پایان نامه در مورد ایران

مشخص نشده 3 MB 26397 292
مشخص نشده مشخص نشده شهرسازی
قیمت قدیم:۳۸,۰۰۰ تومان
قیمت: ۲۸,۵۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پيشگفتار

   

  ايران با تاريخ بلند شهر نشيني داراي كهن شهرها و سكونت‌گاههاي باستاني متعدد و متنوع در زيست بوم‌هاي گوناگون سرزميني است. چشم اندازي گذرا بر سيماي شهرنشيني ايران بافت‌هاي قديمي پرارزشي را به نمايش مي‌گذارد كه ميراث‌هاي فرهنگي اين جامعه كهن در آنها نهفته است اما در چند دهه اخير بافت‌هاي مزبور تحرك و نشاط گذشته خود را از دست داده و در آستانه ويراني و تخريب قرار گرفته و محيطي نامناسب و بسيار كم رونق را براي زندگي ساكنين خود به وجود آورده است ولي با وجود همة اين مسائل در ارزش وجودي آنها جاي هيچ گونه شك و ترديدي نيست و تصور ما بر اين است كه پژوهش و مطالعات بنيادي و شناخت جغرافيايي از اين بافتهاي شهري نخستين گامي است كه براي هر گونه حركت عمراني با هدف بهسازي و باز زنده‌سازي آنها ضرورت كامل دارد.

  بطور كلي بافت‌هاي قديم به عنوان بخشهاي مهمي از شهرها كه نشان دهندة گذشته و هويت آنها بوده در بيشتر كشورهاي دنيا مورد توجه ويژه قرار دارند. در كشور ما نيز كه سابقة شهرنشيني كهن و ديرينه‌اي دارد و به عنوان هسته اوليه شهر و قسمتي كه نحوه انديشيدن و نگرش نياكان ما را در جنبه‌هاي مختلف زندگي نشان مي‌دهد مورد توجه معماران و برنامه‌ريزان شهري قرار داشته و عموماً از زاويه و ديد فرهنگ، هنر و زيبايي شناسي آن را بررسي مي‌كنند و با هدف اصلاح كالبدي و سامان دهي آنها برنامه‌ها و راهكارهايي را ارائه مي‌كنند. بافت قديم سبزوار نيز به مانند بافت قديمي ساير شهرها با توجه به دارا بودن ارزشهاي تاريخي و فرهنگي و داشتن مشكلاتي نظير افول كيفيت كالبدي، وضعيت وخيم زيست محيطي، دشواري دسترسي و مشكلات ترافيكي، كمبود عناصر خدماتي و انحطاط كيفيت فرهنگي و بصري نيازمند ارائه برنامه‌ها و راهكارهايي جهت ساماندهي و احياء مي‌باشد. بدين ترتيب تحقيق حاضر در هشت فصل به شرح زير تدوين يافته است.

  فصل اول شامل طرح تحقيق مي‌باشد. در اين فصل با طرح مسأله، ضرورت و اهميت آن و با توجه به اهداف آن فرضيات تحقيق مشخص گرديده است و با توجه به محدوده مورد مطالعه جامعه آماري و حجم نمونه، روش تحقيق و چگونگي تجزيه و تحليل اطلاعات مشخص شده است.

  در فصل دوم چهارچوب نظريه تحقيق اعم از نظريه‌ها و راهبردهاي ارائه شده در رابطه با بهسازي بافت قديم تبيين گرديده است بررسي ديدگاههاي نظري در اين رابطه و آشنايي با چگونگي برخورد با بافتهاي قديمي در كشورهاي مختلف جهت استفاده در تجزيه و تحليل و ارائه راهكارهاي پيشنهادي مي‌باشد.

  در فصل سوم به بررسي سياست‌ها و قوانين مداخله در بافت قديم و بهسازي و نوسازي آن در شهرهاي ايران در مقاطع زماني مختلف پرداخته شده است.

  در فصل چهارم به بررسي ويژگيهاي طبيعي، جمعيتي و اقتصادي سبزوار با تأكيد بر بافت قديم پرداخته شده است.

  در فصل پنجم به بررسي جغرافيايي شهري و شهرشناسي سبزوار و روند توسعة فيزيكي شهر از آغاز تا اوايل قرن حاضر پرداخته شده است زيرا بهسازي بافت قديم بايد با توجه به پيشينه تاريخي و سير و روند شكل گيري و تحول بافت شهر در ادوار مختلف تاريخي صورت بگيرد.

  در فصل ششم به شناخت دقيق بافت قديم سبزوار، ويژگيها، مشخصات شبكه معابر، نحوه توزيع كاربري‌ها در بافت قديم، خصوصيات كالبدي مساكن ، محدوديت‌ها و امكانات فيزيكي ـ كالبدي بافت قديم و اهداف برنامه‌هاي بهسازي بافت پرداخته شده است

  و سرانجام در فصل هفتم با استفاده از نتايج پرسشنامه‌ها به بررسي آزمون فرضيات و نتايج پرداخته شده است.

  و سرانجام در فصل هشتم به ارائه راهكارها و پيشنهادات پرداخته شده است.

   

   

   

   

   

   

   

   

  فصل اول :

   

   

   

  طرح تحقيق

   


             1-1- بيان مسئله و تشريح ابعاد آن

   

   

  بافت‌هاي فرسوده و ناكارآمد شهري بخش قابل توجهي از سطح شهرهاي كشور را تشكيل مي‌دهد اين بافتها از يك سو از طيف گسترده مشكلات كالبدي، عملكردي، ترافيكي و زيست محيطي رنج مي‌برند و از سوي ديگر مهمترين پتانسيل شهرها براي استفاده از زمين جهت اسكان جمعيت، تامين فضاهاي باز خدماتي و نيز بهبود زيست محيطي محسوب مي‌شوند. ضمناً مشكلات كالبدي كه بافت‌هاي قديمي با آن روبرو هستند فرسودگي شديد بناها، مشكلات مربوط به شبكه معابر نامنظم و ناكافي در بافت، تراكم و پيوستگي اجزاء بافت، مسائل و مشكلات مربوط به تيپ و نوع بناهاي مسكوني، مسائل ناشي از مصالح به كار رفته و نحوه مرمت بناها و كمبود خدمات و تأسيسات و تسهيلات شهري و زيربنايي و ... هستند كه بافت قديمي شهرها را در پاسخگويي به نيازهاي امروزي زندگي دچار نارسايي‌هاي كرده است (شماعي و پوراحمد، 1384، ص 123).

  در اينكه شهر پديده‌اي تاريخي است ترديدي وجود ندارد. چنين پديده‌اي نمي تواند از پيشينه خود بگسلد از اين رو در رشد و توسعه فضايي، كالبدي توجه به ويژگيهاي بومي ضروري است. بخش چشمگيري از تاريخ و فرهنگ شهر در كالبد آن تجلي مي‌يابد كه نشان دهنده
  ارزشها، باورها، اعتقادات، هنرها، توان فني و ساختار اجتماعي – اقتصادي و سياسي و ... نسل‌هاي گذشته است (همان منبع : ص 37).

