  M1 شرکت سایپا مرکزی و  M2 شرکت پارس خودرو (که یکی از شرکت های تابعه گروه سایپا است) می باشد.

  : تعداد قطعاتY11

  : سود به ازای هر قطعهZ11

  M1

  : هزینه بازسازی و تعمیرات Z21

  (خروجی نامطلوب)

  : هزینه مواد اولیهX1   

  : هزینه قالبگیریX3 

  : نیروی انسانیX2 

  : قیمت قطعه (واحد)Y21

  S

  : تعداد قطعاتY12

  M2

  : سود به ازای هر قطعهZ12

  : هزینه بازسازی و تعمیرات Z22

  (خروجی نامطلوب)

  : هزینه ماشینکاریX4

  : قیمت قطعه (واحد)Y22                                                  

  شکل 1-1 مدل مفهومی تحقیق

  بنابر عنوان پژوهش هدف از این پژوهش سنجش کارایی زنجیره های تأمین می باشد و از آنجا که متغیر وابسته، مشاهده یا اندازه گیری می شود تا تأثیر متغیر مستقل بر آن معلوم شود، پس می توان نتیجه گرفت که کارایی، متغیر وابسته این پژوهش محسوب می گردد. از طرف دیگر می دانیم که متغیر مستقل توسط پژوهشگر انتخاب می شود تا تأثیر یا ارتباط آن با متغیر وابسته معین شود. از اینرو متغیرهای مستقل را ورودی ها، خروجی های میانی و خروجی های نهایی تشکیل می دهند. (دلاور، 1388، 59)

               کارایی                                  خروجی ها +   خروجی های میانی +    ورودی ها

             متغیر وابسته                                                   متغیر مستقل

  در ادامه برای آشنایی بیشتر با مدل مفهومی، به تعریف متغیرهای پژوهش پرداخته خواهد شد.

  1-4-2 تعریف متغیرهای پیشنهادی و اصطلاحات تحقیق

  ورودی ها : ورودی در مدل های ناپارامتری عاملی است که با افزودن یک واحد به آن در سیستم و با فرض ثابت بودن سایر شرایط کارایی و بهره وری کاهش می یابد. (رضایی و همکاران، 1387، 83)

   

  < >هزینه مواد اولیه: هزینه تهیه و خرید مواد اولیه جهت تولید هر قطعه می باشد. < >نیروی انسانی: منظور تعداد کل کارکنان تأمین کننده از رئیس تا کارکنان پایین ترین رده آن است.                                                                                                                                                                            < >هزینه قالبگیری: هزینه ای که طی فرایند قالبگیری در تولید هر قطعه، صرف می شود. < >هزینه ماشین کاری: هزینه ای که صرف عملیات مورد نیاز جهت شکل دهی و تولید هر قطعه، توسط ماشین های ابزار می شود. 

  خروجی های میانی: یک کالای میانی، خروجی یک بخش معین است اما بعنوان ورودی بخش بعدی در زنجیره استفاده می شود. (Chen&Yan, 2011)

  < >تعداد قطعات: تعداد قطعه (پیستون) تولید شده توسط شرکت قطعه ساز. < >قیمت قطعه (واحد): قیمت فروش هر واحد قطعه به خودروساز. 

  خروجی ها: خروجی در مدلهای ناپارامتری عاملی است که با افزودن یک واحد به آن در سیستم و با فرض ثابت بودن سایر شرایط کارایی و بهره وری افزایش می یابد.(رضایی وهمکاران،1387، 84)

   

  < >سود به ازای هر قطعه: سود حاصل از خرید و استفاده از قطعات خریداری شده از تأمین کننده. < >هزینه بازسازی و تعمیرات (خروجی نامطلوب): هزینه ای که شرکت خودروساز جهت تعمیر یک قطعه معیوب متحمل می شود. 

  در خصوص مفهوم خروجی نامطلوب و بطور کلی مدلهای دارای ورودی یا خروجی های نامطلوب، در فصل سوم بطور مفصل بحث خواهیم کرد.

  کارایی: کارآیی بیانگر این مفهوم است که یک سازمان به چه خوبی از منابع خود در راستای تولید، نسبت به بهترین عملکرد در مقطعی از زمان استفاده کرده است. (مهرگان، 1387، 43)

                                   = کارایی واحد j ام (مهرگان، 1387، 63)

  ij : میزان ورودی i ام برای واحد j ام               (i = 1 , 2 , … , m)                      

  yrj : میزان خروجی  r ام برای واحد j ام                     (r = 1 , 2 , … , s)                

  ur : وزن داده شده به خروجی r ام

  vi : وزن داده شده به ورودی i ام

  زنجیره تأمین: زنجیره تأمین یک فرایند یکپارچه است که در آن مواد خام به محصول نهایی تبدیل می شوند و به مشتری عرضه می شوند. هر زنجیره معمولا شامل چهار بخش عرضه، تولید، توزیع و مشتری می باشد که هریک از آنها از چند قسمت تشکیل شده اند. (سلیمانزاده و عابدی، 1384)

  مکانیزم کنترل متمرکز: در مکانیزم کنترلی متمرکز، زنجیره تأمین توسط یک تصمیم گیرنده که فعالیتهای تأمین کننده و تولید کننده را برای حداکثر کردن کاراییِ کل زنجیره تنظیم می کند، نظارت می شود.

