پایان نامه وسواس، احکام و آثار آن

word 1 MB 32760 263
1393 کارشناسی ارشد حقوق و فقه
قیمت قبل:۸۰,۹۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • (M.A) فقه و مبانی حقوق اسلامی  پایان نامه کارشناسی  

   

  چکیده

    اختلال وسواس فکری عملی (OCD)  که از دسته ی اختلالات اضطرابی محسوب می شود، یک ناهنجاری رفتاری و شخصیّتی است که از دیر باز، جنبه های گوناگون زندگی بشر را تحت تأثیر عوارض مستقیم و غیرمستقیمِ خود قرار داده است. محتوای این وسواس ها که منعکس کننده ی نگرانی ها ودغدغه های مردم در هر فرهنگی می باشد، عمدتاً جنبه ی مذهبی داشته است. صرف نظر از علت ها، وسواس اساساً یک ناهنجاری و انحراف از معیارهای متعادل شناختی، رفتاری، عرفی و مذهبی است که دارای ماهیّت تدریجی و پیش رونده است؛ یعنی در ابتدا بسیار خفیف بوده و بیماری تلقّی نمی شود. اما با گذشت زمان و ریشه دوانیدن تا اعماق روح و روان انسان، آثار فلج کننده ی روحی و جسمی آن ظاهر می گردد و این زمانی است که بیمار خطر را جدّی گرفته و برای درمان ، اقدام می کند که البته بسیار دیر است و مشکلات و هزینه های زیادی را در بر خواهد داشت.   

  در این پژوهش از دریچه ی متفاوتی به ریشه های مذهبی بروز وسواس پرداخته شده و تأثیرِ نحوه ی بیان احکام و دستورات دینی در ایجاد وسواس مورد تأکید قرار گرفته است. در ادامه امکان تطابق روش های درمان وسواس، در شیوه های درمانی روان شناسانه با  تدابیری که در فقه اسلامی و آموزه های دینی، برای مقابله با این اختلال پیش بینی گردیده، بررسی شده است.

  نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که اولاً  در نزد دیندارانی که مقیّد به رعایت تمام و کمال احکام شریعت هستند، ترس از بطلان اعمال و عدم مقبولیّت آن ها در درگاه الهی، عاملی است اضطراب برانگیز که موجب می شود فرد برای رهایی ازاین اضطراب، و یقین پیدا کردن نسبت به صحت عمل خود، به طور وسواس گونه ای به عمل کردن بر اساس احتیاط و انجام و تکرار جزئیاتی روی آورد که در رسائل احکام، به عنوان شرطِ اتیان کامل عمل، تبیین شده اند؛ و ثانیاً  مشخص شد که شارع مقدّس برای پیشگیری از آسیب های وسواس و نیز درمان آن در صورت لزوم، قواعد و اصولی را پیش بینی نموده است که تأثیرگذاری آن ها در پیشگیری و درمان، همانند شیوه های درمانی، در روان شناسی و روانپزشکی، می باشند. همچنین این پژوهش اثبات کرد که با بهره گیری از تدابیر اندیشیده شده در فقه اسلامی، می توان باورهای شناختیِ غیرمنطقی و نادرستی را که افکار و رفتار افراطی و وسواسی را در فرد مومن و متدیّن، شکل داده و مدیریّت می کنند، مجدّداً به مسیر و مجرای اصلی خود بازگردانیده و تعادل شخصیتی و رفتاری فرد را بار دیگر بر وجودش حاکم ساخت.

   

     کلید واژه ها: وسواس فکری- عملی اجباری، احتیاط، شک، یقین وسواسی، اضطراب، شناخت رفتار درمانی، قواعد فقهی.

   

   

  مقدمه

  بیان مسئله

   وسواس از دیدگاه روانپزشکی به فکر، عقیده ویا احساس تکرار شونده ومزاحم گفته می شود که عمل به آن یک رفتار خود آگاه وتکراری است ودر نهایت منجر به بروز رفتار اجباری در انسان می شود. وسواس جنبه های گوناگونی دارد و به دو نوع اصلی تقسیم می شود: وسواس فکری مثل وسواس در اعتقادات و وسواس عملی مثل وسواس در طهارت ونجاست، که هرکدام نشانه ها، ریشه ها و پیامدها ی خاص خود را به همراه دارد.

  با اندکی دقت و توجه انسان‌ هایی را در پیرامون خود می بینیم که گرچه دارای ظاهری سالم هستند، ولی نوعی تفاوت آشکار در اعمال و رفتار آنان نسبت به رفتارهای متداول و متعارف افراد عادی جامعه وجود دارد. این افراد بیش ازحدّ متعارف، در امور عادی، اعمّ از مادی و معنوی، سخت‌ گیری می‌کنند، به همه چیز شک دارند، به کسی اطمینان نمی‌کنند و در بسیاری از امور زندگی کارهای خود را با تردید و وسواس انجام می ‌دهند. چنانچه این افراد درمان نشوند، وضعیت اسفناک تری پیدا می کنند و زندگی نامطلوب و ناخوشایندی را ادامه خواهند داد.

  اختلال وسواس یک اختلال اضطرابی مزمن است که می تواند به مدت طولانی همه ی زندگی فرد وسواسی را درگیرنماید. اما با وجود مشقّت بار بودن، روش های درمانی مختلف از قبیل: روان درمانی، دارو درمانی شناخت رفتار درمانی و مراقبه ی شخصی می توانند به درمان و رفع این اختلال کمک کنند.

  پژوهش حاضر به بررسی وسواس از دیدگاه علم روانشناسی وروانپزشکی ونیز مطالعه ی آن ازمنظر فقه اسلامی می پردازد وبه دنبال آن است که تأثیر احکام فقهی مرتبط با این اختلال را، به ویژه اصول و قواعد مربوط به طهارت ونجاست وعبادات را، در کنترل و درمان  وسواس مورد تجزیه وتحلیل قرار دهد؛ وپاسخ برخی از سوالات متعدّدی را که در این زمینه مطرح است، بیابد. از میان سوالاتی که در مورد جنبه های گوناگون وسواس، در این پژوهش، محور تامّل وتفکّر قرار گرفته اند، می توان به موارد زیر اشاره نمود: چگونه می توان با بکارگیری اصول وقواعد فقهی از ابتلاء به وسواس پیشگیری کرد؟ آیا وسواس همان عمل به احتیاط است یا مقوله ای متفاوت از آن؟ آیا وسواس به خرج دادن در مورد قالب ومقدّمات عبادات موجب غنا بخشیدن و وزین نمودن آنها می شود یا برعکس آنها را از درون سبک واندک می سازد؟ راه های پیشگیری از ابتلا به وسواس کدامند؟ آیا فقه اسلامی درخلال احکام ودستورات اسلامی درمان ویژه ای را برای مبتلایان به وسواس پیش بینی کرده است؟ آیا برخی از مسائل واحکام فقهیِ مطرح شده در رسائل احکام، خود به نوعی زمینه ساز وبرانگیزاننده ی فکر یا عمل وسواس گونه در مکلّفینی که از نظر زیستی وروانی مستعدّ ابتلاء به اختلال وسواس می باشند، محسوب نمی شوند؟ و بالاخره این که آیا علم روانشناسی می تواند به فقیه کمک کند تا احکام مرتبط با موضوع ومحتوای وسواس ( احکام طهارت ونجاست، عبادات...) را به گونه ای بیان کند که راه ظهور وبروز وسواس را سد کند ودر صورتی که بروز یافته است آن را زایل گرداند؟

