پایان نامه بررسی اثرات سطوح مختلف کود های شیمیایی و آلی بر عملکرد و مقدار اسانس گیاه دارویی مرزه تابستانه

word 524 KB 32492 104
مشخص نشده کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی و زراعت
قیمت قبل:۶۲,۶۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • چکیده

  این تحقیق به منظور بررسی اثر تیمارهای مختلف کودهای آلی و شیمیایی بر ویژگی­های کمّی و کیفی گیاه دارویی مرزه تابستانه و مقدار اسانس آن به صورت آزمایش فاکتوریل و در قالب طرح پایه بلوک کاملاً تصادفی با چهار تکرار و 7 تیمار شامل: تیمار نمونه شاهد (بدون مصرف کود)، تیمار ورمی کمپوست، تیمار کود گوسفندی کاملا پوسیده شده و چهار تیمار کود شیمیایی با ترکیب عناصر اصلی ازت، فسفر و پتاسیم با مقادیر مختلف و در سال زراعی 1392 در ایستگاه کشاورزی قائمشهر انجام شد.

  در طی این تحقیق بررسی ارتفاع گیاه در مرحله گلدهی،  تعداد شاخه های فرعی (جانبی) گیاه، تعداد گل بر روی هر گیاه، وزن تر شاخه و ساقه (گرم)، وزن تر گل و برگ (گرم)، کل وزن تر گیاه (گرم)، وزن خشک شاخه و ساقه (گرم)، وزن خشک گل و برگ (گرم)، کل وزن خشک گیاه (گرم)، میزان و درصد اسانس با استفاده از دستگاه کلونجر و تعیین نوع و ترکیبات اسانس با استفاده از دستگاه جی سی مس صورت گرفته است.

  تعداد 28 ماده اصلی از ترکیبات موجود در اسانس مرزه تابستانه در تیمارهای مختلف این پژوهش استخراج شد. بیشترین تعداد ترکیبات اسانس از نظر تنوع و میزان ماده مؤثره در تیمار شاهد، تیمار چهار با کودهای شیمیایی ترکیبی - NPK (60،50،50)، تیمار شش با کودهای شیمیایی ترکیبی - NPK (60،50،80) و کمترین تنوع ترکیبات اسانس در تیمار کود حیوانی، تیمار کود ورمی کمپوست و تیمار هفت با کودهای شیمیایی ترکیبی - NPK (80،70،80) مشاهده شد. بالاترین میزان ترکیبات اسانس نسبت به تیمارهای کودی دیگر در تیمار کود حیوانی، تیمار کود ورمی کمپوست و تیمار هفت با کودهای شیمیایی ترکیبی - NPK (80،70،80) بدست آمد.

  نتایج این تحقیق نشان داد که ترکیبات عمده اسانس مرزه تابستانه در این مطالعه: بی سیکلو هپتان، بنزن دی کربوکسیلیک اسید، فنل، دی ان اکتیل فتالات و گاما – ترپینن بوده است.

  همچنین نتایج نشان داد که نقش کود های آلی: ورمی کمپوست و کود حیوانی گوسفندی در مقایسه با کودهای شیمیایی مثبت بوده است.

  در مجموع، استفاده از کود حیوانی گوسفندی و کود ورمی کمپوست سبب بهبود ویژگی­های رشدی و مقدار اسانس گیاه دارویی مرزه تابستانه شده و می­تواند در کاهش مصرف کودهای شیمیایی و کاهش آلودگی های محیط زیست موثر باشد و در تولید محصولات سالم گیاهی و همچنین در تولید ارگانیک و طبیعی گیاهان دارویی که مصارف غذایی، طبی و آرایشی دارند نقش مفیدی را ایفا نمایند. 

   

  واژه های کلیدی: اسانس، کودهای آلی، کود های شیمیایی، گیاه دارویی، مرزه تابستانه.

   

   

  -1- مقدمه  

  گیاهان دارویی گیاهانی هستند که یک یا برخی از اندام های آن ها حاوی ماده موثره می باشد که این مواد دارای اثرات فعال کننده زیستی در موجودات زنده است. همچنین کاشت و داشت و برداشت این گیاهان به منظور استفاده از مواد موثره آن ها انجام می گیرد (فتاحی، 1389). گیاهان دارویی سه جنبه کاربردی دارد: طبی، ادویه ای و عطری (امیدبیگی، 1388). عوامل اقتصادی یکی از مهم ترین عوامل در تولید، پرورش و فرآوری گیاهان دارویی و صنعت تولید داروهای گیاهی است. با توجه به آمار و ارقام گزارش شده در منابع مختلف، تولید گیاهان دارویی در مقایسه با سایر گیاهان زراعی و باغی از ارزش افزوده ی بالاتری برخودار است. هم چنین با توجه به استقبال جهانی از مصرف داروهای با منشا گیاهی، صنعت داروسازی در این بخش نیز از رونق اقتصادی خوبی برخودار شده است (امیدبیگی، 1374). مرزه تابستانه که گیاهی است یکساله است و مرزه زمستانه که گیاهی است چند ساله و دائم سبز است که به مقدار وسیع کشت می شود و به عنوان گیاهان ادویه ای برای طعم دادن به غذاها و به عنوان سبزی تازه و یا به عنوان چای سبز به مصرف می رسند و این دو گونه بخش زیادی از تجارت جنس مرزه را به خود اختصاص داده اند. گونه مرزه تابستانه بومی جنوب اروپاست ولی در بخشی از آمریکای شمالی به طور طبیعی مستقر گردیده است. مبدا پیدایش (مرزه) دوران سوم زمین شناسی می باشد که از این دوران در رویشگاههای خشک گسترش یافته است. گیاه دارویی مرزه تابستانی به عنوان محرک نیرو دهنده، برای تقویت معده، ضدعفونی کننده، تسهیل کننده عمل هضم و ... مورد استفاده قرار می گیرد. بر اساس بعضی گزارشها مرزه برای درمان سرطان مورد استفاده قرار گرفته است. ترکیبات اصلی موجود در مرزه تابستانی و مرزه زمستانی ترکیبات فنلی تیمول و کارواکرول هستند. به علاوه سایر ترکیبات منوترپنی و سسکوئی ترپنی در اسانس آنها وجود دارد (جم زاد، 1388). محل رویش مرزه در ایران شامل شمال غرب، تبریز، خوی، ارسباران و قسمت های مختلفی از خراسان است. پرورش این گیاه به عنوان سبزی خوراکی بوده و استفاده ی خشک آن در ادویه جات در نقاط مختلف ایران رایج است (صالحی سورمقی، 1385). با توجه به اهمیت موضوع این تحقیق، لازم است که اثر کودهای آلی و کودهای شیمیایی بر عملکرد، کمیت و کیفیت مواد موثره گیاه دارویی مرزه تابستانه بررسی شده و کاربرد آن در صنایع داروسازی، غذایی، آرایشی و اهمیت اقتصادی آن مورد توجه بیشتری قرار بگیرید.

