پایان نامه تاثیرهشت هفته تمرینات ثبات دهنده بر تعادل ، درد و حس وضعیت در دختران دانشجوی با گردن درد غیراختصاصی مزمن

word 5 MB 31737 70
مشخص نشده کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
قیمت قبل:۶۲,۸۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۵۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

  گرایش آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

  کیده:

  هدف از تحقیق حاضر تاثیر 8 هفته تمرینات ثبات دهنده بر تعادل، درد و حس وضعیت گردن در دختران مبتلا به گردن درد غیر اختصاصی دانشگاه شهید باهنر کرمان بود.

  در این مطالعه 30 دانشجوی دختر، بین سنین28  -19 بطور تصادفی به دو گروه تجربی(15نفر) و کنترل(15 نفر) تقسیم شدند. در گروه تجربی میانگین سن 29/2 ±83/23، قد 65/4 ±33/160  و وزن 46/9 ±56  بود و در گروه کنترل 55/1 ±62/23،  89/6 ±38/ 163 ، 88/7 ±92/55 بود. تعادل(کلی، قدامی-خلفی، داخلی-خارجی) با دستگاه تعادل سنج بایودکس، حس وضعیت گردن(چرخش به راست، چرخش به چپ و فلکشن) با کلاه لیزری و میزان درد با مقیاس VAS اندازه گیری شد. شرکت کنندگان گروه تجربی به مدت هشت هفته تمرینات ثبات دهنده را انجام دادند و در طول این دوره شرکت کنندگان گروه کنترل، در فعالیت جسمانی شرکت نکردند. بعد از این دوره از افراد پس آزمون گرفته شد.

  از آزمون t مستقل برای مقایسه نتایج بین گروه کنترل و تجربی و از آزمون t وابسته برای مقایسه بین پیش آزمون و پس آزمون در گروه تجربی و برای تجزیه و تحلیل داده ها از 16SPSS استفاده شد. سطح معناداری داده ها کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد.

  یافته های تحقیق نشان داد تمرینات ثبات دهنده تاثیر مثبت معناداری بر حس وضعیت گردن، تعادل(کلی و قدامی-خلفی) وکاهش معناداری بر میزان درد در بین دختران مبتلا به گردن درد غیراختصاصی داشت . تاثیر تمرینات ثبات دهنده  در بین گروه تجربی و کنترل بر روی شاخص داخلی-خارجی تعادل علیرغم پیشرفت، اختلاف معناداری را نشان نداد.

   

  واژگان کلیدی: گردن درد غیراختصاصی، حس وضعیت، تعادل، تمرینات ثبات دهنده، دختران

  1-1مقدمه

  گردن درد یکی از بیماری های شایع (بالغ بر 67 %)  بویژه در کشورهای صنعتی می باشد که اکثر گروه -های سنی حتی افراد جوان را شامل می شود (صالح پور و همکاران 2011).  شیوع این عارضه به صورت نگران کننده ای، باپیشرفت جوامع، در حال گسترش است. مدت ابتلا به این عارضه در اغلب موارد طولانی شده (حداقل تا 12 هفته ) و بیش از 12 هفته وارد مرحله مزمن می شود که در چنین مواردی به عنوان گردن درد مزمن به تشخیص می رسد (اکبری و همکاران 1388).  در 70 درصد از بیماران گردن دردی تشخیص تعریف شده ای بر اساس ساختار درگیر وجود ندارد و علت پاتولوژیک

  خاصی برای گردن درد این بیماران یافت نمی شود، در چنین مواردی به عنوان گردن درد غیر اختصاصی شناخته می شود (سلیمی و همکاران 1392).

  گردن درد غیراختصاصی مزمن شایع ترین گردن دردی است که بیماران در اثر آن به کلینیک ها مراجعه می کنند، که بدون علت پاتولوژی مشخص مثل فتق دیسک، فشار روی ریشه عصب و تغییرات تخریبی استخوان تعریف می شود. تغییرات عملکرد حسی-حرکتی در این نوع گردن درد شامل: درد و التهاب، افزایش واسطه های التهابی، خستگی، تغییر الگوهای حرکت واختلال در عملکرد عضلات است که باعث تغییر در کمیت و کیفیت اطلاعات حس عمقی این ناحیه  و بی تعادلی می شود (سعادت و همکاران 2012).