  پاسخ دادن به این سوالات ونظایر آنها، مستلزم کاوش وکنکاش موشکافانه درمورد جنبه های گوناگون و بسیارمهم وتعیین کننده ی وسواس می باشد؛ مثل شناخت وسوسه ووسواس، علل وعوامل پیدایش، آثاروعوارض متعدد ناشی از آن، احکام وقواعد فقهی پیش بینی شده به منظور  پیشگیری از بروز وسواس در فقه اسلامی، روش های درمان آن از نظر علم پزشکی وروانپزشکی، روانکاوی، طب سنّتی، راهکارهای درمانی عملی وشناختی ارائه شده در فقه اسلامی وآموزه های دینی وهمچنین بررسی ارتباط نزدیک بین نوع برداشت از فلسفه عبادت با بروز رفتارهای وسواس گونه در افراد ونیز شناخت ودرک مفاهیمی همچون نجس، پاک، گناه، ثواب، احتیاط، شک ویقین وتاثیرِ نحوه ی برداشت ازاین مفاهیم در شکل گیری وسوسه های خنّاس در مکلّفین ومتدیّنین وبالاخره اثبات مطابقت وهمپوشانی درمان ها و پیشگیری های روانشناسانه با راهبردهای پیشگیرانه ودرمان های ارائه شده براساس قواعد فقهی ای که مبنای صدور احکام مربوط به این اختلال ونابسامانی اجباری تلقّی می گردند.

  سوالات تحقیق

  احتیاط، افراط، تقیّد، حساسیت وجزئی نگری های بیش از اندازه در انجام تکالیف و واجبات دینی، چرا وچگونه می تواند موجب بروز اختلال وسواس گردد؟

  آیا همپوشانی وتطابق درمان های مبتنی بر اصول روانپزشکی، روانشناسی وروانکاوی با راهکارهای پیشگیرانه ودرمانی ارائه شده در فقه اسلامی ( مثلاً قواعد فقهی) امکان پذیر است؟

  فرضییه های تحقیق

  به نظر می رسد دقّت بیش از حد در انجام تکالیف دینی به سبب ترس از عدم مقبولیّت آن ها دردرگاه الهی، موجب پیدایش استرس واضطراب شدید و در نتیجه سبب بروز وسواس در افکار، رفتار  وعملکرد روان انسان می گردد.

  تدابیر پیشگیرانه ودرمانی وسواس در فقه اسلامی برمبنای خصوصیات روحی – روانی نوع انسان ودر راستای حفظ سلامت وبهداشت روان او، تدوین یافته اند.

  ضرورت واهمیّت مسئله

  همان گونه که تحقیقات متعدّد روانشناسانه نشان داده اند ریشه و اساس بیماری وسواس، اضطراب، ناتوانی فکری وضعف اراده است، واز طرفی ممکن است این ویژگی هادرهر انسانی صرف نظر از ملیّت، دین ومذهب ویافرهنگش، به وجود آید. بنابراین این اختلال نمی تواند منحصربه ملت خاصی باشد ودر هر جامعه ای بر اساس آداب و سنن، فرهنگ ومذهبش به نوعی آشکار می شود. علاوه بر این، در هر طبقه با توجه به خصوصیات صنفی مربوط به آن به شکل خاصی بروز می کند. به عنوان مثال، گروهی از پزشکان وپرستاران درمورد میکروب ها وبیماری ها، بعضی از محصّلین علوم دینی در طهارت و نجاست و حلال وحرام، برخی از دانشمندان، در تألیف و تصنیف کتاب و اکثر مادران نسبت به سلامتی وبیماری فرزندانشان دچار وسواس شده و نیرویی نامرئی آنان را دچار شک و تردید می سازد واین شک و تردید به تدریج، درسایر شئون زندگی آنان نیز ساری وجاری می گردد؛ این گونه اشخاص نمی توانند در مسایل مختلف زندگی برای خودتصمیم بگیرند، و به علّت وجود این ضعف و ناتوانی فکری و عجز در تصمیم گیری همیشه براساس فکر و اراده دیگران زندگی می کنند.

  نتایج حاصل از تحقیقات علمی نشان داده اند که اختلال وسواس شیوع نسبتاً بالایی دارد و بیش از آنچه که تصور می شود، شایع وگسترده شده است. در واقع از نظرمیزان شیوع،  چهارمین بیماری روانی محسوب می شود وجایگاه آن بعد از افسردگی، دائم الخمر بودن وهراس اجتماعی تعیین شده است؛ به طوری که می توان گفت یک در صد از جمعیت بزرگسال دنیا از طریق اختلال وسواس فکری-عملی افسرده وناتوان شده واز هر دویست نفر کودک ونوجوان در دنیا، یک نفر مبتلا به وسواس می شود. سن ابتلا به وسواس به طور متوسط، ازاوائل دهه بیست سالگی برآورد شده است. همچنین گفته می شود که ممکن است فرد در همان دوران کودکی یا حتّی در دوران پیری به این اختلال که به نوعی، می توان آن را « خوره یا جزام روحی » لقب داد، دچار گردد.

  بدین ترتیب باتوجه به شیوع گسترده این اختلال وآثار وپیامد های متعدد وفلج کننده ی آن چه از نظر جسمی وچه از نظر روحی –روانی وهمچنین به این لحاظ که افسردگی ناشی از وسواس رقم قابل توجهی را به خود اختصاص می دهد به این نتیجه می رسیم که تحقیق ومطالعه بیشتر ودقیق تردرموردعلل و ریشه های شکل گیری این معضل، به ویژه در فرهنگ ایرانی واسلامی ما، می تواندکمک بسیار شایانی به درمان آن به ویژه در افراد معتقد و مقیّد به پیروی از احکام، عبادات وواجبات دینی نماید. اغلب افراد ی که گرفتار وسوسه ی شیطان شده ودست وپایشان دراین باتلاق فرو می رود، تمام وجودشان مملو از اضطراب واسترس، تزلزل وبی قراری روحی می شود ودر نتیجه، به جای عبادت کردن و آرامش یافتن، دائماً باتشویش ونگرانی وعذاب وجدان دست وپنجه نرم می کنندومسلم است که چنین نتیجه وحالت فلج کننده ای، منظور نظر شارع مقدس از تشریع احکام عبادی نبوده است. اسلام سعادت، کرامت، عظمت و خوشبختی انسان را منوط به عمل کردن بر اساس آموزه هاو تعالیم اسلامی می داند، لیکن فردی که به وسواس عمل می کند، عمر خود را در مسیر باطل و بی فایده، ودر راه پیروی از «خُطُوات شیطان» برباد می دهد.

  باتوجه به آنچه گفته شدوباعنایت به اینکه درحال حاضر، انسان های بسیاری گرفتار این اختلال ویرانگرمرضی هستند، لازم است مطالعات وتحقیقات گسترده تر، دقیق تر وعمیق تری صورت پذیرد تا بتوان- ان شاءالله- با استعانت از خداوند متعال وبا بهره مندی از، راه حل هایی که اسلام عزیز، نظریه پردازان اسلامی و دانشمندان متخصّص دراین باره ارائه نموده اند، برای نجات از این مهلکه بزرگ، راه حل های کامل تر، موثر تر وکارآمدتری را طراحی واجرا نمود.

