پایان نامه مقایسه آثار تمرینات منتخب یوگا و ماساژ بر میزان درد و دامنه حرکتی زنان مبتلا به کمر درد های شغلی

word 6 MB 31739 131
1393 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و ورزش
قیمت قبل:۶۱,۷۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۲,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

  رشته: تربیت بدنی           گرایش: فیزیولوژی ورزشی

  زنان مبتلا به کمردرد های شغلی می باشد.جامعه آماری تحقیق حاضر، زنان شاغل مبتلابه کمردردر شهررشت بوده است که از این میان 50 نفر به طور تصادفی انتخاب گردیدندودر دو گروه تجربی یوگا و ماساژ و یک گروه کنترل تقسیم شدند، و به مدت 6 هفته و هفته ای 2 جلسه تحت برنامه تمرینی یوگا و ماساژ قرار گرفتند .

  متغیر های اندازه گیری شده عبارت بودند از ،شاخص های آنتروپومتریک ، نظیر قد ،وزن ،شاخص توده بدن، نسبت دور کمر به لگن.همچنین شاخص های انعطاف پذیری مفاصل در وضعیت های مختلف حرکتی نظیر،فلکشن لگن، اکستنشن لگن ،فلکشن تنه، اکستنشن تنه، فلکشن کمر، اکستنشن کمر و خم شدن جانبی ستون فقرات که توسط گونیا متر و سانتی متر اندازه گیری شد.همچنین شاخص های فیزیولوژیکی نظیر فشار خون ،استقامت و قدرت عضلات میانی بدن ، به ترتیب بااستفاده از فشارسنج وآزمون های استاندارددرازونشست و پلانک اندازه گیری شد.علاوه بر آن ، میزان درد وفعالیت بدنی این افراد نیز توسط پرسش نامه های  مک گیل و فعالیت بدنی بک سنجیده شد.

  از آزمون کولموگراف-اسمیرنوف برای توزیع طبیعی بودن اطلاعات استفاده شد. از تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) دو طرفه مکرر و در صورت معنی داری نسبت F از آزمون تعقیبی بونفرونی برای تعیین تفاوت بین گروه­ها و همچنین، از آزمون t همبسته برای تعیین تفاوت بین پیش و پس­آزمون استفاده شد. سطح معنی­داری (05/0 P ≤) در نظر گرفته ­شد.

  نتایج تحقیق حاضر نشان داد ، 6 هفته برنامه تمرینی یوگا و ماساژ بر کاهش میزان درد و افزایش دامنه حرکتی مفاصل موثر بوده و میزان فعالیت بدنی با کاهش میزان درد در آنها افزایش یافته است. تمرینات یوگا در مقایسه با ماساژ درهمه شاخص ها بجز ،فلکشن لگن با زانوی 90 درجه ، بیشتر بوده است.نتایج یکسانی از تاثیر یوگا و ماساژ بر اکستنشن کمری به دست آمد.در مقایسه بین تمرینات یوگا و ماساژ بر میزان درد، تفاوت معنی داری وجود نداشت.به نظر می رسد کاهش تنش عضلانی ،افزایش ظرفیت تنفسی،کاهش تحریک پذیری نرون های شاخ پشتی نخاع نسبت به درد ، افزایش سطح نوروترنسمیتر هایی نظیر دوپامین ،سروتونین و نور آدرنالین و کاهش ترشح هورمون های استرس از جمله مکانیسم های احتمالی تاثیر گذار بر کاهش میزان درد در گروه یوگا و ماساژ می باشد. علاوه بر آن تفاوت معنی داری در میزان تاثیر یوگا بر قدرت عضلات میانی بدن نسبت به ماساژ وجود دارد.میزان تاثیر یوگا و ماساژ در استقامت عضلات میانی بدن معنی دار نبوده است.

  واژه های کلیدی: یوگا،ماساژ، کمردرد های شغلی ،دامنه حرکتی، درد

   

  فصل اول

  طرح تحقیق

  مقدمه

  کمردرد [1] یکی از مشکلات عمده بهداشت عمومی است.بسیاری از مطالعات نشان داده اند شیوع کمردرد بین 15تا30 درصد جمعیت و در طول یک ماه 19 تا 43 درصد و در طول زندگی 60 تا 70 درصد جمعیت را شامل می شود(57). کمردرد به طور رایج در افراد 45 سال و جوانتر دیده می شود.50 درصد از بیماران مبتلا به کمردرد،سالیانه در بیمارستان ها بستری می شوند و تقریبا 30 درصد ازاین بیماران ،تحت عمل جراحی قرار می گیرند.کمردرد غالبا در زنان ایجاد می شود.از هر 1000 نفر 70 نفر زن و 57 نفر مردبه کمردردمبتلا می شوند.از هر 1000 نفر 7/68 نفر سفید پوست و 7/38 نفر سیاهپوست مبتلا به کمردرد می شوند (3). در ایران شیوع کمردرد درطول زندگی،در جراحان 9 درصد ،پرستاران 84 درصد و زنان باردار 62 درصد گزارش شده است

  فعالیت هایی که نیازمند تغییر مکرر وضعیت بدن،بلندکردن بارهای سنگین ،خم شدن و چرخش مکرر هستند ،به علت عدم تعادل بدن و فشار روی ناحیه کمر می توانند در ایجاد کمردرد نقش داشته باشند.علاوه بر عوامل جسمی،عوامل روانی-اجتماعی نیز در شروع کمردرد می توانند موثر باشند.

  همچنین عوامل مربوط به محیط کار از جمله حمایت شغلی ،حمایت اجتماعی از طرف همکاران ورضایت شغلی از عوامل موثر بر کمردرد می باشند.کمردردهای شغلی ،هر ساله ،هزینه ای بالغ بر 38 میلیارد دلار بر صنعت آمریکا تحمیل می کنند(57).در سال 1996 کمردرد در بین 100000 زن شاغل منجر به 500000 روز مرخصی استعلاجی شده بود(81). صنعتی شدن وتوسعه یافتگی اداری و ماشینی که می بایستی منجر به کاهش وظایف محوله افراد شاغل و تامین بیشتر نیازهای سلامتی و تندرستی آنان در محیط کار گردداز طرفی وافزایش روز افزون شمار مبتلایان به کمردردهای شغلی در جامعه از طرف دیگر موید این مطلب است که این توسعه یافتگی نه تنها محیط کار را برای افراد جامعه امن تر نکرده است ،بلکه با افزودن به فشارهای روانی به افراد شاغل جامعه آنها را نسبت به ابتلا به انواع کمردردهای شغلی آسیب پذیر نموده است (1)،تحقیق حاضر با هدف بررسی امکان استفاده از روشهای مکمل درمان (غیر داروئی)، نظیر یوگا و ماساژ در مبتلایان به کمردردهای شغلی انجام گرفته است . 

   

  1-2:بیان مسئله

  مطالعات مروری نظام مند گذشته نیز نشان می دهد که کمردرد یکی از مشکلات بهداشتی درمانی پرهزینه در جوامع امروزی است(98).هزینه مستقیم درمان کمردرد در امریکا،در هر سال ،5/6 میلیارد دلار تخمین زده شده است و هزینه های غیرمستقیم که شامل از دست دادن روزهای کاری و تولید است،در مجموع بیش از 170 میلیارد دلار می باشد(85).هرساله دربرخی ازکشورهانظیرآمریکا،ازهردونفر بزرگسال،یک نفردچاراین مشکل می شودو50میلیارد دلارصرف هزینه های دارویی،ماساژوفیزیوتراپی دراین افرادمی گردد(128).

  ارقام 9/50 درصد و 2/45درصد دو نمونه از آمارهای به دست آمده از مطالعات شیوع کمردرد در جمعیت کارگران ایرانی است که به ترتیب در میان کارگران صنایع غذایی و قالیبافان گزارش شده است(18). علل اصلی کمردردبه طوردقیق مشخص نیست،اما به نظرمی رسددراغلب موارد،کمردردناشی ازضعف عضلات ووضعیت نامناسب بدنباشد(132). این بیماری ناتوان کننده ابعاد وسیعی دارد که در طیفی از مشکلات و عواقبی همچون درد تا محدودیت در انجام عملکردهای روزانه خود را نشان می دهد.