  بافتهاي تاريخي علاوه بر اينكه واجد ارزشهاي زيبايي شناختي و هويت بخشي شهرهاي ما هستند هنوز در بسياري از شهرها محل سكونت و معيشت ميليونها نفر از شهروندان به شمار
   مي‌روند (كلانتري و حاتمي نژاد، 1385 : ص 139).

  از اين رو، چنانچه در جهت بهبود مشكلات در بافت قديمي شهرها برنامه ريزي اصولي و صحيحي صورت نگيرد روند فرسودگي و تخريب بافت‌هاي قديمي تسريع گشته تا جائي كه حتي حيات شهري به خطر خواهد افتاد.

  شهر سبزوار يكي از شهر‌هاي كهن در استان خراسان رضوي مي‌باشد كه به لحاظ تاريخي داراي قدمت طولاني مي‌باشد و بافت قديمي آن داراي ارزش و اعتبار تاريخي مي‌باشد. اقداماتي كه جهت بهبود مشكلات و بافت قديم شهر سبزوار صورت مي‌گيرد نبايد تنها در قالب اقدامات كالبدي، اصطلاحاً بازسازي از نوع تخريب و دوباره ساختن باشد زيرا در بسياري از هسته‌هاي قديمي، آنچه داراي ارزش است نه تنها كالبد موجود و بناها و ساخت شهرهاي آن، بلكه گذرها، مراكز محله اي، روابط اجتماعي بين ساكنين، يادمان‌ها و نشان‌هاي بافت است كه داراي ارزش اجتماعي و فرهنگي است لذا در بسياري از عرصه‌ها بهسازي بافت و اقدام خرد و مشاركتي با مردم ساكن در آن شيوه بسيار مطلوب و پايداري را ارائه مي‌دهد كه مي‌تواند در طول دوره كوتاه مدت صورت پذيرد و رفاه شهروندي را در بافت فراهم سازد.

  از آنجا كه بافت قديم شهر سبزوار به مانند بافت قديمي بسياري از شهرها داراي ارزشهاي تاريخي، فرهنگي و اجتماعي مي‌باشد و از سوي ديگر، اين بافت نيز به مانند بافت قديمي ساير شهرها از مشكلات كالبدي، عملكردي، زيست محيطي و اجتماعي رنج مي‌برد لذا جهت جلوگيري از روند فرسودگي و تخريب بافت، برنامه ريزي جهت بهسازي بافت قديم لازم و ضروري است.

   

  1-2- محدوده و مقطع زماني تحقيق

   

  بافت مورد مطالعه در اين تحقيق شامل قديمي ترين محلات و بخشهاي مسكوني شهر سبزوار مي‌باشد كه هستة اوليه شهر را تشكيل داده است و داراي شكلي ارگانيك بوده كه اين بافت در محدودة خيابانهاي طبرسي در جنوب، خيابان اسدآبادي در شمال، خيابان كاشفي در شرق و خيابان عطاملك در غرب قرار دارد و با مساحتي در حدود 2/182 هكتار و جمعيتي بالغ بر 15962 نفر در مركز شهر قرار دارد و داراي هفده محله مي‌باشد. دليل انتخاب شهر سبزوار جهت مطالعه، بعلت آشنايي اينجانب با اين محدوده كه زادگاه من نيز مي‌باشد، بوده و هميشه سعي داشته‌ام كه گامي كوچك براي بهبود مسائل و مشكلات آن بردارم.

  از سوي ديگر سبزوار يك شهر تاريخي و كهن با قدمت طولاني در ايران مي‌باشد كه تاكنون مطالعات بسيار كمي راجع به آن صورت گرفته است و اين تحقيق مي‌تواند به معرفي و شناخت آن كمك شاياني نمايد.

  در زمينه مطالعات جمعيتي، اقتصادي و اجتماعي نيز از آمار دوره‌هاي سرشماري 75-35 و در بعضي موارد از آمار سال 1385 استفاده شده است. مقطع زماني اين پژوهش نيز در سال 85 و اواخر سال 86 بوده است.

   

  1-3- اهميت و ضرورت تحقيق

   

  اهميت و ضرورت حفظ آثار كهن نه به عنوان پديده‌هايي نمادين، بلكه به دليل شناخت سير تحول و تكامل تاريخ شهرسازي و تمدن شهرنشيني، حفظ هويت و اصالت شهري و تبيين حيات شهري بر اساس شواهد و مدارك علمي همواره مورد توجه بوده است. به طور كلي عناصر و فضاهاي بافت شهري عمري محدود دارند و با گذشت زمان دچار تغيير و فرسودگي مي‌شوند به عبارتي ديگر هيچ فضايي و بنايي بدون بهسازي و مرمت و نوسازي نمي تواند دوام و بقاي طولاني داشته باشد.

  بافت قديمي شهرها در ايران كه حامل ارزش‌هاي فرهنگي ـ تاريخي هستند در حال حاضر با مسائل و مشكلات فيزيكي – كالبدي نظير عرض كم معابر، شبكة ارتباطي ضعيف و ضعف و نارسايي در شبكه دسترسي ها، وجود سكونت گاههاي قديمي، كم دوام و به هم فشرده، عدم كيفيت مصالح ساختماني به كار رفته در بناها، و كمبود تأسيسات و تجهيزات خدماتي مورد نياز شهروندان روبرو هستند كه بافت قديمي سبزوار نيز از اين قاعده مستثني نيست و از اين مشكلات رنج مي‌برد. وجود اين مسائل و مشكلات فيزيكي –كالبدي روند فرسودگي و تخريب بافت قديمي شهرها را تسريع مي‌بخشد و باعث ركود و بي رونقي آن و در پي آن باعث مهاجرت ساكنان بومي و قديمي از اين گونه بافت‌ها و جايگزيني مهاجران روستايي و اقشار كم درآمد جامعه در آن
   مي‌شود.

  از سويي ديگر ركود و فرسودگي بيش از حد بافت‌هاي قديمي باعث پيدايش محله‌هاي مخروبه‌ و خانه‌هاي در حال تخريب در اين بافت‌ها مي‌شود كه مناسب‌ترين مكان را براي ناهنجاري‌هاي اجتماعي و بزهكاري فراهم مي‌آورد كه همه اين عوامل باعث مي‌شود كه ارزش‌هاي غني فرهنگي – تاريخي موجود در اين بافت‌ها رفته رفته به فراموشي سپرده شده و احساس تعلق به خانه، محله و شهر كمرنگ مي‌شود.

  لذا وجود اين مسائل و مشكلات ضرورت و اهميت حفظ و احياء و بهسازي بافت قديمي شهرها را مطرح مي‌كند كه در برنامه ريزي جهت بهسازي بافت قديمي شهرها توجه و حفظ اصالت و ارزش‌هاي فرهنگي و تاريخي حاكم بر بافت لازم و ضروري است به طوريكه امروزه در سطح جهان و بويژه در كشورهاي توسعه يافته، ارزش‌ها و مفاهيم فرهنگي در فضاهاي ساخته شدة شهري يكي از دلايل اصلي بهسازي و نوسازي بافت قديمي شهرهاست.