   

  اهداف

  هدف کلی از این تحقیق، بررسی اثر سطوح مختلف کوهای آلی: ورمی کمپوست و حیوانی (گوسفندی) و کودهای شیمیایی: ازت (اوره)، فسفر و پتاسیم بر روی رشد و عملکرد گیاه دارویی مرزه تابستانه و به منظور تعیین بهترین تیمار کودی و اثر آن بر روی میزان اسانس بدست آمده و برخی دیگر از خصوصیات کمی و کیفی مرزه تابستانه می باشد. اهداف اختصاصی این تحقیق: بررسی تاثیر کودهای آلی بر رشد و عملکرد گیاه دارویی مرزه تابستانه. بررسی تاثیر کودهای شیمیایی بر رشد و عملکرد گیاه مرزه تابستانه. بررسی میزان و ترکیب اسانس در تیمارهای کودهای آلی گیاه مرزه تابستانه. بررسی میزان و ترکیب اسانس در تیمارهای کودهای شیمیایی گیاه مرزه تابستانه. هدف کاربردی این تحقیق: تعیین بهترین ترکیب کود آلی به منظور افزایش رشد و افزایش اسانس گیاه دارویی مرزه تابستانه. هدف نهایی این تحقیق:  تعیین بهترین ترکیب کود آلی به منظور کاهش کاربرد کودهای شیمیایی و کمک به حفظ محیط زیست و تولید محصولات غذایی ارگانیک (طبیعی) و سالم. فرضیه های تحقیق: کودهای آلی بر رشد، کمیت و عملکرد گیاه دارویی مرزه تابستانه اثر دارد. کودهای شیمیایی هم بر رشد، کمیت و عملکرد گیاه دارویی مرزه تابستانه اثر دارد. کودهای آلی بر روی میزان مواد مؤثره و کیفیت اسانس گیاه دارویی مرزه تابستانه موثر است. کودهای شیمیایی بر روی میزان مواد مؤثره و کیفیت اسانس گیاه دارویی مرزه تابستانه ارتباط اثر دارد. خصوصیات رویشی گیاه دارویی مرزه، تحت تاثیر تیمارهای کودهای مختلف آلی متفاوت می باشد. خصوصیات رویشی گیاه دارویی مرزه، تحت تاثیر تیمارهای کودهای مختلف شیمیایی متفاوت می باشد. تیمارهای کودهای شیمیایی و آلی بر کیفیت و کمیت اسانس گیاه مرزه تاثیرگذار می باشد. تیمارهای نمونه های شاهد که به صورت طبیعی و بدون استفاده از کود های مختلف شیمیایی و آلی رشد کرده اند از نظر اندام های هوایی و مقدار اسانس بدست آمده، با نمونه های تیمارهای که با کودهای شمیمایی و آلی رشد کرده اند از نظر میزان رشد و مقدار مواد موثره دارای مقادیر نختلفی می باشند. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: امروزه انجام تحقیقات بر روی کاهش میزان کاربرد مواد شیمیایی (کود و سموم) در تولید محصولات زراعی و تولید محصولات سالم غذایی طبیعی و ارگانیک می تواند به سلامتی انسان و حفظ محیط زیست کمک نماید. استفاده از مواد آلی و کشت ارگانیک امروزه کاربرد زیادی پیدا کرده زیرا کودهای شیمیایی می توانند به عنوان یکی از آلوده کننده های محیطی همچون آلوده کننده های زیست محیطی عمل کرده و محیط زیست را با مخاطره روبرو می کند لذا استفاده از مواد آلی و همچنین تعیین غلظت آنها می تواند باعث افزایش تولید و عملکرد گیاهان شده و خسارات ناشی از کودهای شیمیایی را کاهش دهد. تولید و پرورش گیاه دارویی مرزه تابستانه که دارای کاربردهای طبی، غذایی و آرایشی می باشد اهمیت اقتصادری آن را بیان     می کند. با توجه به خواص دارویی و درمانی گیاه مرزه تابستانه و اثرات مواد موثره و اسانس آن، ضرورت انجام تحقیقات گسترده تر، تولید و بازاریابی محصولات مختلف این گیاه را دو چندان می کند. با توجه به اهمیت اقتصادی تولید و پرورش گیاه دارویی مرزه تابستانه که دارای کاربردهای طبی، غذایی و آرایشی    می باشد و ارزش افزوده اسانس گیاه مرزه تابستانه و خواص دارویی آن باعث انتخاب این گیاه با هدایت و راهنمایی اساتید گرامی شد. امروزه در جهت تولید محصولات سالم زارعی، استفاده از مواد و کودهای آلی و کشت ارگانیک کاربردهای فراوانی پیدا کرده است چرا که کودهای شیمیایی سبب آلودگی محیطی شده و به محیط زیست و سلامت انسانها لطمات جبران ناپذیری وارد می کند. لذا با توجه به اهمیت و ضرورت تحقیق بر روی کاربرد کودهای آلی و مقایسه آن با کودهای شیمیایی در میزان رشد و مقدار مواد موثره و اسانس گیاهان دارویی، کاهش کاربرد کودهای شیمیایی به عنوان یکی از آلوده کننده های محیطی، از انگیزه های این پژوهش می باشد.

