پایان نامه تحلیل تاثیرنقش گفتمان نخبگان سیاسی بر جغرافیای سیاسی ایران

word 2 MB 30364 157
1392 کارشناسی ارشد علوم سیاسی
قیمت قبل:۶۵,۶۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

  رشته :جغرافیای سیاسی

  چکیده

  در اصطلاح لغوی، نخبه به معنای برگزیده و منتخب می باشد. درمعنای عام قدیم نخبه به گروه اندکی که جایگاه ویژه‌ای از لحاظ آداب و سنن، مقام روحانی و رفاه اجتماعی کسب کرده بودند، اطلاق می‌شد. قدرت این گروه، در یک نظام اجتماعی مبتنی بر قانون اساسی به عنوان اشتقاقی از حاکمیت و استقلال ملی توجیه و تعریف می‌گردد. امروزه نخبگان سیاسی به عنوان گروه‌های خاصی برگزیده می شوند و مشروعیت قانونی دارند.

  باتوجه به تاکید مقام معظم رهبری در سال 1385 به منظور تحقق بخشیدن در «استفاده صحیح و مناسب از ظرفیت های علمی نخبگان در راستای توسعه همه جانبه کشورمشی نخبگان سیاسی گذشته و معاصر ایران در عرصه جغرافیای سیاسی ایران نیز الگوی بدیلی در مواجهه با پرورش نخبگان سیاسی در کشور است گفتمان نخبگان اسلامی انقلاب ایران هم‌اکنون به گفتمان مسلط توده‌های مردم و نخبگان سیاسی خاورمیانه و نظام بین‌الملل درراستای مقابله باگفتمان رایج تحمیلی غربی تبدیل شده است

  دراین پژوهش، درراستای آزمون فرضیه های پیشنهادی، به روش مطالعات توصیفی، تحلیلی ومبتنی بردو روش کتابخانه ای و پژوهش میدانی انجام گرفته است با توجه به اهمیت و نقش نخبگان رسمی در ساخت جغرافیای سیاسی ایران به آن می پردازد بر مبنای چنین فرضیه ای است که ما روندرشدوتوسعه جغرافیای سیاسی را درایران از طریق تحلیل نخبگان سیاسی آن بررسی شده که نخبگان سیاسی یک مفهوم تجربی یا رفتاری است.

  درسالهای قبل و پس از انقلاب اسلامی، جغرافیای سیاسی و هویت ملی ایرانی از فرهنگ سیاسی نخبگان بویژه نخبگان جمهوری اسلامی ایران تاثیرگرفته است. این تاثیررامی توان ازلحاظ ایدئولوژی انقلاب برتحکیم وتداوم هویت سرزمینی ایران درچارچوب گفتمان انقلاب اسلامی، تحول این ایدئولوژی ازگفتمان انقلاب به گفتمان اصلاحات، وتوسعه اقتصادی وشناخت بسترهای تکوینی گفتمان مردم سالاری دینی و گفتمان دولت اسلامی او نیز از لحاظ تاثیر بر مشارکت توده ای وبسیج سیاسی درچارچوب گفتمان انقلاب اسلامی برتحکیم وتداوم ناسیونالیسم ایرانی، تحول مفهوم مشارکت، و تاثیررویکردهای متفاوت برآندید.

  واژگان کلیدی: فرهنگ سیاسی – نخبگان سیاسی-ایدئولوژی انقلابی- مشارکت سیاسی –گفتمان نخبگان- هویت ملی –جغرافیای سیاسی ایران

  -1) مقدمه

  در این فصل پیرامون چارچوب تحقیق ابتدا بیان مسئله تحقیق پرداخته و سپس سوالات تحقیق، فرضیه های تحقیق، ضرورت تحقیق، انگیزه تحقیق، اهداف تحقیق، اهمیت موضوع تحقیق، محدوده مورد مطالعه، سوابق تحقیق، روش تحقیق و مراحل آن، با تشریح ابعاد هر یک بیان می شود.

  باتوجه به تاکید مقام معظم رهبری در سال 1385 به منظور تحقق بخشیدن در «استفاده صحیح و مناسب از ظرفیت های علمی نخبگان در راستای توسعه همه جانبه کشورمشی و سیره نخبگان سیاسی گذشته و معاصر ایران در عرصه جغرافیای سیاسی ایران نیز الگوی بدیلی در مواجهه با پرورش نخبگان سیاسی در کشور است گفتمان نخبگان اسلامی انقلاب ایران هم‌اکنون به گفتمان مسلط توده‌های مردم و نخبگان سیاسی خاورمیانه و نظام بین‌الملل درراستای مقابله باگفتمان رایج تحمیلی غربی تبدیل شده است ظهور انقلاب اسلامی ایران نقطه عطفی در تحولات سیاسی منطقه خاورمیانه و نظام بین‌الملل محسوب می‌شود این مسئله متاثر از جایگاه ایران در خاورمیانه به عنوان نقطه تلاقی منافع ابرقدرت‌ها و همچنین اهداف و رسالت‌های بین‌المللی گفتمان‌ انقلاب اسلامی بوده است از سوی دیگر تلاش نظام جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق این اهداف وتاثیرات آن درحوزه اندیشه‌های بین‌الملل ودرسطح تعاملات سیاسی – امنیتی خاورمیانه نیز عملا سبب شده است که گفتمان انقلاب ایران، نقش مهمی در تحولات سیاسی – اجتماعی، فرهنگی و امنیتی منطقه و نظام بین‌الملل داشته باشد. در این میان، تغییر معادلات سیاسی جهان، صدور انقلاب، حمایت از نهضت‌های آزادیبخش و مبارزه با صهیونیسم جهانی، مهمترین ابعاد بین‌المللی انقلاب بوده‌اند. از سوی دیگر گفتمان نخبگان انقلاب اسلامی سبب بیداری و احیای تفکر اسلامی در منطقه شده و با ارائه الگوی مردم سالار دینی و تقویت جریان اسلام‌گرایی در جهان، به بی‌اعتباری نظام دو قطبی به ویژه تضعیف جایگاه هژمونیک آمریکا منجر شده است. این تاثیرات گسترده و پایدار گفتمان نخبگان انقلاب اسلامی عملا سبب جهت‌گیری و رویارویی قدرت‌های محافظه‌کار منطقه‌ای و ابرقدرت‌هایی که منافع آنان درخاورمیانه با چالش مواجه شده است، گردیده و به همین دلیل اقدامات وسیعی در راستای مقابله با گفتمان نخبگان انقلاب اسلامی و اشاعه ارزش‌ها و پیام‌های آن صورت گرفته است. علی‌رغم چالش‌های ‌فراروی گفتمان نخبگان اسلامی انقلاب ایران، این گفتمان هم‌اکنون به گفتمان مسلط توده‌های مردم و نخبگان سیاسی خاورمیانه و نظام بین‌الملل در راستای مقابله با گفتمان رایج تحمیلی غربی تبدیل شده است.

  نخبگان سیاسی نقش تعیین کننده ای در توسعه یا زوال جامعه ی خود بازی می کنند. در مورد ایران، ودرطول تاریخ آن وحتی در انقلاب اسلامی 1357 گروه نخبگان سیاسی قبلی را از بین برد و گروه جدیدی خلق کرد. چنین به نظر می رسد که گروهها یا طبقات اجتماعی از نخبگان سیاسی با گفتمان های متفاوت که نقش مهمتری را در پیروزی انقلاب بازی کرده اند، به همان نسبت و اندازه در گروه هیأت حاکمه نماینده دارند.

  درسالهای قبل و پس از انقلاب اسلامی، جغرافیای سیاسی و هویت ملی ایرانی از فرهنگ سیاسی نخبگان بویژه نخبگان جمهوری اسلامی ایران تاثیرگرفته است. این تاثیررامی توان ازلحاظ ایدئولوژی انقلاب برتحکیم وتداوم هویت سرزمینی ایران درچارچوب گفتمان انقلاب اسلامی، تحول این ایدئولوژی ازگفتمان انقلاب به گفتمان اصلاحات، وتوسعه اقتصادی وشناخت بسترهای تکوینی گفتمان مردم سالاری دینی و گفتمان دولت اسلامی او نیز از لحاظ تاثیر بر مشارکت توده ای وبسیج سیاسی درچارچوب گفتمان انقلاب اسلامی برتحکیم وتداوم ناسیونالیسم ایرانی، تحول مفهوم مشارکت، و تاثیررویکردهای متفاوت برآن دید. دراین پایان نامه، درراستای آزمون فرضیه های پیشنهادی، ازمباحث مطرح نتیجه گیری به عمل آمده است. این پژوهش با توجه به اهمیت و نقش نخبگان رسمی در ساخت جغرافیای سیاسی ایران به مواردی چنداز آن می پردازد بر مبنای چنین فرضیه ای است که ما روندرشدوتوسعه جغرافیای سیاسی را درایران از طریق تحلیل نخبگان سیاسی آن بررسی کرده ایم که مفهوم نخبگان سیاسی آنچنان که دراین پایان نامه مورد استفاده قرار گرفته است یک مفهوم تجربی یا رفتاری است.

  1-2) بیان مسئله

  با توجه به این که در طول تاریخ و در عرصه های مختلف جهانی در بحث ژئوپلتیک نخبگان سیاسی وعلمی ودانشگاهی از جمله راتزل نقش بسزائی درپیشبردوتحول در جغرافیای سیاسی داشته اندو این امر نیز در ایران قابل لمس است برآن شدیم تا با بررسی های گسترده تحلیلی بر نقش گفتمان نخبگان سیاسی در جغرافیای سیاسی ایران داشته باشیم.

  گفتمان باید بینش سیاسی، فرهنگی وبویژه دینی را در مخاطبان ارتقا‌ داده و نتیجه آن نیز آنان را به حقایق نزدیک کرده و پیوند دوستی و تفاهم را ‌بین گروه‌های مختلف در چارچوب نظام اسلامی تقویت کند و وحدت میان امت‌ها را مستحکم‌تر نماید

  در این پایان نامه میخواهیم تاثیرات فرهنگ سیاسی نخبگان ایران وبخصوص جمهوری اسلامی ایران طی سال 1357تا1391 تحلیل نمائیم.