   

  1-4- اهداف تحقيق

   

  در اين مطالعه اهداف چندي مورد نظر است و براساس سوالات و فرضيه‌هايي كه مطرح شده است سعي كرده ايم كه اين اهداف را تقريباً مشخص و در جهت رسيدن به چنين اهدافي اين موضوع را مورد مطالعه قرار دهيم. مهمترين اهداف عبارتند از :

   

  --------------

  منابع و مأخذ

   

  آريان پور، عليرضا، بافت قديمي و شهرسازي شهرستان سبزوار، شهرهاي ايران، جلد دوم، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1366.

  ابن فندق (بيهقي)، ابوالحسن علي بن زيد، تاريخ بيهق، به تصحيح احمد بهمنيار، تهران، انتشارات فروغي، چاپ سوم، 1361.

  احمدزاده، جواد، «حمل و نقل و بازرگاني در سبزوار» مجموعه مقالات سمينار سبزوار و توانمندي‌هاي توسعه، سبزوار، انتشارات دانشگاه تربيت معلم سبزوار، 1375.

  احمدي، محمدابراهيم، سيماي سبزوار، انتشارات نبوغ، 1375.

  استروفسكي، واستلاف، شهرسازي معاصر، ترجمه لادن اعتضادي، تهران، نشر دانشگاهي، 1371.

  اكرمي، زكيه، بهسازي بافت قديم ابركوه، رساله كارشناسي ارشد، دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه يزد، 1384.

  اميرباني، مسعود، تاريخ معماري غرب از عهد باستان تا مكتب شيكاگو، تهران، نشر خاك، پاييز 1385.

  بحريني، حسين، تجدد، فراتجدد و پس از آن در شهرسازي، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1378.

  بحريني، سيدحسين، فرايند طراحي شهري، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1377.

  برآبادي، علي، سير تحولات عملكردي بافت قديم سبزوار، رسالة كارشناسي ارشد رشتة جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه تهران، 1380.

  بنه ولو، لئوناردو، تاريخ معماري مدرن، ترجمه سيروس بارو، تهران، دانشگاه تهران، 1365.

  بوچاني، محمدحسين، «نوسازي و احياي نواحي فرسودة شهري تجربة شهركرد» مجلة شهرداريها، شمارة 64، شهريور 1383.

  بورژل، گي، شهر امروز، ترجمه سيدمحمد سيد ميرزايي، تهران، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، چاپ اول، 1377.

  بوزيه، لوكور، منشور آتن، ترجمة محمد منصور فلامكي، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1355.

  بيكن، ادموند، طراحي شهرها، ترجمه فرزانه طاهري، تهران، مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي ومعماري ايران، 1376.

  بيهقي، محمود، سبزوار ديرينه‌هاي پايدار، مشهد، انتشارات كتابستان، 1370.

  پوراحمد ، احمد ، جغرافيا و ساخت شهر کرمان ، تهران ، دفتر مرکزی جهاد سازندگی ، 1370 .

  پاپلي يزدي، حسين و حسين رجبي سناجردي، نظريه‌هاي شهر و پيرامون، تهران، انتشارات سمت، 1382.

  تانگه، كنزو، هنر و معماري، ترجمه واحد هنر و معماري، تهران، انتشارات هنر و معماري، 1371.

  تمدن، رويا، «طرح بازسازي بيروت» فصلنامة تحليلي – پژوهشي علوم اجتماعي (جستارهاي شهرسازي)، سال چهارم، شمارة 12، بهار 1384.

  توسلي، محمود و ديگران، طراحي شهري در بافت قديم شهر يزد، مركز تحقيقات شهرسازي و معماري ايران، تهران، وزارت مسكن وشهرسازي، 1368.

  توفيقي، مسعود، «تاثير توسعه فيزيكي شهرها و اثر آن بر نوسازي بافت قديم (مقايسة نيشابور و سبزوار)، همايش توانمندي‌هاي جغرافيا و برنامه ريزي توسعه، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد، 1380.

  توفيقي، مسعود، «توسعه شهري و منطق گريز از بافت قديم مورد سبزوار» مجموعه مقالات همايش تخصصي بافت‌هاي فرسودة شهري، انتشارات وزارت مسكن و شهرسازي مشهد، چاپ اول، 1376.

  جعفري، عباس، شناسنامة جغرافياي طبيعي ايران، تهران، انتشارات سازمان گيتاشناسي، 1378.

  جوادي، اردشير، «مداخله در بافت‌هاي قديمي و فرسوده شهري (سابقه و زمينه ها)» مجلة شهرداري ها، شماره 61، خرداد 1383.

  جوان، جعفر، جغرافياي جمعيت ايران، مشهد، انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد، 1380.

  حاتمي نژاد، حسين، «ارزيابي ملاك‌هاي كمي در شبكة شهري استان خراسان» فصلنامة تحقيقات جغرافيايي، شمارة 33، سال 1373.

  حبيبي، محسن، بازسازي بافت‌هاي تاريخي (جزوة درسي)، دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران.

  حبيبي، محسن، شرح جريان‌هاي فكري معماري و شهرسازي در ايران معاصر، تهران، دفتر پژوهشهاي فرهنگي، 1385.

  حبيبي، محسن و مليحه، مقصودي، «اصطلاحات و واژه شناسي مرمت» فصلنامه عمران و بهسازي شهري (هفت شهر)، شماره 12 و 13، 1382.

  حبيبي، محسن و مليحه مقصودي، تعاريف، نظريه‌ها و تجارب و منشورها و قطعنامه‌هاي جهاني و روشها و اقدامات شهري، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، زمستان 1381.

  حجتي اشرفي، غلامرضا، مجموعه كامل قوانين و مقررات شهرداري و شوراهاي اسلامي، تهران، انتشارات شهرداري تهران، 1370.

  حميديان، عليرضا، «نظري بر جغرافياي طبيعي شهرستان سبزوار، مجلة پژوهشي دانشگاه تربيت معلم سبزوار، شمارة 3، بهار و تابستان 1377.

  خاني، علي، «روش‌هاي حفظ و احياي بافت‌هاي تاريخي شهر» مجله شهرداري ها، شمارة 61، خرداد 1383.

  خورسندي، احمد، «منابع آب و مسائل آن در شهرستان سبزوار» مجموعه مقالات سبزوار و توانمندي‌هاي توسعه، سبزوار، انتشارات دانشگاه تربيت معلم سبزوار، 1377.

  حناچي، پيروز، مرمت شهري در بافت‌هاي تاريخي ايران، رساله دكتراي معماري، دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران، 1378.

  رسولي، محمد، طرح ساماندهي ساخت فضايي – كالبدي بافت قديم سنندج، رسالة كارشناسي ارشد، تهران، دانشگاه تهران، سال 1372.

  رضايي راد، رضا، بينش فرهنگي و نقش آن در تحولات معماري و شهرسازي، مجلة معماري و شهرسازي، 1380، شمارة 12.