   

   

   

  1-3- معرّفی تیره نعنائیان

  در تیره نعناع طبق بررسی های جدیدی که به عمل آمده، 4000 گونه گیاه وجود دارد که در 200 جنس جای داده شده اند. این گیاهان به وضعی در کره زمین پراکندگی دارند که در غالب نواحی یافت می گردند ولی پیشینه انتشار آنها در منطقه مدیترانه است. گیاهانی عموما علفی یکساله یا پایا و دارای ساقه های راست یا خزنده اند. از مشخصات این گیاهان آن است که ساقه های چهارگوش دارند. از قاعده ساقه آنها نیز غالبا ساقه های فرعی منشاء می گیرد که حالت خزنده در سطح زمین پیدا می کنند و یا درون خاک وارد گردیده به صورت ساقه زیرزمینی در می آیند (زرگری، 1376). تیره نعناع یکی از تیره های بزرگ گیاهی ایران است و شامل جنس هایی با گونه های زیاد است. این تیره در ایران 46 جنس و 14 قبیله دارد. تیره نعناع گیاهانی یکساله، چند ساله، یا خشبی، به ندرت درختچه ای، اغلب معطر و بدون تیغ، یا ساقه ای غالبا چهارگوش، برگ ها متقابل، به ندرت فراهم، بدون گوشوارک، ساده، گاهی شانه ای. گل آذین گرزن، در محور برگه ها یا برگ های بالایی دو به دو متقابل یا اغلب به صورت فراهم کنار یکدیگر قرار گرفته، گاهی نیز گل آذین سنبله، گل ها نر ماده، گاهی در یک گیاه تعدادی از گل ها فاقد اندام نر یا پرچم، به عبارت دیگر گل های ماده، در این حالت گل های کوچکتر و کمرنگ تر از بقیه (جوری و همکاران، 1389). این تیره از لحاظ تعداد و غنای اشکال یکی از ده تیره بزرگ گیاهان محسوب می گردد. اغلب این گیاهان با خشکی سازش حاصل کرده و برگ های آنها از کرک پوشیده شده اند تا از تعرق زیاد جلوگیری به عمل آورند        (صفایی و همکاران، 1391). گیاهان یک ساله یا چند ساله، علفی یا بوته ای بندرت درختچه ای، اغلب معطر و بدون تیغ، ساقه ها چهار گوش، برگها متقابل و بندرت فراهم، گل آذین گرزین مجتمع و متراکم انتهایی یا محوری (گلومرول) است. جام گل نامنظم، پیوسته، دولپه، پرچم ها 4 عدد دو به دو مساوی که به این حالت دی دینام می گویند گاهی 2 عدد، میوه چهار فندقه (تتراکن) در این خانواده هر جفت برگ با جفت پایین تر و بالاتر زاویه 90 درجه تشکیل می دهد (حکیمی میبدی و همکاران، 1384). ماده موثره گیاهان این تیره عمدتا از نوع اسانس است که در کرک های ترشحی یا حجره ای مخصوص در برگ، ساقه و گلها ساخته و ذخیره می شود. در اندام های مختلف این گیاهان موسیلاژ، تانن و مواد تلخ نیز وجود دارد. به علت معطر بودن این گیاهان مورد چرای دام واقع نشده و لذا ارزش علوفه ای ندارد ولی از نظر حفاظت خاک و از نظر داروئی حائز اهمیت می باشند. برخی از گونه های دیگر آن معرف سیر قهقرائی مرتع       می باشند (اطمینان اقطاعی، 1390).

  Abstarct

  This research was done in order to review effect of different cares of chemical and Ali fertilizers on the Quantitative and qualitative  specifications of pharmaceutical  Savory summer plant and its extract amount as factorial experiment and in full random block base design framework with 4 repetition and 7 cares including with ness sample care (without fertilizer) care Vermi composite full decayed sheep fertilizer care and 4 chemical fertilizer cares with composition of main corn elements, Phosphor and potassium with different amount and in farming year 1392 in farming station of Ghaemshar.

  During this research, review of plant height at blooming stage, side branches number of the plant, the number of flower on every plant, wet weight of branch and stem (gram) wet weight flower and leaf (gram), full wet weight of the plant (gram), dry weight of branch and stem (gram), dry weight of flower and leaf (gram), full dry Wight of the plant (gram), amount and percent of extract by means of Clonger system and determination of GC Mess system was done.

  The number of 28 main materials from available compounds in Savory summer extract were extracted in different cares of the investigation. The most number of extract compounds related to verity and amount of effective material in with ness care, care 4 with composite chemical fertilizers- NPK (60, 50,50), Care 6 with composite chemical fertilizer - NPK (80, 50, 60) and the least verity of extract compounds in care of animal fertilizer, care of fertilizer vermin composite and care 7 with composite chemical fertilizer- NPK (80,70,80) were observed. The highest amount of extract compounds than other fertilizers cares in animal fertilizer care, fertilizer care vermin composite and care 7 with NPK (80,70,80) composite chemical fertilizer were generated.

  The results show that main composites of Savory summer  extract in this study are Bicycloheptan, benzene Di carboxylic acid, phenol, Di en Actyl Phethalat and Gama-Terpinen.

  Also the results show that role of Ali fertilizer vermin composite and sheep animal fertilizer compared to chemical fertilizers were positive.

  At whole, using the sheep animal fertilizer and fertilizer vermin composite causes to improvement of growth specifications and amount of pharmaceutical extract of  Savory summer and can be effective on reduction of chemical fertilizers consumption and environment pollution and play an important role in production of plant safe productions and organic and natural production of plant safe productions and organic and natural production of pharmaceutical plants which have nutritive and adornment consumptions.

  Keywords: Ali fertilizers, Chemical  fertilizers, Extract, Pharmaceutical plant, Savory summer.