  تاثیر این بیماری بر افراد را می توان مطابق مدل جهانی طبقه بندی سلامت و عملکرد سازمان جهانی بهداشت[2]در دو بعد اختلال فیزیولوژیک و ناتوانی های عملکردی طبقه بندی کرد(137).

  80 درصد جمعیت انسانی براساس آمار سازمان جهانی بهداشت ، در طول زندگی خود حداقل یک بار و در حدود 90 درصد بیش از یک بار به کمردرد دچار می شوند.از طرف دیگر، 75 درصد این جمعیت، کمردرد را در اوج سنین کار و تولید یعنی 30 تا 59 سالگی تجربه می کنند، در همین ارتباط گزارش شده که کمردرد،دومین دلیل شایع مراجعه به پزشک ،70درصدازافراددرطول زندگی است(21).کمردرد شغلی،به عنوان شایعترین آسیب اسکلتی - عضلانی ناتوان کننده مطرح است، که باعث درخواست غرامت شغلی میشود. ابعاد اقتصادی حاصل از این ضایعه توجه بسیاری از مدیران را به خود معطوف ساخته و منجربه تلا شهای متعدد برای دست یابی به یک رویکرد جامع در جهت جلوگیری ودرمان کمردردشده است (1).به نظرمی رسدکه دردیکی ازاولین تظاهرات پاتولوژی کمردرداست که اغلب باعث محدودیت فعالیت می شود. افرادی که ازکمردرد رنج می برند،دربازگشت به فعالیت هایشان،احساس ناتوانی می کنند. درنتیجه،هم ازلحاظ جسمی وهم از لحاظ روحی دچارمشکل می شوند(2). کمردرددربزرگسالان هم می تواندبه صورت ناگهانی یاتدریجی توسط یک یا چندین ضربه بروزکندوهم می تواندادامه داروپیوسته باشد.همچنین کمردردبااسترس های فیزیولوژیکی تشدیدمی شود(76).

  به طورکلی وبر اساس سابقه درد،کمردردمی تواندازنوع حاد (کمتراز6هفته ) یامزمن (بیش از 12 - 6 هفته)،نیمه حاد ( 12هفته) باشد. نوع مزمن آن یک مشکل پزشکی،اقتصادی واجتماعی قابلت وجه است که شیوع آن درزنان به مراتب بیشترازمردان است (135).در پژوهش حاضر تلاش می کنیم تا به این پرسش پاسخ دهیم که آیا بین آثار تمرینات ورزشی منتخب یوگا و ماساژ بر میزان دردو دامنه حرکتی زنان مبتلا به کمر درد شغلی ، تفاوتی وجود دارد یا خیر؟

   

  1-3.اهمیت وضرورت پژوهش

  امروزه تحقیقات زیادی در ارتباط باکمر درد انجام گرفته و روش های غیر دارویی فراوانی توسط این تحقیقات به این مبتلایان پیشنهاد می گردد.(16).

  دراوایل قرن 19 پرهنریک لینگ[3]سوئدی استفاده ی بالینی ازماساژرا آغازنمود  و درنتیجه ،بنیانگذار اصول وقواعد ماساژ سوئدی[4]گردید(80 ).تأثیر ماساژ برکاهش درد و بهبودعلایم بیماران مختلف درمطالعات بسیاری موردتوجه قرارگرفته است. درمطالعات بسیاری اثرات فیزیولوژیک وروانی ماساژموردتوجه قرارگرفته است(49).

  بااینحال،تحقیقات نشان میدهندکه این روش درمانی خالی ازعوارض جانبی مانندافزایش فشارخون وضربان قلب دربیماران مبتلابه آریتمی قلبی نمی باشد،ولی اثرات مفیدماساژقابل توجه است(28). نوعی ازماساژتحت عنوان ماساژسوئدی روش پرکاربردی است که به منظورکاهش چسبندگی بافتی،ارتقاءوافزایش بازسازی اعصاب آسیب دیده،افزایش جریان خون منطق های،افزایش چرخه پاراسمپاتیک،افزایش حرارت داخلی عضله وکاهش تحریک پذیری عصبی- عضلانی به کارمیرودوشامل 6 تکنیکافلوراژ[5]، فریکشن[6]، پتریساژ[7]، ضرب های[8]، تاپونتمنت[9]، ولرزشی[10]می باشد. محققین اثرات این نوع ماساژرابراختلا لات مختلف موردبررسی قرارداده اند .(34).

  فاطمی وهمکاران پس ازاعمال ماساژسوئدی روی 46 بیمارزن مبتلابه استئوآرتریت زانوبه این نتیجه رسیدندکه ماساژسوئدی به طورقابل توجهی باعث کاهش دردوبهبودعملکرداین بیماران می شود(33).

  درمنابع علمی،بیش از800 مقاله درموردمنافع واثرات مثبت یوگا نیز ،به ثبت رسیده است.

  این اثرات درکارآزمایی های کنترل شده بالینی دربسیاری ازبیماری ها مثل: سندرمکارپالتانل[11](41) ،مالتیپلاسکلروز[12](108) ،آسم[13](145)،سلریوی[14](148) ،سندرمروده تحریکپذیر[15](139) ،لنفوم[16](22) ،افسردگیخفیف[17](159) ،پرفشاریخون[18](101)،اعتیادبه موادمخدر[19](130) ،استئوآرتریت[20](40) ودردهای مزمن کمری[21](156)، اثرات بهبود بیماران دیده شده است.

  در تحقیقات ،تغییرات دراندازه قوس کمر،ضعف عضلات شکم،ضعف عضلات خلفی کمر،کاهش قدرت عضلات راست کننده ران وکوتاهی عضلات تاکننده ران رابه عنوان عوامل اصلی بروزکمردردعنوان کرده اند (65).دراین میان کاهش استقامت عضلات تنه یکی ازشایع ترین یافته هادرافرادمبتلابه کمردرداست. عضلات تاکننده وراست کننده تنه ازجمله عضلات وضعیتی بدن می باشندکه برضدنیروی جاذبه عمل می کنندتاوضعیت فردرادروضعیت عمودنگهدارندو بدن رادرهنگام خم و راست شدن کنترل کنند (154).

  به اعتقاد بسیاری ازمحققین،کاهش استقامت این عضلات موجب خستگی زودرس آن ها،افزایش فشارونیروی بیش ازحد معمول بربافت های غیرفعال ستون فقرات کمری،منجر به آسیب دیدگی این بافت های حساس به دردودرنهایت،بالابردن – بروزکمردردمی شود . استقامت عضلات تنه وبه تعویق انداختن آستانه خستگی آن هامیتوانددربهبودی بیماران مبتلامفیدباشد(69) .

  درسبب شناسی کمردردهای مزمن برتاثیر عوامل روانی و استرس بسیارتا کید شده است (116)و این در حالی است که در تحقیقات عنوان شده بر تاثیر تقویت عضلات بدن بر کاهش کمردرد ، نقش عوامل عصبی فشار روانی ، مورد توجه قرار نگرفته است.  تاکنون روش های جایگزین متعددی برای درمان بیماران مبتلا به کمردردمزمن پیشنهاد گردیده است .ازجمله این روش های غیر دارویی می توان به ،یوگادرمانی،تمرینات انعطاف پذیری وکششی،تمرینات ثباتی،ماساژدرمانی وتمرین درمانی – اشاره نمود(62). درتحقیقی باعنوان تأثیریوگابرمیزان انعطافپذیری وکاهش دردکمر،به این نتیجه رسیدندکه میزان تعادل وانعطافپذیری نمونه ها بالارفته وهمچنین ناتوانی وافسردگی گروه تجربی (انجامدهندگان تمرین یوگا)کاهش یافته است. به نظرمیرسدکه انجام چنین تحقیقات آزمایش یروی نمونه های مختلف ازاهمیت بالایی برخوردارباشد(37).