  رهنما، محمدرحيم، «معرفي و ارزيابي تئوري اصالت بخشي در فرايند احياي بافت‌هاي قديم شهري محلة سرشور مشهد» فصلنامة تحقيقات جغرافيايي، شمارة پياپي 42، 1378.

  رهنمايي، محمدتقي و پروانه شاه حسيني، فرايند برنامه ريزي شهري در ايران، تهران، انتشارات سمت، 1383.

  زنجاني، حبيب الله، تحليل جمعيت شناختي، تهران، انتشارات سمت، 1376.

  زنجاني، حبيب الله، مجموعه مباحث و روشهاي شهرسازي (جمعيت)، مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران، چاپ سوم، 1376.

  زنگنه چكني، يعقوب، تحليل عوامل تأثيرگذار بر توسعه فيزيكي و ساخت اجتماعي ـ فضايي شهر سبزوار، رسالة دكتري جغرافيا و برنامه ريزي شهري، دانشگاه تربيت مدرس، مهرماه 1381.

  زنگنه، يعقوب، علي اكبر عنابستاني، جواد جمال آبادي، سبزوار و حوزة نفوذ تجاري آن با تأكيد بر داد و ستد محصولات كشاورزي، طرح پژوهشي جغرافيايي و اجتماعي، انتشارات دانشگاه تربيت معلم سبزوار، تابستان 84.

  زياري، كرامت الله، اصول و روشهاي برنامه ريزي منطقه اي، يزد، انتشارات دانشگاه يزد، 1383.

  زياري، كرامت الله، برنامه‌ريزي شهرهاي جديد، تهران، انتشارات سمت، 1378.

  زياري، كرامت الله، برنامه ريزي كاربري اراضي شهري، يزد، انتشارات دانشگاه يزد، 1381.

  سازمان ملل متحد، رهنمودهاي برنامه ريزي مساكن در كشورهاي در حال توسعه، ترجمه كمال اطهاري و محمد كاظم تاجبخش، وزارت مسكن و شهرسازي، 1368.

  شايان، حميد، «اهميت فاكتور دفع جمعيت از نقاط روستايي در مقام برنامه ريزي روستايي شهرستان سبزوار»، مجموعه مقالات سمينار سبزوار و توانمندي‌هاي توسعه، سبزوار، انتشارات دانشگاه تربيت معلم سبزوار، 1377.

  شركت ملي نفت ايران، نقشه زمين شناسي شمال شرق ايران، مقياس 1:250000، سال1350.

  شكويي، حسين، فلسفه‌هاي محيطي و مكتب‌هاي جغرافيايي، تهران، انتشارات گيتا شناسي، 1382.

  شماعي، علي، اثرات توسعه فيزيكي شهر يزد بر بافت قديم و راهكارهاي ساماندهي و احياي آن، رساله دكتري جغرافيا و برنامه ريزي شهري، دانشگاه تهران، 1380.

  شماعي علي و پوراحمد، احمد، بهسازي و نوسازي شهري از ديدگاه علم جغرافيا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1384.

  شنيدلر، سه سفرنامه، به اهتمام قدرت الله روشني زعفرانلو، تهران، 1347.

  شواي، فرانسواز، شهرسازي، تخيلات و واقعيات، ترجمة محسن حبيبي، تهران، دانشگاه تهران، 1375.

  شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، تعاريف مصوبات شورا، دبيرخانه شورا، 1383.

  شيعه، اسماعيل، مقدمه‌اي بر مباني برنامه ريزي شهري، تهران، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ايران، 1382.

  صرافي، مظفر، «توسعه پايدار و مسئوليت برنامه ريزان شهري» مجله معماري و شهرسازي، شمارة 35، 1375.

  طاهري، ابوالقاسم، جغرافياي تاريخي خراسان از نظر جهانگردان، انتشارات شوراي مركزي مشهد، 1348.

  طرح جامع يزد، مرحلة اول 1354 – 1352، دانشكدة هنرهاي زيبا دانشگاه تهران.

  عسگري، عبدالرحيم، «بررسي منطقه‌اي از خراسان به خصوص سبزوار به لحاظ زلزله خيزي»، مجموعه مقالات همايش سبزوار و توانمندي‌هاي توسعه، سبزوار، انتشارات دانشگاه تربيت معلم سبزوار، 1377.

  علوي تبار، عليرضا، «الگوي مشاركت در جامعة مردم سالار» ماهنامة شهرداري ها، شمارة 8، 1383.

  علي آبادي، حسن، بررسي تحولات شهر و شهرنشيني سبزوار با تأكيد بر توسعة كالبدي و شكل‌يابي بافت‌هاي جديد شهري، رسالة كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري، دانشگاه تربيت معلم، 1378.

  فتحي، حسن، مقالة قاهرة فردا، محلة پيام يونسكو، خرداد 1366.

  فرزام، فرشته، «تداوم حيات يا زوال تدريجي بافت قديم شهر»، مجموعه مقالات همايش تخصصي بافت‌هاي فرسودة شهري، مشهد، وزارت مسكن و شهرسازي، 1376.

  فرهودي، رحمت الله، اصول و مباني برنامه ريزي منطقه اي، جزوة درسي دورة كارشناسي ارشد، دانشكده جغرافيا، دانشگاه تهران، 1380.

  فريد، يدالله، جغرافيا و شهرسازي، انتشارات دانشگاه تبريز، چاپ اول، 1368.

  فلامكي، محمدمنصور، «فردايي براي يك ربع قرن تجربه مرمت شهري در ايران» فصلنامة عمران و بهسازي شهري، (هفت شهر)، سال دوم، شمارة 3، 1380.

  فلامكي، محمدمنصور، باززنده سازي بناها و شهرهاي تاريخي، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1383.

  فلامكي، محمدمنصور، سيري در تجارب مرمت شهري از ونيز تا شيراز، تهران، نشر فضا، 1384.

  فلامكي، محمدمنصور، نوسازي و بهسازي شهري، تهران، انتشارات سمت، 1384.

  قلمي، عليرضا، از مدينة فاضله تا شهر سالم، انتشارات معاونت امور اجتماعي.

  كلانتري خليل آباد، حسين، برنامه ريزي مرمت بافت تاريخي شهرها، مطالعه موردي شهر يزد، پايان نامة كارشناسي ارشد شهرسازي، دانشكدة معماري دانشگاه شهيد بهشتي، 1378.

  كلانتري، حسين و پوراحمد، احمد، فنون و تجارب برنامه ريزي مرمت تاريخي شهرها، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهي تهران، 1384.

  كرزن، لرد، ايران و قضية ايران، ترجمه وحيد مازندراني، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، 1349.

  گيدئون، زيگفريد، فضا، زمان، معماري، ترجمه منوچهر مزيني، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 1350.

  لينچ، كوين، سيماي شهري، ترجمه منوچهر، مزيني، تهران، دانشگاه تهران، 1357.