  در تشریح این امرابتداعا به انواع تعاریف مختلف از نخبگان سیاسی و وضعیت نخبگان سیاسی در انواع نظام­های سیاسی و نحوه تاثیر گذاری آنان در حکومت های مختلف چه دیکتاتوری و چه دموکراسی از مقاطع زمانی را در نظر گرفته ایم وسپس براساس مقاطع زمانی مختلف گفتمانهاراپیرامون نحوه تاثیرگذاری گفتمان سیاسی نخبگان جغرافیای سیاسی برگزیده ایم. سپس به وضعیت جغرافیای سیاسی ایران در دوره های مختلف و حتی وضعیت جغرافیای طبیعی و ویژگی های خاص ایران رامورد بررسی قرار داده ایم سپس برای تبیین وارزیابی نقش گفتمان های مختلف از دوره های تاریخی بخصوص از زمان قاجار و پهلوی و همچنین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال های 1357 تا1368 ازگفتمان ((انقلاب اسلامی)) بهره گرفته وسال های پس از آن یعنی سال های 1368 تا1376 درچارچوب گفتمان ((اصلاحات وتوسعه اقتصادی)) تحت بررسی و ارزیابی علمی قرار داده و بلاخره سالهای 1367 تا 1384را باابتناء به گزاره های گفتمانی ((مردم سالاری دینی)) وهم چنین سال های 1384تا 1391رااز گفتمان دولت اسلامی مورد تجزبه وتحلیل علمی قرار داده ایم. همچنین در این مبحث به موارد خواص تصمیم گیری نخبگان سیاسی ایران بویژه بحث جمعیت و پیشرفت و عدالت وتاثیرات گفتمان ها در مسائل منطقه ای اشاراتی داشته ایم.

  بی تردید تاریخ معاصر ایران وخصوصا دوره های زمانی مورد پژوهش، مشحون ازنظرات مختلف و کنش‎های متفاوت وبعضا متعارض گفتمان سیاسی نخبگان در ارتباط با رویکرد جغرافیای سیاسی می باشد که البته حسب دلایل مذکور، ما در اینجا صرفا به قدر مشترک گزاره های گفتمانی فرهنگ سیاسی نخبگان اکتفا نموده ایم وبه همین جهت گزاره های گفتمانی مورد بررسی را تحت عناوین کلی و متمایز و در عین حال مرتبط به هم از جمله " گفتمان انقلاب اسلامی"، "گفتمان اصلاحات و توسعه اقتصادی و توسعه اجتماعی "و بلاخره " گفتمان مردم سالاری دینی" می باشد، مورد ارزیابی علمی قرار داده ایم.

   

  1-3) سوال تحقیق

  بدون تردید هر تحقیقی در راستای شکل گرفتن سوال یا سوالاتی در ذهن محقق انجام می گیرد و شخص پژوهشگر همواره تلاش می کند تا در طول تحقیق به شیوه ای علمی و دقیق به پاسخ های مناسب و قانع کننده ای برای سوالات خود دست یابد. ضمن اینکه برای انجام یک تحقیق خوب پرسش ها خیلی اساسی‎اند و این پرسش‎ها ما را به دانش جدید یادرحل مسئله ی ویژه هدایت می کنند. با توجه به موضوع تحقیق که به ((تحلیل تاثیرنقش گفتمان نخبگان سیاسی برجغرافیای سیاسی ایران)) می پردازد، نگارنده سوالی به شرح زیر تدوین نموده است.

  1- آیا گفتمان نخبگان سیاسی بر جغرافیای سیاسی ایران تاثیر گذار بوده است؟

   

  1-4) فرضیه های تحقیق

  دریک بررسی علمی لازم است محقق برای تعیین دقیق و تبیین منطقی اهداف تحقیق فرضیه ها را مطرح سازد، زیرا به عنوان استخوان بندی طرح مطالعاتی مطرح می باشند. فرضیه، توجیه و تبیین های حدسی معینی را درباره واقعیات عرضه می کند و پژوهشگران را در بررسی این واقعیت و تجارب کمک و هدایت می کند. فرضیه یک پیشنهاد توجیهی و به زبان دیگر راه حل مسئله است که هم به یافتن نظم و ترتیب در بین واقعیات کمک می کند و هم باعث استنتاج می شود (حافظ نیا، 1386، 111).

  باتوجه به سوال تحقیق که دست یابی اهداف گوناگونی را دنبال می کند برای جهت‎دهی سوال تحقیق وهدایت آن درراستای چارچوبی منسجم، فرضیه های زیر مطرح گردید:

  1- به نظرمی رسدنقش نخبگان سیاسی ایران در دوره های مختلف بر جغرافیای سیاسی ایران متغیر بوده است.

  2- به نظرمی رسدنقش نخبگان سیاسی ایران برهویت ملی وسرزمینی تاثیرگذار بوده است.

   

  1-5) پیشینه پژوهش

  به اعتقاد یکی از صاحبنظران، مقولات سیاسی سراسر آکنده از ابهام، عدم اطمینان و اصل غافلگیری است و البته قطعااز طریق برخورد علمی می توان تاحدودی زوایای تاریک پدیدههای سیاسی – اجتماعی را روشن ساخت و یا حداقل اعتماد به نفس خویش را در پرداختن به معضلات وچالش ها افزایش داد (کاظمی، 1374، ص206 ).

  می دانیم که فرهنگ سیاسی به مثابه مکانیزمی عمل می کند که طی آن اعضای یک جامعه روابط سیاسی را بدرستی تصور نموده ویاحداقل امکان ادراک آن راپیدا می‎کنند (رزاقی، 1376، ص201 ).

  بنابراین، گفتمان سیاسی هرجامعه متاثر از فرهنگ سیاسی همان جامعه بوده وفرهنگ سیاسی نیز محصول تاریخ جمعی یک نظام سیاسی و تاریخ زندگی افرادی است که آن نظام را میسازند (تاجیک، 1382، ص26-25) به همین جهت است که ((لوسین پای))، فرهنگ سیاسی را یک چارچوب مناسب به منظور ترکیب دو حوزه روانشناسی و جامعه شناسی می داند که درواقع فرهنگ سیاسی با پیوند زدن به دو رهیافت خرد و کلان، زمینه ساز طبقه بندی و مقایسه نظام های سیاسی گردیده ونحوه توسعه وتحول آن را نیز مشخص می‎نماید. (لوسین پای، 1370، ص47-37)

   ((آلموند)) و ((وربا)) در اثر مشترک خودتحت عنوان ((فرهنگ مدنی)) درباره انتخاب رهیافت فرهنگ سیاسی می گویند: ((اصطلاح فرهنگ سیاسی را به این دلیل انتخاب کرده ایم که ما راقادر می سازد از چارچوب های نظری ومفهومی ورویکردها و رهیافت های انسان شناسی، جامعه شناسی وروانشناختی استفاده کنیم.  (Gabriel Almond and Sydney verba1980’p82)

   ((ماکس وبر)) جامعه شناس آلمانی معتقد است که اعمال سیاسی توسط عده کمی تعیین می شود که بدین ترتیب خط مشی آنها سایرین حیاتی قلمداد گردیده وموثر است (پیشه ور، 1376، ص71-70) به هر ترتیب، اگر بتوان فهمید که چه کسی بیشترین اطلاعات را دریافت کرده ونظریات چه کسی از اهمیت اجتماعی ومیزان تاثیرگذاری بیشتری برخوردار است، آنگاه می توان ارزیابی نمود که چه کسی درجایگاه نخبگان قرار گرفته ویا قادر به تشخیص نخبگان می باشد. (دی. 1 استریکلند، الویدوآرجانستون، 1380ص 111-110)

   ((پیروزمجتهدزاده)) براین اعتقاداست که بی تردید، هویت یک ملت موضوعی درقلمروجغرافیای سیاسی است و نیز مربوط به چگونگی پیدایش وبقای یک ملت وبخش پراهمیتی ازموجودیت، روحانی بشر تلقی می گردد، لذا احساس تعلق داشتن ایرانیان به یک محیط جغرافیایی ویژه ونیاز به شناخته شدن با ویژگی ها وارکان آن محیط جغرافیایی ویژه در زمره مسائل هویت ملی ایران می باشد. (مجتهد زاده، 1377، ص125)

  دکترحافظ نیاابتدا هجمه غیر منصفانه به ژئوپلیتیک سنتی را مورد نقد قرار داده و کاربران آن را شایسته نقد دانسته است نه خود ژئوپلیتیک سنتی را. در واقع از منظر و دیدگاه دکتر حافظ‌نیا، نمی‌توان به‌خاطر سوءاستفاده کاربران از دانش یک رشته علمی از جمله ژئوپلیتیک، آن رشته را مقصر دانست و به‌آن حمله‌ور شد. بلکه چنین داوری باید در ارتباط با کاربران و جهان‌بینی و ایدئولوژی آن‌ها صورت پذیرد نه نظام و رشته علمی مربوطه. از دیدگاه دکتر حافظ‌نیا، باید ترتیبی داده شود که دانش ژئوپلیتیکی در هر مقیاسی مورد سوء استفاده بازیگران سیاسی قرار نگیرد. بلکه برعکس، این دانش در خدمت انسان‌ها، ملت‌ها و جوامع بشری قرار گرفته و بازیگران سیاسی نیز آن‌را در همین راستا به‌کار گیرند.

  در این‌نظریه، دکتر‌حافظ‌نیا به ژئوپلیتیک به عنوان علمی در‌خدمت بشریت نگاه کرده و می‌نویسد: ........ در ژئوپلیتیک انسان‌گرا، فلسفه حکومت، مردم و شهروندان هستند، نه شهروندان فلسفه حکومت. در ادامه، ابتدا مقدمه و سپس اصل نظریه دکتر ‌حافظ‌نیا تحت ‌عنوان «ژئوپلیتیک انسان‌گرا» عینا آورده می‌شود.

  به‌دلیل وجود برخی از «نظریه‌های استنباطی یا به ادعای بعضی صاحب‌نظران، «معماری شده» که بر تبیین رابطه فضا و قدرت» در راستای کنترل و سلطه بر جهان توسط قدرت‌های بزرگ تاکید داشتند، ژئوپلیتیک متهم گردید که رفتار سلطه‌طلبی قدرت‌ها را توجیه نموده، به توسعه منازعه کمک کرده و اساسا دانشی است که مورد استفاده و یا سوءاستفاده صاحبان قدرت قرار می‌گیرد. به همین دلیل شاید ژئوپلیتیک را دارای ماهیتی کاربردی دانسته که دانش آن در راستای اهداف سیاسی قدرت‌ها و حکومت‌ها مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. برخی نیز پا فراتر گذاشته و ژئوپلیتیک را در بروز جنگ‌های جهانی اول و دوم مقصر دانسته و آن‌را سرزنش می‌کنند. بنابراین ژئوپلیتیک سنتی و چهره منفی آن تحت عنوان ژئوپلیتیک امپریالیستی را به چالش می‌کشند. ظهور دیدگاه‌های دیگر نظیر «ژئوپلیتیک انتقادی»، «ژئوپلیتیک زیست ‌محیطی» و نیز «ضد ژئوپلیتیک» توام با نگرش انتقادی را می‌توان در همین راستا ارزیابی کرد.