  کارن جی شرمن [1]و همکاران در سال  2010 تاثیرات یوگا و تمرینات کششی را بر 210 نفر افرادی که مبتلا به کمردرد مزمن بودند ، با هم مقایسه نمودند.یک گروه از آنان 12 جلسه یوگا را در طول هفته انجام می دادندو گروه دیگر تمرینات کششی معمول را بطور مساوی 12 جلسه در هفته و هر جلسه یک ساعت تمرین نمودند.نتیجه اینکه نتایج قابل قبولی در کاهش درد وافزایش کارآیی افراد پس از 6، 12 و 28 هفته تمرین بدست آمد.(131).

  در بیشتر مطالعات ، اختصاصا به کمردردهای شغلی پرداخته نشده است .هر چندکه در گروه بندی بالینی ، کمردردهای شغلی در گروه کمردردهای مزمن قرار می گیرندولی از حیث علت شناسی و منشا فیزیولوژیکی ، خاستگاه این دردها متفاوت بوده تا جائیکه دستورالعمل های متفاوتی نیز از سوی نهادهای مسئول برای مدیریت این دردها ارائه گردیده است(134) و جا دارد تخصصی تر به آنها پرداخته شود.

  والاچ[2] و همکاران نشان دادند که ماساژدرمانی دست کم به اندازه مراقبت های پزشکی استاندارد در کاهش دردهای مزمن موثر است(149).با این وجود مطالعاتی نیز مانند مطالعه مروری صورت گرفته توسط لوئیس [3]و جانسون [4]بر روی مقالات مرتبط با تاثیر ماساژدرمانی روی دردهای اسکلتی-عضلانی (75)، مطالعه ارنست [5]که به بررسی دو مقاله مروری درباره تاثیر ماساژدرمانی بر کاهش درد پرداخت (29) و مطالعه مروری صورت گرفته توسط ایزو [6]و همکاران روی درد ،رضایت بیماران با مشکلات گردن (30) موثر بودن ماساژ درمانی در کاهش دردهای اسکلتی-عضلانی را تایید نمی کنند و البته آن را نقض هم نمی کنند.نتیجه کلی از این مطالعات نشان می دهد ،تحقیقات صورت گرفته در مورد تاثیر ماساژدرمانی بر روی دردهای اسکلتی-عضلانی ناکافی است و نمی توان نتیجه متقاعد کننده ای در این رابطه گرفت.

  در این تحقیق تلاش می شود،ضمن بررسی کمردردشغلی به طور اختصاصی ازمیان انواع کمردردها و ارائه برنامه های ترکیبی تاثیر گذار تائید شده از مطالعات قبلی ، تاثیر روش های مکمل درمان چون یوگا و ماساژ را بر ویژگی های اسکلتی و فیزیولوژیکی و مهم تر از آن بر کاهش درد این افراد ، بررسی نمود.

   

  Abstract

  The purpose of this research was to compare the yoga and massage effects on the range of motion and flexibility criteria and the rate of pain among people in occupational low back pain (OLBP).

  Statistic population was selected from women who are in OLBP in Rasht which 50 of them were picked randomly for this experience .Measured variables were consist of , anthropometric ,flexibility and physiological  characteristics .Recorded anthropometric trait  were, height ,weight ,BMI and WHR . Flexibility trait like ,hip flexion ,hip extension ,trunk flexion ,trunk extension ,lumbar  flexion and lumbar- spinal lateral bending were measured by goniometer and tape . Physiological criteria such as blood pressure ,core muscle endurance and strength  were measured by sphygmomanometer ,curl-up and plank test  . Additionally the range of pain and physical activity were assessed by McGill and Baeck questionnaires.

  An experimental group have been trained by 6 weeks Yoga practices in twice- weekly sessions and another group , have been treated by hand massage twice per week.Data were analyzed with Kolmogorov-Smirnoff test for assuring if data is distributed normally.

  Variance was analyzed with two-way ANOVA followed by Bonferroni post hoc test for determining differences between two experimental groups. Pair" t" test also has been used for describing differences among pre and post test data. ( P ≤0.05)

  Results had shown that participating in 6 weeks Yoga and massage therapy program, has an effect on increasing the range of motion of back-related joints .It also stated ,  increasing the physical activity happened due to decreasing the rate of pain .

  Flexibility came about all joints except in hip flexed knee at 90' in yoga group more than massage one. The same results reported for lumbar extension in two experimental groups.

  It seems, decreasing muscle tension,Increasing respiratory capacity,lowering sensitivity of the dorsal horn to pain,Increasing level of neuro transmeters such asdopamin, serotonin and

   nor adrenaline and decreasing level of stress hormones are the part of probabale mechanisms of pain relieving due to yoga.

   There were no significant changes in core muscle endurance in comparison with the parameters of pre- test and post- test.Significant changes occurred in core muscle strength in yoga group. ( P ≤0.05)

  Key words: Yoga, Massage, Occupational Low back Pain ,Range of motion , Pain 

 • فهرست:

  فهرست جدول ها.........................................................................................................................................م

  فهرست شکل ها........................................................................................................................................ ص

  فهرست پیوست ها.......................................................................................................................................ر

  چکیده فارسی...............................................................................................................................................1

  چکیده انگلیسی........................................................................................................................................ 152

   

  فصل اول: طرح تحقیق

   

  1-1 : مقدمه..................................................................................................................................................4

  1-2 : بیان مسئله...........................................................................................................................................5

  1-3 : اهمیت و ضرورت..............................................................................................................................6

  1-4 : اهداف پژوهش...................................................................................................................................9

         1-4-1 : هدف کلی.............................................................................................................................9

         1-4-2 : هدف جزئی..........................................................................................................................9

  1-5 : فرضیه های تحقیق............................................................................................................................10

  1-6: محدودیت های پژوهش.....................................................................................................................11

       1-6-1 :محدودیت های قابل کنترل.....................................................................................................11

       1-6-2 : محدودیت های غیر قابل کنترل..............................................................................................12

  1-7 : تعریف واژه ها...................................................................................................................................12

   

   

   

   

   

  فصل دوم مبانی نظری پیشینه تحقیق

   

  2-1 : مقدمه................................................................................................................................................17

  2-2 :مبانی نظری........................................................................................................................................18

       2-2-1 : مبانی علمی درد......................................................................................................................18

       2-2-2 : مکانیسم احساس درد.............................................................................................................18

       2-2-3 : مکانیسم های درد در طناب نخاعی.......................................................................................19

       2-2-4 : تئوری کنترل دریچه ای درد..................................................................................................20

       2-2-5 : انواع درد...............................................................................................................................21

                 2-2-5-1 : درد حاد و مزمن..................................................................................................21

                 2-2-5-2 :دردهای نوروژنیک...............................................................................................22

       2-2-6 : نوروپلاستیسیتی سلولهای عصبی و دردهای مزمن...............................................................23

       2-2-7 : روشهای ارزیابی درددر بیماران با درد مزمن........................................................................23

                 2-2-7-1: روش های اندازه گیری تک بعدی درد................................................................25

                 2-2-7-2: روش های اندازه گیری چند بعدی درد...............................................................26

       2-2-8 : کمردرد..................................................................................................................................26

       2-2-9 : ارزیابی اولیه کمردرد.............................................................................................................27

       2-2-10 : کمردردهای مکانیکی..........................................................................................................29

                    2-2-10-1 : کمردردهای کمری-دنبالچه ای.....................................................................29

                    2-2-10-2 : کمردردهای ناشی از اسپوندیلوز کمری و یا استئوآرتریت............................29

       2-2-11 : کمردردهای شغلی..............................................................................................................29

                   2-2-11-1 : مدیریت کمردردهای شغلی............................................................................30

                   2-2-11-2 : مدیریت کمردردهای شغلی حاد.....................................................................31

                   2-2-11-2 : مدیریت کمردردهای شغلی مزمن..................................................................33

       2-2-12 : درمان های اختصاصی و مدیریت درد................................................................................33