  محمدي، صادق، برنامه ريزي فضايي – كالبدي بافت‌هاي كهن شهري (نمونة موردي اهواز قديم)، رسالة كارشناسي ارشد، تهران، دانشگاه تهران، سال 1375.

  محمدي، محمود، فرهنگ اماكن و جغرافيايي تاريخي بيهق (سبزوار)، نشر آژند، 1381.

  مقدسي، ابوعبدالله محمدبن احمد، احسن التقاسيم في معرفه الاقاليم، ترجمة دكتر علي‌نقي منزوي، تهران، چاپ اول، 1361.

  مقصودي، مليحه، استخوان بندي شهر تهران، تهران، انتشارات معاونت فني و عمران شهرداري تهران، زمستان 1376.

  موريس، جيمز، تاريخ شكل شهر تا انقلاب صنعتي، ترجمة راضيه رضا زاده، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهي علم و صنعت، 1368.

  موسوي، فاطمه، بهسازي هستة تاريخي و مركزي قائمشهر، رسالة كارشناسي ارشد معماري دانشكدة هنرهاي زيبا دانشگاه تهران، 1382.

  مهدوي، مسعود، اصول و مباني جغرافياي جمعيت، تهران، نشر قومس، چاپ چهارم، 1379.

  مهدوي، مسعود، تحليل‌هاي جمعيتي در برنامه ريزي شهري، جزوه درسي كارشناسي ارشد، دانشكده جغرافيا، دانشگاه تهران، 1380.

  مهندسين مشاور بافت شهر، طرح آماده سازي اراضي سبزوار، گزارش مرحلة اول خصوصيات اجتماعي ـ اقتصادي، جلد 1، انتشارات مسكن و شهرسازي مشهد.

  مهندسين مشاور پژوهش و عمران، طرح مكانيابي توسعه سبزوار، وزارت مسكن و شهرسازي، 1366.

  مهندسين مشاور زيست كاوش، طرح تفصيلي ويژه بهسازي و بازسازي بافت قديم و مركزي سبزوار، مسكن و شهرسازي استان خراسان رضوي، 1383.

  مهندسين مشاور زيستا، طرح جامع احياء بافت كهن شوشتر، وزارت مسكن و شهرسازي، سال 1367.

  مهندسين مشاور طاش، تجربياتي در بهسازي و بازسازي بافت‌هاي شهري تاريخي و قديمي، تهران، 1374 .

  مهندسين مشاور طاش، خلاصه گزارش طرح نوسازي و بازسازي بافت پيرامون حرم مطهر، 1374.

  مهندسين مشاور طرح معابر ايران، مطالعات مرحله دوم ساماندهي حمل و نقل و ترافيك شهر سبزوار (گزارش نهايي شمارة 3)، شهرداري سبزوار، جلد اول، خرداد 1385.

  مهندسين مشاور فرافزا، تجزيه و تحليل و استنتاج از بررسي‌هاي طرح جامع شهرستان سبزوار، انتشارات مسكن و شهرسازي خراسان، جلد 3، 1373.

  مهندسين مشاور فرافزا، طرح جامع سبزوار، انتشارات مسكن و شهرسازي خراسان، 1358.

  ميرميران، سيدهادي، «گهر ساختن در صدف خويش، گفتاري دربارة طرحهاي احياء و روان بخشي مناطق تاريخي ايران» مجلة معماري و شهرسازي، شمارة 5 و4، 1375.

  نريماني، مسعود، بهسازي بافت تاريخي «مدل سازي راهبردها و بنيان‌هاي ساختاري» انتشارات مؤلف، پاييز 1379.

  نسرين، محمدرضا، «مرمت توسعه در پراگ» مجله معماري و شهرسازي، دوره ششم، شماره‌هاي 3 و 4، 1375.

  نظري، علي اصغر، جغرافياي جمعيت ايران، تهران، انتشارات گيتاشناسي، 1368.

  نقيبي، جواد، بررسي ويژگيهاي جمعيتي استان خراسان رضوي به تفكيك شهرستان از سال 85-75، سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خراسان رضوي.

  هويي زن، اندريس اوست، «مشاركت شهروندان در طرح ريزي و توسعة نواحي شهري» مجله معماري و شهرسازي، شمارة 49 و 48، 1382.

   

  منابع انگليسي :

  100-Friedman , J ; Regional planning As a field of study ; In friedman , J and Alonso, W , Regional Development and plannig , MIT press , Cambridge , Mass , 1964 , p :61.

  101-Mozayeni , M . 1975 : "Growth and planning in urban Iran" , in Environment studies University of Tehran , By : Center for coordination of Environmental studies , No : 4 , pp : 79-88.

   

  منابع الكترونيكي :

  102-http://www.Weather.ir

  103-http://www.Sci.Org.ir

 • فهرست مطالب

   

  عنوان                                                                                                                      صفحه

  پيشگفتار

  فصل اول : طرح تحقيق.. 1

  1-1- بيان مسئله و تشريح ابعاد آن.. 2

  1-2- محدوده و مقطع زماني تحقيق.. 3

  1-3- اهميت و ضرورت تحقيق.. 4

  1-4- اهداف تحقيق.. 5

  1-5- سابقه و پيشينة تحقيق.. 6

  1-6- سؤالات و فرضيه‌هاي تحقيق.. 13

  1-7- روش تحقيق.. 13

  1-8- واژه‌ها و مفاهيم كليدي تحقيق.. 15

  1-9- مشكلات و محدوديت‌هاي تحقيق.. 20

   

  فصل دوم : مباني نظري تحقيق.. 21

  2-1- مكاتب و ديدگاه‌هاي موجود در ارتباط با بافت قديم شهري.. 22

  2-1- 1- مكاتب بهسازي و نوسازي بافت قديم.. 22

  2-1-2- ديدگاههاي نظري پيرامون بهسازي و نوسازي بافت قديم.. 27

  جمع بندي.. 35

  2-2- منشورها و قطعنامه‌هاي جهاني.. 37

  2-2-1- كنگرة آتن (1931) 37

  2-2-2- معاهدة لاهه (1954) 38

  عنوان                                                                                                                      صفحه

   

  2-2-3- كنگرة رم (1972) 38

  2-2-4- كنفرانس ونيز (1964 ) 39

  2-2-5- بيانية مكزيكوسيتي (2000 ميلادي) 40

  2-2-6- بيانية استكهلم (1998) 41

  2-2-7- كنگرة آمستردام (1975) 42

  2-3- تجارب بهسازي و بازسازي بافت‌هاي قديم شهري در كشورهاي مختلف جهان.. 43

  2-3-1- تجارب مرمت و بازسازي بافت‌هاي قديم در فرانسه. 43

  2-3-2- تجارب مرمت و بازسازي بافت‌هاي قديم در انگلستان.. 46

  2-3-4- تجارب مرمت و بازسازي بافت‌هاي قديم در ايتاليا 50

  2-3-5- تجارب مرمت و بازسازي بافت‌هاي قديم در استكهلم.. 54

  2-3-6- تجارب مرمت و بازسازي بافت‌هاي قديم در چكسلواكي سابق.. 55

  2-4- تجارب كشورهاي جهان سوم (آسيا – آفريقا) 57

  2-4-1- تجارب كشور مصر؛ شهر قاهره. 57

  2-4-2- تجارب كشور سوريه ؛ شهر دمشق.. 57

  2-4-3- تجارب كشور لبنان ؛ شهر بيروت.. 58

  2-4-4- تجارب كشور ژاپن.. 61

  2-5- تجربيات بهسازي و نوسازي بافت‌هاي قديم شهري در ايران.. 62

  2-5-1- كرمان.. 62

  2-5-2- شهر شوشتر. 63

  2-5-3- قزوين.. 64

  2-5-4- شهركرد. 66

  جمع بندي و نتيجه گيري.. 69

   