 • فهرست:

  چکیده 1

  فصل اول: کلیات پژوهش

  1-1- مقدمه. 3

  1-2- اهداف. 4

  1-3- معرّفی تیره نعنائیان. 6

  1-3-1- تاریخچه مرزه تابستانه. 7

  1-3-2- معرفی جنس و گونه مرزه تابستانه. 7

  1-3-3- خصوصیات گیاهشناسی مرزه تابستانه. 8

  1-3-4- اکولوژی مرزه تابستانه. 9

  1-3-5- رشد و نمو مرزه تابستانه. 9

  1-3-6- خواص درمانی مرزه تابستانه. 11

  1-3-7- وضعیت تولید و مصرف مرزه تابستانه و اهمیت اقتصادی آن. 12

  1-4- تاریخچه گیاهان دارویی. 13

  1-4-1- معرفی گیاهان دارویی. 14

  1-4-2- اهمیّت کشت و تولید گیاهان دارویی. 15

  1-4-3- مشکلات مهم کشت و تولید و مصرف گیاهان دارویی. 17

  1-4-4- عوامل محدود کننده کشت و تولید و مصرف گیاهان دارویی. 18

  1-4-5- خشک کردن گیاهان دارویی. 19

  1-4-6- معرفی اسانسهای گیاهی و روشهای استخراج آن. 20

  1-5- معرّفی عناصر غذایی و شیمیایی اصلی خاک.. 24

  1-5-1- ازت (اوره) 25

  1-5-2- پتاسیم. 26

  1-5-3- فسفر 28

  1-5-4- کود شیمیایی و اهمیّت و کاربرد آن. 29

  1-5-5- کود دامی و اهمیّت و کاربرد آن. 30

  1-5-6- کود ورمی کمپوست و اهمیّت و کاربرد آن. 31

  1-5-7- کاربرد کودهای شیمیایی بر خصوصیات رشدی گیاهان دارویی. 33

  1-5-8- کاربرد کودهای حیوانی بر خصوصیات رشدی گیاهان دارویی. 34

  1-5-9- کاربرد کودهای ورمی کمپوست بر خصوصیات رشدی گیاهان دارویی. 35

  1-5-10- کاربرد تلفیقی کودهای آلی (ورمی کمپوست و حیوانی) و شیمیایی بر خصوصیات رشدی گیاهان دارویی  36

  فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

  فصل سوم: فرایند پژوهش

  3-1- معرفی مشخّصات جغرافیایی و اقلیمی منطقه مورد مطالعه. 50

  3-2- نوع طرح مورد استفاده در تیمارها 50

  3-3- عملیات کاشت  مرزه تابستانه. 51

  3-4- عملیات داشت مرزه تابستانه. 51

  3-5- عملیات برداشت مرزه تابستانه. 52

  3-6- طریقه خشک کردن گیاه مرزه تابستانه. 52

  3-7- طریقه استخراج اسانس مرزه تابستانه. 52

  3-8- صفات مورد ارزیابی. 53

  3-8-1- ارتفاع گیاه در مرحله گلدهی (سانتی متر) 53

  3-8-2- تعداد شاخه های فرعی. 53

  3-8-3- تعداد گل بر روی هر گیاه 53

  3-8-4- وزن تر شاخه و ساقه (گرم) 54

  3-8-5- وزن تر گل و برگ (گرم) 54

  3-8-6- وزن کل تر گیاه(گرم) 54

  3-8-7- وزن خشک شاخه و ساقه (گرم) 54

  3-8-8- وزن خشک گل و برگ (گرم) 54

  3-8-9- وزن کل خشک گیاه (گرم) 54

  3-8-10- مقدار و میزان ترکیبات اسانس گیاه(میلی لیتر) 54

  3-9– تجزیه و تحلیل داده ها 54

  فصل چهارم: یافته های پژوهش

  4-1- صفات مورد ارزیابی. 58

  4-1-1- ارتفاع گیاه (سانتیمتر) 59

  4-1-2- تعداد شاخه های فرعی (جانبی) گیاه 60

  4-1-3- تعداد گل بر روی هر گیاه 61

  4-1-4- وزن تر شاخه و ساقه (گرم) 62

  4-1-5- وزن تر گل و برگ (گرم) 63

  4-1-6- وزن کل تر گیاه (گرم) 64

  4-1-7- وزن خشک شاخه و ساقه (گرم) 65

  4-1-8- وزن خشک گل و برگ (گرم) گیاه 66

  4-1-9- وزن کل خشک گیاه (گرم) 67

  4-1-10- مقدار اسانس گیاه (میلی لیتر) 68

  4-2- ترکیبات به دست آمده از اسانس گیاه مرزه تابستانه در تیمارهای کودی مختلف.. 69

  4-2-1- ارزیابی ترکیبات به دست آمده از اسانس گیاه مرزه تابستانه در تیمار شاهد. 70

  4-2-2- ارزیابی ترکیبات به دست آمده از اسانس گیاه مرزه تابستانه در تیمار کود حیوانی. 71

  4-2-3- ارزیابی ترکیبات به دست آمده از اسانس گیاه مرزه تابستانه در تیمار کود ورمی کمپوست.. 72

  4-2-4- ارزیابی ترکیبات به دست آمده از اسانس گیاه مرزه تابستانه در تیمار چهار - NPK (60،50،50) 73

  4-2-5- ارزیابی ترکیبات به دست آمده از اسانس گیاه مرزه تابستانه در تیمار پنج - NPK (80،70،50) 74

  4-2-6- ارزیابی ترکیبات به دست آمده از اسانس گیاه مرزه تابستانه در تیمار شش - NPK (60،50،80) 75

  4-2-7- ارزیابی ترکیبات به دست آمده از اسانس گیاه مرزه تابستانه در تیمار هفت - NPK (80،70،80) 76

  4-2-8- مقایسه مادهalpha – Thujene  در تیمارهای مختلف.. 77

  4-2-9- مقایسه ماده Alpha-pinene در تیمارهای مختلف.. 78

  4-2-10- مقایسه ماده beta-myrcene در تیمارهای مختلف.. 79

  4-2-11- مقایسه ماده alpha-terpinen در تیمارهای مختلف.. 80

  4-2-12- مقایسه ماده gamma-terpinene در تیمارهای مختلف.. 81

  4-2-13- مقایسه ماده Phenol در تیمارهای مختلف.. 82

  4-2-14- مقایسه ماده bicyclogermacrene در تیمارهای مختلف.. 83

  4-2-15- مقایسه ماده bete-bisabolene در تیمارهای مختلف.. 84

  4-2-16- مقایسه ماده Di – n – octylph thalate در تیمارهای مختلف.. 85

  4-2-17- مقایسه ماده 1 , 2 – Benzenedicarboxylicacid در تیمارهای مختلف.. 86

  4-2-18- مقایسه ماده  Trance-anethole در تیمارهای مختلف.. 87

  4-2-19- مقایسه ماده Benzene در تیمارهای مختلف.. 88

  4-3- نتایج همبستگی و بحث بین صفات مورد بررسی. 89

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

  بحث و تفسیر 90

  نتیجه گیری کلی. 98

  پیشنهادات. 99

  منابع. 100

  پیوست ها و نمودارها 106

  چکیده انگلیسی. . 123

   

  منبع:

  - آذرتیوند، حسین، زراع چاهوکی، محمد علی، 1387، اصلاح مراتع، انتشارات دانشگاه تهران.