                    2-2-12-1 : روش های داروئی مدیریت درد...................................................................34

                    2-2-12-2 : روش های غیر داروئی مدیریت درد.............................................................34

       2-2-13 : ورزش درمانی....................................................................................................................35

       2-2-14 : دامنه حرکتی.......................................................................................................................37

       2-2-15 : یوگا......................................................................................................................................40

                    2-2-15-1 : تاثیر تمرینات یوگابر کمردردهای مزمن.........................................................41

       2-2-16 : ماساژ....................................................................................................................................42

                    2-2-16-1 : انواع ماساژ......................................................................................................42

                    2-2-16-2 : مکانیسم های احتمالی تاثیر ماساژ..................................................................43

                    2-2-16-3 : مکانیسم های بیومکانیکی ماساژ.....................................................................43

                    2-2-16-4 : تاثیر ماساژ بر دامنه حرکتی.............................................................................44

                    2-2-16-5 : مکانیسم های فیزیولوژیکی ماساژ..................................................................44

                    2-2-16-6مکانیسم های نوروژنیکی ماساژ........................................................................45

                    2-2-16-7 : تاثیر ماساژ بر کمردرد....................................................................................45

  2-3 : پیشینه تحقیقات انجام شده.............................................................................................................. 46

  2-4 : جمع بندی........................................................................................................................................56

   

  فصل سوم

   

  3-1 : مقدمه...............................................................................................................................................58

  3-2 : جامعه و نمونه آماری.......................................................................................................................59

  3-3 : شرایط خروج افراد داوطلب از تحقیق.............................................................................................59

  3-4 : روش پژوهش و مراحل اجرای آن..................................................................................................59

  3-5 : متغیرهای پژوهش............................................................................................................................60

         3-5-1 : متغیرهای مستقل.................................................................................................................60

         3-5-2 : متغیرهای وابسته.................................................................................................................60

  3-6 : آزمون های عمومی انجام شده برروی داوطلبین..............................................................................62

         3-6-1 : اندازه گیری قد...................................................................................................................62

         3-6-2 : اندازه گیری وزن................................................................................................................63

         3-6-3 : اندازه گیری شاخص توده بدن...........................................................................................63

         3-6-4 : اندازه گیری دور یا محیط اندام ها.....................................................................................63

                    3-6-4-1 : اندازه گیری دور کمر......................................................................................63

                    3-6-4-2 : اندازه گیری دور لگن......................................................................................64

          3-6-5 : اندازه گیری نسبت دور کمر به لگن...................................................................................65

          3-6-5 : اندازه گیری فشار خون......................................................................................................65

  3-7 : آزمون های تخصصی انجام گرفته برروی داوطلبین.........................................................................66

  3-7-1 : آزمونهای انعطاف پذیری..............................................................................................................66

          3-7-1-1 : گونیا متر.......................................................................................................................67

          3-7-1-2 : فلکشن لگن با زانوی خم شده 90 درجه.....................................................................68

          3-7-1-3 : فلکشن لگن با پای صاف.............................................................................................69

          3-7-1-4 : اکستنشن لگن...............................................................................................................70

          3-7-1-5 : فلکشن بالا تنه..............................................................................................................71

          3-7-1-6 : اکستنشن بالا تنه............................................................................................................72

          3-7-1-7 : فلکشن کمر...................................................................................................................73

          3-7-1-8 : اکستنشن کمر................................................................................................................74

          3-7-1-9 : دامنه حرکتی جانبی.......................................................................................................75

          3-7-2 : آزمون سنجش استقامت عضلانی......................................................................................76

          3-7-3 : آزمون قدرت عضلات میانی بدن......................................................................................77

                     3-7-3-1 : وضعیت اصلی پلانک....................................................................................77

                     3-7-3-2 : وضعیت تغییر شکل یافته پلانک...................................................................77

  3-8 : آزمون های پرسش نامه ای..............................................................................................................80

         3-8-1 : پرسش نامه فعالیت بدنی بک.............................................................................................80

         3-8-2 : پرسش نامه درد مک گیل..................................................................................................80

  3-9 : برنامه های تمرینی ماساژ................................................................................................................81

  3-10 : برنامه های تمرینی یوگا.................................................................................................................82

  3-11 : روش های آماری..........................................................................................................................86

   

   

   

   

   

   

   

  فصل چهارم

  4-1 : مقدمه................................................................................................................................................88

  4-2 : ویژگی داوطلبین...............................................................................................................................89

  4-3 : آزمون فرضیه های پژوهش..............................................................................................................92

   

   

  فصل پنجم

   

  5-1 : مقدمه.............................................................................................................................................123

  5-2 : خلاصه پژوهش..............................................................................................................................123

  5-3 : بحث و بررسی...............................................................................................................................124

  5-4 : نتیجه گیری....................................................................................................................................132

  5-5 : پیشنهادها........................................................................................................................................133

         5-5-1 : پیشنهادات کاربردی..........................................................................................................133

        5-5-2 : پیشنهادات پژوهشی...........................................................................................................133

  منابع.........................................................................................................................................................135

  پیوست ها................................................................................................................................................142

   

   

   

  منبع:

   

   

  1.Akuthota, Venu, & Nadler, Scott F. (2004). Core strengthening. Archives of physical medicine and rehabilitation, 85, 86-92.

  2.Anderson, Brent D. (2005). Randomized clinical trial comparing active versus passive approaches to the treatment of recurrent andchronic low back pain. University of Miami.  

  3.Andersson, Gunnar BJ. (1999). Epidemiological features of chronic low-back pain. The lancet, 354(9178), 581-585.

  4.Baecke, JA, Burema, Jan, & Frijters, JE. (1982). A short questionnaire for the measurement ofhabitual physical activity in epidemiological studies. The American journal of clinical nutrition, 36(5), 936-942.

  5.Barnes, Patricia M, Powell-Griner, Eve, McFann, Kim, & Nahin, Richard L. (2004). Complementary and alternative medicine use among adults: United States, 2002. Paper presented at the Seminars in Integrative Medicine.

  6.Boone, DONNA C, & Azen, Stanley P. (1979). Normal range of motion of joints in male subjects. J Bone Joint Surg Am, 61(5), 756-759.

  7.Bowsher, D. (1986). Pain Mechanisms in man. Medical times(114), 83-96.

  8.Bowsher, D. (1991). Neurogenic pain syndromes and their management. British medical bulletin, 47(3), 644-666.

  9.Brinkhaus, Benno, Witt, Claudia M, Jena, Susanne, Linde, Klaus, Streng, Andrea, Wagenpfeil, Stefan, . . . Willich, Stefan N. (2006). Acupuncture in patients with chronic low back pain: a randomized controlled trial. Archives of internal medicine, 166(4), 450-457.

  10.Bronfort, Gert, Haas, Mitch, Evans, Roni, Kawchuk, Greg, & Dagenais, Simon. (2008). Evidence-informed management of chronic low back pain with spinal manipulation and mobilization. The Spine Journal, 8(1), 213-225.

  11.Cafarelli, E, & Flint, F. (1992). The role of massage in preparation for and recovery from exercise. Sports Medicine, 14(1), 1-9.

  12.Carr, Daniel B, &Goudas, Leonidas C. (1999). Acute pain. The Lancet, 353(9169), 2051-2058.

  13.Caspersen, Carl J, Powell, Kenneth E, & Christenson, Gregory M. (1985). Physical activity, exercise, and physical fitness: definitions and distinctions for health-related research. Public health reports, 100(2), 126.

  14.chatlani, Mohini. (2002). Yoga flows

  15.Cherkin, Daniel C, Deyo, Richard A, Battié, Michele, Street, Janet, & Barlow, William. (1998). A comparison of physical therapy, chiropractic manipulation, and provision of aneducational booklet for the treatment of patients with low back pain. New England Journal of Medicine, 339(15), 1021-1029.