  1-5 اهداف تحقیق

  اهداف کاربردی پژوهش عبارتند از:

  < >نشان دادن اهمیتی که کارایی زنجیره تأمین در صنعت خودروسازی کشور دارد.کمک به مدیران صنعت خودرو در تخصیص بهینه منابع و تصمیم گیری صحیح.شناسایی علل ناکارایی شرکت.شناسایی واحدهای الگو برای هر واحد تصمیم‌گیری ناکارا، در جهت بهبود عملکرد. 

  1-6 سوال های تحقیق

  در پژوهش حاضر به دنبال ارائه پاسخ های منطقی و مبتنی بر اصول علمی، برای سوالات زیر می باشیم:

  سوال اصلی:

  < >چگونه می توان کارایی روابط بین سازندگان قطعات و تولیدکنندگان خودرو را در زنجیره ارزش ساز گروه سایپا تبیین نمود؟ 

  سوالات فرعی:

  < >کارایی زنجیره های مورد بررسی به چه میزان است؟میزان ناکارایی زنجیره ها چقدر است؟واحدهای مرجع(الگو) هرکدام از واحدهای ناکارا کدامند؟رتبه بندی واحدهای کارا چگونه است؟1-7 روش تحقیق

  روش تحقیق به عنوان یک فرایند نظامند برای یافتن پاسخ یک پرسش یا راه حل یک مسأله است. (خاکی، 1389، 201) تحقیقات را با معیارهای مختلف، دسته بندی می کنند از جمله:

  < >دسته بندی تحقیقات بر اساس هدف:در طبقه بندی تحقیقات بر حسب اهداف، قبل از هر چیز بر میزان کاربرد مستقیم یافته ها و درجه تعمیم پذیری آنها در شرایط دیگر توجه می شود. (خاکی، 1389، 202) تحقیقات بر اساس هدف به سه دسته ( بنیادی، کاربردی و تحقیق و توسعه ) تقسیم میشوند. از آنجا که این تحقیق در جستجوی بررسی مسائل مربوط به کارایی و عدم کارایی زنجیره تأمین است و نتایج حاصل از آن برای حل مشکلات خاص مربوط به زنجیره های تأمین صنایع، قابل اجراست و به مدیران در تخصیص بهینه منابع و تصمیم گیری صحیح کمک می نماید، بنابراین تحقیق حاضر از نوع کاربردی است.

  < >دسته بندی تحقیقات بر اساس اجرا:تحقیقات علمی بر اساس اجرا به سه دسته ( میدانی، پهناگر، ژرفاگر ) تقسیم می شوند. از آنجا که در این تحقیق چندین زنجیره مورد مقایسه نسبی و ارزیابی قرار می گیرند لذا یک تحقیق میدانی است.

  < >دسته بندی تحقیقات بر اساس نحوه گردآوری اطلاعات:تحقیقات علمی بر اساس نحوه گردآوری اطلاعات به دو دسته ( توصیفی، آزمایشی ) تقسیم می شوند که تحقیق توصیفی شامل روشهای پیمایشی، تحقیق همبستگی، اقدام پژوهی، بررسی موردی و تحقیق علی-مقایسه ای است و تحقیق آزمایشی شامل روشهای تمام آزمایشی، شبه آزمایشی و تک آزمونی می باشد. ( سرمد و همکاران، 1385، 63-54)

  چون دراین تحقیق روابط بین متغیرها در قالب تابع هدف، با استفاده از تکنیک های OR بیان میگردد و متغیرها مشاهده و اندازه گیری و توصیف میشوند لذا نوع روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی ریاضی میباشد.

  1-8 جامعه

  در این پژوهش جامعه در نظر گرفته شده، کلیه زنجیره های تأمینِ گروه خودروسازی سایپا در شهرهای تهران و گلپایگان می باشد.

  همانطور که در بخش 1-4-1 بیان شد، در تحقیق حاضر برای سنجش کارایی از 4 ورودی در مرحله اول( تامین کننده)، 2 خروجی میانی و 2 خروجی نهایی( به ازای هر خودروساز) استفاده شده که طبق رابطه (2+2+4)*3، تعداد واحدهای تحت بررسی باید حداقل برابر 24 تا شود، لذا با صلاحدید اساتید محترم، 7 زنجیره تأمین برای چهار دوره سه ماهه در سال 1390 به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. بنابر این 28=7*4، DMU خواهیم داشت.