  نگارنده (دکتر‌حافظ ‌نیا)، ژئوپلیتیک را به‌عنوان شاخه جغرافیای سیاسی دارای ماهیتی علمی می‌شناسد که همانند هر نظام علمی دیگر دارای دو وجه بنیادی و کاربردی است. وجه بنیادی ژئوپلیتیک به تولید گزاره‌های علمی و توسعه قلمرو معرفت‌شناسی ژئوپلیتیک می‌پردازد. وجه کاربردی آن ناظر بر کاربرد معرفت علمی ژئوپلیتیک در راستای رفع نیازهای جوامع بشری است که همانند گزاره‌ها و نظریه‌های معماری شده تا حد زیادی تابع جهان‌بینی، ایدئولوژی، نگرش و علائق کاربران می‌باشد. این امر در مورد وجه کاربردی سایر رشته‌های علمی نیز مصداق دارد. بنابراین مختص ژئوپلیتیک نیست و نمی‌توان به‌خاطر سوءاستفاده از دانش یک رشته علمی توسط کاربران، آن رشته را مقصر دانست. بلکه چنین داوری باید در ارتباط با کاربران و جهان‌بینی و ایدئولوژی آن‌ها صورت پذیرد نه نظام و رشته علمی مربوطه.

  از این‌رو اگر معرفت ژئوپلیتیکی، توسط صاحبان قدرت مورد سوء استفاده قرار گرفته یا قرار می‌گیرد، آن‌که باید سرزنش شود کاربر است نه رشته ژئوپلیتیک. به‌ علاوه این‌که تمامی رشته‌های علمی به تولید معرفت و دانش درباره جهان مشغولند تا دانش تولیدی را در خدمت نیازهای بشر قرار دهند و حکومت‌ها و دولت‌ها به عنوان مسئول تامین نیازهای ملت‌ها و جوامع بشری نتایج علمی رشته‌ها را به‌خدمت می‌گیرند و از این بابت نمی‌توان آن‌ها را سرزنش نمود. تنها زمانی آن‌ها مستحق سرزنش هستند که دانش و معرفت را در راستای خودکامگی و تضییع حقوق انسان‌ها و ملت‌ها و تولید رنج برای آن‌ها به‌کار گیرند و به معنی واقعی آن‌را مورد سوءاستفاده قرار دهند.

  دانش و معرفت ژئوپلیتیکی همانند سایر رشته‌‌های علمی در ذات خود پسندیده و مفید است و برای پاسخ‌گویی به نیازهای بشر باید پیشرفت نماید. نکته حائز اهمیت در این‌جا این است که باید ترتیبی داده شود که دانش ژئوپلیتیکی در هر مقیاسی اعم از جهانی، ملی و یا محلی مورد سوء استفاده بازیگران سیاسی قرار نگیرد. بلکه برعکس در خدمت انسان‌ها و ملت‌ها و جوامع بشری قرار گرفته و بازیگران سیاسی نیز آن‌را در همین راستا به‌کار گیرند. بر همین اساس، نگارنده (دکتر ‌حافظ‌نیا) رویکرد جدیدی را در عرصه کاربرد دانش و معرفت ژئوپلیتیک توصیه و تجویز نموده و آن ‌را «ژئوپلیتیک انسان‌گرا» نام می‌گذارد و به اختصار به شرح آن می‌پردازد:

  «ژئوپلیتیک انسان‌گرا» به مثابه یک مکتب فکری و یک جهان‌بینی بر این باور است که علم و معرفت ژئوپلیتیک در وجه کاربردی آن باید برای تامین صلح و امنیت، رفاه و آسایش، توسعه پایدار و شاخص‌های زندگی برابر، حقوق شهروندی و عدالت فراگیر عمومی و معنی‌دار و احترام به شان و منزلت انسان مورد استفاده قرار گیرد و متخصصین ژئوپلیتیک و جغرافیای سیاسی باید راه‌حل‌ها، توصیه‌ها، تحلیل‌ها، تبیین‌ها و راهنمایی‌های خود را در این راستا ارائه دهند. در «ژئوپلیتیک انسان‌گرا» به انسان‌ها و شهروندان اصالت داده می‌شود و حقوق انسان‌ها بر حقوق بازیگران سیاسی، حکومت‌ها و صاحبان قدرت ارجحیت دارد.

  Abstract

  In lexical terms, elite means selected and elected. In the old public meaning, elite refer to a little group, who has gained a special position in aspect of customs and traditions, religious positions, and social welfare.The ability of this group in a social system, based on constitution, is defined and justified asaderivative from the sovereignty and national independence. Nowadays, political elites are chosen as a particular group and have legitimacy.

  According to emphasis of the Supreme Leader, in 2006, in order to achieve "proper and appropriate use of scientific capacity of elite, to comprehensive development of Iran, the past and contemporary political elites’ policies, also are an alternative model to encounter with the issue of educating political elites”, political elites’ discourse in Iran Islamic Revolution, already, has converted  to dominant discourse of populaces and political elites in the Middle East and international system, in order to meet common discourse which is imposed by the West.

  In this study, to test proposed hypotheses, descriptive - analytical method is used based on library and field study; this research has performed due to the importance and the role of political elites tomakeIran political geography,Therefore on the basis of such hypothesis, the growth process and development of political geography in Iran are investigated through analyzing the political elites, which political elites is an experimental or behavioral concept.

  In the previous years and after Islamic Revolution, political geography, and Iranian national identity are affected by elites’ political culture, especially, elites of the Islamic Republic of Iran.This impact can be considered in aspect of revolution ideology on the consolidation and continuation of Iran's territorial identity, within the discourse of the Islamic Revolution, the transformation of this ideology from revolutionary discourse to reform discourse, and economic development, and recognizing developmental contexts of religious democratic discourse and discourse of Islamic state, as well as,in aspect of impact on populaces participation and political mobilizationwithin the discourse of the Islamic Revolution, on the consolidation and continuation of Iranian nationalism, development of the concept partnerships, and the impact of different approaches on it.

   

  Keywords: Political Culture, Political Elites, Revolutionary Ideology, Political Participation Elite Discourse, National Identity, Iran Political Geography

 • فهرست:

  چکیده 1

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1) مقدمه 3

  1-2) بیان مسئله 5

  1-3) سوال تحقیق. 6

  1-4) فرضیه های تحقیق. 6

  1-5) پیشینه پژوهش.. 6

  1-6) اهداف تحقیق. 10

  1-7) ضرورت تحقیق. 11

  1-7-1) انگیزه تحقیق. 11

  1-8) روش پژوهش.. 11

  1-8-1) روش وابزارگردآوری داده ها 12

  1-8-2) محدوده موردمطالعه 12

  1-9) تعریف مفاهیم 12

  1-9-1) جغرافیای سیاسی. 12

  1-9-2) نخبگان سیاسی. 13

  1-9-3) حکومت.. 13

  1-9-4) ایران. 13

  1-10) محدودیت های تحقیق. 14

  فصل دوم:  مبانی نظری؛ مفاهیم ودیدگاه ها

  2-1) مقدمه 16

  2-2) تعاریف نخبه 16

  2-3) تعریف نخبه از نظر پاره تو. 17

  2-4) نظریات نخبه گرایی. 17

  2-5) مفهوم نخبه پروری سیاسی. 18

  2-5-1) نخبگان سنتی. 19

  2-5-2) نخبگان تکنوکرات.. 19

  2-5-3) نخبگان مالکیت.. 19

  2-5-4) نخبگان خارق العاده یا کاریزمایی. 20

  2-5-5) نخبگان ایدئولوژیکی. 20

  2-5-6) نخبگان سمبلیک... 20

  2-6) نخبه سیاسی از نظر دیدگاه های مختلف.. 20

  2-7) نخبه در تعریف عام و خاص... 23

  2-8) نخبه گرایی؛ رو در رو با دموکراسی. 26

  2-9) نخبگان سیاسی از نگاه مفهومی. 27

  2-10) نظریه نخبگان سیاسی. 27

  2-10-1) نظریه پردازان نخبه سیاسی گائتانا موسکا 27

  2-10-2) ویلفردوپاره تو. 28

  2-10-3) روبرت میشلز. 29

  2-11) نقد حکومت نخبگان. 30

  2-12) حکومت کنندگان و حکومت شوندگان. 30

  2-12-1) تاملی بر دیدگاه های تئوری نخبگان. 30

  2-12-2) ایتالیا; مهد تئوری نخبگان. 31

  2-12-3) نخبه گرایان کلاسیک... 31

  2-12-4) تئوری جدید نخبگان. 33

  2-13) حکومت.. 35

  2-14) انواع حکومت.. 36

  2-15) حکومت و دولت.. 36

  2-16) حکومت و حکومت-ملت.. 37

  2-17) حکومت و جامعه مدنی. 37

  2-18) انسان علیه حکومت.. 37

  2-19) نظریه های کارکرد حکومت.. 38

  2-20) آنارشیسم یا هرج و مرج گرایی. 39

  2-21) مارکسیسم 39

  2-22) پلورالیسم یا کثرت گرایی. 40

  2-23) پست مدرنیسم 41

  2-24) استقلال حکومت (نهادگرایی) 41

  2-25) نظریات مشروعیت حکومت.. 42

  2-26) مشروعیت الهی. 42

  2-27) قدرت منطقی-قانونی. 42

  2-28) واژه شناسی. 43

  2-29) تاریخچه 43

  2-30) جوامع پیشا تاریخی فاقد حکومت.. 44

  2-31) دوره نو سنگی. 45

  2-32) حکومت در اوراسیای باستان. 46

  2-33) حکومت در یونان باستان. 46

  2-34) حکومت فئودال. 46

  2-35) حکومت مدرن. 47

  2-36) » حکومت « مفهوم اولیه 49

  2-37) هویت ملی و تاریخ نگارى. 50

  2-38) ایران پس از اسلام 50

  2-39) خیزش فضایی جغرافیایی ایران. 51

  2-40) مفهوم هویت.. 51

  2-41) هویت ایران در دنیاى مدرن. 52

  2-42) بایدها و نبایدهای نخبگان سیاسی از منظر مقام معظم رهبری. 55

  فصل سوم: قلمرو جغرافیایی تحقیق

  3-1) مقدمه 64

  3-2) جغرافیای سیاسی و طبیعی ایران //ساختارهای دولت و حکومت در ایران. 64

  3-2-1) مشخصات جغرافیایی ایران. 64

  3-3) موقعیت جغرافیایی ایران. 65

  3-4) فلات ایران. 66

  3-5) کشور ایران. 67

  3-6) همسایگان و مناطق مرزی ایران. 71

  3-7) شکل جغرافیایی ایران. 72

  3-8) موقعیت ریاضی ایران. 73

  3-9) موقعیت نسبی ایران. 74

  3-10) موقعیت منطقه ای ایران. 75

  3-10-1) حوزه ژئوپلتیکی قفقاز آناطولی. 75

  3-10-2) حوزه ژئوپلتیکی خلیج فارس.. 76

  3-10-3) حوزه ژئوپلتیکی دریای عمان و اقیانوس هند 76

  3-10-4) حوزه ژئوپلتیکی فلات ایران. 76

  3-10-5) حوزه ژئوپلتیکی آسیای مرکزی. 76

  3-10-6) حوزه ژئوپلتیکی دریای کاسپین. 76

  3-11) موقعیت جهانی. 77

  3-12) موقعیت بری. 77

  3-13) موقعیت بحری. 78

  3-14) موقعیت استراتژیکی. 78

  3-15) سبب های استراتژیک بودن یک موقعیت جغرافیایی عبارت است از. 78

  3-15-1) موقعیت حایل. 79

  3-15-2) موقعیت ترانزیتی. 80

  3-15-3) موقعیت ژئوپولیتیک ایران. 81

  3-16) تاثیرپذیری مسائل ژئوپلتیکی ایران از موقعیت جغرافیایی. 84

  3-17) مسائل سیاسی و جنگ... 85

  3-18) ویژگی ها و عوامل جغرافیایی موثر در کاهش قدرت ملی ایران. 86

  3-19) مسائل ژئواکونومی. 87

  3-20) تفاوت جغرافیای سیاسی وژئوپلتیک... 90

  3-21) پیدایش حکومت: (مجتهد زاده، 1381ص68) 90

  3-22) پیدایش دولت.. 91

  3-23) نظریه های پیدایش دولت در ایران. 91

  3-23-1) نظریه استبداد شرقی مونتسکیو و هگل. 91

  3-23-2) نظریه وجه دولت تولید آسیایی. 92

  3-23-3) نظریه دولتهای آبی (هیدرولیک) 93

  3-23-4) نظریه ضرورت امنیت و دفاع. 93

  3-23-5) نظریه انسان شناسی. 94

  3-23-6) نظریه حکومت ملکوتی – مردمی. 94

  فصل چهارم:  یافته های تحقیق

  4-1) مقدمه 96

  4-2) شاه ایران و ترکیب نخبگان سیاسی. 96

  4-3) شاه ایران و نخبگان مخالف.. 97

  4-3-1) تضعیف روحیه و سیاست زدایی. 98

  4-3-2) تبعید دولتی. 98

  4-3-3) تبعید خودخواسته 98

  4-3-4) دادن پست های خارجی. 98

  4-3-5) برکناری از مقام 98

  6-3-6) زندانی کردن. 99

  4-4) شاه ایران ونخبگان. 99

  4-5) رویکردی تاریخی درباره ماهیت نخبگان در جامعه ایران. 101

  4-6) تحلیلی درباره زمینه اجتماعی نخبگان سیاسی معاصر. 102

  4-6-1) محل تولد و محل سکونت.. 102

  4-6-2) سن. 102

  4-6-3) دین. 103

  4-6-4) پدران نخبگان، پسران نخبگان. 103

  4-6-5) آموزش.. 103

  4-6-6) زبان های خارجی. 104

  4-6-7) سفرهای خارجی. 104

  4-6-8) مشاغل. 104

  4-7) گرایش نخبگان سیاسی. 104

  4-8) نتایج گرایش نخبگان. 105

  4-8-1) بیگانه هراس.. 105

  2-8-2) گرایش نسبت به شاه 106

  4-8-3) بی اعتمادی اجتماعی. 106

  4-8-4) بی اعتمادی خانوادگی؛ 106

  4-8-5) بی اعتمادی دولتی. 106

  4-8-6) پوپولیسم-گرایش غیر نخبگی. 106

  4-9) هزینه سیاست در ایران. 106

  4-10) نقش نخبگان سیاسی در پذیرش قطع نامه 598 شورای امنیت.. 107

  4-11) مشی وسیره نخبگان سیاسی گذشته ومعاصر ایران. 111

  4-12) احزاب چپ گرای اسلامی. 115

  4-13) احزاب و گروه های سوسیالیست و مارکسیست.. 115

  4-14) نیرو ها و سازمانهای سیاسی در سالهای پس از انقلاب.. 120

  4-15) سیاست و اقتدار کاریزمایی: 68-1358. 126

  4-16) سیاست و اقتدار سنتی: 76-1386. 127

  4-17) موقعیت نخبگان ایران. 132

  4-18) بیداری اسلامی، خودشناسی نخبگان و دفاع از آن. 136

  4-19) دلیل تأثیر گذاری گفتمان انقلاب اسلامی بر بیداری اسلامی. 137

  4-20) دستاور های گفتمان نخبگان انقلاب اسلامی. 138

  4-21) پیامد های تغییرات جمعیتی بر مشروعیت نظام سیاسی در ایران. 143

  4-22) تاثیرات گفتمان صدور انقلاب اسلامی. 147

  4-22-1) استقلال‌گرایی. 148

  4-22-2) جامع‌گرایی. 148

  4-22-3) عام‌گرایی و خاص‌گرایی. 148

  4-23) منازعات نخبگان سیاسی و ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران. 149

  4-24) نخبگان و بسط دایره گفتمانی انقلاب اسلامی. 149

  4-25) طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.. 151

  4-25-1) علت طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت چه بود؟ 151

  4-25-2) مفهوم شناسی موضوع. 151

  4-25-3) الگو. 152

  4-25-4) اسلامی. 152

  4-25-5 ) ایرانی. 152

  4-25-6 ) پیشرفت.. 153

  4-26) اهداف تشکیل نشست‌های اندیشه راهبردی. 153

  4-26-1) پیش‌فرض‌ها 153

  4-27) عرصه‌های پیشرفت.. 154

  4-27-1) پیشرفت در عرصه تفکر، منطق و بصیرت.. 154

  4-27-2) پیشرفت در عرصه علم 154

  4-27-3) پیشرفت در عرصه زندگی و کارو تلاش.. 154

  4-27- 4) پیشرفت در عرصه معنویت، ایمان و اخلاق. 154

  4-28) الزامات مهم طراحی الگوی پیشرفت اسلامی. 155

  4-28-1) اعتقاد به توحید و مبدا عالم: 155

  4-28-2) توجه کامل به معاد، محاسبه و زندگی پس از مرگ.. 155

  4-28-3 ) نگاه اسلامی به رستگاری و محور بودن انسان. 155

  4-28-4 ) پیوستگی دنیا و آخرت.. 155

  4-28-5 ) توجه به نگاه اسلام به امر حکومت.. 155

  4-28-6 ) نگاه اسلامی و نگاه غیر مادی به اقتصاد 156

  4-28-7) عدالت محوری. 156

  4-29) دیگرالزامات تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.. 156

  4-30) دلایل ایجاد مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برای نخبگان. 157

  4-31) نقاط افتراق و اشتراک توسعه و پیشرفت.. 157

  4-31-1) عدالت.. 158

  4-31-2 ) الگوی بومی یا غربی. 158

  4-31-3 ) نگاه به انسان. 158

  4-31-4) پیشنهاد کابردی. 158

  4-32 ) تاثیرگفتمان نخبگان سیاسی انقلاب اسلامی برتحکیم وتداوم هویت سرزمینی ایران. 159

  4-32-1) تاثیر گفتمان نخبگان سیاسی انقلاب اسلامی برتحکیم وتداوم هویت سرزمینی ایران. 159

  4-32-2) بستر های تکوینی گفتمان مردم سالاری دینی و تأثیر آن بر تحیکم و تداوم هویت سرزمینی ایران  162

  4-23-3) بستر های تکوینی گفتمان دولت اسلامی و تأثیر آن بر تحیکم و تداوم هویت سرزمینی ایران. 164

  4-24) تأثیرگفتمان نخبگان سیاسی با مشارکت توده ای بسیج سیاسی بر تحکیم و تداوم ناسیونالیزم ایرانی. 164

  4-24-1) تطابق گفتمان نخبگان سیلسی انقلاب اسلامی با مشارکت توده ای و بسیج سیاسی و تأثیر آن بر تحکیم و تداوم ناسیونالیزم ایرانی طی مقطع 68-1357. 164

  4-24-2) تحول مشارکت توده ای و بسیج سیاسی از گفتمان انقلاب اسلامی به گفتمان اصلاحات و توسعه ی اقتصادی و تاثیر بر تحکیم و تداوم ناسیونالیزم ایرانی طی مقطع1368-76. 167

  4-24-3) تاثیر انتخابات دوم خرداد 1376و رویکرد اصلاحات برتحکیم و تداوم ناسیونالیزم ایرانی. 168

  4-24-4) تاثیرروی کار آمدن دولت نهم و رویکرد دولت اسلامی برتحکیم و تداوم ناسیونالیزم ایرانی. 169

  فصل پنجم: نتیجه گیری

  5-1) مقدمه 173

  5-2) ارزیابی فرضیه ها 173

  5-2-1) فرضیه اول. 173

  5-2-2) فرضیه دوم 174

  5-3) نتیجه گیری. 174

  5-4) پیشنهادات.. 175

  منابع وماخذ 181

  منبع:

  - از بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، 22/09/138

  2- ازغندی، علیرضا، (1385) نخبگان سیاسی ایران بین دو انقلاب، تهران، نشرقومس،

  3- آلموند، گابریل و. . (؛ 1376-71) چارچوبی نظری برای بررسی سیاست تطبیقی، علیرضا طیب، مرکز آموزش مدیریت دولتی، .

  4- امیر طهماسبی، عبدالله، (1355) تاریخ شاهنشاهی رضاشاه، تهران، دانشگاه تهران، .

  5- ریمون آرون. (1366) مراحل اندیشه سیاسی جامعه شناسی. جلد دوم.

  6- کاظمی، (1376) عل یاصغر، بحران نوگرایی و فرهنگ سیاسی در ایران معاصر، تهران، نشر قومس،

  7-(2/6/1387.) دردیدار رئیس‏جمهوری و اعضاى هیئت دولت

  8_آرون، ریمون، (1354.) مراحل اساسی در اندیشه جامعه شناسی، ترجمه باقر پرهام، جلد دوم، انتشارات کتاب های جیبی،

  9-ابتهاج، ابوالحسن، (1371) خاطرات، تهران، انتشارات علمی، ج 1

  10-ابوالحمد، عبدالمجید (1377)، مبانی سیاست، تهران: طوس.

  11-احتشامی، انوشیروان، (1387)، سیاست خارجی ایران در دوران سازندگی، ترجمه ابراهیم متقی وزهره پوستین چی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی

  12-احمدوند، شجاع، (1374)، "فرآیند بسیج سیاسی در انقلاب اسلامی"، انقلاب اسلامی وریشه های آن (مجموعه مقالات)، معاونت امور اساتید ودروس معارف اسلامی، ج1.