  سیستم کنترل وضعیت وتعادل یک مکانیزم مرکب و پیچیده است، که هماهنگی سه سیستم تعادلی شامل سیستم بینایی، سیستم دهلیزی و سیستم حسی پیکری در آن نقش بسزایی دارد. همکاری این سیستم ها با یکدیگر منجر به کنترل قامت و تعادل می شود (صادقی و همکاران 2009). مرور مقالات نشان می دهد که به دنبال ناراحتی های گردنی، اختلال در حفظ قامت و کنترل تعادل بوجود می آید (صالح پور و همکاران 2011). گردن شامل مکانیسم هایی است که مستقیما در کنترل تعادل دخالت دارند و اتصالات خاصی بین گیرنده های گردن، سیستم بینایی، دهلیزی و سیستم عصبی سمپاتیک وجود دارد. از این رو سیستم حس عمقی گردن نقش مهمی در حفظ تعادل بدن ایفا می کند (کرنیل[1] 2002).

  حس عمقی متشکل از حس وضعیت، حس حرکت وحس اعمال نیرو است که به درک آگاهانه ازوضعیت اندام در فضا اطلاق می شود (فیل پیج[2] 2006). گیرنده های حس عمقی همراه با پیامهای حس بینایی و دهلیزی در تعامل با هم از طریق رفلکسهای گردنی- چشمی، سری-گردنی، تونیک گردنی و دهلیزی- نخاعی، باعث هماهنگی بین سر و چشم و ثبات وضعیتی فرد می شوند (سعادت 2012، تریلیون[3] 2008) و شامل گیرنده های مکانیکی موجود در مفاصل بین مهره های گردن،گیرنده های مکانیکی موجود در عضلات گردن، دوک های واقع در عضلات می باشد (توانای 2013) .

  عضلات ناحیه گردن بیشترین میزان دوک عضلانی در بدن ( ۲۰۰ دوک در هر گرم) درمقایسه با تعداد دوک عضلانی ناحیه کف دست( ۱۶ دوک در هرگرم) را دارا هستند. از طرفی طرز قرارگیری دوک -ها درعضلات گردن متفاوت از دیگر عضلات بدن است. دوک ها در عضلات به صورت موازی یا در امتداد هم قرار می گیرند، دوک ها در ناحیه    گردن اکثرا در امتداد هم قرار می گیرند. عقیده بر این است که این نوع دوک ها برای افزایش اطلاعات ایستا از این عضلات هستند، بنابراین تراکم بالا و شکل خاص دوکهای عضلانی گردن، اهمیت اطلاعات حس عمقی و نقش کلیدی این ناحیه را در وضعیت سر، تعادل بدن و کنترل حرکت چشم آشکار می سازد (تریلیون 2008).                                              

  مطالعات انجام شده نشان داده اند که، شیوع گردن درد در خانم ها بیشتر از آقایان است. 15درصد جمعیت زنان و 10درصد مردان در مقطعی از زندگی خود به گردن درد مزمن مبتلا  می شوند(جوانشیر 1389). علیرغم مساوی بودن وزن سر زنان و مردان، قدرت عضلات گردن زنان حدودا نصف مردان است که احتمالاً عضلات نسبتا ضعیف زنان، منجر به بروز سندرم خستگی عضلانی و در نتیجه شیوع بالاتر گردن درد می گردد (معروفی و همکاران 1390). بطوریکه در ناحیه گردن، تقریباً % 20 وزن سر توسط ساختمان استخوانی–لیگامانی کنترل می شود و بقیه آن، یعنی قسمت اعظم وزن سر توسط عضلات پارااسپاینال تحمل می گردد.  بدیهی است باضعف این عضلات، ثبات ستون فقرات گردن مختل  و باعث درد می شود (چا[4] 2010).  دردهای عضلانی می توانند اثرمهاری بر عضلات کنترل کننده ثبات داشته باشند و چون عضلات گردن در ارتباط با سیستم وستیبولار و چشم نقش عمده ای در حفظ و نگهداری راستای عمودی بدن دارند، دچار مشکل شده و این امر بر روی عضلات ضدجاذبه به ویژه عضلات ساق پاو نیز در استراتژیهای کنترلی(استراتژی مچ پا) سرایت میکند (صالح پور 2011 ).  در حضور درد، کنترل و ثبات ستون فقرات گردنی به خطر می افتد (سلیمی و همکاران 1392).