  1-9 روش گردآوری اطلاعات

  برای دستیابی به اطلاعات مربوط به ادبیات تحقیق، از روشهای مختلفی همچون مطالعات کتابخانه ای، اسناد و منابع علمی و جستجوی رایانه ای در سایت ها و پایگاههای اطلاعاتی مختلف استفاده شده است. برای جمع آوری اطلاعات مربوط به زنجیره های تأمین خودرو و دستیابی به داده های مربوط به ورودی ها و خروجی ها، اسناد و مدارک موجود در مرکز استراتژیک سایپا بررسی گردیده است.

  1-10 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

  در این پژوهش برای سنجیدن کارایی زنجیره های تأمین و پاسخ به سوالات تحقیق از روش DEA دو مرحله ای[4] و مدل CCR ورودی محور استفاده شده است. بطور کلی نرم افزارهایی برای حل مدل های DEA  ارائه شده است که ما در این بین نرم افزار Lingo  را بخاطر سادگی و همچنین بدست آوردن جوابهای کامل از آن، انتخاب میکنیم.

  1-11 قلمرو تحقیق

  قلمرو تحقیق در سه بعد بصورت زیر مشخص می گردد:

  < >قلمرو موضوعی: این تحقیق در زمینه سنجش کارایی زنجیره های تأمین خودرو است و تفکیک زنجیره های کارا و ناکارا، تعیین الگوی مناسب برای واحدهای ناکارا و همچنین چگونگی تخصیص بهینه منابع مورد بررسی قرار می گیرد.قلمرو مکانی: تحقیق حاضر به منظور بررسی کارایی زنجیره های تأمین در صنایع خودروسازی گروه سایپا، واقع در دو شهر تهران و گلپایگان صورت می گیرد.قلمرو زمانی: داده های جمع آوری شده برای حل مدل تحقیق مربوط به کل سال 1390 می باشد. 

  1-12 محدودیت های تحقیق

  محدودیتها برای انجام هر پژوهش، می توانند محقق را از رسیدن به نتیجه بهتر و دقیق تر باز دارند. در تحقیق حاضر هم محدودیتهایی وجود داشته که می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  < >عدم آگاهی بسیاری از مدیران و کارشناسان صنعت خودرو با مفهوم تحلیل پوششی داده ها. < >عدم وجود تحقیق کافی داخلی در خصوص سنجش کارایی زنجیره های تأمین، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها. 

   

  < >توافق کلی در مورد انتخاب ورودی ها و خروجی های مدل استفاده شده در این تحقیق وجود ندارد.

  [1] Supply Chain Management

  [2] Data Envelopment Analysis

  [3] Decision Making Units                                                                                                                                              

                                                                                              شبکه ای است. DEAمدلهای  1 از انواع

  Abstract

   

       In today's organizations, competition improvement and supply chain eminence are placed in utmost guiding preferences. The non-recognition of supply chain's pros and cons prevents its eminence improvement. Performance evaluation gives managers an opportunity to recognize this chain's issues and resolve those taking appropriate decisions. This subject has more importance in great industries such as automotive, which have significant role on country's economic development. Each automaker, buys its needed pieces from manufacturers of these pieces, thus they form with them the supply chains with network property. Hence the necessity of doing research about the efficiency to improve the performance of these chains is felt. In the present research, a network DEA approach is used for the performance evaluation of the supply chain in SAIPA automaker group. To discuss about the importance of the network models, the efficiency of all chains was calculated also using the traditional method and the obtained efficiencies from two models were compared with each other. The results indicated that in the network and traditional model, from the total 28 examining supply chains, there were 3 and 7 chains respectively, which were performing efficiently. The maximum of efficiency in both models is 100% and the minimum of efficiency is 63% and 67% respectively.The cross efficiency method is also used for the rating the efficient units, according to which units 26 and 12 were recognized as the most efficient units in the network and traditional model respectively. For further expansion and to analyze the efficiency numbers' quality, the inputs sensitivity analysis for network model is also done. 

 • فهرست:

  اول: کلیات تحقیق...................................................................................................................1

  1-1 مقدمه............................................................................................................................................ 2

  1-2 تشریح موضوع و بیان مساله.............................................................................................3

  1-3 ضرورت انجام تحقیق.....................................................................................................................5                       

  1-4 چارچوب نظری تحقیق......................................................................................................................................5

                       1-4-1 مدل تحقیق.....................................................................................................................6

                        1-4-2 تعریف متغیرهای پیشنهادی و اصطلاحات تحقیق.............................................................................7 

                      1-5 اهداف تحقیق..................................................................................................................................9

                     1-6 سوال های تحقیق...................................................................................................................................................9

                         1-7 روش تحقیق.....................................................................................................................................10                                            

                   1-8 جامعه......................................................................................................................................................................11

       1-9 روش گردآوری اطلاعات................................................................................................................11