  13-احمدی، حمید (1387) انقلاب اسلامی ایران و جنبش های اسلامی در خاورمیانه عربی، مجموعه مقالات پیرامون جهان سوم، به کوشش حاتم قادری.

  14-احمدیان راد، رضا ۷ خرداد (۱۳۹۱.) روزنامه رسالت

  15-آرون، ریمون (1364)، مراحل سیر اندیشه در جامعه شناسی، ترجمه باقر پرهام، تهران انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ چهارم

  16-از بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، 12/08/1372

  17-از بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، 25/7/85

  18-از بیانات مقام معظم رهبری، 17/7/1386

  19-ازغندی، علیرضا (1377) درباره توسعه رشته علوم سیاسی در زمان پهلوی بنگرید به: ، علم سیاست در ایران، تهران، مرکز

  20-ازغندی، علی‌رضا (1381)، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: قومس، چ اول،

  21-ازغندی، علیرضا (1386)، نخبه پروری سیاسی، ، تهران

  22-اسپوزیتو، جان ال (1382) انقلاب ایران و بازتاب جهانی آن، ترجمه محسن مدیر شانه‌چی (تهران: مرکز بازشناسی اسلام و ایران،

  23-استریکلند، دی. 1، الوید آرجانستون، (1380) مقدمه ای برتحلیل سیاسی، ترجمه علی معنوی، آگاه.

  24-اسلامی، مسعود (1369) ریشه‌یابی مواضع و عملکرد کویت در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، نشر همراه، 
  25-بر آهویی نرجس خاتون (1388)، اصولگرایی اسلامی ایران و تأثیرات منطقه‌ای آن.

  26-آصف، محمدحسن، (1384) مبانی ایدئولوژیک حکومت در دوران پهلوی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی

  27-افتخاری، اصغر، (1381)، ثبات سیاسی وامنیت رسانه ای، "مجموعه مقالات همایش رسانه ها وثبات 28سیاسی-اجتماعی جمهوری اسلامی ایران، تالیف جمعی از نویسندگان، پژوهشکده مطالعات راهبردی.

  29-افشردی، محمد حسین (1381) ژئوپولوتیک قفقاز؛ سیاست جمهوری اسلامی ایران (تهران: سپاه پاسداران، چ اول،

  30-امام خمینی، صحیفه نور، جلد 11و 18.

  31-امیری، جهاندار، (1382) روشنفکری و سیاست) بررسی تحولات روشنفکری در ایران معاصر (، تهران، مرکز اسناد انقلاب

  32-انصاری، احمدعلی، (1371) پس از سقوط، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی،

  33-انصاری، محمد مهدی (1386)، نخبه پروری سیاسی، نشر دادگستر

  34-انصاری، محمد مهدی (1387) نخبه پروری سیاسی، تهران

  35-اولین گزارش ملی توسعه انسانی جمهوری اسلامی ایران (1378)، سازمان برنامه و بودجه.

  36-ایرانبرگر، هارالد (1366)، درباره ساواک، ترجمه جمعیت آزادی، ب یجا، ب ینا، ب یتا،

  37-بازرگان، مهدی، (1363) انقلاب ایران در دو حرکت، ناشر مؤلف،

  38-بایسته های نخبه پروری سیاسی در ایران عباس‌زاده مشکینی- محمود - روزنامه کیهان

  39-بشریه، حسین (1377)، "بحران مشارکت سیاسی وانتخابات 76"؛انتخاب نو، طرح نو.

  40-بشریه، حسین (1381)، دیباچه ای بر جامعه شناسی سیاسی در ایران، دوره جمهوری اسلامی، تهران: نشرنگاه معاصر

  41-بشریه، حسین، (1378)، جامعه مدنی وتوسعه سیاسی در ایران؛گفتارهایی در جامعه شناسی سیاسی، موسسه نشر علوم نوین

  42-بشریه، حسین، (بهار1380) "توسعه سیاسی در ایران پس از انقلاب" (سخنرانی)، رهیافت سیاسی-بین المللی: فصلنامه سیاسی –اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی، سال دوم، شماره دوم

  43-بشیریه.، حسین (1380) تاریخ اندیشه های سیاسی قرن بیستم. نشرنی. چاپ سوم. جلد دوم.

  44-بهزادی، علی، (1377) شبه خاطرات، تهران، انتشارات زرین، ، ج2،

  45-بهنود، مسعود، (1377) 275 روز بازرگان، تهران، نشر علم،

  46-بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامى (10/4/1378.) در دیدار مسؤولان و کارگزاران نظام جمهورى اسلامى به مناسبت میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) :

  47-بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامى (‏17/1/1386.) در دیدار کارگزاران نظام:

  48-بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامى (2/7/1382.) در دیدار مسؤولان و کارگزاران نظام در سالروز عید سعید مبعث‏:

  49-بیانات مقام معظّم رهبرى (18/2/1377) در خطبه‏هاى نمازجمعه تهران‏.

  50-بیانات مقام معظم رهبری (12/3/1375) در دیدار فرماندهان لشکر 27 محمد رسول‌الله (ص) / عوام و خواص

  51-بیل، جیمز، (1371) عقاب و شیر، ترجمه مهوش غلامی، تهران، کوبه،

  52-بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی، (10/9/89)

  53-پارسا دوست، منوچهر (1385) ما و عراق؛ از گذشته دور تا امروز، تهران، شرکت سهامی انتشار، .
  54-قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. (16/12/85) سایت مکتوب، .

  55-پارسونز، آنتونی، (1363) غرور و سقوط، ترجمه منوچهر راستین، تهران، انتشارات هفته،

  56-پازارگاد، بهاءالدین. (1359) تاریخ فلسفه سیاسی. انتشارت زوار. جلد سوم.

  57-پای، لوسین، (پاییز وزمستان1370)، "فرهنگ سیاسی وتوسعه سیاسی"، ترجمه مجید محمدی، نامه فرهنگ، شماره اول و دوم.

  58-پرتوی، اصغر (نیمسال اول تحصیلی 80-1379)، "نقش ملی گرایی واسلام در ایجاد هویت مشترک: ملت سازی در دوره پهلوی وجمهوری اسلامی ایران"، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی، دانشگاه امام صادق (ع)

  59-پور احمدی، (1386) حسین انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران در بازتاب فرایند جهانی شدن، مؤسسه چاپ و نشر عروج،

  60-پیشه ور، احمد (1376)، جامعه شناسی سیاسی، نشر دوران.

  61-تاثیر منازعات نخبگان سیاسی بر ثبات سیاسی در ایران (دوران اصلاحات (

  62-تاجیک، محمد رضا، (1382)، تجربه بازی سیاسی در میان ایرانیان، نشر نی.

  63-تاجیک، محمد رضا، (29بهمن 1382)، پرسش از کارآمدی" (گفتگو)، خردنامه، ویژه نامه روزنامه همشهری

  64-تبراییان، صفاءالدین، (1377) سراب یک ژنرال، مؤسسه پژوهش چاپ و نشر نظر،

  65-تربتی سنجابی، محمود؛ (1375) قربانیان باور و احزاب سیاسی ایران، تهران، انتشارات آسیا،

  66-جمعی از نویسندگان (1366) دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، از ظهور تا سقوط، مجموعه اسناد لانه جاسوسی آمریکا، تهران، مرکز نشر اسناد. لانه جاسوسی،

  67-جمعی از نویسندگان (1376) اردشیر زاهدی به روایت اسناد ساواک، (1378) تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی،

  68-جمعی از نویسندگان (1377)، انتخاب نو، (تحلیل هایی جامعه شناسی از دوم خرداد) به اهتمام عبداعلی رضائی، تهران: طرح نو.

  69-جمعی از نویسندگان (1388) دستاوردهای عظیم انقلاب شکوهمند اسلامی در گستره جهان، تهران: سازمان ارتباطات فرهنگی، بی تا،

  70-جمعی از نویسندگان (1389) بیداری اسلامی، خودشناسی و دفاع از آن، اثر فهمی هویدی منتشر شده در سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی

  71-حسین، بشیریه، (1381)، موانع توسعه سیاسی در ایران، تهران، گام نو،

  72-حشمت زاده، محمد باقر (1378) چارچوبی برای تحلیل و شناخت انقلاب اسلامی در ایران، تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، .

  73-حقی، محرم (1376) مقاله ایران و آمریکا، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفرش

  74-خاتمی، محمد، (1379) انسان ملتقای مشرق جان ومغرب اندیشه (مجموعه سخنرانی ها ومصاحبه ها)، مرکز چاپ وانتشارات وزارت امور خارجه.

  75-خسروی، فریبرز، (1378) سانسور: تحلیلی بر سانسور کتاب در دوره پهلوی دوم، تهران، مؤسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و. نشر نظر،

  76-دال، رابرت. (1364.) تجزیه و تحلیل جدید سیاست. حسین طفریان. چاپ خرمی.

  77-دال، رابرت، (1364.) تجزیه و تحلیل سیاست، ترجمه حسین ظفریان، تهران: چاپ خرمی،

  78-دلدم، اسکندر، (1377) من و فرح پهلوی، تهران، نشر گلفام و به آفرین، ج 3،

  79-رانسواتوان، (1388) ژئوپولوتیک شیعه، ترجمه حسن صدوقی و نینی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
  80-طاهری، سید مهدی (1387) بازتاب انقلاب اسلامی بر شیعیان لبنان، پایان نامه، دانشگاه مفید.
  81-حنفی، حسن (1386) اسلام سیاسی، ترجمه محمد حسن معصومی، مجله حکومت اسلامی، سال دوم، شماره اول، بهار.

  82-ربیعی، علی (1380)، جامعه شناسی تحولات ارزشی، تهران: فرهنگ اندیشه.

  83-ربیعی، علی، (1380) جامعه شناسی تحولات ارزشی، نگاهی به رفتارشناسی رای دهندگان در دوم خرداد 1376، فرهنگ و اندیشه.

  84-رجایی، فرهنگ، (1382)، مشکل هویت ایرانیان امروز، نشر نی.

  85-رزاقی، سهراب، (پاییز وزمستان 1376)، "مولفه های فرهنگ سیاسی ما"، نقد ونظر، شماره سوم وچهارم.

  86-رفیع پور، فرامرز (1376)، توسعه و تضاد، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

  87-روحانی، فخر، (1370) اهر مهای سقوط شاه، نشر بلیغ،

  88-روشه، گی (1374)، تغییرات اجتماعی، ترجمه منصور وثوقی، تهران: نشرنی.

