پایان نامه مطالعه تأثیر استراتژی گرایی و قابلیت های بازاریابی بر عملکرد شعب بانک های خصوصی در سطح شهر کرمانشاه

word 5 MB 31300 255
1392 کارشناسی ارشد مدیریت
قیمت قبل:۴۹,۷۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۳۹,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • چکیده

  در دیدگاه مبتنی بر منابع این باور وجود دارد که منابع و قابلیت­های غیر­قابل تقلید، ارزشمند، کمیاب و به لحاظ اجتماعی پیچیده، مزیت رقابتی برتری را ایجاد می­کنند. موفقیت یک سازمان وابسته به توسعه قابلیت­ها و ارتباطی است که برای شرکت منحصربه فرد است و در میان­مدت تا بلندمدت حفظ می­گردند. پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر ابعاد استراتژی­گرایی شامل مشتری­گرایی، رقیب­گرایی، گرایش به داخل/ هزینه، نوآوری­گرایی و دارایی­های ناملموس بر قابلیت­های بازاریابی و رابطه آنها با عملکرد بوده است. همچنین تأثیر عوامل محیطی(آشفتگی بازار و شدت رقابت) و عدم تمرکز بر ابعاد استراتژی­گرایی بانک­ها مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر از نظر هدف پژوهش، کاربردی می­باشد و برحسب روش توصیفی از نوع همبستگی و پیمایشی می­باشد. مدل ارائه شده در بانک­های خصوصی شهر کرمانشاه و با جامعه آماری متشکل از مدیران شعب این بانک­ها که در سطح شهر کرمانشاه مشغول فعالیت می­باشند با نمونه­ای به حجم 112 نفر که به تصادف انتخاب گردیده­اند، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. ابزار مورد استفاده جهت جمع­آوری داده­های لازم برای آزمون 9 فرضیه اصلی و 13 فرضیه فرعی پرسشنامه بوده است. روایی پرسشنامه مذکور توسط اساتید و خبرگان مورد تأیید قرار گرفته و ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 953/0 بوده است. داده­های جمع­آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و AMOS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در این پژوهش از همبستگی اسپیرمن و همبستگی تک متغیره جهت تجزیه و تحلیل داده­ها استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان می­دهد که رابطه بین قابلیت­های بازاریابی و عملکرد مثبت و معنادار است همچنین رابطه مشتری­گرایی، رقیب­گرایی، گرایش به داخل/ هزینه، نوآوری­گرایی، سرمایه انسانی، سرمایه رابطه­ای، سرمایه سازمانی و سرمایه اطلاعاتی با قابلیت­های بازاریابی مثبت و معنادار است. اما نتایج آزمون مدل نشان می­دهد که مدل پیشنهادی از برازش مناسبی برخوردار نیست به همین دلیل با استفاده از روش­های آماری مدل­هایی که از برازش مناسبی برخوردارند، استخراج گردیده­اند. همچنین نتایج نشان می­دهد که  آشفتگی بازار، شدت رقابت و عدم تمرکز با ابعاد استراتژی­گرایی بانک ها در ارتباطند و در این میان تنها آشفتگی بازار بر گرایش به داخل/ هزینه اثر ندارد.

  کلیدواژه ها: دیدگاه مبتنی بر منابع، استراتژی­گرایی، دارایی­های ناملموس، قابلیت­های بازاریابی، عملکرد

  1 مقدمه

  از ویژگی­های جهان امروز می­توان به جهانی شدن اقتصاد، تولید انبوه و ظرفیت مازاد در اکثر بازارها، رقابت بر مبنای زمان، انبوه اطلاعات و کارآیی ارتباطات و دانش اشاره کرد. این بیانگر یکپارچگی بازارهای جهانی و پیچیدگی روزافزون بازارها و پویایی محیط فراروی سازمان­ها است)حاجی پور و مؤمنی، 1388). در چنین فضایی این سؤال قابل طرح است که راز بقا و موفقیت سازمان­ها در شرایط رقابتی امروز چیست؟ در جواب باید گفت سازمان­ها برای مصون ماندن از امواج سهمگین محیطی ونیز سازگاری با الزامات رقابتی چاره­ای جز کسب و تداوم مزیت رقابتی پایدار ندارند.

  به منظور تبیین مزیت رقابتی در سازمان­ها دو دیدگاه کلی مطرح است؛ دیدگاه اول که براساس تئوری سازمان صنعتی در اندیشه­های مایکل پورتر در دهه 80 میلادی به عنوان یک دیدگاه غالب مطرح شده است، کسب مزیت رقابتی را ناشی از فرصت­های محیطی می­داند. در این دیدگاه ایجاد تناسب میان کسب وکار ومحیط اطراف آن مورد توجه قرار می­گیرد تا از این طریق سازمان­ها را به کسب موقعیتی رقابتی وعملکرد برتر رهنمون ساخته ومتعاقباً زمینه رسیدن به جایگاه انحصاری به عنوان یک هدف ایده­آل و به دنبال آن انحصار در سودآوری را فراهم آورند(پورتر[1]، 1980).در مقابل دیدگاه سازمان صنعتی، دیدگاه مبتنی بر منابع مطرح گردیده است. این دیدگاه مبتنی بر قابلیت­های داخلی سازمان است و بیان می­کند که بررسی و تجزیه و تحلیل محیط خارجی برای کشف فرصت­ها و تهدیدها، نمی­تواند به تنهایی موجب برتری رقابتی سازمان شود. مدیران سازمان­ها باید به درون سازمان خود نیز توجه کنند تا با شناسایی، تقویت و بهبود قابلیت­های خود، عملکردی برتر داشته و خود را در بازارها حفظ نمایند(اعرابی، فتح الهی و اسد­زاده، 1388).

   