  عنوان                                                                                                                      صفحه

   

  فصل سوم : روند تحولات سياستها و برنامه‌هاي بهسازي  و نوسازي شهري در ايران.. 71

  3-1- سياست‌ها و برنامه‌هاي بهسازي و نوسازي بافت‌هاي شهري در ايران.. 72

  3-1-1- سياستها و برنامه‌هاي اجرايي بهسازي و نوسازي بافت‌هاي شهري در قبل از انقلاب اسلامي (قبل از سال 1300 خورشيدي) 72

  3-1-1-1- سياست‌ها و برنامه‌هاي دورة پهلوي اول (1320-1300) 73

  3-1-1-2- سياست‌ها و برنامه‌هاي دورة پهلوي دوم (1357 – 1320) 74

  3-1-1-2-1- برنامه اول عمراني (1334 -1327) 74

  3-1-1-2-2- برنامه دوم عمراني (1341-1334) 75

  3-1-1-2-3- برنامه سوم عمراني (1346-1341) 75

  3-1-1-2-4- برنامة چهارم عمراني (1351-1347) 76

  3-1-1-2-5- برنامة پنجم عمراني (1356 -1352) 76

  3-1-2- سياست‌ها و برنامه‌هاي بهسازي و نوسازي بافت‌هاي شهري در دورة پس از انقلاب اسلامي (1357) 77

  3-1-2-1- برنامة اول توسعه اقتصادي – اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
  (1366-1362) 78

  3-1-2-2- برنامه دوم توسعه اقتصادي – اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
  (77-73) 79

  3-1-2-3- برنامة سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
  (1383-1379) 83

  3-2- طرح‌هاي بهسازي بافت قديم.. 84

   

  عنوان                                                                                                                      صفحه

   

  فصل چهارم : مطالعات طبيعي، اجتماعي ـ فرهنگي و اقتصادي شهر سبزوار با تاكيد بر
  بافت قديم آن.. 88

  مقدمه. 89

  4-1- موقع جغرافيايي، حدود و وسعت شهرستان سبزوار 90

  4-2- موقع سياسي شهرسبزوار درتقسيمات سياسي شهرستان سبزوار 90

  4-3- خلاصه‌اي بر شرايط طبيعي شهر سبزوار 95

  4-3- 1- تقسيم بندي منطقه به بخش‌هاي طبيعي.. 95

  4-3-2- زمين شناسي و خصوصيات تكتونيكي منطقه. 96

  4-3-3- منابع آب.. 98

  4-3-4- خاك شناسي.. 100

  4-3-5- آب و هوا و مشخصات آن.. 101

  4-3-5-1- شاخص‌هاي اقليمي منطقه. 103

  4-3-5-1-1- درجه حرارت.. 103

  4-3-5-1-2- ميزان بارندگي.. 104

  4-3-5-1-3- رطوبت نسبي.. 104

  4-3-5-1-4- وزش باد. 105

  4-3-5-1-5- موقعيت خورشيد. 105

  4-3-5-2- نمودارهاي اقليمي.. 106

  4-4- وضعيت اقليمي سبزوار و آسايش انسان (روش اولگي) 108

  4-5- تأثير اقليم در ساخت و بافت شهر. 109

  جمع بندي و نتيجه گيري.. 110

  مقدمه. 112

  عنوان                                                                                                                      صفحه

   

  4-6- ميزان جمعيت و پراكندگي آن در شهرستان سبزوار 113

  4-6-1- پيش بيني جمعيت شهر سبزوار براي سال‌هاي 1390 و 1395 با استفاده از مدل رشد نهايي   114

  4-6-2- جمعيت، تراكم و  نحوه توزيع آن در شهر سبزوار. 115

  4-6-3- ساختار سني و  جنسي جمعيت سبزوار. 119

  4-6-4- ويژگي مهاجرت در شهر سبزوار. 123

  4-6-5- وضعيت سواد و آموزش در شهر سبزوار. 125

  4-7- مشخصات جمعيتي بافت قديم.. 127

  4-7-1- سهم جمعيتي بافت قديم از جمعيت كل شهر. 127

  4-7-2- چگونگي پراكنش جمعيت در بافت قديم سبزوار. 127

  4-7-3- ساختار سني و جنسي جمعيت بافت قديم سبزوار. 128

  4-7-4- وضعيت مهاجرت در بافت قديم.. 131

  4-7-5- تحولات جمعيتي بافت قديم.. 132

  4-7-6- توزيع و تراكم جمعيت در بافت قديم.. 133

  4-7-7- تراكم خالص و ناخالص شهري در بافت قديم.. 135

  4-7-8- وضعيت سواد و آموزش در بافت قديم.. 138

  4-7-8-1- بررسي درصد باسوادي در محلات بافت قديم.. 139

  4-8- سابقه سكونت... 140

  جمع بندي.. 140

  4-9- ساختار اقتصادي و كاركردهاي شهر سبزوار. 142

  4-9-1- تعيين پايه اقتصادي شهر سبزوار. 142

  4-10- ويژگي‌هاي اقتصادي جمعيت بافت قديم.. 145

  عنوان                                                                                                                      صفحه

   

  4-10-1- وضعيت اشتغال در سطح محله‌هاي بافت... 145

  4-10-2- جمعيت فعال و غير فعال بافت قديم.. 147

  فصل پنجم : خلاصه‌اي بر جغرافياي شهري و شهرشناسي سبزوار 149

  مقدمه. 150

  5-1- تاريخ مختصر سبزوار 151

  5-2- وجه تسميه. 153

  5-3- موقع سبزوار در سلسله مراتب شهري خراسان و كشور 154

  5-4- روند رشد فيزيكي شهر سبزوار 155

  5-4-1- توسعه فيزيكي و تغييرات ساخت كالبدي در دورة اول (1345 – 1300) 156

  5-4-2- توسعه فيزيكي و تغييرات ساخت كالبدي شهر در دورة دوم (1365 – 1345) 158

  5-4-3- توسعه فيزيكي و تغييرات ساخت كالبدي شهر در دورة سوم  (1375 – 1365) 159

  5-5- اثرات توسعه فيزيكي بر بافت قديم شهر سبزوار 162

  5-6- نقش عمومي شهر سبزوار 164

  جمع بندي و نتيجه گيري.. 166

   