  89-روشه، گی، (1370) تغییرات اجتماعی، ترجمه منصور وثوقی، تهران، نشر نی

  90-زهیری، علیرضا، (1381)، انقلاب اسلامی وهویت ملی، زلال کوثر.

  91-زونیس، ماروین، (1370) شکست شاهانه، روانشناسی شخصیت شاهانه، ترجمه عباس مخبر، تهران، طرح نو،

  92-زونیس، ماروین، (1387)، روانشناسی نخبگان سیاسی ایران، مترجمان: پرویز صالحی، سلیمان امین زاده، زهرا لبادی، تهران: انتشارات چاپخش برگرفته از مقاله افشین اشکور کیائی

  93-زیبا کلام، صادق، (1380)، هاشمی رفسنجانی و دوم خرداد، روزنه.

  94-ساعی، احمد، (1377) مسائل سیاسی - اقتصادی جهان سوم، تهران، سمت،

  95-ستوده، محمد، (1384) انقلاب اسلامی ایران و روابط بین الملل، فصنامه و مطالعات انقلاب اسلامی شماره 2، پاییز.

  96-ستوده، محمد، (1386.) انقلاب اسلامی و نظریه پروازی در روابط بین الملل، فصنامه دانشگاه اسلامی سال یازدهم شماره 2، تابستان

  97-سجادپور، محمدکاظم (1383) چارچوب‌های مفهومی و پژوهشی برای مطالعه سیاست خارجی ایران (تهران: دفتر مطالعات سیاسی بین‌الملل، ج دوم،)

  98-سجادی، عبدالقیوم، (1387) بازتاب انقلاب اسلامی بر جنبشهای اسلامی معاصر.

  99-سخنرانىمقام معظم رهبری (4/4/ 1364) در مراسم بیعت امام جمعه ونماینده ولىّ‏فقیه و قشرهاى مختلف مردم سمنان، ائمه جمعه و قشرهاى مختلف مردم کرج، شیروان، قوچان، کازرون و جمعى از بسیجیان نیشابور

  100-سریع القلم، محمود (1384)، عقلانیت و آینده توسعه یافتگی ایران، تهران؛مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه،

  101-سفری، محمدعلی، (1376) قلم و سیاست، تهران، نشر نامک، ، ج 18

  102-شاهدی، مظفر، (1377) زندگانی سیاسی خاندان علم، تهران، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

  103-شایسته پور، حمید (85-1370)، قدرت سرکوب رژیم پهلوی و انقلاب اسلامی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی،

  104-شجاعی صائین، علی (1381)، کوروش قرن بیستم، خاطراتی از رواج تملق و چاپلوسی در عصر پهلوی دوم، تهران، انتشارات مدرسه برهان

  105-شریف، محمد رضا (1381)، انقلاب آرام، درآمدی بر تحول فرهنگی سیاسی در ایران، تهران: انتشارات روزنه. شماره نهم

  106-شیخاوندی، داور، (1380)، ناسیونالیزم هویت ایرانی، مرکز بازشناسی اسلام وایران.

  107-صادقکار، مرتضی، (1374) روانشناسی محمدرضا و همسرانش، تهران، ناوک،

  108-صارمی، شهاب، (1376) عل یاصغر، احزاب دولتی و نقش آنها در تاریخ معاصر ایران، تهران، نشر قومس،

  109-صلاحی، ملک یحیی. (1383) اندیشه های سیاسی در قرن بیستم. نشر قومس. چاپ دوم.

  110-صلاحی، ملک یحیی، (1381.) اندیشه‌های سیاسی غرب در قرن بیستم، تهران: نشر قومس،

  111-عالم، عبدالرحمن (1382)، بنیادهای علم سیاسیت، نشر نی

  112-عبدی، عباس و محسن گودرزی (1378)، تحولات فرهنگی در ایران، تهران: انتشارات روش.

  113-عظیمی دولت آبادی، امیر (1387) منازعات نخبگان سیاسی و ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران

  114-علم، اسدالله، (1377) یادداشتهای علم، تهران، مازیار، ج 3

  115-علی احمدی، علیرضا، (1390) پیش طرح الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت، چاپ اول، ، نشر تولید دانش،

  116-عملکرد 20 ساله آموزش و عالی ایران (بخش دولتی از 1357تا 1377)، تهران: وزارت فرهنگ و آموزش عالی.

  117-غنی، قاسم، (1361) یادداشتهای آرامش، به کوشش اسفندیاری، تهران، کتاب فروزان،

  118-فارسون، سمیح و مشایخی، مهرداد، (1388) فرهنگ سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، ترجمه معصومه خالقی، تهران، مرکز

  119-فاضلی نیا، نفیسه (1385) علل نگرانی غرب از انقلاب اسلامی در منطقه، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم، .

  120-فاضلی، عبدالرضا، (1377)، "مشارکت سیاسی و تشکل ؛جنبه های نظری وجایگاه"، در کتاب جمهوریت و انقلاب اسلامی (مجموعه مقالات)، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.

  121-فرهنگ یک جلدی انگیلیسی فارسی حیم.

  122-فروند، ژولین (1362) جامعه شناس ماکس وبر، ترجمه عبدالحسین، نیک گوهر، تهران: انتشارات نیکان.

  123-فولادزاده، عبدالامیر، (1369) شاهنشاهی پهلوی در ایران، قم، کانون نشر اندیش ههای اسلامی، ج 1

  124-فولر، گراهام (1377) قبله عالم، ژئویلیتک ایران، ترجمه عباس مخبر، تهران نشر مرکز.

  125-قادری، حاتم (1387)، اندیشه های دیگر، بقعه

  126-قاضی مرادی، حسن، (1380) استبداد در ایران، تهران، نشر اختران،

  127-قانون اساسی جمهوری اسلامی (1368 ).

  128-قرآن مجید سوره توبه/49

  129-قرآن مجید سوره های بقره/156، حشر/24، فتح/4، حشر/24

  130-قرآن مجید سوره های زلزال/7و8، عنکبوت/64

  131-قرآن مجید سوره های مائده/2، حدید/25، بلد8-10

  132-کاظمی، علی اصغر، (1374)، سیاست سنجی، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.

  133-کدیور، جمیله، (1374) رویارویی انقلاب اسلامی با آمریکا، تهران: انتشارات اطلاعات،

  134-کورز، لوئیس و برفلردروزنبرگ (1378)، مشروعیت سیاسی و دگرگونی فرهنگی، نظریه های بنیادی جامعه شناختی، ترجمه فرهنگ ارشاد، تهران: نشرنی.

  135-کیا، بهزاد، (1376)، ارتش تاریکی، تهران، مرکز ترجمه و نشر کتاب،

  136-گراهام، رابرت، (1358) ایران، سراب قدرت، ترجمه فیروز فیروزنیا، تهران، سحاب کتاب،

  137-گزارش کامل همایش سیاست، حکمرانی، دوستی شنبه 11 خرداد 1392: : نویسنده: انجمن علوم سیاسی گزارش: فاطمه جلالی

  138-گل محمدی، احمد (1381)، جهانی شدن، فرهنگ ؛هویت، نشر نی

  139-گل محمدی، احمد (بهار1375)، "زمینه های بسیج مردمی در انقلاب اسلامی"، راهبرد، سال سوم،

  140-گویینتن (ویراسته)، آنتونی (1371)، فلسفه سیاسی، ترجمه مرتضی اسعدی، تهران: الهدی.

  141-لطفیان، سعیده، (1380) ارتش و انقلاب اسلامی ایران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران،

  142-ماروین زونیس، (1387) روانشناسی نخبگان سیاسی ایران، ترجمه پرویز صالحی، سلیمان امی نزاده و زهرا لبادی، تهران، چاپخش،

  143-متقی، ابراهیم (1380)، "روند اصلاحات درایران"، اصلاحات وپرسش های اساسی (مجموعه مقالات) موسسه نشر وتحقیقات مرکز.

  144-متن کامل بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامى (14/3/1379.) در اجتماع بزرگ عزاداران در صحن مطهر امام خمینى (ره)

  145-مجتهدزاده. پیروز (1381) جغرافیای سیاسی وسیاست جغرافیایی تالیف، انتشارات سمت، تهران

  146-مجتهدزاده، پیروز، (1379)، ایده های ژئوپلتیک وواقعیت های ایرانی، نشرنی.

  147-مجتهدزاده، پیروز، (خردادوتیر1377)، هویت ایرانی در آستانه سده بیست و یکم"، اطلاعات سیاسی-اقتصادی، سال چهاردهم، شماره نهم ودهم.

  148-مجرد، محسن، (1386) تأ ثیرات انقلاب اسلامی بر سیاست بین الملل، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران
  149-کدیور، جمیله (1372) رویارویی، انقلاب اسلامی و آمریکا، انتشارات اطلاعات، چاپ اول، تهران.
  150-میرآقایی، سید جلال (1379) جهان اسلام مشکلات و راهکارها، نشر مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، .

  151-مجیدی، محمدرضا و دیگران، (1387) غرب آسیا، نظام بین‌الملل و همگرایی منطقه‌ای (تهران: پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی، ج اول،

  152-محقق دیلمی، حسن بن محمد: (1377) ارشاد القلوب، ترجمه رضایی، عبد الحسین ناشر: اسلامیه محل نشر: تهران ج1،

  153-محمد ستوده، (1385) سیاست خارجی جمهوری اسلامی و ساختار نظام بین الملل.

  154-محمدی، منوچهر (1381) بازتاب جهانی انقلاب اسلامی (قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چ دوم،

  155-محمدی، منوچهر، (1385) بازتاب جهانی انقلاب اسلامی، قم: پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی، .

  156-مدنی، سیدجلا لالدین، (1357) تاریخ سیاسی معاصر ایران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ج2

  157-مدنی، امیر باقر، (1374) موانع توسعه اقتصادی ایران (مقایسه با ژاپن)، شهراب.

  158-مرادزاده، علی (1390) طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، بصیرت،

  159-مرکز آمار ایران (1375)، سالنامه آماری.

  160-مرکز آمار ایران (1376)، مجموعه آماری، سری زمانی آمار های اقتصادی اجتماعی تا سال 75، معاونت امور اقتصادی و هماهنگی دفتر اقتصاد کلان، تیرماه.