  1-2 بیان مسأله

  طی دهه اخیر رویکرد دولت به نظام بانکی از فضایی که در آن بانک­ها بازوی اجرایی سیاست­های دولت محسوب شوند وتکالیف دولتی را انجام دهند به فضایی که در آن بانک­ها در شرایط رقابتی به واسطه­گری مالی مشغول باشند تغییر یافته است. همچنین تهدیدات وفشارهای ناشی از جهانی شدن و رشد روزافزون مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی، بانک­ها را برآن داشته است تا برای بقا و رقابت نسبت به بهبود عملکرد خود در بازارهای داخلی و خارجی اقدام نمایند(ایران زاده و برقی، 1388). تعامل رقابتی با اقتصاد جهانی از طریق یک نظام بانکی عقب مانده امکان پذیر نبوده و طبعاً مستلزم آمادگی و به روز بودن بانک­های تجاری کشور برای هماوردی در بازارهای رقابتی جهان است(دیواندری و همکاران،1387). سازمان­هایی می­توانند در دنیای پررقابت امروزی به فعالیت و حیات خود ادامه دهند که دارای عملکرد سازمانی بهینه و برتر نسبت به رقبا باشند. عملکرد سازمانی یکی از مهم­ترین سازه های مورد بحث در پژوهش­های مدیریتی است و بدون شک مهم­ترین معیار سنجش موفقیت در سازمان­ها به حساب می­آید(ابزری، رنجبریان، فتحی و قربانی، 1388). عملکرد هر بنگاه اقتصادی می­تواند در تعیین موقعیت فعلی بنگاه(میزان موفقیت در دستیابی به اهداف راهبردی) ؛ حرکت و جهت­گیری­های آینده؛ و برنامه­ها و فعالیت­های بهبود دهنده مؤثر باشد(ورهایز، مورگان و اوتری، 2009).در این راستا مسئله چالش برانگیز مدیران امروزی، درک اهمیت و میزان تأثیر ویژگی­های سازمان بر عملکرد است. از این رو دلایل تفاوت عملکرد در بین سازمان­ها را عموماً از طریق دیدگاه مبتنی بر منابع[2](RBV) می­توان توضیح داد(راست وهمکاران[3]، 2004). براساس این دیدگاه عدم تجانس در سطوح، ارزش، غیر قابل تقلید بودن و غیر قابل جانشین بودن منابع و قابلیت­های سازمان­ها علت اصلی تفاوت­های عملکرد میان آنهاست(ورهایزومورگان، 2005). دیدگاه مبتنی بر منابع، بر ناهمگنی و بی­تحرکی منابع به عنوان منابع بالقوه مزیت رقابتی متمرکز است(بارنی[4]، 1991). منابع سازمانی می­توانند به عنوان دارایی­ها و قابلیت­ها تقسیم­بندی شوند. دارایی­ها منابع مشهودی هستند که سازمان اندوخته است مانند صرفه جویی ناشی از مقیاس، شهرت و اعتبار و ارزش برند. قابلیت­ها همچون چسبی هستند که این دارایی­ها را با هم همراه کرده و سازمان را قادر می­سازد تا آنها را به شکلی رقابتی توسعه دهد مانند کیفیت برتر محصولات سازمان و مهارت­هایی که منجر به نوآوری می­شود(بارنی، 1991؛ دی[5]، 1994). استراتژی­گرایی مهم­ترین قابلیت سازمان است. استراتژی­گرایی مسیرهای استراتژیک اجرا شده بوسیله سازمان در جهت ایجاد رفتارهای مناسب که منجر به عملکرد برتر می­شود را منعکس می­کند و عناصر محیطی را با ویژگی­های سازمانی متناسب می­کند. استراتژی­گرایی اصول راهنمایی است که فعالیت­های بازاریابی و تدوین استراتژی سازمان را بهبود می­بخشد(تئودوسیو، کهاجیاس و کاتسیکا[6]،2012). موفقیت شرکت وابسته به توسعه قابلیت­ها و ارتباطی است که برای شرکت منحصربه فرد است و در میان­مدت تا بلند­مدت حفظ می­گردند. دستیابی به شناخت کافی از بازار و کنترل منابع ارزشمند مزیت رقابتی، همچون قابلیت­های بازاریابی می­تواند شواهدی واقعی برای مدیران در راستای تشخیص نیاز به بهبود قابلیت­ها فراهم کند(حاجی­پور، درزیان عزیزی و شمسی گوشکی، 1391). در ادبیات بازاریابی، قابلیت­های مرتبط با بازاریابی به عنوان عامل کلیدی در دستیابی به عملکرد شرکت مورد توجه قرار می­گیرند. بنابراین این اعتقاد وجود دارد که شرکت­هایی با قابلیت­های بازاریابی برتر، ویژگی­هایی دارند که آنها را قادر می­سازد تا به عملکرد برتر و مزیت رقابتی پایدار دست یابند. مطالعات تجربی قبلی نشان می­دهند که قابلیت بازاریابی عاملی است که به عملکرد متفاوت در میان شرکت­ها می­انجامد(چانگ، پارک و چایی[7]، 2010). با توجه به مطالب فوق، هدف این پژوهش بررسی نقشی است که استراتژی­گرایی و سرمایه­های ناملموس سازمانی از طریق شکل­دهی قابلیت­های بازاریابی بر عملکرد شعب بانک­های خصوصی دارد، بوده است.

   

  1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

  امروزه ماهیت کسب و کار با چالش­ها و تغییرات سریع و مهمی مواجه است که فعالیت­های اقتصادی سازمان­ها را دگرگون ساخته است. وقوع رویدادهایی مانند گسترش رقابت، پیشرفت فناوری اطلاعات، تغییر در ساختارهای سازمانی و تلاش همه جانبه واحدهای اقتصادی برای احراز رتبه برتر، ضرورت توجه به بهبود مستمر عملکرد سازمانی را اجتناب ناپذیر کرده است. بقا و بالندگی در چنین محیط­هایی تنها با بدست آوردن عملکرد سازمانی برتر امکان­پذیر است که لازمه آن رسیدن به ویژگی سازمان­هایی با عملکرد برتر وتوجه به مقوله­های تأثیرگذار بر عملکرد سازمانی است(قربانی زاده، بدرآبادی، ابراهیم زاده، 1391).جهت رسیدن به عملکرد برتر یک کسب و کار، باید مزیت رقابتی را پایدار نمود. سازمان­ها همواره به دنبال این موضوع بوده­اند که چطور مزیت رقابتی خود را در محیط­هایی نامطمئن و به سرعت در حال تغییر کسب کنند(دوبنی و لوفمان[8]، 2000). در صورتیکه سازمان بتواند به واسطه شایستگی­ های خود، مزیت رقابتی پایداری خلق نماید که برای مشتریان ارزشمند بوده و همواره برتر از رقبا باشد، در واقع عملکردی شایسته از خود برجای گذاشته و رقابت­پذیری را به ارمغان آورده است(بارنی، 1999).  یک روش مهم و کلیدی برای ایجاد تمایز و یک جایگاه رقابتی، استفاده از دیدگاه منبع محور در راستای تحقق مزیت رقابتی پایدار است. یکی از ضروریات کلیدی برای موفقیت شرکت­ها در محیط رقابتی، شناسایی این نکته است که چگونه می­توان فواید و مزایای رقابتی را همیشگی کرد؟ برای توسعه و بکارگیری یک مزیت رقابتی سازمان­ها بایستی قابلیت­هایی داشته باشند که بتوانند در ایجاد منابع غیرقابل تقلید، باارزش، کمیاب و غیرقابل جایگزینی مورد استفاده قرار گیرند(عطاران، دیواندری و آدینف، 1391). برای هر شرکتی در هر صنعتی که باشد کلید موفقیت تنها اتکا بر یک منبع برای کسب مزیت نیست بلکه بهترین و موفق ترین شرکت ها می­دانند که همواره باید از زوایای تازه­ای به مزیت رقابتی بنگرند و از انواع منابع برای خلق مزیت رقابتی بهره بگیرند(استاک[9]، 1998).

   

  Title: The Study of the Impact of Strategic Orientation and Marketing Capabilities on Private Bank Branches Performance in Kermanshah

   

  Abstract :

  In a resource-based view, it is believed that inimitable, valuable, rare and socially complex resources and capabilities can create a competitive advantage. The success of an organization depends on the development of capabilities and relations which are unique for that organization and are maintained in the medium-to long-term. The present study attempts to investigate the influence of strategic orientation, customer orientation, competitor orientation, internal /cost orientation, innovation orientation and intangible assets on marketing capabilities and their relationship with performance. Also, the research studies the the impact of environmental factors (market turbulence and competitive intensity) and the decentralization on the integration strategy of the banks. The present study is applied in terms of objective. It is correlative-survey and descriptive in terms of the methodology. The presented model is composed of Kermanshah private banks and the statistical community includes the managers of such banks in Kermanshah. The study sample comprises of 112 persons which are randomly selected. To collect data required to perform testing of 9 main hypothesis and 13 secondary hypotheses is questionnaire, which its reliability was confirmed by university professors and experts, and Chronbach alpha coefficient for the questionnaire is 0.953. The collected data was analyzed by using SPSS and AMOS software. The results from data analysis indicate that there is a significant positive relationship between marketing capabilities and performance. Also, customer orientation, competitor orientation, internal/cost orientation, innovation orientation, human Capital, relational capital, organizational capital and informational capital have a significant positive relationship with marketing capabilities. But the results of the model testing indicate that as the proposed model has not a high fit, the models with a high fit have been extracted using statistical method. In addition, the results show that there is a relationship between market turbulence, the intensity of competition and lack of focus, and banks' strategy orientation aspects, and only market orientation has no impact on internal/ Cost orientation.