  بنابراین از آنجایی که عضلات ثبات دهنده گردن در ایجاد وضعیت مناسب در سرو گردن اهمیت دارند، بدیهی است که این عضلات در ایجاد ثبات در طی یک فعالیت دینامیک نیز تاثیر داشته باشند. در صورت وجود درد این عضلات آتروفی شده وکارایی مناسب را ندارند. از طرف دیگر ، سندی مبنی بر وجود نگرش درمانی استاندارد برای درمان بیماری وجود ندارد، هیچ کدام ازنگرش های محافظه کارانه فعال و غیرفعال ، اگرچه به صورت گسترده ای تجویز می شوند؛ موثر نبوده اند اخیراً محققان نشان داده اند که روش های چندعاملی (روش های اصلاح وضعیتی ، درمان های دستی ، روانشناسی ، روش های آرام سازی) نسبت به روش های قدیمی (امواج ماورای صوت و تحریک الکتریکی ) در بیماران با درد مزمن گردن باعث کاهش بیشتر درد و برگشت سریع به کارمی شود (اکبری و همکاران 1388). با توجه به اینکه تمرین درمانی بعنوان روشی موثر همواره مورد توجه محققین بوده است روش تمرین درمانی ثباتی در مورد اختلالات ستون فقرات موضوع بسیاری از مطالعات جدید در زمینه درمان عوارض اسکلتی-عضلانی این ناحیه بوده است و تمرین ثبات دهنده گردن روشی است که برای بهبود مکانیسم های درونی ستون فقرات طراحی شده است و سبب ثبات فقرات گردن و آسیب ناپذیری آن می گردد (اکبری 1388). بنابراین  از آنجایی که تحقیقات کمی در این زمینه صورت گرفته و زنان بیشتر از مردان در معرض مبتلا به گردن درد هستند، هدف از تحقیق حاضر تاثیر 8 هفته تمرینات ثبات دهنده بر میزان درد، تعادل و حس وضعیت گردن در دختران مبتلا به گردن درد غیراختصاصی دانشگاه شهید باهنر کرمان خواهد بود.                             

   

  1-2 تعریف مسئله و بیان سؤالهای اصلی تحقیق

   

  گردن درد یکی از شایع ترین و دردناک ترین شرایط اسکلتی عضلانی است. محدوده شیوع آن در طول عمر از 14درصد تا 71 درصد می رسد (تساکیدزیدیس[5] 2013). گردن درد می تواند حاد، تحت حاد یا مزمن باشد. درد یا ناتوانی تا 4 هفته حاد، 12-4 هفته تحت حاد و بیشتر از 12 هفته مزمن نامیده می شود (پالمگرین[6] و همکاران 2009).

  در مطالعات نشان داده شده که 30% از مردان و 43% از زنان گردن درد را یکبار در طول زندگیشان تجربه می کنند. یکی ازعلل افزایش شیوع گردن درد در زنان ممکن است بعلت قدرت کمتر عضلات در زنان نسبت به مردان باشد (احسانی 1390).

  در مطالعه هاکالا و همکاران در سال 2005 بر روی ارتباط استفاده از کامپیوتر و افزایش درد گردن و شانه، بیان شده که استفاده بیش از دو ساعت در روز از کامپیوتر به عنوان حد آستانه برای بروز گردن درد می باشد. (افتخار سادات 2013)