  16.Cherkin, Daniel C, Eisenberg, David, Sherman, Karen J, Barlow, William, Kaptchuk, Ted J, Street, Janet, & Deyo, Richard A. (2001). Randomized trial comparing traditional Chinese medical acupuncture, therapeutic massage, and self-care education for chronic low back pain. Archives of Internal Medicine, 161(8), 1081-1088.

  17.Cherkin, Daniel C, Sherman, Karen J, Kahn, Janet, Wellman, Robert, Cook, Andrea J, Johnson, Eric, . . . Deyo, Richard A. (2011). A comparison of the effects of 2 types of massage and usual care on chronic low back pain: a randomized, controlled trial. Annals of internal medicine, 155(1), 1-9.

  18.Choobineh, Alireza, Lahmi, Mohammadali, Shahnavaz, Houshang, Jazani, R Khani, & Hosseini, Mostafa. (2004). Musculoskeletal symptoms as related to ergonomic factors in Iranian hand-woven carpet industry and general guidelines for workstation design. International journal of occupational safety and ergonomics, 10(2), 157-168.

  19.Chopra, Deepak, & Simon, David. (2005). The seven spiritual laws of yoga: A practical guide to healing body, mind, and spirit: John Wiley & Sons.

  20.Chung, SinHo, Lee, JuSang, & Yoon, JangSoon. (2013). Effectsof Stabilization Exercise Using a Ball on Mutifidus Cross-Sectional Area in Patients with Chronic Low Back Pain. Journal of sports science & medicine, 12(3), 533.

  21.Cieza, Alarcos, Stucki, Gerold, Weigl, Martin, Disler, Peter, Jackel, Wilfried, van der Linden, Sjef, . . . de Bie, Rob. (2004). ICF Core Sets for low back pain. Journal of Rehabilitation Medicine, 36(0), 69-74.

  22.Cohen, Lorenzo, Warneke, Carla, Fouladi, Rachel T, Rodriguez, M, & Chaoul‐Reich, Alejandro. (2004). Psychological adjustment and sleep quality in a randomized trial of the effects of a Tibetan yoga intervention in patients with lymphoma. Cancer, 100(10), 2253-2260.

  23.D.Waldman, steven. (2011a). pain management. Elsevier.

  24.De Domenico, Giovanni. (2007). Beard's Massage: Principles and Practice of Soft Tissue Manipulation: Elsevier Health Sciences.

  25.Descarreaux, Martin, Normand, Martin C, Laurencelle, Louis, & Dugas, Claude. (2002). Evaluation of a specific home exercise program for low back pain. Journal of manipulative and physiological therapeutics, 25(8), 497-503.

  25.Dion, Liza, Rodgers, Nancy, Cutshall, Susanne M, Cordes, Mary Ellen, Bauer, Brent, Cassivi, Stephen D, & Cha, Stephen. (2011). Effect of massage on pain management for thoracic surgery patients. International journal of therapeutic massage & bodywork, 4(2), 2.

  27.Ebrahimi-Nejad, Gholam Reza, Ebrahimi-Nejad, Ali, Kohan, Simin, & Bahrampour, Abas. (2004). The evaluationof pain in neurosurgical patients before and after operation in Kerman Shahid Bahonar Hospital according to the McGill pain questionnaire. Journal of Kerman University of Medical Sciences, 11(2), 119-125.

  28.Ernst, E. (2003). The safety of massage therapy. Rheumatology, 42(9), 1101-1106.

  29.Ernst, E. (2004). Manual therapies for pain control: chiropractic and massage. The Clinical journal of pain, 20(1), 8-12.

  30.Ezzo, Jeanette, Haraldsson, Bodhi G, Gross, Anita R, Myers, Cynthia D, Morien, Annie, Goldsmith, Charlie H, . . . Peloso, Paul M. (2007). Massage for mechanical neck disorders: a systematic review. Spine, 32(3), 353-362.

  31.Farahpour N, Yazdani S, Bahram A, Farajollahi N. (2005). Interactions between chronic low back pain, isometric muscle force of thetrunks flexors and extensors and exercise therapy Journal of Movement Science & Sports 2(4): 106-22.

  32.Farrell, JP, Koury, M, & Taylor, CD. (2000). Therapeutic exercise for back pain. Physical Therapy of the Low Back. New York, NY: Churchill Livingstone, 327-350.

  33.Fatemy, E, Bakhtiyari, AH, Alizadeh, A, Ghasemi, F, Mahmoudi, S, & Ghorbani, R. (2010). The Effect of Swedish Massage on Knee Osteoarthritis. HBI_Journals, 8(3), 200-204.

  34.Field, Tiffany, Diego, Miguel, Delgado, Jeannette, Garcia, Daniel, & Funk, CG. (2011). Hand pain is reduced by massage therapy. Complementary therapies in clinical practice, 17(4), 226-229.

  35.Franke, A, Franke, K, Gebauer, S, & Brockow, T. (2000). Acupuncture massage vs. Swedish massage and individual exercises vs. group exercises in low back pain sufferers: a randomised clinical trial in a 2× 2‐factorial design. Focus on Alternative and Complementary Therapies, 5(1), 88-89.

  36.Gajdosik, Richard L, & Bohannon, Richard W. (1987). Clinical measurement of range of motion review of goniometry emphasizing reliability and validity. Physical Therapy, 67(12), 1867-1872.

  37.Galantino, ML, Bzdewka, TM, Eissler-Russo, JL, Holbrook, ML, Mogck, EP, Geigle, P, & Farrar, JT. (2004). The impact of modified Hatha yoga on chronic low back pain: a pilot study. Alternative therapies in health and medicine, 10(2), 56.

  38.Galantino, ML, Bzdewka, Todd M, Eissler-Russo, JL, Holbrook, Matthew L, Mogck, Eric P, Geigle, Paula, & Farrar, John T. (2003). The impact of modified Hatha yoga on chronic low back pain: a pilot study. Alternative therapies in health and medicine, 10(2), 56-59.

  39.Galloway, SDR, & Watt, JM. (2004). Massage provision by physiotherapists at major athletics events between 1987 and 1998. British journal of sports medicine, 38(2), 235-237.

  40.Garfinkel, Marian S, Schumacher Jr, H Ralph, Husain, ABID, Levy, Marvin, & Reshetar, RA. (1994). Evaluation of a yoga based regimen for treatment of osteoarthritis of the hands. The Journal of rheumatology, 21(12), 2341-2343.

  41.Garfinkel, Marian S, Singhal, Atul, Katz, Warren A, Allan, David A, Reshetar, Rosemary, & Schumacher Jr, H Ralph. (1998a). Yoga-based intervention for carpal tunnel syndrome. JAMA: the journal of the American Medical Association, 280(18), 1601-1603.

  42.Garfinkel, Marian S, Singhal, Atul, Katz, Warren A, Allan, David A, Reshetar, Rosemary, & Schumacher Jr, H Ralph. (1998b). Yoga-based intervention for carpal tunnel syndrome: a randomized trial. Jama, 280(18), 1601-1603.

  43.Garfinkel, MS, Schumacher Jr, HR, Husain, ABID, Levy, M, & Reshetar, RA. (1994). Evaluation of a yoga based regimen for treatment of osteoarthritis of the hands. The Journal of rheumatology, 21(12), 2341-2343.

  44.Garrouste-Orgeas, Maité, Troché, Gilles, Azoulay, Elie, Caubel, Antoine, de Lassence, Arnaud, Cheval, Christine, . . . Cohen, Yves. (2004). Body mass index. Intensive care medicine, 30(3), 437-443.

  45.Garvey, Timothy A, Marks, Michael R, & Wiesel, Sam W. (1989). A prospective, randomized, double-blind evaluation of trigger-point injection therapy for low-back pain. Spine, 14(9), 962-964.

  46.Gilron, Ian, Watson, C Peter N, Cahill, Catherine M, & Moulin, Dwight E. (2006). Neuropathic pain: a practical guide for the clinician. Canadian Medical Association Journal, 175(3), 265-275.

  47.Gleim, Gilbert W, & McHugh, Malachy P. (1997). Flexibility and its effects on sports injury and performance. Sports Medicine, 24(5), 289-299.