  1-10روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.........................................................................................................................11

  1-11 قلمرو تحقیق.........................................................................................................................................................12

  1-12 محدودیت های تحقیق.......................................................................................................................................12

  فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق......................................................................................................................13

  2-1 مقدمه.........................................................................................................................................................................14

  2-2 مدیریت زنجیره تامین..........................................................................................................................................15

  2-2-1 مفاهیم و تعاریف زنجیره تامین.....................................................................................................17

  2-3 لزوم اندازه گیری عملکرد زنجیره تامین.........................................................................................................18

           2-3-1 مشکل روشهای سنتی در اندازه گیری کارایی زنجیره تامین.............................................19

  2 -4 تحلیل پوششی داده ها (DEA)..................................................................................................20

         2-4-1 مدل های اصلی تحلیل پوششی .داده..............................................................................20

               2-4-1-1 مدل CCR.........................................................................................................21

               2-4-1-2 مدل BCC.........................................................................................................23

               2-4-1-3 مدل جمعی.........................................................................................................24

  2-5 مروری بر تحقیقات انجام شده در زنجیره تأمین با استفاده از DEA .........................................25

  26  نقص  DEAسنتی در ارزیابی کارایی زنجیره تأمین...................................................................31

  2-7 مدل DEA شبکه ای...................................................................................................................31

       2-7-1 ساختارهای DEA شبکه ای............................................................................................32

            2-7-1-1 ساختار سری........................................................................................................32

             2-7-1-2 ساختار موازی......................................................................................................34

      2-7-2 انواع مدل های DEA شبکه ای........................................................................................35

             2-7-2-1 مدل ایستا.............................................................................................................35

             2-7-2-2 مدل پویا.............................................................................................................36

             2-7-2-3 مدل جریان مشترک یا پذیرش تکنولوژی..........................................................37

  2-8 مروری بر مطالعات DEA در ساختارهای شبکه ای................................................................38

  2-9 فرایندهای شبکه ای دو مرحله ای.............................................................................................41

      2-9-1 انواع مدل های DEA برای ارزیابی فرایندهای دو مرحله ای........................................42

            2-9-1-1 رویکرد DEA استاندارد....................................................................................42

            2-9-1-2 رویکرد تجزیه کارایی.........................................................................................42

            2-9-1-3 رویکرد DEA شبکه ای....................................................................................43

            2-9-1-4 رویکرد تئوری بازیها..........................................................................................43

                       2-9-1-4-1 مدل غیر همکاری DEA دو مرحله ای........................................ 43

                       2-9-1-4-2 مدل همکاری  DEA دو مرحله ای...............................................44

  2-10مدل تحقیق..............................................................................................................................44

  فصل سوم: روش اجرای تحقیق.......................................................................................................46

  3-1 مقدمه.......................................................................................................................................47

   3-2 روش تحقیق...........................................................................................................................47

    3-3 جامعه/ نمونه آماری..............................................................................................................48

        3-3-1 صنعت خودروی ایران..................................................................... ..........................49

        3-3-2 سایپا...........................................................................................................................49

    3-4 ابزار گردآوری داده ها/ اطلاعات.........................................................................................50

    3-5 روش تجزیه و تحلیل داده ها/ اطلاعات..............................................................................50

         3-5-1 مدل  DEAمضربی ورودی محور با بازدهی ثابت...................................................50

     5-3     -2 مدل های با ورودی ها و یا خروجی های نامطلوب.................................................52

                5-3-2-1 خروجی های نامطلوب................................................................................52

          3-5-3 مدل های DEA شبکه ای.......................................................................................53

  3               -5-3-1 مدل DEA دو مرحله ای...........................................................................53

  3         -5-4 روش رتبه بندی کارایی متقاطع................................................................................55     

  3-6 شاخص های ورودی و خروجی.............................................................................................56

  3-7 داده های جمع آوری شده.......................................................................................................57

  3-8  نمونه ای از برنامه نویسی Lingo.........................................................................................59

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها، نتیجه گیری و پیشنهادات.....................................................69

  4-1 مقدمه......................................................................................................................................70

  4-2 نتایج حاصل از حل مدل های DEA سنتی و دو مرحله ای..................................................70

  4-3 واحدهای مجازی برای واحدهای ناکارا..................................................................................73

  4-4 رتبه بندی واحدهای کارا.........................................................................................................76

  4-5 تحلیل حساسیت شاخص های ورودی در مدل DEA شبکه ای.........................................78

  4-6 پاسخ به پرسش های تحقیق..................................................................................................80

  4-7 بحث و نتیجه گیری...............................................................................................................82

  4-8 پیشنهادها بر مبنای نتایج........................................................................................................83

  4-9 پیشنهاد برای تحقیقات آینده..................................................................................................83

  منابع...............................................................................................................................................85

  منبع:

  منابع فارسی:

   

  آریانژاد، میربهادرقلی و ذولفقارتهرانی، ساناز "بهینه سازی زمان تحویل قطعات اولیه و نیم ساخته در زنجیره تأمین خودرو در ایران" مجله علمی پژوهشی شریف، 1387، شماره88،  79-43.