  II

  Keywords: resource-based view, strategic orientation, intangible assets, marketing capabilities, performance

 • فهرست:

  چکیده   .............................................................................................................................................................................  1

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1- 1 مقدمه   ......................................................................................................................................................................... 3

  1-2 بیان مسأله ....................................................................................................................................................................  3

  1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق  .................................................................................................................................... 5

  1-4 اهداف تحقیق  ............................................................................................................................................................... 7

  1-4-1 هدف اصلی   ........................................................................................................................................................... 7

  1-4-2 اهداف فرعی............................................................................................................................................................. 7

  1-4-3 اهداف کاربردی  ...................................................................................................................................................... 7

  1-5 چهارچوب نظری  ......................................................................................................................................................... 7

  1-6 فرضیات تحقیق  ............................................................................................................................................................ 9

  1- 7 قلمرو تحقیق ............................................................................................................................................................... 10

  1-7-1 قلمرو موضوعی  ..................................................................................................................................................... 10

  1-7-2 قلمرو زمانی  .......................................................................................................................................................... 10

  1-7-3 قلمرو مکانی  ......................................................................................................................................................... 10

  1-8 تعریف واژه ها و اصطلاحات(مفهومی و عملیاتی) ...................................................................................................... 10

  1-8-1 مشتری گرایی ......................................................................................................................................................... 10

  1-8-2 رقیب گرایی  ......................................................................................................................................................... 11

  1-8-3 گرایش به داخل/ هزینه .......................................................................................................................................... 11

  1-8-4 نوآوری گرایی  ...................................................................................................................................................... 11

  1-8-5 آشفتگی بازار ..................................................................................................................................................... 11      

  1-8-6 شدت رقابت ...................................................................................................................................................... 12

  1-8-7 عدم تمرکز  ....................................................................................................................................................... 12

  1-8-8 سرمایه انسانی ................................................................................................................................................... 12

  1-8-9 سرمایه رابطه ای ............................................................................................................................................... 12

  1-8-10 سرمایه سازمانی ............................................................................................................................................. 13

  1-8-11 سرمایه اطلاعاتی ............................................................................................................................................ 13

  1-8-12 قابلیت های بازاریابی  .................................................................................................................................... 13

  1-8-13 عملکرد  ......................................................................................................................................................... 13

  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

  2-1 مقدمه  ........................................................................................................................................... ....................... 15

  2-2 مبانی نظری  ......................................................................................................................................................... 15

  2-2-1 دیدگاه مبتنی بر منابع(RBV) ............................................................................................................................ 15

  2-2-2 قابلیت های بازاریابی  ...............................................................................................................           ...................... 20

  2-2-2-1 مقدمه ......................................................................................................................................................... 20

  2-2-2-2 بیان مسأله  ................................................................................................................................................. 22

  2-2-2-3 پیشینه متغیر ................................................................................................................................................ 24  

  2-2-2-4 تحلیل و نتیجه گیری  ................................................................................................................................... 28

  2-2-3 مشتری گرایی .................................................................................................................................................. 29

  2-2-3-1 مقدمه  .......................................................................................................................................................... 29

  2-2-3-2 بیان مسأله .................................................................................................................................................. 30

  2-2-3-3 پیشینه متغیر ................................................................................................................................................... 32

  2-2-3-4 تحلیل و نتیجه گیری  ................................................................................................................................................ 35

  2-2-4 رقیب گرایی.................................................................................................................................................................... 36

  2-2-4-1 مقدمه......................................................................................................................................................................... 36

  2-2-4-2 بیان مسأله.................................................................................................................................................................. 37

  2-2-4-3 پیشینه متغیر.................................................................................................................................................................39

  2-2-4-4 تحلیل و نتیجه گیری....................................................................................................................................................41

  2-2-5 گرایش به داخل/هزینه ....................................................................................................................................................42

  2-2-5-1 مقدمه .........................................................................................................................................................................42

  2-2-5-2 بیان مسأله  .................................................................................................................................................................43

  2-2-5-3 پیشینه متغیر .......................................................................................................................................................43          

  2-2-6نوآوری گرایی  ................................................................................................................................................................44

  2-2-6-1 مقدمه..........................................................................................................................................................................44

  2-2-6-2 بیان مسأله ..................................................................................................................................................................45

  2-2-6-3 پیشینه متغیر.................................................................................................................................................................47

  2-2-6-4 تحلیل و نتیجه گیری ...................................................................................................................................................51

  2-2-7 سرمایه انسانی .................................................................................................................................................................51

  2-2-7-1 مفدمه..........................................................................................................................................................................51

  2-2-7-2 بیان مسأله....................................................................................................................................................................52

  2-2-7-3 پیشینه متغیر.................................................................................................................................................................54

  2-2-7-4 تحلیل و نتیجه گیری....................................................................................................................................................56

  2-2-8 سرمایه رابطه ای............................................................................................................................................................. 56

  2-2-8-1 مقدمه......................................................................................................................................................................... 56

  2-2-8-2 بیان مسأله.................................................................................................................................................................. 57

  2-2-8-3 پیشینه متغیر................................................................................................................................................................ 58

  2-2-8-4 تحلیل و نتیجه گیری................................................................................................................................................... 60

  2-2-9 سرمایه سازمانی.............................................................................................................................................................. 60

  2-2-9-1 مقدمه......................................................................................................................................................................... 60

  2-2-9-2 بیان مسأله.................................................................................................................................................................. 61

  2-2-9-3 پیشینه متغیر................................................................................................................................................................ 62

  2-2-10 سرمایه اطلاعاتی........................................................................................................................................................... 62

  فصل سوم: روش شناسی تحقیق

  3-1 مقدمه.................................................................................................................................................................................. 65

  3-2 روش تحقیق....................................................................................................................................................................... 65

  3-3 جامعه آماری....................................................................................................................................................................... 66

  3-4 نمونه و تعیین حجم نمونه................................................................................................................................................... 66

  3-5 ابزار گردآوری داده ها......................................................................................................................................................... 67

  3-5-1 متون و مقالات علمی...................................................................................................................................................... 67

  3-5-2 پرسشنامه........................................................................................................................................................................ 67

  3-6 روایی و پایایی پرسشنامه.................................................................................................................................................... 68

  3-6-1 روایی پرسشنامه.............................................................................................................................................................. 69

  3-6-2 پایایی پرسشنامه.............................................................................................................................................................. 69

  3-7 روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها................................................................................................................................... 70

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

  4-1 مقدمه.................................................................................................................................................................................. 73

  4-2 توصیف متغیرها................................................................................................................................................................... 73

  4-3 آزمون نرمال بودن متغیرها................................................................................................................................................... 74

  4-4 بررسی فرضیات.................................................................................................................................................................. 75

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد های تحقیق

  5-1مقدمه................................................................................................................................................................................. 133

  5-2 نتایج تجزیه و تحلیل استنباطی.......................................................................................................................................... 133

  5-3 پیشنهادهای تحقیق............................................................................................................................................................ 138

  5-3-1 پیشنهادهای پژوهشی.................................................................................................................................................... 138

  5-3-2 پیشنهادهای کاربردی.................................................................................................................................................... 139

  5-4 محدودیت های تحقیق...................................................................................................................................................... 140

  منابع و مأخذ............................................................................................................................................................................. 141

  منابع و مأخذ فارسی................................................................................................................................................................. 142

  منابع و مأخذ لاتین.................................................................................................................................................................... 145

  پرسشنامه.................................................................................................................................................................................. 155

  ضمائم...................................................................................................................................................................................... 158

   

   

  منبع:

  منابع فارسی:

  ابزری، مهدی؛ رنجبریان، بهرام؛ فتحی، سعید؛ قربانی، حسن(1388). تأثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی و عملکرد کسب وکار در صنعت هتلداری. چشم انداز مدیریت، شماره 31، 42-25.