  48.Hadi, Ne, & Hadi, Na. (2007). Effects of hatha yoga on well-being in healthy adults in Shiraz, Islamic Republic of Iran. Eastern Mediterranean Health Journal, 13(4), 829-837.

  49.Harris, Melodee, & Richards, Kathy C. (2010). The physiological and psychological effects of slow‐stroke back massage and hand massage on relaxation in older people. Journal of clinical nursing, 19(7‐8), 917-926.

  50.Hayden, Jill A, Van Tulder, Maurits W, & Tomlinson, George. (2005). Systematic review: strategies for using exercise therapy to improve outcomes in chronic low back pain. Annals of internal medicine, 142(9), 776-785.

  51.Hernandez-Reif, Maria, Field, Tiffany, Krasnegor, Josh, Hossain, Z, Theakston, Hillary, & Burman, I. (2000). High blood pressure and associated symptoms were reduced by massage therapy. Journal of bodywork and movement therapies, 4(1), 31-38.

  52.Hernandez-Reif, Maria, Field, Tiffany, Krasnegor, Josh, & Theakston, Hillary. (2001). Lower back pain is reduced and range of motion increased after massage therapy. International Journal of Neuroscience, 106(3-4), 131-145.

  53.Heyward, Vivian H, & Wagner, Dale R. (2004). Applied body composition assessment.

  54.Hoiriis, Kathryn T, Pfleger, Bruce, McDuffie, Frederic C, Cotsonis, George, Elsangak, Omar, Hinson, Roger, & Verzosa, Gregoria T. (2004). A randomized clinical trial comparing chiropractic adjustments to muscle relaxants for subacute low back pain. Journal of manipulative and physiological therapeutics, 27(6), 388-398.

  55.Iyengar, Bellur Krishnamukar Sundara. (2007). BKS Iyengar yoga: The path to holistic health: Penguin.

  56.Izadpanah S, Marandi M, Bambaeichi E,Baghernazariyan A,Noriyan K,. (2008). Effects of regular Yogapracticing on hand srength , foot flexibility and anaerobic power of working non-athlet women. sport science survey(23), 37-48.

  57.Jabari M, Kashani KH. (2002). Survey of superfluity of vertebra disk of lumber in patient returnee to radiology unit in Hamedan city. Journal of Hamedan university (JHU), ; 2(11): 35-7. .

  58.Jackson, Allen W, Morrow Jr, James R, Brill, Patricia A, Kohl III, Harold W, Gordon, Neil F, & Blair, Steven N. (1998). Relations of sit-up and sit-and-reach tests to low back pain in adults. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, 27(1), 22-26.

  59.Jain, Suresh C, Uppal, Alka, Bhatnagar, SOD, & Talukdar, B. (1993). A study of response pattern of non-insulin dependent diabetics to yoga therapy. Diabetes Research and clinical practice, 19(1), 69-74.

  60.Jarolahi F, Delphi, Tahaie S, Modarresi Y, M, Kamali, Jafari M, . . . Kalani N. (2012). Effects of Swedish massage

  61.techniques and therapeutic exercise on patellofemoral pain syndrome. Research in Rehabilitation Sciences(2).

  62.Karimi, Noureddin, Ebrahimi, Ismaeil, Ezzati, Kamran, Kahrizi, Sedigheh, Torkaman, Giti, & Arab, Amir Massoud. (2009). The effects of consecutive supervised stability training on postural balance in patients with chronic low back pain. Pakistan J Med Sci, 25(2), 177-181.

  63.Kawade, Mrs RC. (2011). Yoga Improves Flexibility. Variorum, Multi-Disciplinary e-Research Journal, 1(3), 1-6.

  64.Kelly, Dermot J, Ahmad, Mahmood, & Brull, Sorin J. (2001). Preemptive analgesia I: physiological pathways and pharmacological modalities. Canadian journal of anaesthesia, 48(10), 1000-1010.

  65.Kendall, Florence Peterson, McCreary, Elizabeth Kendall, Provance, Patricia Geise, & Abeloff, Diane K. (1993). Muscles: testing and function.

  66.Khalsa, SB. (2007a). Yoga as a therapeutic intervention. Principles and practice of stress management, 449-462.

  67.Khalsa, SB. (2007b). Yoga as a therapeutic intervention. Principles and practice of stress management, 3, 449-462.

  68.Kilpatrick, Alicia. (2013). Is Yoga Effective in Improving Functional Disability in Adults with Chronic Low Back Pain?

  69.Kim, Ho-Jun, Chung, Seokhee, Kim, Sungsoo, Shin, Hyundae, Lee, Jongsoo, Kim, Sehyun, & Song, Mi-Yeon. (2006). Influences of trunk muscles on lumbar lordosis and sacral angle. European Spine Journal, 15(4), 409-414.

  70.Kolasinski, Sharon L, Garfinkel, Marian, Tsai, Adam Gilden, Matz, Whitney, Dyke, Alison Van, & Schumacher Jr, H Ralph. (2005). Iyengar yoga for treating symptoms of osteoarthritis of the knees: a pilot study. Journal of Alternative & Complementary Medicine, 11(4), 689-693.

  71.Kong, Ling Jun, Zhan, Hong Sheng, Cheng, Ying Wu, Yuan, Wei An, Chen, Bo, & Fang, Min. (2013). Massage therapy for neck and shoulder pain: a systematic review and meta-analysis. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2013.

  72.Kuttner, Leora, Chambers, Christine T, Hardial, Janine, Israel, David M, Jacobson, Kevan, & Evans, Kathy. (2006). A randomized trial of yoga for adolescents with irritable bowel syndrome. Pain Research & Management: The Journal of the Canadian Pain Society, 11(4), 217.

  73.Lee, Joon-Hee, Ooi, Yoshio, & Nakamura, Kozo. (1995). Measurement of muscle strength of the trunk and the lower extremities in subjects with history of low back pain. Spine, 20(18), 1994-1996.

  74.Leivadi, Stella, Hernandez-Reif, Maria, Field, Tiffany, O'Rourke, Maureen, D'Arienzo, Susan, Lewis, Daniel, . . . Kuhn, Cynthia. (1999). Massage therapy and relaxation effects on university dance students. Journal of Dance Medicine & Science, 3(3), 108-112.

  75.Lewis, Mark, & Johnson, Mark I. (2006). The clinical effectiveness of therapeutic massage for musculoskeletal pain: a systematic review. Physiotherapy, 92(3), 146-158.

  76.LG, Jenis. (2005). Low back pain. 1st ed. Rosemont IL: American Academy of orthopedic surgeons  21-40.

  77.Liebenson, Craig, Karpowicz, Amy M, Brown, Stephen HM, Howarth, Samuel J, & McGill, Stuart M. (2009). The active straight leg raise test and lumbar spine stability. PM&R, 1(6), 530-535.

  78.Liemohn, Wendell, & Pariser, Gina. (2002). Core strength: Implications for fitness and low back pain. ACSM's Health & Fitness Journal, 6(5), 10&hyhen.

  79.Lotze M, Moseley L. (2007). Role of distorted body image in pain. current Rheumatology reports, 9(6), 488.

  80.Lund, Iréne. (2000). Massage as a pain relieving method. Physiotherapy, 86(12), 638-654.

  81.MA, Mohseni. (2005). Related factors in low back pain in nurses. Gorgan Medical Science University Journal, ; 15(50): 118-24.

  82.MA, R Thomas Beggs. (2013). Yoga for chronic low back pain: A meta-analysis of randomized controlled trials. Pain Res Manag, 18(5), 267.

  83.Mackenzie, Brian. (2005). 101 performance evaluation tests. Jonathan Pye, 87-89.

  84.Magnusson, SP. (1998). Passive properties of human skeletal muscle during stretch maneuvers. Scandinavian journal of medicine & science in sports, 8(2), 65-77.

  855.Manchikanti, Laxmaiah. (2000). Epidemiology of low back pain. Pain physician, 3(2), 167-192.