   

  احمدی، غلامرضا و نورا، عباسعلی "بررسی کارایی فرایندهای چند مرحله ای با ساختار سری به روش تحلیل پوششی داده ها" سومین همایش ملی تحلیل پوششی داده ها، 1390، 8-1.

   

   

  اصغری زاده، عزت الله و مومنی، منصور و قاسمی، احمدرضا " تدوین شاخص های عملکرد زنجیره تامین با الگوبرداری از مدل اروپایی مدیریت کیفیت (مورد مطالعه: شرکت فروشگاه های زنجیره ای شهروند) " پژوهشنامه مدیریت تحول، 1389، سال دوم،  شماره 3.

   

  اعتباری، محمد و پوراسفندیانی، حامد "زمینه پیاده سازی سیستم ارزیابی عملکرد مدون زنجیره تأمین شرکت ایران خودرو" سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،1384، 13-1.

   

  امین دوست، عاطفه و کتابی، سعیده "ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان در شبکه زنجیره تامین با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)"  اولین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره تامین و سیستم های اطلاعات، 1386.

   

  بیات، علی و نخعی، عیسی و غلامعلی زاده، ابوذر "ارائه تکنیک برای ارزیابی عملکرد زنجیره های تامین با رویکرد فازی و کاربرد آن در شرکت های عمل آوری میگو در استان بوشهر" فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، 1386، شماره 9، 192-162.

   

  پورتال گروه خودروسازی سایپا، 1390، (http://saipagroup.net/Pages/About01.aspx)، زمان جستجو: دوم خرداد ساعت 10:10.

   

  حیدری، زهرا "بدست آوردن کارایی در تحلیل پوششی داده ها با ساختار شبکه ای" سومین همایش ملی تحلیل پوششی داده ها، 1390.

   

  خاکی، غلامرضا "روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی" چاپ ششم، انتشارات بازتاب، 1389.

   

  دانشنامه آزاد، ویکیپدیا، زمان جستجو: اول خرداد ساعت 16:40.

   

  دلاور، علی "مبانی نظری و علمی پژوهشی در علوم انسانی و اجتماعی" چاپ هفتم، انتشارات رشد، 1388، 59.

   

  رضایی، جواد و سلطانی، حسینعلی و توکلی بغدادآباد، محمدرضا وعلی حسینی، محسن "ارزیابی تغییرات بهره وری کل عوامل تولید در بانک های تجاری کشور با استفاده از شاخص مالم کوئیست" فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی،1387 ، شماره101، 69-48.

   

  سرمد، زهره و بازرگان، عباس و حجازی، الهه "روشهای تحقیق در علوم رفتاری" چاپ دوازدهم، 1385.

   

  سلمان زاده، سیما و جوانروح، سعید "ارزیابی عملکرد تامین کنندگان در زنجیره تامین قطعات خودرو" اولین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین، 1383، 13-1.

   

  سلیمانزاده، مسعود و عابدی، مریم "اندازه گیری عملکرد زنجیره تامین" دومین سمینار لجستیک، 1384.

   

  صالحی، مصطفی و سعیدی مهرآباد، محمد و سید حسینی، سید محمد " ارائه یک مدل برای ارزیابی مدیریت پروژه های ساخت قطعات خودرو و بررسی نتایج حاصل از به کارگیری آن" نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید، 1388، شماره 2، جلد 20، 43-31.

   

  صفائی قادیکلائی، رشید "ارزیابی کارایی شعب بانک کشاورزی استان مازندران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها (DEA)" سومین همایش ملی تحلیل پوششی داده ها، 1390،  19-1.

   

  صفری، سعید و آذر، عادل "ارزیابی عملکرد سازمان بر اساس شاخص های جوایز کیفیت – رویکرد DEA" در ماهنمامه علمی – پژوهشی ، دانشگاه شاهد ، 1383، سال یازدهم ، شماره 8.

   

  طالب زاده، سعید " مدل مرجع عملیات زنجیره تامین" ماهنامه مهندسی خودرو و صنایع وابسته، 1387، سال اول، شماره 3.

   

  معنوی زاده، ندا و ربانی، مسعود و رضایی، کامران و رزمی، جعفر "اندازه گیری عملکرد زنجیره تأمین در چهار صنف کلیدی کسب و کار در ایران" دومین کنفرانس ملی لجستیک، 1385.

   

  مهرگان، محمدرضا "مدلهای کمی در ارزیابی عملکرد سازمانها: تحلیل پوششی داده ها" چاپ دوم، دانشکده ی مدیریت دانشگاه تهران، 1387.