  2- اطمینان اقطاعی، اشکان، 1390، شناسایی گیاهان مرتعی، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت.

  3- امید بیگی، رضا، 1374، رهیافتهای تولید و فرآوری گیاهان دارویی، انتشارات فکر روز، چاپ اول.

  4- امید بیگی، رضا، 1388، تولید و فرآوری گیاهان دارویی، انتشارات استان قدس رضوی – به نشر، جلد اول، چاپ پنجم.

  5- امید بیگی، رضا، 1388، تولید و فرآوری گیاهان دارویی، انتشارات استان قدس رضوی – به نشر، جلد دوم، چاپ پنجم.

  6- بوت، الکساندرا، بنیتس، خوزه، 1391، اهمیت مواد آلی خاک،عسگری، حمید رضا، انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

  7- حسنی زاده، حسن، 1389، پرورش سبزی در باغ و خانه، انتشارات کیان ایران.

  8- حکیمی میبدی، محمد حسین، بمان میرجلیلی، علی، 1384، گیاهان مرتعی در مرتعداری، موسسه انتشارات یزد.

  9- جم زاد، زیبا، 1388، آویشن ها و مرزه های ایران، انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، چاپ اول.

  10- خواجه پور، محمد رضا، 1380، اصول و مبانی زراعت، مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، چاپ چهارم.

  11- جوری، محمد حسن، مهدوی، محمد، 1389، شناسایی کاربردی گیاهان مرتعی، ناشر آییژ.

  12- د- فوت، هنری، 1380، مبانی خاکشناسی، محمودی، شهلا، حکیمیان، مسعود، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم.

  13- دوازده امامی، سعید، مجنون حسینی، ناصر، 1387، زراعت و تولید برخی گیاهان دارویی و ادویه ای، موسسه انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم.

  14- زرگری، علی، 1376، گیاهان دارویی، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، جلد چهارم، چاپ ششم.

  15- ززولی، محمد علی، 1388، اصول فناوری تولید کمپوست، انتشارات خانیران.

  16- ساث، تی. وی، 1385، روشهای تولید عوامل کنترل بیولوژیک آفات گیاهی، کودهای زیستی و ورمی کمپوست، واحدی، حسین علی، بهشتی آل آقا، علی، انتشارات دانشگاه رازی کرمانشاه.

  17- سماوات، سعید، پاژکی، علیرضا، لادن مقدم، علیرضا، سماوات، سمانه، 1387، اصول کاربردی مواد آلی در کشاورزی، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار.

  18- سیلسپور، محسن، ممیزی، محمد رضا، 1385، مدیریت مصرف نیتروژن در محصولات سبزی و صیفی، انتشارات مرز دانش، چاپ اول.

  19- سیادت، سید عطا الله، مرادی تلاوت، محمد رضا، 1389، جنبه های کاربردی کشاورزی ارگانیک، انتشارات آموزش و ترویج کشاورزی.

  20- صالحی سورمقی، محمد حسین، 1385، گیاهان دارویی و گیاه درمانی، انتشارات دنیای تغذیه.

  21- صفایی، لیلی، افیوئی، داود، 1391، گیاه دارویی آویشن زراعت و کاربردها، انتشارات نصوح.

  22- فتاحی، محمد، فتاحی، بهمن، 1389، مبانی گیاهان دارویی، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران.

  23- فون ویک، بن اریک، وینک، مایکل، 1387، مهم ترین گیاهان دارویی جهان، صفایی خرم، مهدی، جعفرنیا، ساسان، خسرو شاهی، سارا، نشر مجتمع آموزش کشاورزی سبز ایران.

  24- قاسمی، عبدالله، 1388، گیاهان دارویی و معطر شناخت و بررسی اثرات آن ها، انتشارات دانشگاه آزاد واحد شهرکرد.

  25- قاسمی، عبدالله، 1389، گیاهان دارویی و معطر شناخت و بررسی اثرات آن ها، انتشارات دانشگاه آزاد واحد شهرکرد، چاپ دوم.

  26- کیانمهر، هرمز دیار، 1387، شناخت گیاهان دارویی، انتشارات آییژ، نوبت اول.

  27- لادن مقدم، علیرضا، نعمتی لفمجانی، زهرا، غفوریان، علی، 1391، پرورش گیاهان در مناطق خشک و نیمه خشک، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار.

  28- محمدی، مهدی، 1385، خاک شناسی کشاورزی، مرکز نشر سپهر.

  29- مشیری، محمد، 1360، سبزیکاری، انتشارات اشراقی.

  30- معاونی، پیام، 1388، گیاهان دارویی، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، جلد اول.

  31- معاونی، پیام، 1388، گیاهان دارویی، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، جلد دوم.

  32- مومنی، تاج خانم، شاهرخی، نوبهار، 1377، اسانس های گیاهی و اثرات درمانی آنها، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

  33- میرحیدر، حسین، 1374، معارف گیاهی، انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی، جلد اول، چاپ دوم.

  34- والاس، جی، 1386، اصول کشاورزی زیستی، کوچکی، علیرضا، غلامی، احمد، مهدوی دامغانی، عبدالمجید، تبریزی، لیلا، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

  35- یزدانی، داراب، شهنازی، سحر، سیفی، حامد، 1383، کاشت، داشت و برداشت گیاهان دارویی، انتشارات پژوهشکده گیاهان دارویی، جلد اول.

  36- احمدی، شهلا و همکاران، 1388، مقایسه ترکیبهای موجود در اسانس مرزه بختیاری، در مراحل قبل از گلدهی و گلدهی کامل در رویشگاه و مرزعه، فصلنامه علمی – پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد 25، شماره 2، صفحه 169-159.