  86.Mannion, Anne F, Taimela, Simo, Müntener, Markus, & Dvorak, Jiri. (2001). Active therapy for chronic low back pain: part 1. Effects on back muscle activation, fatigability, and strength. Spine, 26(8), 897-908.

  87.Marras, WS. (2000). Occupational low back disorder causation and control. Ergonomics, 43(7), 880-902.

  88.Marras, WS, & Wongsam, PE. (1986). Flexibility and velocity of the normal and impaired lumbar spine. Arch Phys Med Rehabil, 67(4), 213-217.

  89.McCaffrey, Ruth, Ruknui, Pratum, Hatthakit, Urai, & Kasetsomboon, Payao. (2005). The effects of yoga on hypertensive persons in Thailand. Holistic nursing practice, 19(4), 173-180.

  90.McGill, Stuart, Belore, Melanie, Crosby, Ian, & Russell, Caryl. (2010). Clinical tools to quantify torso flexion endurance: Normative data from student and firefighter populations. Occupational Ergonomics, 9(1), 55-61.

  91.Medicine, American College of Sports. (2013). ACSM's health-relatedphysical fitness assessment manual: Lippincott Williams & Wilkins.

  92.Melzack R, Wall PD. (1965). Pain mechanisms: a new theory. Science(150), 971-979.

  93.Melzack, Ronald. (1975). The McGill Pain Questionnaire: major properties and scoring methods. Pain, 1(3299-277.(

  94.Melzack, Ronald, & Katz, Joel. (2001). The McGill Pain Questionnaire: appraisal and current status: Guilford Press.

  95.Melzack, Ronald, & Wall, Patrick D. (1967). Pain mechanisms: a new theory. Survey of Anesthesiology, 11(2), 89-90.

  96.Mohseni-Bandpei, Mohammad A, Ahmad-Shirvani, Marjan, Golbabaei, Nazanin, Behtash, Hamid, Shahinfar, Zahra, & Fernández-de-las-Peñas, César. (2011). Prevalence and risk factors associated with low back pain in Iranian surgeons. Journal of manipulative and physiological therapeutics, 34(6), 362-370.

  97.Mohseni-Bandpei, Mohammad A, Fakhri, Moulod, Ahmad-Shirvani, Marjan, Bagheri-Nessami, Masumeh, Khalilian, Ali Reza, Shayesteh-Azar, Masoud, & Mohseni-Bandpei, Hakimeh. (2009). Low back pain in 1,100 Iranian pregnant women: prevalence and risk factors. The Spine Journal, 9(10), 795-801.

  98.Mohseni-Bandpei, Mohammad A, Stephenson, Richard, & Richardson, Barbara. (1998). Spinal manipulation in the treatment of low back pain: a review of the literature with particular emphasis on randomized controlled clinical trials. Physical Therapy Reviews, 3(4), 185-194.

  99.Morelli, Moreno, Seaborne, Derek E, & Sullivan, S John. (1990). Changes in H-reflex amplitude during massage of triceps surae in healthy subjects. Journal of Orthopaedic&Sports Physical Therapy, 12(2), 55-59.

  100.Murray, Eoghan, Birley, Emma, Twycross-Lewis, Richard, & Morrissey, Dylan. (2009). The relationship between hip rotation range of movement and low back pain prevalence in amateur golfers: an observational study. Physical Therapy in Sport, 10(4), 131-135.

  101.Murugesan, R, Govindarajulu, N, & Bera, TK. (2000). Effect of selected yogic practices on the management of hypertension. Indian Journal of Physiology and Pharmacology, 44(2), 207-210.

  102.Nachemson, Alf L. (1992). Newest knowledge of low back pain a critical look. Clinical Orthopaedics and related research, 279, 8-20.

  103.Nachemson, All, Waddell, G, & Norlund, AL. (2000). Epidemiology of neck and low back pain. Neck and Back Pain: The scientific evidence of causes, diagnosis and treatment, 165-188.

  104.Nadler, Scott F, Malanga, GERARD A, Bartoli, LISA A, Feinberg, Joseph H, Prybicien, Michael, & DePrince, Melissa. (2002). Hip muscle imbalance and low back pain in athletes: influence of core strengthening. Medicine & Science in Sports & Exercise, 34(1), 9-16.

  105.Norkin, Cynthia C, & White, D Joyce. (2009). Measurement of joint motion: a guide to goniometry: FA Davis.

  106.Norton, Kevin, & Olds, Tim. (1996). Anthropometrica: a textbook of body measurement for sports and health courses: UNSW press.

  107.Norton, Kevin, Whittingham, Nancy, Carter, Lindsay, Kerr, Deborah, Gore, Christopher, & Marfell-Jones, Michael. (1996). Measurement techniques in anthropometry. Anthropometrica, 1, 25-75.

  108.Oken, BS, Kishiyama, S, Zajdel, D, Bourdette, D, Carlsen, J, Haas, M, . . . Mass, M. (2004). Randomized controlled trial of yoga and exercise in multiple sclerosis. Neurology, 62(11), 2058-2064.

  109. International Association for the study of Pain. (1986). CLASSIFICATION OF CHRONIC PAIN

   110.   IASP PRESS ,DESCRIPTIONS OF CHRONIC PAIN SYNDROMESAND DEFINITIONS OF PAIN TERMS. SEATTLE, second edition.

  111.Panahi, Fatemeh, & Kamali Sarvestani, Fahimeh. (2011). Massage and modality effects on treatment of sub-acute and chronic non specific low back pain. Journal of Kermanshah University of Medical Sciences, 155

  112.Parati, Gianfranco, Asmar, Roland, & Stergiou, George S. (2002). Self blood pressure monitoring at home by wrist devices: a reliable approach? Journal of hypertension, 20(4), 573-578.

  113.Parshad, O. (2004).(Role of yoga in stress management. West Indian med. j, 53(3), 191-194.

  114.Patel, Chandra, & North, WRS. (1979). Randomized controlled trial of yoga and biofeedback in management of hypertension Mind/body integration (pp. 535-540): Springer.

  115.Perloff, Dorothee, Grim, Carlene, Flack, John, Frohlich, Edward D, Hill, Martha, McDonald, Mary, & Morgenstern, Bruce Z. (1993). Human blood pressure determination by sphygmomanometry. Circulation, 88(5), 2460-2470.

  116.Pincus, Tamar, Burton, A Kim, Vogel, Steve, & Field, Andy P. (2002). A systematic review of psychological factors as predictors of chronicity/disability in prospective cohorts of low back pain. Spine, 27(5), E109-E120.

  117.Pisters, Martijn F, Veenhof, Cindy, Van Meeteren, Nico LU, Ostelo, Raymond W, De Bakker, Dinny H, Schellevis, Francois G, & Dekker, Joost. (2007). Long‐Term effectiveness of exercise therapy in patients with osteoarthritis of the hip or knee: A systematic review. Arthritis Care & Research, 57(7), 1245-1253.

  118.Pope, Malcolm H, Phillips, Reed B, Haugh, Larry D, Hsieh, Chang-Yu J, MacDonald, Lise, & Haldeman, Scott. (1994). A prospective randomized three-week trial of spinal manipulation, transcutaneous muscle stimulation, massage and corset in the treatment of subacute low back pain. Spine, 19(2 2577-2571.(

  119.Portenoy, Russell K, & Hagen, Neil A. (1990). Breakthrough pain: definition, prevalence and characteristics. Pain, 41(3), 273-281.

  120.Preyde, Michele. (2000). Effectiveness of massage therapy for subacute low-back pain: a randomized controlled trial. Canadian Medical Association Journal, 162(13), 1815-1820.

  121.R. Melzack. (1991). The gate control theory 25 years later: new

   121.   perspectives on phantom limb pain. Pain research and therapy: Proceedingsof the VIth World Congress on Pain(Amsterdam:Elsevier), 12.

  122.Rajabi, Reza. (1387). corrective movement for  graduate students. Hatmi.(persian)

   

   123.SA, Derakhshan Rad, Kamali, Fahimeh, Dastgheibi, Seyed Mohammadreza, & Alipour, Abas. (2011). Prevalence and associated factors of spinal pain among food industry workers in the city of Shiraz. Journal of Jahrom University of Medical Sciences.