   

  نجفی، سید اسماعیل و موحدی مهر، مریم "استراتژی جدید انتخاب تامین کننده در زنجیره تامین با استفاده از DEA" سومین همایش ملی تحلیل پوششی داده ها، 1390.

   

    منابع خارجی:

   

   

  A. Gunasekaran et al. / Int. J. Production Economics 87 (2004) 333– 347

   

  Adler, N. and Friedman, L. and Sinuany-Stern, Z. (2002), "Review of ranking methods in data envelopment analysis context", European Journal of Operational Research 140, PP.249-265.

   

  Agrell, Per J and Hatami-Marbini, Adel, (2011)," Frontier-based Performance Analysis Models for Supply Chain Management: State of the Art and Research Directions", 41st International Conference On Computers&Industrial Engineering, PP.372-379.

   

  Ashrafi, A. and Jaafar, A.B. and Lee, L.S. and Abu Bakar, M.R., (2011),"Measuring the Performance Of Two-stage Production Systems With Shared Input By Data Envelopment Analysis", 2nd International Conference On Business And Economic Research, PP.1-7.

   

  Aitken J. (1998), Supply chain integration within the context of a supplier association. PhD thesis, Cranfield University.

   

   

  Bogetoft,peter and  Fare,Rolf and Grosskopf Shawna and Hayes Kathy;Taylor,Lori, (2009), "Dynamic Network DEA:An Illustration", Journal of the Operations Research,Vol.52, No.2, pp.147-162.

   

  Burgess, Kevin. Singh, Prakash J. and Rana Koroglu. (2006). "Supply chain management: a structured literature review and implications for future research", International Journal of Operations & Production Management, Vol. 26, No. 7, pp. 703-729.

   

  Camm, J. D., Chorman, T. E., Dull, F. A., Evans, J. R., Sweeney, D. J., & Wegryn, G. W., (1997). Blending OR/MS, judgment, and GIS: restructuring P&G s supply chain. Interfaces, 27(1),PP. 128-142.

   

   

  Chen,Ci and Yan,Hong (2011), "Network DEA model for supply chain performance evaluation", European Journal of Operational Research213, pp.147-155.

   

  Chen,Y and Zhu,J (2004) "measuring information technologies indirect impact in firm performance" information technology and management5, pp. 9-22.

   

  Chen. Y.and Zhu, J., Cook, W.D., (2010) "Deriving the DEA frontier for two-stage processes", European Journal of Operational Research, PP.138-142.

   

   

  Cook W., Liang L. and Zhu J., (2010),"Measuring performance of two-stage network structures by DEA: A review and future perspective", OMEGA 38, PP.423-430.

   

   Cook, Wade D and Seiford, Larry M, (2009), "Data Envelopment Analysis (DEA) – Thirty years on", European Journal of Operation Research, vol. 192, pp. 1-17.

   

  Cooper, William W and Seiford, Lawrence M and Tone, Kaoru (2006), "Introduction to Data Envelopment Analysis and It's Uses (with DEA-Solver Software and References)", New York, USA: Springer.

   

   

  Christopher M. Logistics and supply chain management, third ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall; 2005.

   

  Christopher, M. (1998), Logistics and Supply Chain Management, Pitman Publishing, London.

   

   

  EL-Baz, M. Adel,(2011), "Fuzzy performance measurement of a supply chain in manufacturing companies", Expert Systems with Applications 38, PP.6681-6688.

   

  Färe R. and Grosskopf S.,(2000), Network DEA. Socio-Economic Planning Sciences 34, PP.35-49.

   

  Färe R. and Whittaker G., (1995), "An intermediate input model of diary production using complex survey data", Journal of Agricultural Economics, 46 (2), PP.201-223.

   

  Färe R., Grosskopf S. and Whittaker G.,( 2007), Network DEA. In: Zhu J. and Cook W.D. "Modeling data irregularities and structural complexities in data envelopment analysis", Springer, New York

   

  Fukuyama, H., (1997), "Investing productive efficiency and productivity changes of Japanese life insurance companies" pacific-Basin Finance Journal, No 5, PP.481-509.

   

  G.Azevedo,Susana and Carvalho,Helena and V.Cruz-Machado (2011) “ A proposal of  LARG supply chain Management practices an a performance Management system” International Journal of e-Education,e-Business,e-Management and e-Learning.Vol.1, No.1, pp.7-14

   

   

  Halkos, George and Tzeremes, Nickolaos and Kourtzidis, Stavros, (2011) “The use of supply chain DEA models in operations management: A survey” MPRA Paper 31846, University Library of Munich, Germany.

   

  Hopp, W.J.; Spearman, M.L. "To will or not to pull: what is the questioned?", Manufacturing & Service Operations Management, 6(2), pp. 133-148 (spring 2004).

   

  Kao, C., (2009), "Efficiency decomposition in network data envelopment analysis: A relational model", European Journal of Operational Research 192, PP.949-962.