  Abstract

  Obssessive Compulsive Disorder is an abnormality of behavior and personality whose direct and indirect outcomes have influenced different aspects of man’s life . the content of these obsessions reflecting the people’s worries and anexieties in every culture, are mainly religious issues. Disregarding the causes, obsession is basically a disorder and deviation of cognitive, behaviourial, cultural and religious norm that has a gradual and progressive nature, in other words, it is first slow and not to be considered as a disease, but after a while it is internalized and dominate the people’s mind and soul completely. Then its destructive effects on body and mind will appear. This is the time when the patient take it seriously, although it is very late and costs a lot.

  In this study , it has been trying to inspect the religious roots of obsession from a different point of view and it has also emphasized on the methods of saying the religious decrees and orders affecting in forming the obsessive behavioures. This  study is also to look for the possibility of conformitting the methods of curing obsession by using the psychological therapies with solutions predicted in the religious teachings and decrees of FEKH to prevent this disorder.

  The results of this study show that the religious persons who are careful about performing orders are afraid and fear, in fact, that their deeds might be wrong or not be accepted by God. So, it results in anxiety making the person to get himself of it by acting obsessively.Therefore, due to the prudence (Ehtyat), to make sure of the correctness of his/her deeds he/she begin to repeat the details of the orders expressed in the decree books ( Resaleh- ye- Ahkam) which are considered as a requirement for perfect performance. Secondly, this study suggests that there are rules and principles predicted in religion to prevent the obsessive behaviours and cure them simultaneously, if necessary. These rules are as efficient as the psychological and medical therapies in preventing and curing the obsessive behaviours. This project proves that we can return back the incorrect and irrational cognitive beliefs forming obsessive thoughts and behaviours in faithful people to their own direct way again and manage them correctly by using the Islamic rules and principles.These principles help the person have control over his or her behavior and make his or her personality balanced again.  

              Key Words: Obsessive compulsive disorder- prudence – suspicion –  obsessive person assurance ( certainty) – anxiety- Cognitive Behaviour Therpapy – principles and rules of Fekh                                                                                                                                           

   

 • فهرست:

  چکیده. 1

  مقدمه. 2

  بیان مسئله. 3

  سوالات تحقیق.. 4

  فرضییه های تحقیق.. 4

  ضرورت واهمیّت مسئله. 4

  اهداف تحقیق.. 5

  ادبیات وپیشینه ی تحقیق.. 6

  روش تحقیق.. 6

  محدودیت های تحقیق.. 6

  سازمان دهی مطالب یا ساختار تحقیق.. 7

  فصل اول: کلیّات... 9

  مقدمه. 10

  1-1-شناخت وسواس. 11

  1-1-1-وسواس در لغت.......... 11

  1-1-2- وسواس دراصطلاح.. 13

  1-2-انواع وسواس.... 24

  1-2-1-  وسواس های فکری.. 24

  1-2-2-  وسواس های عملی یا اجبارها 28

  1-3- ویژگی ها و نشانه های آشکارسازی وسواس.... 33

  1-4-شیوع وسواس.... 37

  1-5-اصطلاحات و مفاهیم مرتبط با وسواس در فقه و اصول...... 40

  1-5-1- شک و وسواس.... 40

  1-5-2- یقین.. 45

  1-5-3- احتیاط... 50

  1-5-4-سوءظن و شناخت آن........... 55

  فصل دوم: آسیب شناسی وسواس..... 63

  مقدمه. 64

  2-1- علل و ریشه های بروز وسواس.... 65

  2-1-1-  عوامل زیست شناسانه بروز وسواس.... 66

  2-1-2 - ریشه ها و علل شخصی بروز وسواس.... 74

  2-1-3-  عوامل روان شناسانه ایجاد وسواس.... 82

  2-1-4-  عوامل محیطی تاثیرگذار در شکل گیری وسواس.... 98

  2-1-5- ریشه ها و علل پیدایش وسواس از منظر فقه و آموزه های دینی... 110

  2-2- تحقیق میدانی درباره ی «میزان تأثیر عامل ترس از عدم مقبولیت تکلیف، برایجاد وسواس»  117

  2-2-1- روش پژوهش.... 117

  2-2-2- جامعه ی آماری.. 117

  2-2-3- روش اجرای پژوهش.... 117

  2-2-4- روش تجزیه وتحلیل داده ها 118

  2-2-5- توصیف وتحلیل داده ها  با توجه به سوالات پرسش نامه. 118

  2-2-6 – نتایج تحقیق.. 124

  2-3- آثار ونتایج وسواس.... 125

  2-3- 1- زیان های جسمی وسواس.... 125

  2-3- 2- زیان های روحی و روانی وسواس.... 126

  2-3- 3- زیان های اجتماعی وسواس.... 127

  2-3- 4- زیان های خانوادگی وسواس.... 128

  2-3- 5- بدعت گزاری های ناشی از وسواس.... 129

  2-3- 6- بدگمان کردن دیگران نسبت به دین.. 129

  2-3- 7- اسراف و تبذیر به واسطه ی وسواس.... 130

  2-3- 8- محرومیت ازفضیلت ها به سبب وسواس.... 131

  2-3- 9- بطلان عمل وسواسی.. 132

  2-3- 10- زیانهای اقتصادی وسواس.... 132

  فصل سوم: پیشگیری و درمان اختلال وسواس ازمنظر روان شناسی و فقه اسلامی   133

  مقدمه. 134

  3-1-پیشگیری  از بروز وسواس... 135

  3-1-1-پیشگیری از بروز وسواس از منظرعلم  روانشناسی.................... 135

  3-1-2- تدابیر فقه اسلامی وآموزه های دینی در پیشگیری از بروز وسواس.... 140

  3-1-3-آشنایی درست با فلسفه ی عبادات و مفاهیمی نظیر گناه، ثواب، طهارت و نجاست................... 181

  3 -2- راه های درمان وسواس.... 195

  3-2-1- درمان وسواس از نظر علم روان شناسی.. 195

  3-2 -2-  درمان وسواس در اسلام.. 204

  3-3-نتایج تحقیق.. 228

  3-4-پیشنهادها.. 235

  3-5-پیوست ها 237

  3-5-1- پرسش نامه. 237

  3-6- فهرست منابع.. 239

  3-6-1- فهرست منابع فارسی.. 239

  3-6-2- فهرست منابع عربی... 244

  3-6-3-فهرست مقالات........ 246

  3-6-4-  فهرست منابع الکترونیکی و اینترنتی... 247

  3-7-.چکیده ی انگلیسی.. 251

   

  منبع:

  القرآن الکریم، مترجم: الهی، قمشه ای، تهران: پیام، اول،1386.

  سید رضی، نهج البلاغه، مترجم: دشتی، محمد، قم: انتشارات امام المنتظر، اول، 1380.