  اعرابی، سید محمد؛ فتح اللهی، افشین؛ اسدزاده، عبدالله.(1388). رویکردی نوین از دیدگاه مبتنی بر منابع به استراتژی سطح شرکتی در شرکت های مادر. مدیریت توسعه و تحول، شماره 3، 7-1.

  آقازاده، هاشم؛ مهرنوش، مینا(1389). مقیاس بومی بازارگرایی بانک های تجاری ایران. چشم انداز مدیریت بازرگانی، شماره 2، 143-119.

  ایران زاده، سلیمان؛ برقی، امیر(1388). رتبه بندی و ارزیابی عملکرد بانک با استفاده از تکنیک تجزیه و تحلیل مؤلفه های اصلی(PCA). پژوهشگر فصلنامه مدیریت، شماره 14، 61-47.

  جعفرپور، محمود.(1391). تبیین و ارزیابی مدل رابطه دارایی های ناملموس و عملکرد تجاری سازمان های بازرگانی. کاوش های مدیریت بازرگانی، سال چهارم، شماره 7، 53-20.

  حاجی پور، بهمن و مؤمنی، مصطفی(1388). بازشناسی رویکرد منبع محور نسبت به منابع سازمان و مزیت رقابتی پایدار مورد مطالعه: شرکت تولیدی ساران. اندیشه مدیریت، سال سوم، شماره اول، 102-77.

  حاجی پور، بهمن؛ درزیان عزیزی، عبدالهادی؛ شمسی گوشکی، سجاد(1391).  تبیین استراتژی محصول-بازار و قابلیت های بازاریابی شرکت بر عملکرد بازار. کاوش های مدیریت بازرگانی، سال چهارم، شماره7، 87-54.

  حافظ نیا، محمدرضا(1387). مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: انتشارات سمت.

  حمیدی زاده، محمدرضا؛ خیرخواه عسکرآباد، محمد رضا(1391). بررسی تأثیر قابلیت های مدیریت دانش بازاریابی بر عملکرد سازمان در صنایع پتروشیمی ایران. کاوش های مدیریت بازرگانی، سال چهارم، شماره 8، 45-30.

  خاکی، غلام رضا (1379). روش تحقیق با رویکرد پایانامه نویسی. تهران: انتشارات علمی.

  دلاور، علی(1391). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: انتشارات رشد.

  دهقان، نبی اله؛ دهقان، فاطمه؛ فتحی، صمد(1391). تبیین و تعامل راهبرد قابلیت های یادگیری، نوآوری و مزیت رقابتی پایدار. مطالعات مدیریت راهبردی، شماره9، 150-128.

  دیواندری، علی؛ سید جوادین، سیدرضا؛ نهاوندیان، محمد؛ آقازاده، هاشم(1387). بررسی رابطه بین بازارگرایی و عملکرد بانک های تجاری ایران. تحقیقات اقتصادی، شماره  ، 17-4.

  دیوید، فرد آر(1390). مدیریت استراتژیک(علی پارسائیان و محمد اعرابی، مترجمان). تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.

  رابینز، استیفن(1389). تئوری سازمان ساختار و طرح سازمانی(سید مهدی الوانی و حسن دانایی فرد، مترجمان). تهران: نشر صفار.

  رجوعی، مرتضی(1387). بازارگرایی: مفاهیم، نظریه ها و نتایج آن در سازمان. فصلنامه تخصصی رشته مدیریت دانشگاه امام رضا(ع). 17-10.

  رضایی دولت آبادی، حسین؛ خائف الهی، احمد علی(1385). مدلی برای تعیین میزان تأثیر بازارگرایی بر عملکرد کسب و کار با توجه به قابلیت های بازاریابی در صنایع شیمیایی. فصلنامه مدرس علوم انسانی، شماره1، 161-131.

  رنجبریان، بهرام؛ بنی طالبی، محمد باقر؛ مهینی زاده، سعید(1388).  تعیین میزان بازارگرایی صنایع کاشی استان های اصفهان و یزد. مهندسی صنایع و مدیریت شریف، شماره2، 19-15.

  شقاقی، مهدی؛ نقشینه، نادر(1388). تعمیم زنجیره ارزش پورتر به فعالیت های کتابخانه های تخصصی و تأثیر فناوری اطلاعات بر آن. پیام کتابخانه، (1)15، 64-47.

  ضیایی، محمد صادق؛ حسنقلی پور، طهمورث؛ عباسپور، عباس؛ یاراحمد زهی، محمد حسین(1391). تبیین مدل توسعه قابلیت های فردی سرمایه انسانی با هدف چابک سازی بنگاه های کوچک ومتوسط (مطالعه ای در شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران). پژوهش های مدیریت عمومی، سال 5، شماره16، 44-27.

  طاهرپور کلانتری، حبیب الله؛ طبیبی طلوع، احمد(1389). رابطه بین مدیریت ارتباط با مشتری CRM با عملکرد. چشم انداز مدیریت بازرگانی، شماره1، 122-109.

  طبرسا، غلامعلی؛ دری، بهروز؛ قوچانی، فرخ؛ احمدی زاد، آرمان(1391). بررسی نقش سرمایه انسانی در ارتقا نوآوری سازمانی(با توجه به نقش میانجی گری خلق دانش). چشم انداز مدیریت دولتی، شماره11، 89-73.

  طبیبی، سید جمال الدین؛ ملکی، محمدرضا؛ دلگشایی، بهرام(1390). تدوین پایان نامه، رساله، طرح پژوهشی و مقاله علمی. تهران: انتشارات فردوس.

  عطاران، جواد؛ دیواندری، علی؛ آدینف، حیات(1391). شناسایی عوامل مؤثر بر تحکیم بازار(تحقق مزیت رقابتی پایدار) خدمات بانکی در بانک ملت بر مبنای دیدگاه منبع محور. مدیرت بازرگانی، شماره 12، دوره4، 112-91.

  قربانی زاده، وجه الله؛ حبیبی بدرآبادی، حسین؛ ابراهیم زاده، حسین(1391). نقش تعدیل کننده فرآیند یادگیری در رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی. پژوهش های مدیریت عمومی، سال 5، شماره16، 161-135.

  قلیچ لی، بهروز؛ هجاری، زیاءالدین؛ رحمان پور، لقمان؛ حبیب پور، الله وردی؛ یزدانی، سودابه(1388). طراحی مدل اندازه گیری و گزارش دهی سرمایه فکری(مطالعه موردی:بانک رفاه کارگران). چشم انداز مدیریت، شماره 33، 150-131.

  لشکربلوکی، مجتبی(1387). ابزارهای تحلیلی رویکرد مبتنی منابع، نشر فرا.

  نایب زاده، شهناز؛ حیدرزاده، کامبیز(1388). ارزیابی بازاریابی توسعه یافته(EMO) بر عملکرد کسب وکارها شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و ارائه چارچوب کاربردی. مجله پژوهش های مدیریت، شماره 80، 39-13.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  منابع لاتین:

  Abernathy, W.J., Utterback, J.M.(1978). Patterns of industrial innovation. Technology Review, 80, 40–7.

  Adler, P. S., Kwon, S. W. (2002). Social capital: Prospects for a new concept. Academy of Management Review, 27(1), 17–40.

  Akdeniz, M.B., Gonzalez-Padron, T., Calantone, R.J.(2010). An integrated marketing capability benchmarking approach to dealer performance through parametric and nonparametric analyses. Industrial Marketing Management 39, 150–160.

  Ansoff, H.I.(1965). Corporate Strategy. NewYork: MacGraw-Hill.