   

  Kao,C and Hwang,S (2008), "efficiency in two-stage data envelopment analysis: an application to non-lifeinsurance companies in Taiwan" European journal of operational research192, PP.949-962.

   

  Kuwaiti .M, (2004),"performance measurement process: definition and ownership", International Journal of Operations & Production Management, Vol. 24, No.1, PP.121-139.

   

  Lebas, M.J., (1995),"Performance measurement and performance management", International Journal of Production Economics, Vol. 41, pp. 23-35.

   

  Lee, H.L., Billington, C., (1992), "Managing supply chain inventory: Pitfalls and opportunities", Sloan Management Review 33(3), PP.65-73.

   

   

  Lewis, Herbert F. and Sexton, Thomas R.,(2004),"Netwoek DEA: efficiency analysis of organizations with complex internal structure", Computer & Operations Research 31, PP.1365-1410.

   

  Li, Yongjun and Chen, Yao and Liang, Liang and Xie, Jianhui,(2012), "DEA models for extended two-stage network structures", Omega 40, PP.611-618.

   

  Liang, Liang and Yang,Feng and D.cook,wade and Zhu,Joe, (2006),"DEA models for supply chain efficiency evaluation", Annals of operations research, Vol.145, No.1, pp.35-49.

   

  Morgan,chris (2007) “Supply network performance measurement: future challenges?” the International Journal of logistics Management,Vol.18,No.2,pp.255-273

   

  Poirier, Charles G. and Reiter, Stephan E. “Supply chain optimization: building the strongest total business network”, (1996), 1st ed., printed by Berrett-Koehler Publishers, San Francisco (BK).

   

  Rao, M.P. (2006), “A performance measurement system using a profit-linked multi-factormeasurement model”, Industrial Management & Data Systems, Vol. 106 No. 3, pp. 362-79.

   

  Rogert Becker, (2005) "Supply chain management and value chain" Advanced Integrated Technologies Group, Luxembourg, Office of AIT www. theaitgroup.com.

   

   

  Rolstandas, A., (1995), "Performance Measurement: A Business Process Benchmarking Approach", Chapman & Hall, New York, NY.

   

   

  Stewart, G. (1997), “Supply-chain operations reference model (SCOR): the first cross-industry framework for integrated supply chain management”, Logistics Information Management,Vol. 10, No. 2, pp. 62-7.

   

  Suhong lia; Ragu-Nathanb, Bhanu; Ragu-Nathanb.T.S., and subba Raob, S. (2004) “The Impact of Supply Chain Management On Competitive Advantage and organizational performance” omega the International Journal of Management science,Vol.34, pp.107-124.

  Talluri, S. and Narasimhan, R. (2004), "A methodology for strategic sourcing" European Journal of Operational Research 154, pp.236-250.

  Tone, Kaoru and Ysutsui, Miki (2009) “Network DEA: A slacks-based measure approach” European Journal of operational Research197, pp.243-252.

  Yinsheny, K., (2000), "Efficiency Measuring DEA Model for Production system with independent subsystems", Journal of Operation Research, Vol 43, No 2.

  Zha, Y. and Liang, L., (2010), "Two-stage Cooperation Model with input freely distributed among the stages", European Journal of Operation Research, No 205, pp.332-338.

  Zhu, J. (2000), “Multi-factor performance measure model with an application to Fortune 500 companies”, European Journal of Operational Research, Vol. 123 No. 1, pp. 105-24.

   


تحقیق در مورد پایان نامه سنجش کارآیی زنجیره تأمین با استفاده از تکنیک DEA دو مرحله ای متمرکز در صنعت خودروی ایران, مقاله در مورد پایان نامه سنجش کارآیی زنجیره تأمین با استفاده از تکنیک DEA دو مرحله ای متمرکز در صنعت خودروی ایران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه سنجش کارآیی زنجیره تأمین با استفاده از تکنیک DEA دو مرحله ای متمرکز در صنعت خودروی ایران, پروپوزال در مورد پایان نامه سنجش کارآیی زنجیره تأمین با استفاده از تکنیک DEA دو مرحله ای متمرکز در صنعت خودروی ایران, تز دکترا در مورد پایان نامه سنجش کارآیی زنجیره تأمین با استفاده از تکنیک DEA دو مرحله ای متمرکز در صنعت خودروی ایران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه سنجش کارآیی زنجیره تأمین با استفاده از تکنیک DEA دو مرحله ای متمرکز در صنعت خودروی ایران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه سنجش کارآیی زنجیره تأمین با استفاده از تکنیک DEA دو مرحله ای متمرکز در صنعت خودروی ایران, پروژه درباره پایان نامه سنجش کارآیی زنجیره تأمین با استفاده از تکنیک DEA دو مرحله ای متمرکز در صنعت خودروی ایران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه سنجش کارآیی زنجیره تأمین با استفاده از تکنیک DEA دو مرحله ای متمرکز در صنعت خودروی ایران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه سنجش کارآیی زنجیره تأمین با استفاده از تکنیک DEA دو مرحله ای متمرکز در صنعت خودروی ایران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه سنجش کارآیی زنجیره تأمین با استفاده از تکنیک DEA دو مرحله ای متمرکز در صنعت خودروی ایران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه سنجش کارآیی زنجیره تأمین با استفاده از تکنیک DEA دو مرحله ای متمرکز در صنعت خودروی ایران, رساله دکترا در مورد پایان نامه سنجش کارآیی زنجیره تأمین با استفاده از تکنیک DEA دو مرحله ای متمرکز در صنعت خودروی ایران