  3-6-1- فهرست منابع فارسی

  اتکینسون، ریتا، ال. ریچارد سی.اتکینسون، ادوارد ای.اسمیت، داریل ج.بم، سوزان نولن- هوکسما، زمینه روانشناسی هیلگارد مترجمین: براهنی، محمد نقی، بیرشک، بهروز، بیک، هرداد، زمانی، رضا، شاملو، سعید، شهرآرای، مهرناز، کریمی، یوسف، گاهان، نیسان، محی الدین، مهدی، هاشمیان، کیانوش، ویراستار: براهنی، محمد نقی، تهران: رشد، دهم،1387.

  ارگانی حائری، محمود، شناخت ودرمان وسوسه و وسواس در اسلام، قم: مجمع ذخائر اسلامی، دوم، 1379.

  استکتی، گیل، پیگت، تریزا، اختلال وسواس: جدیدترین راهبرد های ارزیابی ودرمانی، مترجم: قاسم زاده، حبیب الله، تهران: ارجمند: نسل فردا: کتاب ارجمند، دوم، 1389.

  Obsessive Compulsive Disorde- The Latest Assessment and Treatment Strategies, c2006

   اصفهانی، حسین بن محمد راغب ، ترجمه فارسی مفردات راغب، مترجم: خداپرست، حسین ، قم : دفتر نشر نوید اسلام ، 1390.

  انجمن روان شناسی آمریکا، دست نامه ی تشخیصی و آماری اختلال های روانی، ویرایش چهارم، همراه با بازبینی متن. واشنگتن: 2000. 

  انجمن روان شناسی آمریکا. متن تجدید نظر ترجمه شده راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی. مترجمان: نیکخو، محمد رضا؛ آوادیس یانس هامایاک. تهران: سخن، ویرایش 2 ،2000.

  بهجت، محمد تقى، استفتاءات، قم: نشر دفتر حضرت آیه الله بهجت، اول، 1428ق.

  بهشتی، محمد، فقیهی، علی نقی، رفیعی، بهروز، ابوجعفری، مهدی، زیر نظر: اعرافی، علیرضا، آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن، تهران-قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه-سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، ١٣٨٨.

  تبریزی، جواد، استفتاءات جدید، قم: سرور، 1385.

  توضیح المسائل (المحشى) [همراه با رساله های دیگر مراجع]، قم: مؤسسه النشر الاسلامی وابسته به جامعه مدرسین، هشتم، ۱۴۲۴ ق .

  حیدری نراقی، علی محمد، وسواس، شناخت و راه های درمان، قم: میثم تمار ، 1388.

  خامنه ای، سیدعلی، رساله اجوبه الاستفتائات(فارسی)، تهران: پیام عدالت، دهم، 1389.

  خمینى، سید روح اللّه موسوى ، استفتائات، قم: دفتر انتشارات اسلامى، پنجم، 1422ق.

  خمینى، سید روح اللّه موسوى، ترجمه تحریر الوسیله ، مترجم: اسلامى، على، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، بیست و یکم، 1425 ق.

  خمینى، سید روح اللّه موسوى، توضیح المسائل، اول، 1426 ه‍ ق.

  خمینی، سید روح اللّه موسوى ، آداب الصلاه ، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى (ره) ، 1378.

  Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders.

  دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، تهران: دانشگاه تهران، اول، 1373.

  راتوس، اسپنسر، روان شناسی عمومی ، مترجم: گنجی، حمزه، تهران: موسسه نشر ویرایش، اول، 1375.                                                                                 Essentials of Psychology

  رهبر، محمد تقی، ره توشه ی مبلّغ، تهران : مشعر،  ١٣٨۴.

  زمانی، مصطفی، وسواس: پیدایش، رشد، علاج، قم: انتشارات مهدی یار، اول، 1384.

    ساراسون، باربارا آر، روان شناسی مرضی، مترجم: نجاریان، بهمن، اصغری مقدم، محمدعلی، دهقانی، محسن، تهران: رشد، دوم، 1375.

  سانتراک، جان دبلیو، زمینه ی روان شناسی سانتراک، مترجم: فیروزبخت، مهرداد، تهران: رسا، اول، 1383.                                                                                                Psychology

  سمیعى، جمشید، ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصارى، اصفهان: خاتم الانبیاء، چهارم‏، 1387.

  شعاری نژاد، علی اکبر، روان شناسی عمومی، تهران: توس، چهارم، 1370.

  شمس، گیتی، شناخت وسواس وعلائم آن: راهنمای علمی شناسایی علایم وسواس، تهران: قطره، 1388.

  شهابى، محمود، ادوار فقه‏، تهران‏: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ سازمان چاپ و انتشارات‏، پنجم‏، 1417 ق.

  شیروانى، على، غرویان، محسن، ترجمه اصول استنباط، قم: دار الفکر، اول‏، بی تا.

  شیروانى، على،  تحریر اصول فقه، ‏‏قم‏: دار العلم،‏ دوم‏، 1385.

   شیروانى، على، ترجمه اصول الفقه، قم: دار الفکر، هشتم، 1388.

  طباطبائی، محمدحسین ، ترجمه تفسیرالمیزان، ترجمه: موسوی همدانی، محمدباقر، قم: دارالعلم ، ناشر دیجیتالی مرکز تحقیقات رایانه های قائمیه اصفهان، بی تا.

  عرفان، حسن؛ موضوعات تحقیقی معارف اسلامی و علوم انسانی، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، معاونت اطلاع رسانی، ١٣٧٣.

  فاضل موحدى لنکرانى، محمد، اصول فقه شیعه( تقریرات ملکى اصفهانى، محمود)،  قم: مرکز فقهی ائمه اطهار( ع)، اول، بی تا.

  فاضل موحدی لنکرانی، محمد، جامع المسایل (فارسی)، ج ٢ ، قم: امیر، ١٣٨٣.

  فری من، دانیال، فری من، جیسون، گرتی، فلیپا، غلبه بر افکار بدبینانه و سوء ظن،  مترجم:  جمالفر، سیاوش، تهران، ارسباران، اول، 1390.

  Overcoming Paranoid and SuspiciousThoughts

  فیرس، ای، جری و تیموتی جی. ترال،  روان شناسی بالینی، مفاهیم، روش ها و حرفه ها، مترجم: فیروزبخت، مهرداد، تهران: رشد، 3901 .

  فیض کاشانی، ملامحسن ، راه روشن، ترجمه ی  المحجه البیضاء، مترجم: عارف، سید محمد صادق، مشهد: مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوى، اول، 1372 ، ج 5، ص 70.

  عبد الواحد بن محمدآبادی، غررالحکم و دررالکلم، مترجم: رسولی، هاشم،  تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1378.

   قائمی امیری، علی، وسواس، تهران: شفق، اوّل، 1365.

  قدسی، احمد، حیات پربرکت، قم: مدرسه الامام علی بن ابی طالب علیه السلام، 1384.

  قرائتی، محسن، گناه شناسی، قم: موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت علیهم السلام، بی تا.

  قلى زاده، احمد، واژه شناسى اصطلاحات اصول فقه‏، تهران: ‏بنیاد پژوهشهای علمی فرهنگی نور الاصفیاء، اول، 1379،

  کاپلان، هارولد، سادوک، بنیامین، خلاصه روانپزشکی علوم رفتاری – روانپزشکی بالینی ، مترجم: دکتر نصرت ا... پور افکاری، شهرآب – آغاز، اوّل،1379 .