  همچنین برای اکثر گردن دردها، یک بیماری زمینه ای و یا ساختار غیر طبیعی وجود ندارد این نوع گردن درد،گردن درد غیر اختصاصی نامیده می شود  (تساکیدزیدس[7] 2013). ساختارهای متعدد گردن و مناطق اطراف مثل عضلات، ساختارهای مفصل،  لیگامنت، رباط ها و ساختار عصبی ممکن است منبع گردن درد غیراختصاصی باشند (اکبری و همکاران 1388). دلیل گردن درد غیراختصاصی همچنان نامشخص است در حالیکه اغلب خود محدود شونده است ولی به شدت می تواند عملکرد روزانه را محدودکند و در طولانی مدت باعث درد، مرخصی استعلاجی و ناتوانی قابل توجهی شود (تساکیدزیدیس 2013). کاهش دوره های استراحت نسبی عضلات باعث تغییرات گردش خون، اختلال در هدایت اکسیژن ، دفع مواد زائد و درد عضله می شود. اکثر این تغییرات در فیبرهای نوع یک وعضلات تونیک اتفاق می افتد که به طور مداوم فعالند (لیدرمان[8] 2010).

  در مطالعه ای

   

  Abstract

  The purpose of study was  to evaluate The Effects of 8 weeks  stabilization training on the pain, balance and neck position sense  in  female students  with  non-specific  neck pain .

  In this semi-experimental  study, thirty female students, were divided in to 2 groups, the  experimental groups (15 students)  and control group (15 students) randomly. In the experimental group the average age height and weight were,  23/83±2/29, 160/33±4/65 56±9/46 ,  and in the control group were 23/62±1/55, 163/38±6/89, 55/92±7/88  . The subjects  were tested balance by biodex system, and sense   position by helmet and pointer  , and pain estimeted by VAS . the participants of the experimental group performed stabilization exercises for eight weeks and during this period , the participants  of the control group did not do  any particular  physical activity.  After this period,  post test accomplished.

  data analysis was performed by independent t  test to compare the result of experimental and contro groups. Paired samples t test was used for compaire between  pre  and  post-test in experimental  group.  For analyse datas used Spss16 .  Significance  level was taken as (p<0.05) .

  The  result  of  the  research showed  that Stabilizatin exercise was significantly  positive  affected on pain, sense position and balance in  non specific neck pain  female. But ther was no significant difference between experimental and control  group in Mediolatral  Stability  Index.

  Keywords: Non-specific neck  pain, position sense,  balance , stabilizing Training

      

 • فهرست:

  فصل اول : طرح تحقیق

  مقدمه ...............................................................................................................................1

  بیان مسئله...........................................................................................................................3

  1-3    ضرورت و اهمیت تحقیق.......................................................................................................5

  اهداف تحقیق.....................................................................................................................6

   

  اهداف کلی.......................................................................................................................6

   

  اهداف اختصاصی..............................................................................................................7

  1-5   فرضیه های تحقیق.................................................................................................................7

  1-6  پیش فرض های تحقیق...........................................................................................................7

  1-7 محدوده تحقیق.......................................................................................................................8

  1-8 محدودیت های تحقیق...........................................................................................................8

  1-9 تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق......................................................................................9

  1-9-1 تعریف نظری واژه ها........................................................................................................9

  1-9-2 تعریف عملیاتی واژه ها....................................................................................................9

  فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

  2-1 مقدمه ..............................................................................................................................10

  2-2 مبانی نظری تحقیق............................................................................................................10

  2-2-1 آناتومی و عملکرد ستون فقرات گردنی............................................................................10

  2-2-2 آرتروکینماتیک حرکت گردن...........................................................................................12

  2-2-3 گردن درد غیراختصاصی....................................................................................................12

  2-2-3-1 شیوع و فراوانی گردن درد.............................................................................................13

  2-2-4 تعادل................................................................................................................................14

  2-2-5 سازوکارهای فیزیولوژیک حفظ تعادل.............................................................................15

  -گیرنده های حس حرکتی.........................................................................................................15

  -سیستم بینایی............................................................................................................................16

  - سیستم دهلیزی........................................................................................................................16

   

  2-2-6 نقش گردن در حفظ تعادل.............................................................................................16

  2-2-7 حس وضعیت.................................................................................................................17

  2-2-8 علت های احتمالی تغییر اطلاعات حسی پیکری فقرات گردنی........................................18

  2-2-9 تمرینات ثبات دهنده......................................................................................................19