  37- اسکندری، مهدی، 1392، بررسی پارامترهای رشد و تغییرات درصد اسانس گیاه دارویی مرزه بختیاری تحت تاثیر 28-هموبراسینولید و تنش خشکی، فصلنامه علمی – پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد 29، شماره 1، صفحه 186-176.

  38- اکبری نیا، احمد، 1392، واکنش گیاه دارویی مرزه سهندی، به نیتروژن و تراکم کاشت، فصلنامه علمی – پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد 29، شماره 2، صفحه 268-261.

  39- اکبری نیا، احمد و همکاران، 1388، شناسایی ترکیب های معطر گیاه دارویی مرزه سهندی کشت شده در قزوین، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، سال سیزدهم، شماره 2، صفحه 60-63.

  40- تجلی، علی اکبر و همکاران، 1391، بررسی تاثیر مراحل فنولوژیک بر روی درصد و ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه مرتعی ، فصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دوره چهاردهم، شماره 2، صفحه 51-57.

  41- حسن زاده اول و همکاران، 1389، اثر تراکم بر خصوصیات زراعی و عملکرد مرزه و شبدر ایرانی ، در کشت مخلوط، نشریه پژوهشهای زراعی ایران، جلد 8، شماره 6، صفحه 929-920.

  42- داداش پور، مهدی و همکاران، 1389، کلاتینگ یون فروس، رادیکال زدایی نیتریک اکساید و سمیت سلولی اسانس مرزه سهند، دانشور پزشکی دو ماهنامه علمی – پژوهشی دانشگاه شاهد، سال هیجدهم، شماره 91، صفحه 29-36.

  43- داداش پور و همکاران، 1391، خواص ضد میکروبی، آنتی اکسیدانی، رادیکال زدایی سوپر اکساید آنیونی و ضد تیروسینازی اسانس های مرزه سهندی و مرزه زراعی ، فصلنامه علمی – پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد 28، شماره 4، صفحه 627-616.

  44- رضوانی مقدم، پرویز و همکاران، 1392، بررسی اثر کودهای بیولوژیک و آلی بر برخی صفات کمی و مقدار اسانس گیاه دارویی مرزه، نشریه بوم شناسی کشاورزی، جلد 5، شماره 2، صفحه 112-105.

  45- زارع، شهرام و همکاران، 1392، تغییرات اسانس و برخی ویژگی های کمی گیاه مرزه ، تحت تاثیر مقادیر مختلف کود نیتروژن و کمپوست زباله شهری، نشریه پژوهشهای زراعی ایران، جلد 11، شماره 1، صفحه 199-191.

  46- سفیدکن، فاطمه و همکاران، 1386، بررسی اثرات ضد میکروبی اسانس دو گونه مرزه در دو مرحله برداشت، فصلنامه علمی – پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد 23، شماره 2، صفحه 182-174.

  47- سفیدکن، فاطمه و همکاران، 1383، اسانس به عنوان منبعی غنی از کارواکرول، فصلنامه پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد 20، شماره 4، صفحه 425-439.

  48- عبادی، محمد تقی و همکاران، 1389، روی بررسی تاثیر روشهای مختلف خشک کردن (طبیعی، آون و میکروویو) بر زمان خشک کردن، درصد و اجزای اسانس گیاه دارویی مرزه، فصلنامه علمی – پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد 26، شماره 4، صفحه 489-477.

  49- کیهانی، عادله و همکاران، 1393، بررسی اثر روشهای مختلف خشک کردن و اسانس گیری بر کمیت و کیفیت اسانس مرزه سهندی، دو ماهنامه علمی – پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد 30، شماره 2، صفحه 249-239.

  50- مجد، احمد و همکاران، 1387، بررسی تغییرات کمی و کیفی ترکیبات سازنده اسانس گونه دارویی مرزه خوزستانی در طول تکوین گیاه و خواص ضد میکروبی اسانس آن در شرایط in vitro مجله علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی، جلد 18، شماره 1/70، صفحه 51-60.

  51- محمدپور، مهران و همکاران، 1392، تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بر خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد مرزه تابستانه، فصلنامه علمی – پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد 29، شماره 3، صفحه 634-621.

  52- مکی زاده تفنی و همکاران، 1391، اثر کاربرد منابع مختلف نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه مرزه ، فصلنامه علمی – پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد 28، شماره 2، صفحه 341-330.

  53- مومیوند، حسین و همکاران، 1392، تاثیر کاربرد نیتروژن و کربنات کلسیم بر تجمع نیترات و عملکرد گیاه دارویی مرزه تابستانه، نشریه تولید گیاهان زراعی، جلد ششم، شماره سوم، صفحه 124-109.

  54- Akbarinia, A., Sefikon, F. and Razaz Hashemi, S.R., 2009. Essential oil components of cultivated and wild accessions of Satureja sahendica Bornm. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 25(3): 376-385.

  55- Alizadeh Sahzabi, A., Sharifi Ashorabadi, E., Shiranirad, A.H. and Abaszadeh, B., 2007. The effects of different methods and levels of using nitrogen on some quality and quantity characteristics of Satureja hortensis L. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 23(3): 416-431.

  56-  A. Ugur, N. Sarac and M.E. Dunj, Antimicrobial activity and chemical composition of the essential oil of Satureja thymbra L. from Mugia (ruri

  57- A. Alizadeh, M. Khoshkhui, K. Javidnia, O. Firuzi, E. Tafazoli and A. Khalighi, Effects of fertilizer on yield, essential oil composition, total phenolic content and antioxidant activity in Satureja hortensis L. (Lamiaceae) cultivated in Iran. J. t\/led. Plants Res., 4, 33-40 (2010).

  58- Akbari, G., S. A. M. Modarres Sanavy and S. Yousefzadeh. 2007. Effect of auxin and salt stress (NaCl) on seed germination of wheat cultivars (Triticum aestivum L.). Pak. J. Bio. Sci. 10(15): 2557- 2561.

  59- Babalar, M., H. Mumivand, J. Hadian, and S. M. Fakhr Tabatabaei. 2010. Effects of nitrogen and calcium carbonate on growth, rosmarinic acid content and yield of Satureja hortensis L. Journal of Agricultural Science,2(3):92-98.