   

  Appiah-Adu, K., Singh, S.(1998). Customer orientation and performance: a study of SMEs. Management Decision, 36(6), 385-394.

  Arino, A., De la Torre, J., Ring, P.S. (2001). Relational quality: managing trust in corporate alliances. California Management Review, 44(1), 109-131.

  Armstrong, J. S., Collopy, F.(1996). Competitor orientation: Effects of objectives and information on managerial decisions and profitability. Journal of Marketing Research, 33(2), 188−199.

  Augier, M., Teece, D. J. (2009). Dynamic capabilities and the role of managers in business strategy and economic performance. Organization Science, 20(4), 410-421.

  Augusto, M., Coelho, F.(2009). Market orientation and new-to-the-world products: exploring the moderating effects of innovativeness, competitive strength, and environmental forces. Industrial Marketing Management, 38(1), 94–108.

  Auw, E.(2009). Human Capital, Capabilities and competitive Advantage. International Review of Business Research Paper, 5(5). 25-36.

  Avlonitis, G.V., Gounaris, S. P.(1997). Marketing orientation and company performance—Industrial vs. consumer goods companies. Industrial Marketing Management, 26(5), 385−402.

   

  Avlonitis, G.J., Gounaris, S.P.(1999). Marketing orientation and its determinants: an empirical analysis. European Journal of Marketing, 33 (11/12), 1003–1037.

  Baker, W.E., Sinkula, J.M.(2002). Market orientation, learning orientation and product innovation: delving into the organization's black box. Journal Market Focus Management, 5(1), 5-23.

  Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management, 17 (1), 99–120.

  Blesa, A., Ripolle´s, M.(2008). The influence of marketing capabilities on economic international performance. International Marketing Review, 25(6), 651-673.

  Blois, K., Ramirez, R. (2006). Capabilities as marketable assets: A proposal for a functional categorization. Industrial Marketing Management, 35(8), 1027–1031.

  Boer, H. During, W. E.(2001). Innovation, what innovation? A comparison between product, process, and organizational innovation’. International Journal of Technology Management, 22, 83–107.

  Bontis, N. (1999). Managing organizational knowledge by diagnosing intellectual capital: framing and advancing the state of the field. International Journal of Technology Management, 18(5-8), 433-62.

  Bontis, N., Keow, W.C.C. and Richardson, S. (2000). Intellectual capital and business performance in Malaysian industries. Journal of Intellectual Capital, 1 (1), 85-100.

  Bontis, N. (2001). Assessing knowledge assets: a review of the models used to measure intellectual capital.  International Journal of Management Reviews, 3(1), 41-60.

  Bontis, N., Seleim, A., Ashour, A.(2007). Human capital and organizational performance: a study of Egyptian software companies. Management Decision, 45 (4), 789-801.

  Brady, M.K.,Cronin,J.J.(2001).Customer orientation. Journal of Service Research, 3(3), 241–251.

   

  Bruderl, J, Preisendorfer, P. (2000). Fast growing businesses: empirical evidence from a German study. International Journal of Sociology, 30, 45–70.

  Cadogan, J. W., Diamantopoulos, A., Siguaw, J. A. (2002). Export Market Oriented Activities: Their Antecedents and Performance Consequences. Journal of International Business Studies, 33 (3), 615-626.

  Carmona-Lavado, A., Cuevas-Rodríguez, G., Cabello-Medina, C.(2010). Social and organizational capital: Building the context for innovation. Industrial Marketing Management 39, 681–690

  Chang, W., Park, J.E., Chaiy, S.(2010). How does CRM technology transform into organizational performance? A mediating role of marketing capability. Journal of Business Research 63, 849–855.

  Chen, W.J. (2011). Innovation in hotel services: culture and personality. International Journal of Hospitality Management, 30 (1), 64–72.

  Cheng, C.C., Krumwiede, D. (2012). The role of service innovation in the market orientation—new service performance linkage. Technovation, 32, 487–497.

  Cross, R., Baird, L. (2000). Technology is not enough: improving performance by building organizational memory. Sloan Management Review, 41(3), 69-78.

  Damanpour, F. Evan, W. M.(1984). Organizational innovation and performance: the problem of organizational lag. Administrative Science Quarterly, 29, 392–409.

  Damanpour, F., Gopalakrishnan, S.(2001). The dynamics of the adoption of product and process innovation in organizations. J Manag Stud, 38(1), 45–65.

  Damanpour, F., Wischnevsky, J.D.( 2006). Research on organizational innovation: distinguishing innovation-generating from innovation-adopting organizations. Journal of Engineering and Technology Management 23, 269–291.

  Damanpour, F., Walker, R.M., Avellaneda, C.N.(2009). Combinative effects of innovation types organizational performance: a longitudinal study of service organizations. Journal of Management Study, 46(4), 650–75.

  Davenport, T.H. and Prusak, L. (1998). Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know, Harvard Business School Press, Boston, MA.

  Day, G. S., Nedungadi, P.(1994). Managerial representations of competitive advantage. Journal of Marketing, 58(2), 31−44.

  Day, G. S. (1994). The capabilities of market driven organisations. Journal of Marketing, 58, 37−51.

  Dawes, J.( 2000). Market orientation and company profitability: further evidence incorporating longitudinal data. Australian Journal of Management. 25, 173–199.

  Dawson, A.(2012). Human capital in family businesses: Focusing on the individual level. Journal of Family Business Strategy. 3, 3–11.

  Deshpandé, R., Farley, J.U., Webster, F.E., (1993). Corporate culture, customer orientation, and innovativeness in Japanese firms: a quadrad analysis. Journal of Marketing, 57, 23–37.

  Dev, C.H., Zhou, K.Z. Brown, J., Agarwal, S.(2009). Customer Orientation or Competitor Orientation? Which Marketing Strategy Has a Higher Payoff for Hotel Brands?. Cornell Hospitality Quarterly, 19-28.

  Dobni, C.B., Luffman, G.(2000). Market orientation and market strategy profiling: an empirical test of environment-behaviour-action coalignment and its performance implications. Management Decision, 38(8), 503 – 522.

  Donaldson, B. (1993). Customer driven organizations can smile. Proceedings of the Annual Conference of the Marketing Education Group, Vol. 1, Loughborough University Business School, Loughborough, pp. 243-55.

  Dosi G, Nelson R.R., Winter S.G. (2002). The nature and dynamics of organizational capabilities. New York, Oxford University Press.

  Dowling, J., Pfeffer, J.(1975).Organizational legitimacy: social values and organizational behavior. The Pacific Sociological Review, 18(1), 122–136.

  Gao, G. Y., Zhou, K. Z., & Yim, C. K. (2007). On what should firms focus in transitional economies? A study of the contingent value of strategic orientations in China. International Journal of Research in Marketing, 24(1), 3–15.

  Ganesan, S.(1994). Determinants of long-term orientation in buyer-seller relationships, Journal of Marketing, 58, 1-19.

  Gatignon, H. & Xuereb, J.M. (1997). Strategic orientation of the firm and new product performance. Journal of Marketing Research, 34, 77-90.

  Greenley, G.E., Hooley, G.J., Rudd, J.M.(2005). Market orientation in a multiple stakeholder orientation context: implications for marketing capabilities and assets. Journal of Business Research, 58, 1483– 1494.

  Grewal, R., Tansuhaj, P. (2001). Building organizational capabilities for managing economic crisis: The role of market orientation and strategic flexibility. Journal of Marketing, 65(2), 67.

  Griffith, D.A., Yalcinkaya, G., Calantone, R.J. (2010). Do marketing capabilities consistently mediate effects of firm intangible capital on performance across institutional environments? Journal of World Business, 45, 217–227.