  161-معتضد، خسرو، (1378) هویدا، تهران، انتشارات زرین، ج 2

  162-مفتخری، حسین (1379) بازشناسی اسلام و ایران، انتشارات باز

  163-مقام معظم رهبری (10/9/89) درنخستین نشست اندیشه‌های راهبردی

  164-مقام معظم رهبری (12/4/1368.) در مراسم بیعت ائمه‏ى جمعه‏ى سراسر کشور به اتفاق رئیس مجلس خبرگان: ‏

  165-مقام معظم رهبری (2/6/1378.) دیدار رئیس‏جمهوری و اعضاى هیئت دولت

  166-مقام معظم رهبری (20/3/1375.) در دیدار فرماندهان لشکر 27 محمد رسول‌الله (ص) / عوام و خواص

  166-مقام معظم رهبری (22/6/1368.) در دیدار با اقشار مختلف مردم آباده، شال و تاکستان، هرسین و صحنه، بویین‏زهرا، سلماس، کنگان، چالوس، گرمسار، بیدگل و آران کاشان:

  167-مقام معظم رهبری (4/7/1369.) در دیدار با مسؤولان دفاتر نهضت سوادآموزى، رئیس و جمعى از مسؤولان ادارات شهربانى، جمعى از ناظران و اعضاى هیأت نظارت شوراى نگهبان و هیأت اجرایى در انتخابات مجلس خبرگان و مسؤولان وزارت کشور، به همراه گروهى از مردم استان لرستان و شهرهاى آبادان، لاهیجان و شوشتر:

  168-مقام معظم رهبری (5/5/1388) در جمع اعضای دفتر رهبری،

  169-مقام معظم رهبری (7/4/1388.) بیانات در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه

  170-مقام معظم رهبری مدظله العالی، 04/12/1377

  171-ملکوتیان، مصطفی (1384) تأثیرات منطقه ای و جهانی انقلاب اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، شماره اول، تابستان

  172-مولانا، حمید (1390) نهضت بیداری اسلامی اثر منتشره در سایت امت اسلامی

  173-میلانی، محسن، (1381) شکل گیری انقلاب اسلامی از سلطنیت پهلوی تا جمهوری اسلامی، نشر گام نو،

  174-نخبه پروری سیاسی؛ بایسته جنگ نرم، کارویژه جنبش دانشجویی

  175-نقیب زاده، احمد (1380)، تاثیر فرهنگ ملی بر رفتار سیاسی ایرانیان، مرکز بازشناسی اسلام وایران.

  176-هاشمی، سید محمد جواد (1382.) امام خمینی و همگرایی جهان اسلام، نشر نیایش،

  177-هوبر، احمد (1370.) دستاوردهای انقلاب اسلامی در جهان امروز، مجله حضور، شماره 1،

  178-وبر، ماکس (1374)، اقتصاد و جامعه، ترجمه عباس منوچهری و دیگران، تهران: انتشارات مولی.

  179-وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی-دفتر طرح های ملی (1381)، ارزش ها ونگرش های ایرانیان: یافته های پیمایش در 28 استان کشور، تهران: دفتر انتشارات طرح پیمایش ملی ارزش ها و نگرش ها، بهار.

  180-ویلفرید، روریش. (1376) سیاست به مثابه علم. ملک یحیی صلاحی. انتشارات سمت. چاپ دوم.

  181- Cudworth et al, 2007

  182- Donovan, John C. (1993) People, power, and politics: an introduction to political science. Rowman & Littlefield. p. 20. ISBN –

  183- Dubreuil, Benoít (2010) Human Evolution and the Origins of Hierarchies: The State of Nature. Cambridge University Press.

  184- Earle, Timothy (1997) state, state systems". In Barfield, Thomas.  Blackwell.. ISBN Wiley- 

  185- Giddens, Anthony (1987). Contemporary Critique of Historical Materialism. 3 vols. Vol. II: The Nation-State and Violence. Cambridge: Polity Press.  See chapter klaus  kästle. "Countries of the World".

  186- Hay, Colin (2001) Routledge Encyclopedia of International Political Economy. New York, NY: Routledge. pp. 1469–1474. ISBN .

  187- ISBN  Gordon, Scott (2002) Controlling the State: Constitutionalism from Ancient Athens to Today. Harvard University Press..

  188- Shaw, Martin (2003) War and genocide: organized killing in modern society.Wiley-Blackwell.

  189- Skocpol, and Evans (1985). Rueschemeyer,

  190-William P.Coleman and Geoffry.R.D underhill, Regionalism and global economic integration. Newyork "state". Concise Oxford English Dictionary  Oxford University Press. (1995).

  191-"sovereign", The New Oxford American Dictionary Oxford: Oxford University Press), 2005), (ISBN adjective [attrib.] (of a nation or state) fully independent and determining its own affairs: a sovereign, democratic republic."

  192-Augelli, Enrico & Murphy, Craig N. (1993). "Gramsci and international relations: a general perspective with examples from recent US policy towards the Third World". In Gill, Stephen.Gramsci, historical materialism and international relations. Cambridge University Press. ISBN

  193-Barclay, Harold (1990) People Without Government: An Anthropology of Anarchy. Left Bank Books. ISBN

  194-Bealey, Frank, ed. (1999)"government". The Blackwell dictionary of political science: a user's guide to its terms. Wiley-Blackwell. ISBN

  195-Breuilly, John.(1993). Nationalism and the State. New York: St. Martin's Press. ISBN SBN0719038006

  196-Christian, David (2005). Maps of time: an introduction to big history. University of California

  197-Christoyannopoulos,(2010) Alexandre Christian Anarchism: A Political Commentary on the Gospel. Exeter: Imprint Academic. "Revelation"

  198-Cohen, Ronald (1978). "State Origins: A Reappraisal". The Early State. Walter de Gruyter.

  199-Collins, Randall (1986). Weberian Sociological Theory. Cambridge University Press.

  200-Cook, Deborah (2004). Adorno, Habermas, and the search for a rational society. Psychology Press.

  201-Cunningham, Frank (2002). Theories of democracy: a critical introduction. Psychology Press.

  202-Dahl, Robert (1973). Modern Political Analysis. Prentice Hall. p.

  203-Duncan, Graeme Campbell (1989).Democracy and the capitalist state. Cambridge University Press.

  204-Edgar, Andrew (2005) The philosophy of Habermas. McGill-Queen's Press.

  205-Ehrenberg, John (1999 "Civil Society and the State". Civil society: the critical history of an idea. NYU Press

  206-Ellul, Jacques(1988)   Anarchy and Christianity. Michigan: Wm. B. Eerdmans

  207-Eva Patricia Rakel( 2008), The Iranian Political elite, State and  Society Relations ,and Foreign Relations Since the Islamic revolution, University of  Amsterdam for Degree of  Doctor, Page of 33

  209-Ferretter Luke (2006) Louis Althusser.Taylor & Francis.

  210-Flecha, Ramon (2009). "The Educative City and Critical Education". In Apple, Michael W. et al.. The Routledge international handbook of critical education. Taylor  Francis..ISBN -.

  211-Flint &Taylor, 2007: p. 137  

  212-Frederick Engels (1880) . Socialism: Utopian and Scientific Full Text. From Historical Materialism: "State interference in social relations becomes, in one domain after another, superfluous, and then dies out of itself; the government of persons is replaced by the administration of things, and by the conduct of processes of production. The State is not "abolished". It dies out...Socialized production upon a predetermined plan becomes henceforth possible. The development of production makes the existence of different classes of society thenceforth an anachronism. In proportion as anarchy in social production vanishes, the political authority of the State dies out. Man, at last the master of his own form of social organization, becomes at the same time the lord over Nature, his own master — free."

  213-Gordon, Colin (1991) "Government rationality: an introduction". In Foucault, Michel et al.. The Foucault effect: studies in governmentality. University of Chicago Press

  214-Hassan, F.A. (2007). "The Lie of History: Nation-States and the Contradictions of Complex Societies". In Costanza, Robert et al. Sustainability or collapse?: an integrated history and future of people on earth. MIT Press.

  215-http://anthropology.ir/node/9516

  216-http://bazrafkan.blogfa.com/post-127.aspx

  217-http://books.google.com/books.

  218-http://mesbahe5.blogfa.com/post-4.aspx

  219-http://scholarism.blogfa.com/post-47.aspx

  220-http://siasate64.blogfa.com/post-13.aspx

  221-http://www.bashgah.net/fa/content/show/99076

  222-http://www.irdc.ir/fa/book/622/default.aspx

  223-http://www.mardomsalari.com/Template1/News.aspx?NID=78744

  224-http://www.political.blogfa.com/post-30.aspx   

  225-http://www.rajanews.com/detail.asp?id=137666

  226-http://www.rajanews.com/detail.asp?id=137666

  227-Ingold, Tim (1999). "On the social relations of the hunter-gatherer band". In Lee, Richard B. & Daly, Richard Heywood. The Cambridge encyclopedia of hunters and gatherers. Cambridge University Press.

  227-Jones, Rhys (2007)People/states/territories: the political geographies of British state transformation. Wiley-Blackwell where Jones discusses problems with common conceptions of feudalism.

  228-Kaviraj, Sudipta (2001). "In search of civil society". In Kaviraj, Sudipta & Khilnani, Sunil. Civil society: history and possibilities. Cambridge University Press–293.ISBN 

  229-Kjaer, Anne Mette (2004)Governance.WileyBlackwell. ISBN .

  230-Langer, Erick D. & Stearns, Peter N. (1994) "Agricultural systems". In Stearns, Peter N.. Encyclopedia of social history. Taylor & Francis.

  231-Mann, Michael (1986). "The emergence of stratification, states, and multi-power-actor civilization in Mesopotamia". The sources of social power: A history of power from the beginning to A. D. 1760, Volume 1. Cambridge Universiy.

  232-Melossi, Dario (2006) "Michel Foucault and the Obsolescent State". In Beaulieu, Alain & Gabbard, David. Michel Foucault and power today: international multidisciplinary studies in the history of the present. Lexington.

  233-Miliband, Ralph. (1983). Class power and state power. London: Verso.

  234-Mitchell, Timothy (2006). Society, Economy, and the State Effect". In Sharma, Aradhana & Gupta, Akhil. The anthropology of the state: a reader. Wiley-Blackwell.

  235-Morrow, Raymond Allen & Torres, Carlos Alberto (2002). Reading Freire and Habermas: critical pedagogy and transformative social change Press.. Teacher's College

  236-N. Renee Michel Merrite-Twaddle(1995). Information Processing Difference In Elite And

  237-Newman, Saul (2010). The Politics of Postanarchism. Edinburgh University Press.

  238-ovice Performes(2008) Evalution Of Detection Seed,Submitted to the Graduate Faculty of Texas Tech University in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of MASTER OF SCIENCE, P.3

  239-Parsons.Talcott(1964). A Functioal Theory of Change in Social Change.Ed.Amitai Etzioni and Eva Etzioni.New York:Basic Books.Inc

  240-Poggi, G. (1978). The Development of the Modern State: A Sociological Introduction. Stanford: Stanford University Press.

  241-Reeve, Andrew (2001)"Civil society". Jones, R.J. Barry. Routledge Encyclopedia of International Political Economy: Entries P-Z. Taylor & Francis–160. ISBN 0.