  کارلسون،نیل.آر. مبانی روانشناسی فیزیولژیک، مترجم: پژوهان، مهرداد، اصفهان: غزل، اول، 1374.                                                             Foundations of physiological psychology

   کُراز، ژاک، بیماری های روانی / به انضمام الگوی مصاحبه با بیمار روانی – تست افسردگی بک – شخصیّت کتل، مقیاس اضطراب کتل، ترجمه م. منصور، پ. دادستان، تهران: رشد، 1386.

  کُری، جرالد، نظریه و کاربست مشاوره و روان درمانی، تهران: نشر ارسباران، دوم، 1387.

  Theory And Practice of Counseling & PsychothErapy

  کلارک، دیوید میلر،فربورن، کریستوفرج.، دانش و روش های کاربردی رفتار درمان شناختی، مترجم: کاویانی، حسین، تهران: فارس، اول، 1380.

  The Science and Practice of Cognitive Behaviour Therpapy

  کلینی، ابوجعفر، محمد بن یعقوب، الکافی،ترجمه: محمد باقر کمره ای ، قم: اسوه، نهم، 1386.

  محقق داماد، مصطفى، قواعد فقه، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، دوازدهم، 1383.

  محمدى، على، ‏شرح اصول استنباط، قم‏: دار الفکر، ج‏2، سوم‏، بی تا.

  محمدى، على، شرح اصول فقه، قم، دهم، 1387.

  محمدى، على‏، شرح رسائل،‏ قم‏: دار الفکر، هفتم‏، 1387.

  محمود حقیقی، کریم، عبادت عاشقانه، بی جا، چاپخانه: پاسدار اسلام، پنجم، بی تا.

  محمودی، سید محسن، مسائل جدید از دیدگاه علما و مراجع تقلید، انتشارات صاحب الزمان، ۱۳۸۴.

  مرکز اطلاعات و مدارک اسلامى ‏، فرهنگ نامه اصول فقه، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم‏، ‏اول‏، 1389.

    مشفقی پور، محمد رضا، روشی نوین در بیان احکام، تهران: مؤسسه فرهنگی انتشاراتی راستان، بی تا.

  مظاهری، حسین، رساله توضیح المسایل احکام، اخلاق، اعتقادات: رساله عملیه،  اصفهان: موسسه فرهنگی مطالعاتی الزهرا (س)، ۱۳۸۹.

  معین، محمد، فرهنگ معین، تهران: سپهر، هشتم، ج3، ص 3395.

  مکارم شیرازى، ناصر، رساله توضیح المسائل، قم: انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب (ع)، پنجاه و دوم، 1429ق.

  مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران-قم: موسسه تحقیقات و نشر معارف اسلامی،

  مکارم شیرازی، ناصر، دائره المعارف فقه مقارن، قم: مدرسه الامام علی بن ابی‌طالب (ع)، 1388.

  ملکى اصفهانى، مجتبى‏، فرهنگ اصطلاحات اصول، قم: عالمه، ‏اول، 1379.

  موسسه دائره المعارف الفقه الاسلامی زیر نظر هاشمی شاهرودی، محمود، فرهنگ فقه فارسی (فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام)، قم: انتشارات موسسه دائره المعارف فقه اسلامی، 1387.

  موسوى بجنوردى، حسن، القواعد الفقهیه، قم‏: نشر الهادی‏، اول‏، 1377.         

  موسوی خمینى، روح الله، شرح چهل حدیث، تهران: موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی (ره)، سی ویکم ، 1383.

  موسوی خمینى، سید روح اللّه، استفتاءات، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامى، پنجم، 1422ق.

   موسوی خمینی، سید روح الله، کتاب الطهاره، مؤسسه اسماعیلیان، ۱۴۱۰ ه ق.

   موسوی کاشمری، مهدی، پژوهشی در اسراف، قم: موسسه بوستان کتاب، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه، 1388.

  موسوی لاری، مجتبی، رسالت اخلاق در تکامل انسان، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، پنجم،١٣٧۶.

    نجفى دولت آبادى، محمد حسین، ‏شرح فارسى کفایه الأصول‏، قم: چاپخانه علمیه، دوم، بی تا.

  نراقی، ملا احمد، معراج السعاده ، تهران: رشیدی، بی تا.

  نراقی، ملامحمد مهدی، علم اخلاق اسلامی ( ترجمه جامع السعادات) مترجم: ، مجتبوی، جلال الدین، تهران: بی نا، 1381.

  نوری زاد، صمد، آنسوی آیه ها، نگرشی بر اعجازهای پزشکی قرآن، قم: آیت عشق، ١٣٨٣ .

  هاوتون، کیت، کرک، جوان، سالکووس کیس، پال م.،کلارک، دیوید م.، رفتار درمانی شناختی،راهنمای کاربردی در درمان اختلال های روانی،  مترجم: قاسم زاده، حبیب الله، تهران: ارجمند، دهم، 1392.

  Cognitive Behaviour therapy for psychiatric problems- A practical guide, c1989

  واشتون، آرنولد، باندی، دانا، اراده کافی نیست، مترجم: معصومیان شرقی، حسام الدین، تهران: بهجت، اول، 1386 .

  ولایى، عیسى، فرهنگ تشریحى اصطلاحات اصول‏، تهران: ‏ نشر نی، ‏ ششم، ‏1387.

  ویتن، وین، روان شناسی عمومی،  مترجم: سید محمدی، یحیی، تهران: نشر روان، چهاردهم، 1391.                                                           Psychology Themes and Variations c2002

  ویل، دیوید، ویلسون، راب، وسواس و درمان آن، مترجم: جمالفر، سیاوش، تهران: ارسباران، چهارم، 1391.

  Overcoming Obsessive Compulsive Disorder: a self-help guide using cognitive behavioral techniques, c2005

  ویلهلم، سابین، استکتی، گیل، راهنمای درمانگران، شناخت درمانی اختلال وسواس فکری عملی، مترجم: اصغری پور، نگار، بهفر، زهرا، کریمی، حسن، ویراستار: صاحبی، علی، تهران: سایه سخن، اول، 1392.

  Cognitive therapyfor obsessive-compulsive disorder: a guide or professionals, c 2006.

  3-6-2- فهرست منابع عربی

  ابن بابویه ، محمد بن علی ( شیخ صدوق)، من لا یحضره الفقیه، مصحح: الاعلمی، حسین، لبنان، بیروت: موسسه الاعلمی للمطبوعات، اول، 1406ق.

  ابن بابویه، محمد بن علی( شیخ صدوق)، علل الشرایع، نجف: مکتبه الحیدریه ، ۱۳۸۵.

  ابن منظور، ابو الفضل، جمال الدین، محمد بن مکرم، لسان العرب، دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع - دار صادر، بیروت - لبنان، سوم، 1414 ه.‍ ق.

  ابوالفتوح رازی، حسین بن علی بن محمدبن احمدالخزاعی النیشابوری ، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیرالقرآن، به کوشش و تصحیح یاحقی، محمدجعفر ، ناصح، محمدمهدی، مشهد: آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهش های اسلامی، شماره10329، بی تا.

  ابوحیان، محمد بن یوسف، تفسیر البحر المحیط، بیروت: دارالفکر،۱۳۷۰، ج10، ص 579.

  اصفهانى، حسین بن محمد راغب، مفردات ألفاظ القرآن، لبنان – سوریه: دار العلم - الدار الشامیه ، اول، 1412 ه‍. ق. 