  60-  D. Vidic, M. Maksimovic, S. Cavar and M.E. Solic, Comparison of essential oil- 60

  profiles of Satureja montana L. and endemic S. visianii Silic. J. Essent. Oil Bear. Plants, 12, 273-281 (2009).

  61-  F Sefidkon, K. Abbasi and G. Bakhshi-Khaniki, Influence of drying and extraction methods on yield and chemical composition of the essential oil of Satureja hortensis. Food Chem., 99,19-23 (2006).

  62- F Sefidkon, K. Abbasi, Z. Jamzad and S. Ahmadi, The effect of distillation methods and stage of plant growth on the essential oil content and composition of Satureja reehingeri Jamzad. Food Chem.. 100,1054-1058 (2007).

  63- F Sefidkon and A. Akbari-nia, Essential oil content and composition of Satureja sahendiea Bornm. at different stages of plant growth. J. Essent. Oil Res., 21,112-114 (2009).

  64-  J. Glamoclija, M. Sokovic, J. Vukojevic, I. Milenkovic and L.J.L.D. van Griensven, Chemical composition and antifungal activities of essential oils of Satureja thymbra L. and Salvia pomífera ssp. ealyeina (Sm.) Hayek. J. Essent. Oil Res., 18,115-117 (2006).

  65-  K.P Savidkin, N.R. Menkovic, G.M. Zdunic, S.R. Tasic, M.S. Ristic, T.R. Stevic and P. Dajic-Stevanovic, Chemical composition and antimicrobial activity of the essential oils of Micromeria thymifolia (Scop.) Fritsch., M. dalmática Benth., and Satureja cuneifolia Ten. and its secretory elements. J. Essent. Oil Res., 22, 91-96 (2010).

  66-  K. Tolossa, K. Asres, FK. El-Fiky, A.N.B. Singab and F Bucar. Composition of the essential oils of Saturejaabyssiniea ssp. abyssiniea and Satureja paradoxa: Their antimicrobial and radical scavenging activities. J. Essent Oil Res., 19, 295-300 (2007).

  67- LTommasi.C. Negro.L OeBellisandA. Miceli, Essential oil variability of Satureja cuneifolia Ten. growing wild in Southem Puglia (Italy). J. Essent. Oil Res., 20, 295-302 (2008).  

  68- Makizadeh, M., Chaichi, S., Nasrollazadeh, S. and Khavazi, K., 2012, Effect of different types of nitrogen fertilizers on quantitative and qualitative characteristics of Satureja hortensis L. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 28(2):330-341.

  M.J. Jordán, P. Sánchez-Gómez, J.F Jiménez, M. Ouilez and J.A.- 69

  Sotomayor, Chemical composition and antiradical activity of the essential oil from Satureja intrieata, S. obovata and their hybrid Satureja x delpozoi. Wai. Prod. Comm., 5, 629-634  2010).

  69- Mumivand, H., M. Babalar, J. Hadian, and M. Fakhr Tabatbaei. 2011. Plant growth and essential content and composition of Saturejahortensis L. cv. Saturn in response to calcium carbonate and nitrogen application rates.Journal of Medicinal Plants research. 5(10):1859-1866.

  70- Novak, J., Bahoo, L., Mitteregger, U. and Franz, C., 2006. Composition of individual essential oil glands of savory (Satureja hortensis L., Lamiaceae) from Syria. Flavour and Fragrance Journal, 21(4): 731-734.

  71- Sohrabi, A., Ashurabadi, A., and Shiranirad, A. 2007. Effect of different nitrogen levels and Different methods of nitrogen application on some quality and quantity characteristics of Savory (Satureja hortensis L.). J. of Medicinal and Aroma Plants Res. 37: 416-431.

  72- Ziombra, M. and Frazczak, B. 2008. Effect of sowing and harvest date on yielding in summer savory (Satureja hortensis L.) herbage. Nauka Przyroda Technologie, 2(1): 1-5.


موضوع پایان نامه بررسی اثرات سطوح مختلف کود های شیمیایی و آلی بر عملکرد و مقدار اسانس گیاه دارویی مرزه تابستانه, نمونه پایان نامه بررسی اثرات سطوح مختلف کود های شیمیایی و آلی بر عملکرد و مقدار اسانس گیاه دارویی مرزه تابستانه, جستجوی پایان نامه بررسی اثرات سطوح مختلف کود های شیمیایی و آلی بر عملکرد و مقدار اسانس گیاه دارویی مرزه تابستانه, فایل Word پایان نامه بررسی اثرات سطوح مختلف کود های شیمیایی و آلی بر عملکرد و مقدار اسانس گیاه دارویی مرزه تابستانه, دانلود پایان نامه بررسی اثرات سطوح مختلف کود های شیمیایی و آلی بر عملکرد و مقدار اسانس گیاه دارویی مرزه تابستانه, فایل PDF پایان نامه بررسی اثرات سطوح مختلف کود های شیمیایی و آلی بر عملکرد و مقدار اسانس گیاه دارویی مرزه تابستانه, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی اثرات سطوح مختلف کود های شیمیایی و آلی بر عملکرد و مقدار اسانس گیاه دارویی مرزه تابستانه, مقاله در مورد پایان نامه بررسی اثرات سطوح مختلف کود های شیمیایی و آلی بر عملکرد و مقدار اسانس گیاه دارویی مرزه تابستانه, پروژه در مورد پایان نامه بررسی اثرات سطوح مختلف کود های شیمیایی و آلی بر عملکرد و مقدار اسانس گیاه دارویی مرزه تابستانه, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی اثرات سطوح مختلف کود های شیمیایی و آلی بر عملکرد و مقدار اسانس گیاه دارویی مرزه تابستانه, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی اثرات سطوح مختلف کود های شیمیایی و آلی بر عملکرد و مقدار اسانس گیاه دارویی مرزه تابستانه, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی اثرات سطوح مختلف کود های شیمیایی و آلی بر عملکرد و مقدار اسانس گیاه دارویی مرزه تابستانه, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی اثرات سطوح مختلف کود های شیمیایی و آلی بر عملکرد و مقدار اسانس گیاه دارویی مرزه تابستانه, پروژه درباره پایان نامه بررسی اثرات سطوح مختلف کود های شیمیایی و آلی بر عملکرد و مقدار اسانس گیاه دارویی مرزه تابستانه, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی اثرات سطوح مختلف کود های شیمیایی و آلی بر عملکرد و مقدار اسانس گیاه دارویی مرزه تابستانه, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی اثرات سطوح مختلف کود های شیمیایی و آلی بر عملکرد و مقدار اسانس گیاه دارویی مرزه تابستانه, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی اثرات سطوح مختلف کود های شیمیایی و آلی بر عملکرد و مقدار اسانس گیاه دارویی مرزه تابستانه, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی اثرات سطوح مختلف کود های شیمیایی و آلی بر عملکرد و مقدار اسانس گیاه دارویی مرزه تابستانه, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی اثرات سطوح مختلف کود های شیمیایی و آلی بر عملکرد و مقدار اسانس گیاه دارویی مرزه تابستانه