  Grinstein, A.(2008).The relationships between market orientation and alternative strategic orientations: a meta-analysis. European Journal of Marketing, 42(1/2), 115-34.

  Guenzi, P., Troilo, G.(2005). Developing marketing capabilities for customer value creation through Marketing–Sales integration. Industrial Marketing Management, 35, 974–988.

  Haijian, L., Chuanming, CH. (2009). Corporate organizational capital, strategic proactiveness and firm performance: An empirical research on Chinese firms. Front Business Research China, 3(1), 1–26.

  Hambrick, D.(1987). Top management teams: Key to strategic success. California Management Review, 30, 88-108.

  Hall, D. (1992), The Hallmarks for Successful Business, Mercury Books, London.

  Han, J. K., Kim, N., Srivastava, R. K.(1998). Market orientation and organizational performance: Is innovation a missing link?. Journal of Marketing, 62(4), 30−45.

  Hitt, M. A., Bierman, L., Shimizu, K.,&Kochhar,R. (2001). Direct and moderating effects of human capital on strategy and performance in professional service firms: a Resource based perspective. Academy of Management Journal, 44(1), 13-28.

  Hooley, G.J., Greenley, G.E., Cadogan, J.W., Fahy, J.(2005). The performance impact of marketing resources. Journal of Business Research, 58(1):18–27.

  Hult, G. T. M., Ketchen, D. J.(2001). Does market orientation matter? A test of the relationship between positional advantage and performance. Strategic Management Journal, 22(9), 899–906.

  Hunt, S.D. Morgan, R.M. (1995). The comparative advantage theory of competition. Journal of Marketing, 59(2), 1-15.

  Hsu, Y.H., Fang, W.(2009). Intellectual capital and new product development performance: The mediating role of organizational learning capability. Technological Forecasting & Social Change 76, 664–677.

  Jaakkola, M ., Möller, K., Parvinen, P., Evanschitzky, H., Mühlbacher, H.(2010). Strategic marketing and business performance: A study in three European‘engineering countries’. Industrial Marketing Management, 39(8). 1300-1310.

  Jiménez-Jimenez, D., Sanz -Valle, R., Hernandez-Espallardo, M. (2008). Fostering innovation: The role of market orientation and organizational learning. European Journal of Innovation Management, 11(3), 389 – 412.

  Jiménez-Jiménez, D., Sanz-Valle, R. (2011). Innovation, organizational learning, and performance. Journal of Business Research, 64, 408–417.

  Kohli, A.K, Jaworski B.J.(1990). Market orientation: the construct, research propositions, and managerial implications. Journal of Marketing, 54(2), 1-18.

  Krasnikov, A., Jayachandran, S. (2008). The relative impact of marketing, research-and-development, and operations capabilities on firm performance. Journal of Marketing, 72(4), 1–11.

  Kumar, V., Jones, E., Venkatesan, R., & Leone, R. P. (2011, January). Is market orientation a source of sustainable competitive advantage or simply the cost of competing? Journal of Marketing, 75, 16–30.

  Lafferty, B. A., Hult, G. T. M. (2001). A Synthesis of Contemporary Market Orientation Perspectives.  European Journal of Marketing,35, 92-109.

  Learnd, E.P., Christensen, C.R., Andrews, K.R., Guth, W.(1969). Business Policy. Homewood, IL: Irwin.

  Lee, CH., Lee, K., Pennings, J.M.(2001). Internal capabilities, external networks, and performance: A study on technology based ventures. Strategic Management Journal, 22, 615–640.

  Lee, J.S., Hsieh, C.J.(2010). A research in relating Entrepreneurship, Marketing Capability, Innovation Capability and Sustained Competitive Advantage. EABR & ETLC conference proceedings. 

  Lepak, D.P. and Snell, S.A. (1999), ‘‘The human resource architecture: toward a theory of human capital allocation and development’’, Academy of Management Review, 24(1), 31-48.

  Leskovar-Spacapan, G., Bastic, M.(2007). Differences in organizations’ innovation capability in transition economy: Internal aspect of the organizations’ strategic orientation Technovation, 27, 533–546.

  Lin, X., Germain, R.(2003).Customer Orientation in Chinese Industrial Firms and Global Marketing Implications. Journal of Global Marketing, 17(1), 93-115.

  Lippman, S., Rumelt, R.(1982). Uncertain imitability: An analysis of interfirm differences in efficiency under competition. Bell Journal of Economics, 13, 418-438.

  Lisboa, A., Skarmeas, D., Lages, C.(2011). Innovative capabilities: Their drivers and effects on current and future performance. Journal of Business Research, 64, 1157–1161.

  Mansury, M., Love, A., James, H.(2008).  Innovation, productivity and growth in US business services: a firm-level analysis. Technovation, 28(1–2), 52–62.

  Martinez-Sanchez, A., Vela-Jimenez, M.J., Perez Perez, M., De-Luis-Carnicer, P., (2009). Inter organizational cooperation and environmental change: moderating effects between flexibility and Innovation performance. British Journal of Management, 20, 537–551.

  Megicks, P.,Warnaby,G.(2008).Market orientation and performance in small independent retailers in the UK. The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 18(1), 105–119.

  Merrilees, B., Rundle-Thiele, Sh., Lye, A.(2010). Marketing capabilities: Antecedents and implications for B2B SME performance. Industrial Marketing Management, 40(3), 368-375.

  Möller, K. (2006). Role of competences in creating customer value: A value-creation logic approach. Industrial Marketing Management, 35(8), 913−924.

  Morgan, N.A., Slotegraaf, R.J., Vorhies, D.W. (2009). Linking marketing capabilities with profit growth. International Journal of Research in Marketing, 26, 284-93.

  Mukerjee, K. (2013). Customer-oriented organizations: a framework for innovation. JOURNAL OF BUSINESS STRATEGY, 34(3), 49-56.

  Nahapiet, J., Ghoshal, S. (1998). Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage. Academy of Management Review, 23(2), 242–266.

  Naranjo-Valencia, J.C., Jime´nez-Jime´nez, D., Sanz-Valle, R. (2011). Innovation or imitation? The role of organizational culture. Management Decision, 49(1), 55-72.

  Narver, J.C., Slater, S.F.,(1990). The effect of a market orientation on business profitability. Journal of Marketing, 54(4):20–35.

  Narver, J.C., Slater, S.F., MacLanchlan, D.L., (2000). Total Market Orientation, Business Performance, and Innovation. Working Paper Series, Marketing Science Institute, Cambridge, MA.

  Nath, P., Nachiappan, S., Ramanathan, R.(2010). The impact of marketing capability, operations capability and diversification strategy on performance: A resource-based view. Industrial Marketing Management, 39, 317–329.

  Newbert S.L. (2007). “Empirical research on the resource based view of the firm: an assessment and suggestions for future research”. Strategic Management Journal 28(2), 121–146.

  Nwankwo, S.(1995).Developing a customer orientation. JOURNAL OF CONSUMER MARKETING, 12(5), 5-15. 

  Nwokah, N.G., Maclayton, D.W., (2006). Customer-focus and business performance: the study of food and beverages organizations in Nigeria. Measuring Business Excellence, 10 (4), 65–76.

  Noble, C. H., Sinha, R. K., Kumar, A.(2002). Market orientation and alternative strategic orientations: A longitudinal assessment of performance implications. Journal of Marketing, 66(4), 25−39.

  Naranjo-Valencia, J.C., Jime´nez-Jime´nez, D., Sanz-Valle, R. (2011). Innovation or imitation? The role of organizational culture. Management Decision, 49(1), 55-72.

  Neely, A., Fillippini, R., Forza, C., Vinelli, A., Hii, J.( 2001). A framework for analysing business performance, firm innovation and related contextual factors: perceptions of managers and policy makers in two European regions. Integrating Manufacturing Systems 12 (2), 114–124.