  242-Robert L. Carneiro, "Political expansion as an expression of the principle of competitive exclusion", in: Ronald Cohen and Elman R. Service (eds Origins of the State: The Anthropology of Political Evolution. Philadelphia: Institute for the Study of Human Issues,(1987).

  243-Roosevelt, Anna C. (1999)."The Maritime, Highland, Forest Dynamic and the Origins of Complex Culture". In Salomon, Frank & Schwartz, Stuart B..Cambridge history of the Native peoples of the Americas: South America, Volume 3. Cambridge University Press

  244-Roussopoulos, Dimitrios I. (1973). The political economy of the state: Québec, Canada, U.S.A.. Black Rose Books.

  245-Sassoon, Anne Showstack (2000) Gramsci   and contemporary politics: beyond pessimism of the intellect .Psychology Press p. 70. ISBN

  246-Shaw, Ian & Jameson, Robert (2002)."Neolithic". A dictionary of archaeologyth ed.). Wiley-Blackwell.

  247-Sklair, Leslie (2001). The transnational capitalist class. Wiley-Blackwell.

  248-Sklair, Leslie (2004). "Globalizing class theory". In Sinclair, Timothy. Global governance: critical concepts in political science.

  249-Smith, Mark J. (2000). Rethinking state theory. Psychology Press. http://books.google.com/books?id=hFCpqJwuv1QC&pg=PA176.

  250-Stefan.A. schirm.Globalization and the new Regionalism، new york،Polity Press،(2002).

  251-Swedberg, Richard & Agevall, Ola (2005). The Max Weber dictionary: key words and central concepts. Stanford University Press.

  252-The Australian National Dictionary: Fourth Edition, pg 1395. (2004) Canberra. ISBN 0-19-551771-7.

  253-Wallerstein, Immanuel (1999). The end of the world as we know it: social science for the twenty-first century. University of Minnesota Press.

  254-Yoffee, Norman (1988) "Context and Authority in Early Mesopotamian Law". In Cohen, Ronald & Toland, Judith D..State formation and political legitimacy. Transaction Publishers.

  255-Yoffee, Norman (2005). Myths of the archaic state: evolution of the earliest cities, states and civilizations. Cambridge University

  256-Zaleski, Pawel (2008). "Tocqueville 210-on Civilian Society. A Romantic Vision of the Dichotomic Structure of Social Reality".Archiv für Begriffsgeschichte (Felix Meiner Verlag(

  257-Zweigenhaft, Richard L. & Domhoff, G. William (2006). Diversity in the power elite: how it happened, why it mattersnd ed. Rowman & Littlefield.


موضوع پایان نامه تحلیل تاثیرنقش گفتمان نخبگان سیاسی بر جغرافیای سیاسی ایران, نمونه پایان نامه تحلیل تاثیرنقش گفتمان نخبگان سیاسی بر جغرافیای سیاسی ایران, جستجوی پایان نامه تحلیل تاثیرنقش گفتمان نخبگان سیاسی بر جغرافیای سیاسی ایران, فایل Word پایان نامه تحلیل تاثیرنقش گفتمان نخبگان سیاسی بر جغرافیای سیاسی ایران, دانلود پایان نامه تحلیل تاثیرنقش گفتمان نخبگان سیاسی بر جغرافیای سیاسی ایران, فایل PDF پایان نامه تحلیل تاثیرنقش گفتمان نخبگان سیاسی بر جغرافیای سیاسی ایران, تحقیق در مورد پایان نامه تحلیل تاثیرنقش گفتمان نخبگان سیاسی بر جغرافیای سیاسی ایران, مقاله در مورد پایان نامه تحلیل تاثیرنقش گفتمان نخبگان سیاسی بر جغرافیای سیاسی ایران, پروژه در مورد پایان نامه تحلیل تاثیرنقش گفتمان نخبگان سیاسی بر جغرافیای سیاسی ایران, پروپوزال در مورد پایان نامه تحلیل تاثیرنقش گفتمان نخبگان سیاسی بر جغرافیای سیاسی ایران, تز دکترا در مورد پایان نامه تحلیل تاثیرنقش گفتمان نخبگان سیاسی بر جغرافیای سیاسی ایران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تحلیل تاثیرنقش گفتمان نخبگان سیاسی بر جغرافیای سیاسی ایران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تحلیل تاثیرنقش گفتمان نخبگان سیاسی بر جغرافیای سیاسی ایران, پروژه درباره پایان نامه تحلیل تاثیرنقش گفتمان نخبگان سیاسی بر جغرافیای سیاسی ایران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تحلیل تاثیرنقش گفتمان نخبگان سیاسی بر جغرافیای سیاسی ایران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تحلیل تاثیرنقش گفتمان نخبگان سیاسی بر جغرافیای سیاسی ایران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تحلیل تاثیرنقش گفتمان نخبگان سیاسی بر جغرافیای سیاسی ایران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تحلیل تاثیرنقش گفتمان نخبگان سیاسی بر جغرافیای سیاسی ایران, رساله دکترا در مورد پایان نامه تحلیل تاثیرنقش گفتمان نخبگان سیاسی بر جغرافیای سیاسی ایران

چکیده خلیج فارس یکی از نقاط استراتژیک و حیاتی از نقطه نظر سیاست بین الملل می باشد. علاوه بر اهمیت کشتی رانی، کشف و استخراج منابع عظیم نفت، گاز و وابستگی شدید کشورها به این مواد به عنوان مواد حیاتی برای صنعت، اهمیت ژئوپلیتیک این منطقه را بیشتر نموده است. به گونه ای که در هیچ برهه ای از مطامع قدرتهای بزرگ خالی نبوده است. پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و قطع شدن منافع ایالات متحده ...

چکیده ندارد 1مقدمه «سیاست خارجی هر کشوری ادامه سیاست داخلی آن کشور است»، این عبارت یکی از جمله‌های معروف و کلاسیک در عرصه علم سیاست به شمار می‌رود که شاید بتوان مصداق واقعی آن را در عرصه تحولات داخلی و خارجی کشوری مانند ترکیه به خوبی مشاهده نمود. در واقع سیر تحولات تاریخی جامعه ترکیه نشان می‌دهد که در طی چند دهۀ پر فراز و نشیب، از بطن کشمکش میان اسلام‌گرایان و سکولارها، شاگردان ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشته: جغرافیا / گرایش سیاسی چکیده : مرز به پدیده ای فضائی اطلاق می شود که منعکس کننده قلمرو حاکمیت سیاسی یک دولت بوده ومطابق قواعدی خاص درمقابل حرکت انسان، انتقال کالا، نشر افکار و ... مانع ایجاد می کند. یکی از مباحث مهم در مورد مرزهای بین المللی، نقش و کارکردهای مختلف مرز و از آن مهمتر شناخت عوامل مختلف موثر بر آنها است. ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد(M.A) رشته جغرافیای سیاسی ایثار و شهادت ، مفاهیمی ارزشمند در همه ی جوامع بشری هستند . همه ی ملّت ها به فداکاران ، جانبازان و سلحشوران خود به دیده احترام می نگرند ؛ لیکن شیوه های این تقدسگرایی و احترام متفاوت است . درآموزه های اسلامی ، جوهره فرهنگ ایثار و شهادت از خودگذشتگی ، اخلاص و آزادمنشی هوشمندانه و هدفمند است.ترویج و اشاعه ی فرهنگ ایثارو شهادت ، ...

گروه تحصیلات تکمیلی جغرافیا جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد « M . A » چکیده نقش بسزای تمبر، در حمل و نقل مرسولات پستی، چه در داخل کشورها و چه برای ارسال آنها به کشورهای جهان، برکسی پوشیده نیست؛ که با توجّه به قرارگرفتن آن در جغرافیای سیاسی کشورها، اهمیّت بیشتری پیدا می کند. وکشورها، می توانند با استفاده از آن، علاوه بر ارسال مرسولات پستی و دیگر خدمات پستی، فرهنگ و تمدّن و جاذبه های ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد دررشته جغرافیای سیاسی چکیده ژئوکالچر هرچه باشد دیدگاهی از مبحث گسترده ژئوپلتیک است بنابراین از حیث ماهیت،مفهوم رقابت را در ذهن متبادر می کند و می توان اثر برخوردهای فرهنگی بر شکل گیری های سیاسی را ژئوکالچر نامید. پژوهش حاضر با هدف بررسی مولفه های تاثیر گذار بر توسعه ژئوکالچر اسلامی دانش آموزان ناحیه 2 رشت انجام شد . روش پژوهش از نوع ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته:جغرافیای سیاسی چکیده توسعه ارتباطات درقالب ارتباطات فضای مجازی،امکان تبادل اطلاعات،دستیابی و دسترسی افرادونهادها به یکدیگرازطریق اینترنت به صورت همزمان،پارادایم جدیدی را برزندگی بشرحاکم کرده که به عنوان مزیتی برای بشرامروزه به شمارمیرود. واین درحالی است که فضای مجازی به دلیل ماهیت فراکشوری ونیزقابلیت برقراری ارتباط وجا به جایی ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیای سیاسی چکیده تأمین امنیت ملی از اولویت های دولت ها در سیاست گذاری ملی و منطقه ای محسوب گردیده که همواره در تدوین آن تلاش می شود ؛ تهدیدها ، چالش ها و فرصت ها شناسایی و نیز تأثیر مکان های مختلف جغرافیایی بر آن مدنظر قرار گیرد . امنیت ملی به الزاماتی اشاره می کند که بقای دولت ملی را از طریق بکارگیری اقتصاد ، ارتش و توان سایسی و استفاده از ...

پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد تبلیغ و ارتباطات فرهنگی چکیده بررسی شیوه پرداخت رسانه های رقیب به اخبار روز -در روز 18 تیر که تاریخ سیاسی رخدادهای اپوزیسیون در ایران رقم خورد و روز 9 مهر که زمان برگزاری کنفرانس فلسطین با حضور کشورهای اسلامی به عنوان آرمان انقلاب اسلامی و جهان اسلام بود- موضوع این پژوهش است. هدف این کار بررسی «تفاوت» در «بازنمایی» رویدادها با روش تحلیل ...

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدM.A رشته :جغرافیای سیاسی چکیده: ورود غیر قانونی اتباع بیگانه از مرزهای شرقی به شهرهای مختلف کشورمان به خصوص اتباع افغانی و پاکستانی از دیرباز بعنوان یکی از معضلات جامعه ایرانی مطرح بوده و این مسئله در طول سال های گذشته از منظر آسیب های اجتماعی همچون تکدی گری، زاغه نشینی و بزهکاری از سوی صاحب نظران و کارشناسان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته ...

ثبت سفارش