  انصارى، مرتضى بن محمد امین، فرائد الأصول، قم، نهم، بی تا، 1428 ق.

  تونى، عبدالله بن محمد، الوافیه فی أصول الفقه‏، قم، ‏مجمع الفکر الاسلامی‏، دوم، ‏1415 ق.

   حر عاملى، شیخ محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه ، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام،لاحیاء التراث، اول، 1409 ه‍ ق.

  حسینى فیروزآبادى، مرتضى، عنایه الأصول فی شرح کفایه الأصول، قم: بی نا، چهارم، 1400 ق.

  حسینى، محمد، معجم المصطلحات الأصولیه ، بیروت: موسسه العارف للمطبوعات، ‏اول، 1415 ق.

  حکیم، سید محسن، مستمسک العروه الوثقی، بی جا، مکتبه السید المرعشی، ۱۴۰۴ ه ق.

  حلّى، جمال الدین، احمد بن محمد اسدى، عده الداعی و نجاح الساعی، دار الکتاب العربی، بیروت - لبنان، اول، 1407 ه‍ ق .

  سبحانى تبریزى، جعفر، المحصول فی علم الاصول(تقریرات جلالى مازندرانى، محمود)، قم: ‏ موسسه امام صادق(ع)، اول، بی تا.

  طریحى، فخر الدین، مجمع البحرین، تهران - ایران، سوم، 1416 ق.

  عثمان، محمود حامد، القاموس المبین فی إصطلاحات الأصولیین‏، ریاض‏: دار الزاحم‏، اول،1423 ق.

  عراقى، ضیاءالدین، الاجتهاد و التقلید ( تقریرات نجفی، ضیاء الدین)،  قم: نوید اسلام، اول، 1388.

  عرفان، حسن، موضوعات تحقیقی معارف اسلامی و علوم انسانی، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی معاونت اطلاع رسانی، سال ١٣٧٣.

  عسکری، حسن بن عبدالله، معجم الفروق اللغویه ، الحاوی لکتاب ابی هلال العسکری و جزءاً من کتاب السید نورالدین الجزائری، قم، بی نا، هیجدهم،۱۴۱۲.

  فاضل موحدى لنکرانى، محمد،  إیضاح الکفایه ، قم:‏ نوح، بی تا.

  فیّومی، احمدبن محمد ، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیرللرافعی، قم، ۱۴۰۵ق.

  قرشى، سید على اکبر، قاموس قرآن، تهران: ،دار الکتب الإسلامیه ، ششم، 1412 ه‍ ق .

  کلینی، ابوجعفر، محمد بن یعقوب، الکافی،مصحص: آخوندی، محمد، غفاری، علی اکبر، تهران: دار الکتب الاسلامیه، بی تا.

  مجلسى، محمد باقر، بحار الانوار،  الجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهار (ط - بیروت)، دار إحیاء التراث العربی - بیروت، دوم، 1403 ق.

  محمدی ری شهری، محمد، منتخب میزان الحکمه با ترجمه فارسی ، مترجم:شیخی، حمید رضا تلخیص:حسینی، حمیدقم : موسسه علمی فرهنگی دار الحدیث، ١٣٨٨

   مکّی العاملی، محمد بن جمال الدین (شهید اول)، القواعد و الفوائد فی الفقه و الاصول و العربیه ، قم، ۱۳۹۹ق.

   مکّی العاملی، محمد بن جمال الدین، الشهید الاول، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، دار احیاء التراث الإسلامی، بی تا.

  مشکینى اردبیلى، على، اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها ،قم، ششم، 1374.

  مصطفوى، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران : مرکز الکتاب للترجمه و النشر، اول، 1402 ه‍ ق، .

  مصطفوى، سید محمد کاظم، مائه قاعده فقهیه ، قم: دفتر انتشارات اسلامى، 1421ق.

  مصطفوى، سید محمدکاظم، ‏القواعد الفقهیه ، قم: ‏ مرکز العالمی للدارسات الاسلامیه، اول، ‏1426 ق.

  مظفر، محمد رضا، أصول الفقه ( طبع اسماعیلیان )، قم: طبع اسماعیلیان، پنجم، 1375.  

  مغنیه ، محمد جواد، قاعده الفراغ و التجاوز لمجرد التمهید، بیروت: دارالتیار الجدید، بی تا.

  مکارم شیرازى، ناصر، القواعد الفقهیه، قم: مدرسه امام امیر المؤمنین (ع)، سوم، 1411ق .

  موسوى بجنوردى، حسن، القواعد الفقهیه، قم‏: نشر الهادی‏، اول‏، 1377، ج1، ص240. ‏         

  میرسید شریف جرجانی؛ ترجمان القرآن، تدوین عادل بن علی بن الحافظ؛ بکوشش سیدمحمد دبیرسیاقی، تهران: بنیاد قرآن، 1360، حرف و، ص۱۴۷.

  میلانى، سید محمد هادى حسینى، محاضرات فی فقه الإمامیه - صلاه المسافر و قاعدتی الصحه و الید، مشهد: مؤسسه چاپ و نشر دانشگاه فردوسى، اول، 1395 ق.

   نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ، بیروت: دار احیاء التراث العربی، هفتم، ١٣۶٢ .

  نورى، حسین بن محمد تقى، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم: مؤسسه آل البیت(ع)، 1408ق ، ج9، ص144.

  فهرست مقالات

  اشرفی کنی، فاطمه، موسوی، نعیمه سادات، 1378،"وسواس: تحقیقی پیرامون وسواس وراههای پیشگیری ودرمان این بیماری عصبی،" مجله اصلاح وتربیت دوره قدیم، سال ششم، ش61، ص11-16.

  حسنی، جعفر، اله بیگی، ایمان، قوشچیان، سمانه، 1386، «مقایسه فعالیت سیستم های مغزی- رفتاری بیماران مبتلا به اختلال وسواس و افراد بهنجار»، تازه های علوم شناختی، سال9، ش4، 16-25.

  حسینی، سید احمد، 1382،"احتیاط هاى روا و ناروا ؛ نمونه ها و پیامدها3"، نشریه فقه، ش 37و38، ص110 - 133.

  شاهجویی، تقی، محمود علیلو، مجید، بخشی پور رودسری، عباس، فخاری، علی، 1390، «تحمل نکردن بلاتکلیفی و نگرانی در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و اختلال وسواسی-اجباری»، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال هفدهم، ش4، 304-312.

  شیرین زاده دستگیری، صمد، گودرزی، محمدعلی، غنی زاده، احمد، تقوی، سید محمدرضا، 1387، "مقایسه باورهای فراشناختی و مسئولیت پذیری در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی-اجباری، اختلال اضطراب منتشر و افراد بهنجار"، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال چهاردهم، ش1، 46-55.

  علیپور، احمد، نیک صفت، ابراهیم، 1390،"روانشناسی کمال در قرآن"، دوفصلنامه ی علمی-پژوهشی، مطالعات اسلام و روانشناسی، سال پنجم، ش8، ص 11-132.

  فقیهی، علی نقی، مطهری، جمشید، 1382،"وسواس و درمان آن / مقایسه دو شیوه شناخت درمانگری اسلامی و شناخت درمانگری سنّتی،" مجله معرفت، ش75، ص45-58.