  2-3 پیشینه تحقیق.....................................................................................................................20

  2-3-1 تحقیقات داخلی...........................................................................................................20

  2-3-2 تحقیقات خارجی.........................................................................................................23

  2-4  جمع بندی تحقیقات........................................................................................................27

   

   

  فصل سوم : روش شناسی تحقیق

  3-1مقدمه.........................................................................................................................28

  3-2 روش تحقیق..............................................................................................................28

  3-3 جامعه آماری............................................................................................................28

  3-4 نمونه آماری و نحوه انتخاب آزمودنی ها...................................................................28

  3-5 متغیر های تحقیق.....................................................................................................28

  3-5-1 متغیر مستقل.......................................................................................................28

  3-5-2 متغیر وابسته........................................................................................................28

  3-6 ابزار گردآوری اطلاعات.......................................................................................28

  3-7 شیوه اجرای تحقیق................................................................................................29

  3-7-1 نحوه انجام تست تعادل.....................................................................................30

  3-7-2 نحوه انجام تست حس وضعیت.........................................................................32

  3-7-3 نحوه اجرای پروتکل........................................................................................33

  3-8 روش های آماری.................................................................................................33

   

  فصل چهارم:  تجزیه و تحلیل آماری

  4-1 مقدمه.................................................................................................................34

  4-2 ویژگی های فردی آزمودنی ها...........................................................................34

  4-3 آزمون فرضیه های تحقیق...................................................................................35

  4-3-1 آزمون فرضیه اول .........................................................................................35

  4-3-2 آزمون فرضیه دوم.........................................................................................37

  4-3-3 آزمون فرضیه سوم ..................................................................................... 39

  4-3-4 آزمون فرضیه چهارم ....................................................................................40

  4-3-5 آزمون فرضیه پنجم ......................................................................................42

  4-3-6 آزمون فرضیه ششم .....................................................................................44

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

  5-1 مقدمه ............................................................................................................46

  5-2 خلاصه تحقیق ................................................................................................46

  5-3 بحث و تفسیر یافته ها .....................................................................................47

  5-3-1  بررسی تاثیر گذاری تمرینات ثبات دهنده  بر میزان تعادل دختران دانشجوی

  مبتلا به گردن دردغیراختصاصی.............................................................................47

  5-3-2 بررسی تاثیر گذاری تمرینات ثبات دهنده بر بر میزان حس وضعیت دختران

  دانشجوی مبتلا به گردن درد غیراختصاصی............................................................ 49

  5-3-3 بررسی تاثیر گذاری تمرینات ثبات دهنده  بر میزان درد در دختران دانشجوی

   مبتلا به گردن درد غیراختصاصی...........................................................................51

  5-4 جمع بندی ....................................................................................................52

  5-5 پیشنهاد های تحقیق .......................................................................................53

  5-5-1 پیشنهادات برگرفته از تحقیق.......................................................................53

  5-2-2 پیشنهادات برای تحقیق های آینده..............................................................53

  منابع و مآخذ

  منابع فارسی..........................................................................................................54

  منابع لاتین............................................................................................................56

   

  پیوست ها

  پیوست 1 ...........................................................................................................63

  پیوست 2 ...........................................................................................................65

  پیوست 3 ...........................................................................................................66

   

  منبع:

  ندارد


موضوع پایان نامه تاثیرهشت هفته تمرینات ثبات دهنده بر تعادل ، درد و حس وضعیت در دختران دانشجوی با گردن درد غیراختصاصی مزمن, نمونه پایان نامه تاثیرهشت هفته تمرینات ثبات دهنده بر تعادل ، درد و حس وضعیت در دختران دانشجوی با گردن درد غیراختصاصی مزمن, جستجوی پایان نامه تاثیرهشت هفته تمرینات ثبات دهنده بر تعادل ، درد و حس وضعیت در دختران دانشجوی با گردن درد غیراختصاصی مزمن, فایل Word پایان نامه تاثیرهشت هفته تمرینات ثبات دهنده بر تعادل ، درد و حس وضعیت در دختران دانشجوی با گردن درد غیراختصاصی مزمن, دانلود پایان نامه تاثیرهشت هفته تمرینات ثبات دهنده بر تعادل ، درد و حس وضعیت در دختران دانشجوی با گردن درد غیراختصاصی مزمن, فایل PDF پایان نامه تاثیرهشت هفته تمرینات ثبات دهنده بر تعادل ، درد و حس وضعیت در دختران دانشجوی با گردن درد غیراختصاصی مزمن, تحقیق در مورد پایان نامه تاثیرهشت هفته تمرینات ثبات دهنده بر تعادل ، درد و حس وضعیت در دختران دانشجوی با گردن درد غیراختصاصی مزمن, مقاله در مورد پایان نامه تاثیرهشت هفته تمرینات ثبات دهنده بر تعادل ، درد و حس وضعیت در دختران دانشجوی با گردن درد غیراختصاصی مزمن, پروژه در مورد پایان نامه تاثیرهشت هفته تمرینات ثبات دهنده بر تعادل ، درد و حس وضعیت در دختران دانشجوی با گردن درد غیراختصاصی مزمن, پروپوزال در مورد پایان نامه تاثیرهشت هفته تمرینات ثبات دهنده بر تعادل ، درد و حس وضعیت در دختران دانشجوی با گردن درد غیراختصاصی مزمن, تز دکترا در مورد پایان نامه تاثیرهشت هفته تمرینات ثبات دهنده بر تعادل ، درد و حس وضعیت در دختران دانشجوی با گردن درد غیراختصاصی مزمن, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیرهشت هفته تمرینات ثبات دهنده بر تعادل ، درد و حس وضعیت در دختران دانشجوی با گردن درد غیراختصاصی مزمن, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیرهشت هفته تمرینات ثبات دهنده بر تعادل ، درد و حس وضعیت در دختران دانشجوی با گردن درد غیراختصاصی مزمن, پروژه درباره پایان نامه تاثیرهشت هفته تمرینات ثبات دهنده بر تعادل ، درد و حس وضعیت در دختران دانشجوی با گردن درد غیراختصاصی مزمن, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تاثیرهشت هفته تمرینات ثبات دهنده بر تعادل ، درد و حس وضعیت در دختران دانشجوی با گردن درد غیراختصاصی مزمن, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تاثیرهشت هفته تمرینات ثبات دهنده بر تعادل ، درد و حس وضعیت در دختران دانشجوی با گردن درد غیراختصاصی مزمن, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیرهشت هفته تمرینات ثبات دهنده بر تعادل ، درد و حس وضعیت در دختران دانشجوی با گردن درد غیراختصاصی مزمن, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیرهشت هفته تمرینات ثبات دهنده بر تعادل ، درد و حس وضعیت در دختران دانشجوی با گردن درد غیراختصاصی مزمن, رساله دکترا در مورد پایان نامه تاثیرهشت هفته تمرینات ثبات دهنده بر تعادل ، درد و حس وضعیت در دختران دانشجوی با گردن درد غیراختصاصی مزمن

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: تربیت بدنی گرایش: فیزیولوژی ورزشی زنان مبتلا به کمردرد های شغلی می باشد.جامعه آماری تحقیق حاضر، زنان شاغل مبتلابه کمردردر شهررشت بوده است که از این میان 50 نفر به طور تصادفی انتخاب گردیدندودر دو گروه تجربی یوگا و ماساژ و یک گروه کنترل تقسیم شدند، و به مدت 6 هفته و هفته ای 2 جلسه تحت برنامه تمرینی یوگا و ماساژ قرار گرفتند . متغیر ...

(کارشناسی ارشد تربیت بدنی (آسیب شناسی و حرکات اصلاحی) اثر تمرینات یوگا و ثبات مرکزی بر تعادل و ناهنجاری قامت زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس چکیده مقدمه: مولتیپل اسکلروزیس شایع ترین بیماری نورولوژی پیش رونده در جوانان بالغ می باشد. این بیماری باعث تخریب میلین در آکسون های عصبی شده وباعث ضایعات عملکردی می شود. یکی از مناطق مهم درگیر درMS مخچه می باشد. مشکل در این ساختار باعث ...