تحقيق پاياني دوره عالي آزاد تخصصي DBA مديريت استراتژيک تير 1391 چکيده هدف اين پژوهش تعيين مولفه هاي توسعه زير ساخت‌هاي صنعت چرم و تدوين مدل مناسبي براي توسعه زير ساخت‌هاي صنعت چرم

پايان نامه کارشناسي ارشد M.S.C رشته مهندسي صنايع  گرايش صنايع-صنايع سال تحصيلي 1392 -1389 چکيده: با افزايش نظارت دولت ها و توجه روز افزون افکار عمومي به موضوعات محيط زيستي, شرکت ها ب

پايان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد «M.Sc» رشته: مهندسي صنايع گرايش: مديريت سيستم و بهره‌وري زمستان 1392 چکيده مسئله‌ي مکان‌يابي محور يکي از حوزه&

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد "M.A." گرایش مدیریت بازرگانی چکیده: برون­ سپاری عبارت است از پیدا کردن ارائه دهندگان خدمت جدید و روش‌ های جدیدی که بتوان با اطمینان تهیه مواد، کالاها، اجزاء و خدمات را به آنها واگذار نمود. در حقیقت در واگذاری یا برون سپاری، سازمان از دانش و تجربه و خلاقیت ارائه دهندگان خدمت جدیدی که قبلاً‌ استفاده نکرده بهره‌مند می‌شود. این پژوهش ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: بازرگانی داخلی چکیده صاحب‌نظران و محققین معتقدند که ارزیابی عملکرد موضوع اصلی در تمامی تجزیه و تحلیل‌های سازمانی محسوب می‌شود و تصور سازمانی که شامل ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد نباشد، عملاً غیرممکن به نظر می‌رسد. امروزه مدیریت خرید و عرضه در عملکرد عملیاتی و مالی به طور فزاینده‌ای مهم است. فشارهای رقابتی ...

پايان نامه براي دريافت مدرک کارشناسي ارشد (M.A) گرايش: بازاريابي   زمستان911-1-مقدمه امروزه با رقابتي شدن بازار ها و تغييرات پيوسته محيط، سازمان ها به اين واقعيت پي برده اند که بشر م

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع گرايش مديريت سيستم و بهره‌وري اسفندماه 1393   با توجه به سازماندهي مجدد و وسيع فرآيندها و ساختارهاي کسب وکار و همچنين دنياي در حال تغيير

رساله برای دریافت مدرک دکتری تخصصی (Ph.D.) چکیده بیان مساله هدف از انجام این پژوهش طراحی الگوی ژنریک شراکت استراتژیک در صنعت بانک و بیمه مبتنی بر فرایند خلق و تخصیص ارزش بوده است. مساله اصلی در این انجام این تحقیق نیز وجود تشدید روز افزون در فضای رقابتی و اعمال تحریم‌های بین المللی بوده که در نهایت توجه به شراکت‌های استراتژیک بین مؤسسات خدمات مالی بویژه در حوزه صنعت بیمه و ...

پایان نامه­ کارشناسی ارشد در رشته مدیریت صنعتی – گرایش تولید چکیده از جمله مباحثی که مدت­هاست پیش روی تصمیم­گیران و سیاست­گذاران صنعت برق در بسیاری از کشورهای دنیا قرار دارد، تفکر تجدید ساختار این صنعت مطابق با روند افزایش کارایی و رقابت در دیگر صنایع است. صنعت برق ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و از اوایل دهه 70 به تغییر ساختار سازمانی خود اقدام نموده­است و حال، هدف اصلی ...

پایان نامه جهت دریافت پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد بررسی تأثیر سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی بر عملکرد زنجیره تأمین در شرکت ایران خودرو 1-1) مقدمه رقابت­های جهانی موجود در عصر حاضر خواست مشتری بر کیفیت بالا، افزایش تنوع محصولات و خدمت رسانی سریع، موجب افزایش فشارهایی بر سازمان­ها شده است که سابق بر این وجود نداشته است. در نتیجه سازمان­ها بیش از این نمی­توانند به تنهایی از ...

ثبت سفارش