  محمود علیلو، مجید، 1376و 1377، "پیشرفت های جدید در فهم اختلال وسواس آیا وسواس یک اختلال همگن است؟"، فصلنامه علمی- پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا(س)، سال هفتم و هشتم، ش24و 25، ص43-64.

      ناروئی نصرتی، رحیم، منصور، محمود، 1388،"تطبیق قواعد فقهی با شیوه یادگیری ونهادینه سازی مفاهیم وبه کارگیری آنها در روان وضمیر ناخودآگاه،" فصلنامه روان شناسی و دین، سال دوم، شماره 2، ص7.

  وطنی، امیر، 1381، "قاعده اضطرار"، نشریه مقالات و بررسی ها، ش71، علمی-پژوهشی، ش22، ص 187- 208.

  3-6-4-  فهرست منابع الکترونیکی و اینترنتی

  مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، نرم افزار جامع فقه اهل بیت2، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، ویرایش2، 1388.

  مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، نرم افزار جامع اصول الفقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، ویرایش2، 1391.

  Robinson, Lawrence Smith, Melinda, M.A., and Segal, Jeanne, Ph.D. “Obsessive-Compulsive Disorder (OCD)” [online]. Helpguide. Available: http://www.helpguide.org/mental/obsessive_compulsive_disorder_ocd.htm

    “Impulse control disorder”[online]. WikipediaThe free Encyclopedia. available:  

   http://www. en.wikipedia.org/wiki/Impulse_control_disorderو Wikipedia [93/6/31]

  Impulse control disorder" [online].WikipediaThe free Encyclopedia. available: http://en.wikipedia.org/wiki/[93/6/31] 

    "Relationship obsessive compulsive disorder" [online]. WikipediaThe free Encyclopedia. available:  http://en.wikipedia.org/wiki/ [93/6/31]  

  ." بدبینی در قرآن به چه معنا است؟".[online]  Islam Quest . دسترسی در:

  http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa5484/tmpl/component/printme/1[93/6/31]

   

     مظاهری،  حسین، " راهکارهای عملی درمان وسواس" .[online] almazaheri . دسترسی در:

  http://www.almazaheri.ir/farsi/Print/Print.aspx?TBlName=SectionDesc=1757 [93/4/5]

    یثربى، سید یحیى، "شک و ایمان،" رواق اندیشه، ش5،.[online] kalam  دسترسی در:

  http://www.balagh.net/persian/kalam/index.htm[27/5/93 ]

  رفاهی، امیر، "آشنایی با بیماری پارانوئید و راه های درمان".[online]  میگنا .  دسترسی در:

  http://www.migna.ir/vdcj88ev.uqeyizsffu.html Psychology & education [7/6/93.]

  " بیماری نامرئی و آزاردهنده ای که زندگی را مختل می‌کند؛  5 درصد ایرانیان وسواس دارند"[online] . ابتکار. دسترسی در:

  http://www.ebtekarnews.com/Ebtekar/News.aspx?NID=107221 نسخه شماره–[22/4/93 ]

  "نکته ای پیرامون کثیر الشک و وسواسی-حضرت آیت الله مکارم شیرازی، درس خارج فقه، ۹ اسفند سال ۹۱" [online]. Taqrir. دسترسی در:

  http://taqrir.eshia.ir[93/6/25]

  " سوداوى مزاج ها، بیشتر به وسواس فکرى دچار مى شوند"[online] . واضح. دسترسی در:

  http:// www .vazeh.com/n-  و http:// www.abrarnews.com [93/7/9] 

  " وسواس فکری: خلاصه کتاب شفای وسواس"[online] . وسواس فکری. دسترسی در:

  http://vasvasefekri.blogfa.com/post-21.aspx[93/1/7]

  "آشنایی با فلسفه ی وضو، تیمم و غسل " [online]. شمیم , دانشنامه سلامت , نرم افزاری نورالزهرا  . دسترسی در:

  http://shamiim.ir/Default.aspx?tabid=97&articleType=ArticleView&articleId=985733[93/6/30]

  "جهت درمان وسواسی از نظر فقهای اسلام چه راههایی ارائه شده است؟ روان شناسان در این باره چه میگویند؟" [onlie]. درگاه پاسخگویی به مسائل دینی. دسترسی در:

  http://www.porsojoo.com/fa/node/71741[93/1/7]

  "شرایط کمال عبادات" [online]. پایگاه اطلاع رسانی استاد حسین انصاریان.  دسترسی در:

  http://www.erfan.ir/20473 [93/7/4]

  "شیوه‌ای راهبردی برای حل مشکلات" [online]. Afcarnews . دسترسی در:

  http://afkarnews.ir/vdcjaie8muqey8z.fsfu.html [93/6/27]

  "فلسفه وضو، تیمم و غسل" .[online] پایگاه اطلاع رسانی اندیشه قم. دسترسی در:

  http://www.andisheqom.com/public/application/index/viewData?c=4&t=news[93/6/29]

  "گفتگو با دکتر میرعمادالدین فریور روان شناس" سلامت روان ، ش261،[online] . سلامت ایران دسترسی در: .  

  http://www.salamatiran.com/pdf/salamat/261_19.pdf  [93/1/7]

  "نجاسات" [online]. یعسوب الدین. دسترسی در: 

  http://moshaf.blogfa.com/post-781.aspx[93/7/8]

  انصاری، مرتضی، "فوائد الأصول (رسائل)، ج1،‌ ص 196" [online] . پژوهشکده ی  باقرالعلوم(ع). دسترسی در:

  http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=28167[93/6/14]

  تبار فیروزجایی، رمضانعلی،  "سیماى یقین در آیات و روایات،" نشریه پاسدار اسلام، ، شماره 212، 1378،  [online] . پرتال جامع علوم انسانی. دسترسی در:

  http://www.ensani.ir/fa/10808/magazine.aspx- [93/5/15]

  حسینی سیستانی، سیدعلی، "استفتائات" [online] . پایگاه اطلاع رسانی آیت الله سیستانی. دسترسی در:

  http://www.sistani.org/index.php?p=827020&id=10521 [93/4/11]

  خامنه ای، سید  علی، "استفتائات مربوط به وسواس" [online]. آرشیو سوالات احکام کاربران، . پرتال الانهار. دسترسی در: 

  http://portal.anhar.ir/node/10869/?ref=sbttl#gsc.tab=[93/6/5] 

               

  شبر، سیّد عبدالله،" دلیل عقلی برای احکام شرعی،  اخلاق شبر، مترجم: جباران، محمدرضا، قم: روح، اول، 1368، ص47، " [online] . سایت اندیشه قم مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات. دسترسی در:

  http://www.andisheqom.com/public/application/index/printData?c=3533&t=article[93/6/31]

  فاضل لنکرانی، محمدجواد،" اصول فقه، خارج اصول، اصول عملیه،  استصحاب 92-91،  جلسه ی 81" [online] . پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمد جواد فاضل لنکرانی. دسترسی در:

  http://www.fazellankarani.com/persian/lesson/6621/[93/6/3]

  مرعشی، سید علی، "حکم قرآنی وضو و ساختمان مغز " مجله بشارت، ش 7 ، 1377: ص 39[online] . پایگاه اطلاع رسانی حوزه  Hawzah. دسترسی در:

  http://www.hawzah.net/fa/magazine/magart/5248/5269/48134 [93/7/4]