  فصل ششم : مشخصات، ويژگي‌ها، محدوديت‌ها و امكانات فيزيكي كالبدي بافت قديم سبزوار 168

  مقدمه. 169

  6-1- مشخصات جغرافيايي بافت قديم سبزوار 170

  6-2- بررسي بافت قديم، ويژگيها و مشخصات آن.. 175

  6-2-1- تراكم و دانه بندي بافت قديم.. 181

  6-2-2- جمع بندي ويژگي‌هاي بافت قديمي شهر سبزوار. 182

  6-3- آثار و بناهاي باارزش تاريخي در بافت قديم سبزوار 186

  عنوان                                                                                                                      صفحه

   

  6-4- كاربري‌هاي موجود در بافت قديم سبزوار 193

  6-5- شبكه‌هاي ارتباطي.. 201

  6-5-1- راه‌هاي درون منطقه‌اي.. 201

  6-5-2- راه‌هاي درون شهري.. 201

  6-5-3- بررسي وضعيت خيابانهاي محصور كنندة بافت قديم به لحاظ ساختار ارتباطي و شرياني آن   204

  6-5-4- طبقه بندي معابر بافت قديم از نظر سلسله مراتبي بر حسب نقش و عملكرد. 205

  6-5-5- گذرهاي قديمي بافت قديم سبزوار. 206

  6-6- مسائل و مشكلات فيزيكي ـ كالبدي بافت قديم سبزوار 210

  6-6-1-مشكلات مربوط به شبكة معابر بافت... 210

  6-6-2-كمبود عناصر خدماتي، تأسيساتي و تسهيلات شهري و زير بنايي.. 212

  6-6-3- فرسودگي و فشرده بودن بناهاي موجود در بافت قديمي.. 215

  6-6-3-1- خصوصيات كالبدي مساكن بافت قديم سبزوار. 217

  6-6-3-1-1- كيفيت ابنيه. 217

  6-6-3-1-2- عمر ساختمان.. 218

  6-6-3-1-3- نوع مصالح ساختماني.. 218

  6-6-3-1-4- تعداد طبقات.. 218

  6-6-3-1-5- نحوة تصرف مسكن.. 219

  6-6-3-1-6- مساحت زير بنا و تعداد اتاقهاي واحدهاي مسكوني موجود در بافت قديم.. 220

  6-6-4- تعارض بخشهاي بافت قديم با ساختار كلي شهر. 220

  6-6-5- تراكم و تمركز فعاليت‌ها 220

  6-6-6- كاهش ارزشهاي محله‌اي و سكونتي.. 221

  عنوان                                                                                                                      صفحه

   

  6-6-7- انحطاط كيفيت فرهنگي و بصري.. 221

  6-7- امكانات فيزيكي ـ كالبدي بافت قديم سبزوار 222

  6-7-1- فرسودگي و وجود سطوح مخروبه در بافت... 222

  6-7-2- امكانات شبكة حمل و نقل.. 222

  6-7-3- امكانات، تاسيسات و تجهيزات زيرساختي.. 223

  6-8- اهداف بهسازي بافت قديم ناشي از مسائل، مشكلات و پتانسيل‌هاي موجود. 223

   

  فصل هفتم : آزمون فرضيات و نتايج.. 229

  7-1- بررسي فرضيه‌ها 230

  7-1-1- فرضيه اول.. 230

  7-1-2- فرضيه دوم. 235

  7-1-3- فرضيه سوم. 241

  7-1-4- فرضيه چهارم. 248

  1-3-5-بافت قديم، عامل تبادل فرهنگ... 252

  2-3-5-طراحي شهري : تجلي و تبلور فرهنگي.. 253

   

  فصل هشتم : ارائه راهكارها و پيشنهادات... 258

  ارائه راهكارها و پيشنهادات... 259

  منابع و مأخذ. 264

  منابع انگليسي : 272

  منابع الكترونيكي : 273

   

   

   

  فهرست جداول

   

  عنوان                                                                                                                      صفحه

   

  جدول (4-1 ) بخش ها، مراكز و دهستانهاي شهرستان سبزوار 91

  جدول (4-2) : جمعيت و مشخصات آن در شهرستان سبزوار (85-1345) 113

  جدول ( 4-3 ) تحولات تراكم نسبي جمعيت شهرستان سبزوار طي دهة 1385-1375. 114

  جدول ( 4-4 ) مشخصات نواحي شهري سبزوار بر حسب تقسيمات شش گانه سال 1373. 116

  جدول ( 4-5) درصد گروههاي سني عمده نسبت به كل جمعيت شهر سبزوار در سالهاي
  35 تا 85. 119

  جدول ( 4-6 ) توزيع و تركيب سني و جنسي جمعيت سبزوار به تفكيك مرد و زن در سال 1385. 121

  جدول (4-7) نسبت جنسي جمعيت شهر سبزوار طي سالهاي35 تا 85. 122

  جدول (4-8 ) حجم و جمعيت غيربومي در شهر سبزوار 123

  جدول ( 4-9) جمعيت 6 ساله و بيشتر بر حسب جنس، سن، وضع سكونت به تفكيك استان و شهرستان در سال 1385  126

  جدول ( 4-10  ) درصد گروههاي سني عمده در بافت قديم شهر سبزوار در سالهاي 65 و 75. 129

  جدول (4-11 ) مقايسه نسبت جنسي در بافت قديم در مقايسه با كل شهر در سالهاي
  65 و 75. 130

  جدول ( 4-12 ) منشأ استاني مهاجران وارد شده به بافت قديم سبزوار در سال 1382. 131

  جدول ( 4-13 ) توزيع فضايي جمعيت در بافت قديم در سالهاي 65 و 75 و 85. 134

  جدول (4-14) مقايسه درصد باسوادي شهر سبزوار و بافت قديم سال 65 و 75 و 85. 138

  عنوان                                                                                                                      صفحه

   

  جدول (4-15) درصد باسوادي در قطعات (محلات) بافت قديم سبزوار در سالهاي 65 و 75. 139

  جدول (4-16 ) تعداد و درصد شاغلين در زيربخش‌هاي خدمات و بازرگاني سبزوار در
  سال 1375. 144

  جدول (4-17) تعداد و درصد شاغلين در بخش‌هاي صنعت و معدن و ساختمان سبزوار
  در سال 1375. 145

  جدول (4-18) مقايسه وضعيت اشتغال در بافت قديم سبزوار به تفكيك قطعات در
  سالهاي 65 و 75. 146

  جدول (4-19) مقايسه جمعيت فعال و نسبت فعاليت در بافت قديم و شهر سبزوار در
  سالهاي 65 و 75. 148

  جدول (6-1) توزيع كاربري‌ها در بافت قديم سبزوار 198

  جدول(6-2) نتايج حاصل از نمونه‌گيري‌هاي پرسشنامة الف در خصوص مشكلات ناشي از ضعف دسترسي‌ها در بافت قديم سبزوار 211

  جدول (6-3) نتايج حاصل از نمونه‌گيري‌هاي پرسشنامة ج در خصوص مشكلات زيست محيطي بافت قديم سبزوار 214