کارشناسی ارشد تربیت بدنی (آسیب شناسی و حرکات اصلاحی) چکیده مقدمه: مولتیپل اسکلروزیس شایع ترین بیماری نورولوژی پیش رونده در جوانان بالغ می باشد. این بیماری باعث تخریب میلین در آکسون های عصبی شده وباعث ضایعات عملکردی می شود. یکی از مناطق مهم درگیر درMS مخچه می باشد. مشکل در این ساختار باعث ایجاد اختلال در تعادل و غیره می شود که به تبع آن کیفیت زندگی کاهش می یابد. بنابراین استفاده ...

دانشکده تحصیلات تکمیلی ، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «.M.A» گرایش آسیب شناسی چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط نوع خوابیدن با لوردوز کمری و ارائه حرکات اصلاحی در پسران 10 تا 14 سال شهرستان اسلام آباد غرب می باشد.به همین منظور تعداد 90 نفر از پسران مدارس مورد غربال قرار گرفتند و 40 نفر از آنان به عنوان نمونه پژوهشی در این تحقیق شرکت ...

پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته ی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف از تحقیق حاضر مقایسه­ی تاثیر تمرینات یوگا و ایروبیک بر برخی عوامل فیزولوژیکی و آمادگی جسمانی زنان غیر ورزشکار بود. 30 نفر از زنان غیر ورزشکار شهرستان میبد (سن: 98/4 ± 53/26 سال، قد: 35/5 ± 67/159 سانتی­متر، وزن: 94/14 ± 66/72 کیلوگرم، شاخص توده بدنی: 82/5 ± 52/28 2(متر)/کیلوگرم) به صورت ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف از این مطالعه ارزیابی تاثیر یک هفته مکمل یاری گلوتامین بر استرس اکسیداتیو ناشی از فعالیت بود. نوزده مرد جوان، سالم و غیر سیگاری به طور داوطلبانه در این مطالعه شرکت کردند. آزمودنی ها به طور تصادفی و با الگوی دوسویه کور با گروه کنترل به دو گروه دارونما (10نفر) و گلوتامین ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «.M.A» گرایش آسیب شناسی چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط نوع خوابیدن با لوردوز کمری و ارائه حرکات اصلاحی در پسران 10 تا 14 سال شهرستان اسلام آباد غرب می باشد.به همین منظور تعداد 90 نفر از پسران مدارس مورد غربال قرار گرفتند و 40 نفر از آنان به عنوان نمونه پژوهشی در این تحقیق شرکت داده شدند. به منظور گردآوری داده­ها از پرسشنامه محقق ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A در رشته تربیت بدنی گرایش: فیزیولوژی ورزشی چکیده: هدف از پژوهش حاضر بررسی آثار یک دوره برنامه تمرینی ثبات مرکزی بدن بر روی کنترل قامت، تعادل پویا و ایستای بازیکنان والیبال بود. جامعه آماری این پژوهش، مردان والیبالیست داوطلب 18 تا 24 ساله شهر زنجان بودند که به دو گروه 15 نفری تجربی و گروه کنترل به روش تصادفی ساده تقسیم شدند. برنامه ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: عمومی مقایسه ویژگی های شخصیتی افراد بزهکار و غیر بزهکار چکیده: این پژوهش با هدف مقایسه ویژگی های شخصیتی افراد بزهکار و غیر بزهکار در شهر ماهشهر به مرحله اجرا در آمد. روش : این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی علی- مقایسه ای بود.جامعه آماری این تحقیق شامل گروهی از افراد بزهکار و غیر بزهکار شهرستان ماهشهر بودند که تعداد آنها در ...

پایان نامه کارشناسی ارشد گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی مقدمه اگر قرن اخیر را دوران پیشرفت های خارق العاده بدانیم ، نکته گزافی نیست . بشر در این دوران با اختراعات و ابتکارات دریچه ای نو به سوی خود گشوده است . به یقین توسعه آگاهی های انسان به مدد علم و پژوهش آغاز شده است. امروزه تربیت بدنی و ورزش با بهره مندی از علوم مختلف قادر گشته تحولات اساسی شده و در حال حاضر دنیایی از معارف ...

ثبت سفارش