  مظاهری، حسین، " راهکارهای عملی درمان وسواس"] online [.سایت آیت الله مظاهری. دسترسی در:

   http://www.almazaheri.ir/farsi/Print/Print.aspx?TBlName=SectionDesc =1757[4/5/93]

  مظفر، محمد رضا،" اصول الفقه، ج۲، ص۲۷۵." [online] . ویکی فقه. دسترسی در:  

    http://test.wikifeqh.ir[93/6/28]

  مکارم شیرازی، ناصر،” استفتائات مربوط به وسواس” [online] . makaremshirazi. دسترسی در:

  http://www.makaremshirazi.org/persian/?p=prg[93/6/5]

  موسوی خمینى،  سید روح الله، " تحریر الوسیله, ص432, بحث واجبات طواف."[online] . سایت مدرسه فقاهت. دسترسی در: 

  http://ar.lib.eshia.ir/47166/1/3[93/4/23]


موضوع پایان نامه وسواس، احکام و آثار آن, نمونه پایان نامه وسواس، احکام و آثار آن, جستجوی پایان نامه وسواس، احکام و آثار آن, فایل Word پایان نامه وسواس، احکام و آثار آن, دانلود پایان نامه وسواس، احکام و آثار آن, فایل PDF پایان نامه وسواس، احکام و آثار آن, تحقیق در مورد پایان نامه وسواس، احکام و آثار آن, مقاله در مورد پایان نامه وسواس، احکام و آثار آن, پروژه در مورد پایان نامه وسواس، احکام و آثار آن, پروپوزال در مورد پایان نامه وسواس، احکام و آثار آن, تز دکترا در مورد پایان نامه وسواس، احکام و آثار آن, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه وسواس، احکام و آثار آن, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه وسواس، احکام و آثار آن, پروژه درباره پایان نامه وسواس، احکام و آثار آن, گزارش سمینار در مورد پایان نامه وسواس، احکام و آثار آن, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه وسواس، احکام و آثار آن, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه وسواس، احکام و آثار آن, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه وسواس، احکام و آثار آن, رساله دکترا در مورد پایان نامه وسواس، احکام و آثار آن

پایان نامه جهت دریافت درجه دکترای حرفه‌ای در رشته پزشکی چکیده فارسی عنوان : مقایسه فراوانی اختلال وسواس فکری– عملی در کودکان مبتلا و غیر مبتلا به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیرکبیر در سال 1393 مقدمه : یبوست در دوران کودکی مشکل شایعی است که به دلیل بروز علائمی چون تاخیر در دفع مدفوع، سختی دفع و بی‌اختیاری مدفوع ناشی از بوجود آمدن و احتباس توده های ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A» رشته: روان شناسی گرایش: بالینی چکیده مشکل رایج در اختلالات سوء مصرف مواد، عود مصرف مواد حتی در بین افراد مداوا شده می باشد که این موضوع در مورد مادۀ مخدر شیشه بیشتر صدق می کند. از سویی، ذهن آگاهی یک سازۀ شناختی قابل پایش و مداخله در روان شناسی است. هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی اثربخشی کاربرد درمان تلفیقی مدل رایج ماتریکس و «کاهش ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی (M.A.) گرایش: بالینی چکیده هدف عمده افراد از جراحی زیبایی بینی، دست یابی به شکل تصوری از بینی است که فکر می کنند با چهره شان هماهنگی بیشتری دارد تا از این طریق به تصویر مطلوب تری از تن خود برسند. تحقیقات نشان داده است که بین مؤلفه­های فراشناختی و اقدام به جراحی زیبایی رابطه وجود دارد. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی مداخله فراشناختی بر ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی (M. A. )گرایش : بالینی چکیده هدف از انجام این پژوهش مقایسه طرحواره های هیجانی وتحریف های شناختی در افراد مبتلا به میگرن با افراد سالم بود.برای انجام آن از روش پژوهشی علی مقایسه ای (پس رویدادی) استفاده شد.جامعه آماری کلیه افراد مبتلا به میگرن تحت درمان در کلینیک های اعصاب و روان شهر خرم آباد وهمراهان آن ها بودند که با استفاده از روش نمونه ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی (M.A)گرایش بالینی چکیده خانواده ، کانون مهر ، محبت و تربیت ومبنای شکل گیری زندگی اجتماعی است. وبنیادی ترین و اصلی ترین شکل و جزء اجتماعی است. جامعه سالم در گرو سلامت خانواده و تحقق سلامت آن مشروط به برخورداری اعضای آن از سلامت روانی است و هر جامعه ای برای تداوم و بقای خود نیاز به حفظ و بسط ارزش های خود در قالب خانواده ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روان شناسی(M.A) گرایش:عمومی چکیده: هدف این پژوهش بررسی رابطه بین ارضاء نیازهای بنیادی روانی و طرحواره­های ناسازگار اولیه با اختلال تنظیم هیجانی در دانشجویان بود. به این منظور با روش نمونه گیری خوشه­ای چند مرحله­ای 364 نفر (تعداد 166 دختر و 198 پسر) از دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان انتخاب شدند. طرح این پژوهش ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) گرایش: روانشناسی بالینی چکیده : هدف از پژوهش حاضر مقایسه ابعاد کمال گرایی ، سیستم مغزی / رفتاری و تاب آوری در بیماران عروق کرونر و افراد عادی است .برای این منظور 150 نفر افراد کرونری قلب و 150 نفر افراد سالم با میانگین سنی 44 سال به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند .از بین بیمارستان های تهران 3 بیمارستان به تصادف انتخاب شد و از افراد ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشددر رشته روانشناسی (M.A) گرایش : بالینی چکیده هدف:هدف این پژوهش رابطه هوش هیجانی و باورهای غیر منطقی با سلامت روان در دبیران دوره راهنمایی می باشد. روش:روش این پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه دبیران مرد و زن(تعداد 240 نفر)است که در دوره اول متوسطه مشغول خدمت هستند. نمونه­ی آماری این پژوهش تعداد 148 معلم زن و مرد است که با ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری (گرایش بهداشت جامعه) چکیده: مقدمه: ارزیابی سلامت روانی دانش آموزان یکی از محورهای مهم ارتقاء بهداشت روان در جوامع است. یکی از چالش های بهداشت روان در دوره نوجوانی احساس تنهایی است که ممکن است این احساس درنتیجه ی اعتیاد به اینترنت یا اعتیاد به تلفن همراه رخ دهد. هدف: هدف از این مطالعه، تعیین رابطه اعتیاد به اینترنت و تلفن همراه ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته دین‌شناسی چکیده کتاب حاضر با شیوه و متدی خاص خود به بحث و بررسی پیرامون موضوعات اساسی حوزه روان‌شناسی دین می‌پردازد، و تمامی مسائل مربوطه از تاریخچه پر فراز و نشیب گرفته تا جدید‌ترین نظریات ارائه شده را مورد بحث قرار می‌دهد. در این اثر نویسنده با لحنی عالمانه و در عین حال قابل فهم در باب گستره وسیعی از ادیان و فرهنگ‌ها سخن می‌گوید. تمامی موضوعات ...

ثبت سفارش