  جدول ( 6-4 ) طبقه بندي بناهاي مسكوني موجود در بافت قديم سبزوار بر اساس كيفيت... 217

  جدول ( 6-5) تعداد طبقات واحدهاي مسكوني بافت قديم سبزوار 219

  جدول(6-6) محدوديت‌ها و امكانات فيزيكي ـ كالبدي بافت قديم سبزوار 227

  جدول (7-1) نتايج حاصل از نمونه‌گيري‌هاي پرسشنامة الف در خصوص پيشنهادات ساكنين بافت قديم جهت بهبود وضعيت دسترسي به خارج از بافت... 232

   

   

  عنوان                                                                                                                      صفحه

   

  جدول(7-2) نتايج حاصل از نمونه‌گيري‌هاي پرسشنامة ب در خصوص مشكلات و محدوديت‌هاي مربوط به عناصر خدماتي در داخل بافت قديم.. 237

  جدول (7-3) نتايج حاصل از نمونه‌گيري‌هاي پرسشنامة ب در خصوص پيشنهادات ساكنين بافت قديم جهت بهره‌مندي بهتر از عناصر خدماتي موجود. 239

  جدول (7-4) نتايج حاصل از نمونه‌گيري‌هاي پرسشنامة ج در خصوص مشكلات ناشي از كيفيت و نوع معماري واحدهاي مسكوني موجود در بافت قديم.. 242

  جدول (7-5) نتايج حاصل از نمونه‌گيري‌هاي پرسشنامة ج در خصوص مهمترين دلايل نوسازي سكونت‌گاههاي قديمي موجود در بافت قديم از ديدگاه ساكنين بافت... 244

  جدول(7-6) نتايج حاصل از نمونه‌گيري‌هاي پرسشنامة ج در خصوص مشكلات ناشي از فشردگي مساكن موجود در بافت قديم.. 246

  جدول(7-7) نتايج حاصل از نمونه‌گيري‌هاي پرسشنامه ج در خصوص پيشنهادات ساكنين بافت جهت حفظ و احياي بافت قديم سبزوار 257

   

  فهرست نمودارها

   

  عنوان                                                                                                                      صفحه

   

  نمودار (4-1) منحني آمبروترميك شهرستان سبزوار (2003-1954) 107

  نمودار (4-2) بيوكليماتيك اولگي شهر سبزوار- دوره زماني (2003-1954) 109

  نمودار (4-3) هرم سني جمعيت شهر سبزوار -1385. 120

  نمودار (6-1) توزيع كاربري‌ها در بافت قديم سبزوار 199

  نمودار (6-2) : مشكلات ناشي از ضعف دسترسي‌ها در بافت قديم سبزوار 211

  نمودار (6-3) : مشكلات زيست محيطي بافت قديم سبزوار 215

  نمودار (7-1) وضعيت دستيابي به شبكه معابر بافت قديم در مقايسه با بافت جديد. 230

  نمودار (7-2) وضعيت دسترسي به شبكه ارتباطي بافت قديم در مقايسه با بافت جديد. 231

  نمودار (7-3) پيشنهادات ساكنين بافت قديم جهت بهبود وضعيت دسترسي به خارج از بافت... 232

  نمودار (7-4) ميزان علاقمندي ساكنين بافت جهت سكونت در بافت قديم با توجه به سئوالات پرسشنامه (الف) 234

  نمودار (7-5) مشكلات و محدوديت‌هاي مربوط به عناصر خدماتي در داخل بافت قديم.. 237

  نمودار (7-6) پيشنهادات ساكنين بافت قديم جهت بهره مندي بهتر از عناصر خدماتي موجود. 239

  نمودار (7-7) ميزان علاقمندي ساكنين بافت جهت سكونت در بافت قديم با توجه به سئوالات پرسشنامه (ب) 240

  نمودار (7-8) مشكلات ناشي از كيفيت و نوع معماري واحدهاي مسكوني موجود در
  بافت قديم.. 242

  نمودار (7-9) مهمترين دلايل نوسازي سكونت گاه قديمي موجود در بافت قديم از ديدگاه
  ساكنين بافت... 244

  عنوان                                                                                                                      صفحه

   

  نمودار (7-10) : مشكلات ناشي از فشردگي مساكن موجود در بافت قديم.. 246

  نمودار (7-11) ميزان علاقمندي ساكنين بافت جهت سكونت در بافت قديم با توجه به سئوالات پرسشنامه (ج) 247

  نمودار (7-12) پيشنهادات ساكنين بافت جهت حفظ و احياي بافت قديم سبزوار 257

   

  فهرست نقشه‌ها

   

  عنوان                                                                                                                      صفحه

   

  نقشة (4-1) تقسيمات سياسي استان خراسان رضوي به تفكيك شهرستان، بخش و دهستان. 92

  نقشة (4-2) بخش‌ها، مراكز و دهستانهاي شهرستان سبزوار................................................................ 93

  نقشة (4-3) سازمان فضايي شهرستان سبزوار......................................................................................... 94

  نقشة (4-4) منطقه‌بندي كالبدي شهر سبزوار...................................................................................... 118

  نقشة (4-5) تراكم خالص مسكوني در بافت قديم سبزوار به تفكيك قطعات(1375)............... 136

  نقشة (4-6) تراكم ناخالص شهري در بافت قديم سبزوار به تفكيك قطعات(1375)................ 137

  نقشة (5-1) مراحل توسعه فيزيكي شهر سبزوار.................................................................................. 161

  نقشة (6-1) موقعيت بافت قديم شهر سبزوار....................................................................................... 172

  نقشة( 6-2) قطعه بندي بافت قديم سبزوار(براساس محلات).......................................................... 173

  تصوير(6-1) عكس هوايي بافت قديم سبزوار سال 1358................................................................. 174

  نقشة (6-3) محله‌بندي بافت قديم سبزوار............................................................................................. 185

  نقشة (6-4) موقعيت عناصر و فضاهاي تاريخي در بافت قديم سبزوار........................................... 192

  نقشة (6-5) كاربري‌هاي موجود در بافت قديم سبزوار....................................................................... 200

  نقشة (6-6) محورهاي ارتباطي شهر سبزوار با شهرستان‌هاي اطراف.............................................. 203

  نقشة (6-7) سلسله مراتب راههاي ارتباطي در بافت قديم سبزوار.................................................. 209

   

   

   

کلمات کلیدی: N/A

تحقیق در مورد پایان نامه در مورد ایران, مقاله در مورد پایان نامه در مورد ایران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه در مورد ایران, پروپوزال در مورد پایان نامه در مورد ایران, تز دکترا در مورد پایان نامه در مورد ایران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه در مورد ایران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه در مورد ایران, پروژه درباره پایان نامه در مورد ایران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه در مورد ایران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه در مورد ایران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه در مورد ایران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه در مورد ایران, رساله دکترا در مورد پایان نامه در مورد ایران
اطلاعاتی برای نمایش یافت نشد
ثبت سفارش