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc) رشته: تولیدات گیاهی (گرایش تولید محصولات باغبانی) عنوان پایان نامه: تأثیر انواع بستر و تاریخ کاشت بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد بذر گیاه ریحان (Ocimum basilicum.L) به منظور مطالعه تأثیر انواع بستر و تاریخ کاشت بر میزان تولید عملکرد بذر ریحان در طی سال های 92- 91 آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با دو فاکتور ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کشاورزی گرایش زراعت (M.Sc) چکیده به منظور بررسی تأثیر کودهای زیستی بر روی خصوصیات کمی و کیفی آویشن باغی در سال زراعی 1391- 1390 آزمایشی در یک گلخانه در منطقه ای از سمنان اجرا شد. این آزمایش با استفاده از فاکتوریل 3×3 بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی در 3 تکرار اجرا شد. کودهای زیستی شامل:دو گونه قارچ Glomos fasiculatum ;Glomos mosseaو دو گونه باکتری ...

پایان­نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.sc) مهندسی علوم باغبانی، گرایش فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی، ادویه­ای و عطری سرخارگل (Echinaceae purpurea)گیاهی علفی، چند ساله بوده و به لحاظ تجاری گونه­ای بسیار ارزشمند محسوب می­شود. ترکیبات فعال دارویی آن عمدتأ شامل اسیدهای فنولیک و آلکامیدها هستند. قسمت­های مختلف گیاه از جمله ریشه و بخش­های هوایی آن دارای خواص درمانی زیادی است. ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.) گرایش: زراعت اثر تنش خشکی و کود نیتروژن بر عملکرد و میزان اسانس بابونه آلمانی چکیده هدف از اجرای آزمایش بدست آوردن تأثیر تنش خشکی و سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و میزان اسانس گیاه بابونه می باشد که با توجه به اینکه تاکنون در این منطقه و مناطق مجاور چنین تحقیقی انجام نگرفته، لذا این تحقیق از این جنبه دارای اهمیت است. آزمایش به ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ((M.SC)) گرایش: شیمی و فناوری اسانس خلاصه فارسی مقدمه: آلودگی خاک با فلزات سنگین یک مسأله مهم است که این عناصر سمی‌ می‌تواند در اکوسیستم زمینی منتقل شود وخطر بالقوه بر کیفیت غذا و سلامت، محیط زیست داشته باشد. آلودگی خاک با فلزات سمی‌ سنگین در طول چند سال گذشته افزایش قابل توجهی یافته است. تکنولوژی گیاه پالایی شامل استخراج فلزات به خصوص ...

پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد زراعت چکیده آویشن‌ها، گیاهانی چند ساله از خانواده نعناعیان و از جمله گیاهان دارویی با ارزش در دنیا می‌باشند. در جنس آویشن، 215 گونه در دنیا و 18 گونه در ایران پراکنش دارند که آویشن دنایی (Thymus daenensis L.) از گونه انحصاری در کشور ایران می‌باشد. به منظور بررسی تأثیر نانو کود کلات آهن و کود آهن (سولفات آهن) بر محتوای کلروفیل a، b، کل، ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته شیمی گرایش الی چکیده : یکی از گیاهان دارویی با ارزش، گیاه رزماری با نام علمی Rosmarinus officinalis می باشد که با طبیعت گرم و خشک، از خانواده نعناعیان، که پرورش گیاه رزماری در بیشتر نواحی ایران معمول و دارای خواص با ارزش متعددی از جمله خواص انتی اکسیدانی،ضدباکتری و ضد درد و دیابت می باشد.در این تحقیق به منظور بررسی اثرات امواج ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی (M.Sc) گرایش: زراعت چکیده به ‌منظور بررسی تاثیر منابع مختلف کود ازته و آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت سینگل کراس 704 در منطقه دهلران آزمایشی در تابستان سال 1392 بصورت آزمایش کرتهای خردشده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار مورد مطالعه قرار گرفت.عامل اصلی ترکیب کود نیتروژنه و کمپوست در 5 سطح شامل A1 ...

پایان‌نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد (M.Sc.) چکیده این آزمایش جهت بررسی توان کاربرد کمپوست فضولات کرم ابریشم به عنوان کود آلی به منظور کاهش یا حداقل تعدیل در میزان مصرف کودهای شیمیایی و همچنین مشخص کردن بهترین مخلوط کمپوست برای گیاه زینتی سینگونیوم پودوفیلوم اجرا شد. تیمارها عبارت بودند از: کمپوست فضولات کرم ابریشم، ضایعات چای، کوکوپیت، پوست برنج و پرلیت که به نسبت‌های حجمی ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته شیمی تجزیه فلوئورید از سالها قبل بعنوان یک یون سمی شناخته شده است. منبع اصلی فلوئورید در محلولهای آبی سنگهای معدنی حاوی فلوئورید و فعالیت های صنعتی کارخانه ها می­باشد. بر طبق گزارش سازمان حفاظت محیط زیست مقدار فلوئورید بیش از ١ میلی­گرم بر لیتر باعث بروز بیماریهای مختلف می­شود. در این تحقیق از ماده بیوپلیمری بنام زئین بعنوان جاذب برای ...

ثبت سفارش