  Nieves, J., Haller, S.(2014). Building dynamic capabilities through knowledge resources. Tourism Management 40, 224-232.

  O'Cass, A., Viet Ngo, L.(2011). Winning through innovation and marketing: Lessons from Australia and Vietnam. Industrial Marketing Management, 40, 1319–1329.

  Olson, E., M. Slater, S. F.,  Hult, G. T. (2005). The Performance Implications of Fit among Business Strategy, Marketing Organisation Structure, and Strategic Behaviour. Journal of Marketing, 69(7), 49-65

  Pelham, A. M., Wilson, D. T.(1996). A longitudinal study of the impact of market structure, firm structure, strategy, and market orientation culture on dimensions of small firm performance. Journal of the Academy of Marketing Science,24 (1), 27-43.

  Pelham, A.M.(2000).Market orientation and other potential influences on performance in small and medium-sized manufacturing firms. Journal of Small Business Management,38(1), 48–67.

  Price, D.P., Stoica, M., Boncella, R.J.(2013). The relationship between innovation, knowledge, and performance in family and non-family firms: an analysis of SMEsPrice et al. Journal of Innovation and Entrepreneurship 2:14.

  Porter, M. E. (1980). Competitive strategy. New York: Free Press.

  Quinn, J. B., Anderson, P., Finkelstein, S. (2005). Leveraging intellect. Academy of Management Executive, 19, 78−94.

  Rapp, A., Trainor, K.J., Agnihotri, R.(2010). Performance implications of customer-linking capabilities: Examining the complementary role of customer orientation and CRM technology. Journal of Business Research, 63, 1229–1236.

  Rothaermel, F. T., Hess, A. M. (2007). Building dynamic capabilities: innovation driven by individuale, firme, and networke level effects. Organizational Science, 18(6), 898-921.

  Ruekert, R. (1992). Developing a market orientation: an organisational strategy perspective”. International Journal of Marketing, 9, 25-45.

  Rumelt, R.(1984). Towards a strategic theory of the firm. IN R. Lamb (Ed), Competitive Strategic Management, 556-570. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

  Rumelt, R. (1991). How much does industry matter? Strategic Management Journal, 12, 167–185.

  Rust, R.T., Ambler, T., Carpenter, G.S., Kumar, V., Srivastava, R.K.(2004). Measuring marketing productivity: Current knowledge and future directions. Journal of Marketing, 68(4), 76-89.

  Schulz, M., Jobe, L. (2001). Codification and tacitness as knowledge management strategies. An empirical exploration. Journal of High TechnologyManagement Research, 12, 139−165.

  Shapiro, B. (1988). What the hell is ‘market-oriented’?. Harvard Business Review, 66, 19-25.

  Shin, S., Aiken, K.D. (2012). The mediating role of marketing capability: evidence from Korean companies. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 24(4), 658-677.

  Slater, S., Narver, J.(2000).Intelligence generation and superior customer value. Journal of the Academy of Marketing Science, 28(1), 120–127.

  Spillan, J., Parnell, J.,( 2006). Marketing Resources and Firm Performance among SMEs. European Management journal, 24(2–3), 236–245.

  Sin, L.Y., Tse, A. C. B., Yau, O. H. M., Lee, J. S. Y.(2000). Market orientation and business performance: An empirical study in mainland China. Journal of Global Marketing, 14 (3), 5-29.

  Sinkula, J.M., Baker, W.E., Noorde wier, T. (1997), A Framework for Market-Based Organizational Learning: Linking Values, Knowledge and Behavior. Journal of the Academy of Marketing Science, 25, 305-18.

  Smirnova, M., Naudé, P., Henneberg, S. C., Mouzas, S., Kouchtch, S. P. (2011). The impact of market orientation on the development of relational capabilities and performance outcomes: The case of Russian industrial firms. Industrial Marketing Management, 40, 44–53.

  Song, M., Parry, M. E.(2009). The desired level of market orientation and business unit performance. Journal of the Academy of Marketing Science, 37(2), 144–160.

  Sørensen, H.E.(2009). Why competitors matter for market orientation. European Journal of Marketing, 43(5/6), 735-761.

  Stinchcombe, A.L.(1965). Social structure and organizations. In. I.G. March(Ed), Handbook of organizations: 142-193. Chicago: Rand-McNally.

  Strand, S.(2006). Patents as a source of sustainable Competitive Advantage. Seminar in Business Strategy and International Business, Helsinki University of Technology.

  Strong, C.A., Harris, L.C. (2004), The drivers of customer orientation. Journal of Strategic Marketing, 12 (3), 183-204.

  Subramaniam, M., Youndt, M. A. (2005). The influence of intellectual capital on the types of innovative capabilities. Academy of Management Journal, 48(3), 450-463.

  Sydler, R., Haefliger, S., Pruksa, R.(2013). Measuring intellectual capital with financial figures: Can we predict firm profitability?, European Management Journal, http://dx.doi.org/10.1016/j.emj.2013.01.008

  Tajeddini, K., Trueman, M. (2012). Managing Swiss Hospitality: How cultural antecedents of innovation and customer-oriented value systems can influence performance in the hotel industry. International Journal of Hospitality Management, 31, 1119– 1129.

  Tajeddini, K., Elg, U., Trueman, M.(2013). Efficiency and effectiveness of small retailers: The role of customer and entrepreneurial orientation. Journal of Retailing and Consume Service , 20, 453–462.

  Tajeddini, K., Trueman, M., Larsen, G.(2006). Examining the Effect of Market Orientation on Innovativeness. Journal of Marketing Management, 22, 529-551.

  Theodosiou,M., Kehagias, J., Katsikea, K.(2012). Strategic orientations, marketing capabilities and firm performance: An empirical investigation in the context of frontline managers in service organizations. Industrial Marketing Management, 41, 1058–1070.

  Theoharakis, V., Hooley,G.(). CUSTOMER ORIENTATION AND INNOVATIVENESS: DIFFERING ROLES IN NEW AND OLD EUROPE.

  Vorhies, D. W., Morgan, R. E., & Autry, C. W. (2009). Product-market strategy and the marketing capabilities of the firm: Impact on market effectiveness and cash flow performance. Strategic Management Journal, 30(12), 1310–1334.

  Vorhies, D. W., & Morgan, N. A. (2005). Benchmarking marketing capabilities for sustainable competitive advantage. Journal of Marketing, 69(1), 80–94.

  Vorhies, D.J. (1998). An investigation of the factors leading to the development of marketing capabilities and organizational effectiveness, Journal of Strategic Marketing, 6(1), 3-23.

  Viet Ngo, L., O'Cass, A. (2012). Performance implications of market orientation, marketing resources, and marketing capabilities, Journal of Marketing Management, 28(1-2), 173-187.

  Walker, R. M. (2004). Innovation and Organizational Performance: Evidence and A Research Agenda. Advanced Institute for Management Research Working Paper Number 2. London: AIM Research. Available at: http://www.aimresearch.org (accessed 15 June 2004).

  Wang, C.H.(2013). How relational capital mediates the effect of corporate reputation on competitive advantage: Evidence from Taiwan high-tech industry, Technol. Forecast. Soc. Change ,http://dx.doi.org/10.1016/j.techfore.2013.06.009

  Weerawardena, J. (2003). The role of marketing capability in innovation based competitive strategy, Journal of Strategic Marketing, 11(1), 15-35.

  Weerawardenaa, J., O'Cass, A. (2004). Exploring the characteristics of the market driven firms and antecedents to sustained competitive advantage. Industrial Marketing Management, 33, 419–428.

  Wernerfelt, B.(1989). From critical resources to corporate strategy. Journal of General Management, 14, 4-12.

  Williamson, P.J. (1991). Supplier strategy and consumer responsiveness: managing the links. Business Strategy Review, ,75-90.

  Wright, R.E., Palmer, J.C., Perkings, D.(2005).  Types of product innovations an small business performance in hostile and benign environments. Journal of Small Business Strat, 15(2), 33–44.

  Wu, J.(2013). Marketing capabilities, institutional development, and the performance of emerging market firms: A multinational study.  International Journl of Research in Marketing, 30, 36-45.

  Yong Eng, T., Spickett-Jones J.G. (2009). “An investigation of marketing capabilities and upgrading performance of manufacturers in mainland china and Hong Kong”. Journal of World Business, 44, 463–475.

  Zhou, K. Z., Yim, C. K., Tse, D. K. (2005). The effects of strategic orientations on technology and market-based breakthrough innovations. Journal of Marketing, 69(2), 42−60.

  Zhou, K. Z., Gao, G. Y., Yang, Z., Zhou, N. (2005). Developing strategic orientation in China: Antecedents and consequences of market and innovation orientations. Journal of Business Research, 58(8), 1049−1058.

   

  Zhou, K.Z. Li, C.B. (2010).  How strategic orientations influence the building of dynamic capability in emerging economies. Journal of Business Research, 63(3), 224-31.


تحقیق در مورد پایان نامه مطالعه تأثیر استراتژی گرایی و قابلیت های بازاریابی بر عملکرد شعب بانک های خصوصی در سطح شهر کرمانشاه, مقاله در مورد پایان نامه مطالعه تأثیر استراتژی گرایی و قابلیت های بازاریابی بر عملکرد شعب بانک های خصوصی در سطح شهر کرمانشاه, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مطالعه تأثیر استراتژی گرایی و قابلیت های بازاریابی بر عملکرد شعب بانک های خصوصی در سطح شهر کرمانشاه, پروپوزال در مورد پایان نامه مطالعه تأثیر استراتژی گرایی و قابلیت های بازاریابی بر عملکرد شعب بانک های خصوصی در سطح شهر کرمانشاه, تز دکترا در مورد پایان نامه مطالعه تأثیر استراتژی گرایی و قابلیت های بازاریابی بر عملکرد شعب بانک های خصوصی در سطح شهر کرمانشاه, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه مطالعه تأثیر استراتژی گرایی و قابلیت های بازاریابی بر عملکرد شعب بانک های خصوصی در سطح شهر کرمانشاه, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه مطالعه تأثیر استراتژی گرایی و قابلیت های بازاریابی بر عملکرد شعب بانک های خصوصی در سطح شهر کرمانشاه, پروژه درباره پایان نامه مطالعه تأثیر استراتژی گرایی و قابلیت های بازاریابی بر عملکرد شعب بانک های خصوصی در سطح شهر کرمانشاه, گزارش سمینار در مورد پایان نامه مطالعه تأثیر استراتژی گرایی و قابلیت های بازاریابی بر عملکرد شعب بانک های خصوصی در سطح شهر کرمانشاه, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مطالعه تأثیر استراتژی گرایی و قابلیت های بازاریابی بر عملکرد شعب بانک های خصوصی در سطح شهر کرمانشاه, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه مطالعه تأثیر استراتژی گرایی و قابلیت های بازاریابی بر عملکرد شعب بانک های خصوصی در سطح شهر کرمانشاه, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه مطالعه تأثیر استراتژی گرایی و قابلیت های بازاریابی بر عملکرد شعب بانک های خصوصی در سطح شهر کرمانشاه, رساله دکترا در مورد پایان نامه مطالعه تأثیر استراتژی گرایی و قابلیت های بازاریابی بر عملکرد شعب بانک های خصوصی در سطح شهر کرمانشاه

پايان نامه ­تحصيلي براي دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي گرايش توليد و عمليات تابستان 90 چکيده جهان امروز عصر اطلاعات است و دستيابي به اطلاعات ابزاري براي بدست آوردن مزيت رقا

رساله برای دریافت مدرک دکتری تخصصی (Ph.D.) چکیده بیان مساله هدف از انجام این پژوهش طراحی الگوی ژنریک شراکت استراتژیک در صنعت بانک و بیمه مبتنی بر فرایند خلق و تخصیص ارزش بوده است. مساله اصلی در این انجام این تحقیق نیز وجود تشدید روز افزون در فضای رقابتی و اعمال تحریم‌های بین المللی بوده که در نهایت توجه به شراکت‌های استراتژیک بین مؤسسات خدمات مالی بویژه در حوزه صنعت بیمه و ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد(M.A) گرايش"تحول" پاييز93 چکيده پايان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش‌هاي اجرا و نتايج به دست آمده) : هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه بين م

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی بین­الملل) چکیده پژوهش بازار الکترونیکی سیستم اطلاعاتی بین­سازمانی است که به خریداران و فروشندگان شرکت­کننده در برخی از بازارها، مستقل از طرف سوم، اجازه می­دهد اطلاعات و پیشنهادهایی در مورد قیمت و محصول ارائه دهند. به­کارگیری این نوآوری جدید توسط شرکت­ها چه کوچک و چه بزرگ موجب خلق مزایای متعددی شده و ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc) گرایش داخلی چکیده تحقیق : امروزه اغلب سازمان ها پی برده اند که ارتقای کیفیت کالا و خدمات شرط لازم و ضروری برای بقا وحضور در بازار و رقابت جهانی است. «ایزو» در بر گیرنده الزاماتی برای ایجاد، استقرار، اجرا و برقرار نگهداشتن سیستم مدیریت کیفیت می باشد. با تمام اهمیت و جایگاه حیاتی سیستم مدیریت کیفیت در سازمانها ، هنوز مبانی روشن و ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته مديريت اجرايي گرايش بازاريابي و صادرات دي ماه 1391 چکيده: بازارگرايي و تاثير آن بر عملکرد تجاري از جمله مباحث مهم در مديريت بازار و مشتري

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي تابستان 91 چکيده: اين تحقيق با موضوع" بررسي تاثير عوامل بازاريابي اجتماعي بر ارزش نام تجاري بانک از ديدگاه مشتريان (مطالعه

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: بازرگانی داخلی چکیده سازمان ها در حال حاضر در محیطی پویا و پرابهام فعالیت می کنند. یکی از بارزترین ویژگی های عصر حاضر تغییرات شگرف و مداومی است که در شرایط اجتماعی و فرهنگی-سیاسی-اقتصادی و تکنولوژیکی آنها روی می دهد . مسئله اصلی درسازمانهای خدماتی حفظ مشتریان کنونی وجذب مشتریان جدیدوارائه خدمات با کیفیت ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : " بازاریابی " مقدمه صادرات معمول ترین راه پیش روی شرکت ها برای شروع فعالیت های بازاریابی در خارج کشور است. یکی از مهمترین دلایل این امر این است که صادرات در مقایسه با سایر روش های بین المللی شدن به منابع کمتری نیاز دارد. کشورهای مختلف شرکت های خود را به صادرات تشویق می کنند زیرا این فعالیت مهم, اشتغال را در داخل کشور آن ها ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : مدیریت اجرایی گرایش : استراتژیک چکیده: هدف از انجام این پژوهش طراحی و تبیین مدلی جهت ارزیابی تأثیر اجزای رویکرد مبتنی بر عملکرد شرکت های صنعتی براساس استراتژی رهبری هزینه و کاهش قیمت در 5 صنعت آبمیوه و نوشیدنی، محصولات گوشتی، تولید تنقلات و محصولات لبنی در شهر تهران است. در این مطالعه، پژوهشگر با استفاده از رویکرد استراتژیک، روابط بین اجزای رویکرد ...

ثبت سفارش