  124.Sall, JA, & Sall, JS. (1986). Non-operative treatment of herniated lumbar intervertebral disc with radiculopathy. Spine, 14, 431-438.

  125.Saper, Robert B, Sherman, Karen J, Cullum-Dugan, Diana, Davis, Roger B, Phillips, Russell S, & Culpepper, Larry. (2009). Yoga for chronic low back pain in a predominantly minority population: a pilot randomized controlled trial. Alternative therapies in health and medicine, 155-156

  126.Saraswati, Swami Satyananda, & Hiti, Janez Kristijan. (1996). Asana pranayama mudra bandha: Bihar Yoga Bharati.

  127.Sarrafzadegan, Nizal, Kelishadi, Roya, Baghaei, Abdulmehdi, Hussein Sadri, Gholam, Malekafzali, Hossein, Mohammadifard, Noushin, . . . O'Laughlin, Jenniffer. (2008). Metabolic syndrome: an emerging public health problem in Iranian women: Isfahan Healthy Heart Program. International journal of cardiology, 131(1), 90-96. (persian)

  128.Schenk, Ronald J, Doran, Rodney L, & Stachura, John J. (1996). Learningeffects of a back education program. Spine, 21(19), 2183-2188.

  129.services, Department of health and human. (2005). Palliative care. care management guidlines.

  130.Shaffer, HJ, LaSalvia, TA, & Stein, JP. (1997). Comparing Hatha yoga with dynamic group psychotherapy for enhancing methadone maintenance treatment: a randomized clinical trial. Alternative therapies in health and medicine, 3(4), 57-66.

  131.Sherman, Karen J, Cherkin, Daniel C, Erro, Janet, Miglioretti, Diana L, & Deyo, Richard A. (2005). Comparing Yoga, Exercise, and a Self-Care Book for Chronic Low Back PainA Randomized, Controlled Trial. Annals of Internal Medicine, 143(12), 849-856.

  132.Shoja Aldin, SSAD, SADEGHI, HEYDAR, & BAYAT, TORK M. (2008). Relationship between the trunk muscles endurance andanthropometric characters with low back pain among athletes with lumbar lordosis. Journal of Movement Science.

  133.Simmonds, Maureen J, Moseley, G Lorimer, & Vlaeyen, Johan WS. (2008). Pain, mind, and movement: an expanded, updated, and integrated conceptualization. The Clinical journal of pain, 24(4), 279-280.

  134.Staal, JB, Hlobil, H, Van Tulder, MW, Waddell, Gordon, Burton, A Kim, Koes, BW, & Van Mechelen, W. (2003). Occupational health guidelines for the management of low back pain: an international comparison. Occupational and environmental medicine, 60(9), 618-626.

  135.Stanković, Anita, Lazović, Milica, Kocić, Mirjana, & Zlatanović, Dragan. (2008). Spinal segmental stabilization exercises combined with traditional strengthening exercise program in patients with chronic low back pain. Acta Facultatis Medicae Naissensis, 25(3), 165-170.

  136.Sterling M, Jull G, Wright A. (2001). The effect of musculoskeletal pain onmotor activity and control. journal of pain, 2(3), 135-145.

  137.Strand, Liv Inger, Moe-Nilssen, Rolf, & Ljunggren, Anne Elisabeth. (2002). Back Performance Scale for the assessment of mobility-related activities in people with back pain. Physical therapy, 82(12), 1213-1223.

  138.Sullivan, M Scott, Shoaf, Lisa Donegan, & Riddle, Daniel L. (2000). The relationship of lumbar flexion to disability in patients with low back pain. Physical Therapy, 80(3), 240-250.

  139.Taneja, Indu, Deepak, KK, Poojary, G, Acharya, IN, Pandey, RM, & Sharma, MP. (2004). Yogic versus conventional treatment in diarrhea-predominant irritable bowel syndrome: a randomized control study. Applied psychophysiology and biofeedback, 29(1), 19-33.

  140.Taylor, Rachael W, Keil, Debbie, Gold, Elspeth J, Williams, Sheila M, & Goulding, Ailsa. (1998). Body mass index, waist girth, and waist-to-hip ratio as indexes of total and regional adiposity in women: evaluation using receiver operating characteristic curves. The American journal of clinical nutrition, 67(1), 44-49.

  141.Thygerson, A.L. and Larson, K.L. (2006). Fit to be well. Jones and Bartlett publishers, Sudbury, Massachusetts. Boston, Toronto, London, Singapore, 59-

  142.Tran, Mark D, Holly, Robert G, Lashbrook, Jake, & Amsterdam, Ezra A. (2001). Effects of Hatha Yoga Practice on the Health‐Related Aspects of Physical Fitness. Preventive cardiology, 4(4), 165-170.

  143.Tsao, Jennie CI. (2007). Effectiveness of massage therapy for chronic, non-malignant pain: a review. Evidence-based complementary and alternative medicine, 4(2), 165-179.

  144.Van Puymbroeck, Marieke, Payne, Laura L, & Hsieh, Pei-Chun. (2007). A phase I feasibility study of yoga on the physical health and coping of informal caregivers. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 4(4), 519-529.

  145.Vedanthan, PK, Kesavalu, Lakshmyya N, Murthy, Krishna C, Duvall, Kirby, Hall, Maryj J, Baker, Sheila, & Nagarathna, S. (1998). Clinical study of yoga techniques in university students with asthma: a controlled study. Paper presented at the Allergy and asthma proceedings.

  146.Verbunt, Jeanine A, Sieben, Judith M, Seelen, Henk AM, Vlaeyen, Johan WS, Bousema, Eric J, Heijden, Geert J, & Knottnerus, J André. (2005). Decline in physical activity, disability and pain‐related fear in sub‐acute low back pain. European Journal of Pain, 9(4), 417-417.

  147.Villien, Florence, Yu, Melody, Barthélémy, Pierre, & Jammes, Yves. (2005). Training to yoga respiration selectively increases respiratory sensation in healthy man. Respiratory physiology & neurobiology, 146(1), 85-96.

  148.Visweswaraiah, Naveen K, & Telles, Shirley. (2004). Randomized trial of yoga as a complementary therapy for pulmonary tuberculosis. Respirology, 9(1), 96-101.

  149.Walach, Harald, Güthlin, Corina, & König, Miriam. (2003). Efficacy of massage therapy in chronic pain: a pragmatic randomizedtrial. The Journal of Alternative & Complementary Medicine, 9(6), 837-846.

  150.Weerapong, Pornratshanee, & Kolt, Gregory S. (2005). The mechanisms of massage and effects on performance, muscle recovery and injury prevention. Sports Medicine, 35(3), 235-256.

  151.Weir, Adam, Darby, Jennifer, Inklaar, Han, Koes, Bart, Bakker, Erik, & Tol, Johannes L. (2010). Core stability: inter-and intraobserver reliability of 6 clinical tests. Clinical Journal of Sport Medicine, 20(1), 34-38.

  152.Wendel-Vos, GC, Schuit, A Jantine, Saris, Wim HM, & Kromhout, Daan. (2003). Reproducibility and relative validity of the short questionnaire to assess health-enhancing physical activity. Journal of clinical epidemiology, 56(12), 1163-1169.

  153.Wiktorsson-Moller, Margareta, Öberg, Birgitta, Ekstrand, Jan, & Gillquist, Jan. (1983). Effects of warming up, massage, and stretching on range of motion and muscle strength in the lower extremity. The American journal of sports medicine, 11(4), 249-252.

  154.Wilder, David G, Aleksiev, Assen R, Magnusson, Marianne L, Pope, Malcolm H, Spratt, Kevin F, & Goel, Vijay K. (1996). Muscular response to sudden load: a tool to evaluate fatigue and rehabilitation. Spine, 21(22), 2628-2639.

  155.Williams, Kimberly, Abildso, Christiaan, Steinberg, Lois, Doyle, Edward, Epstein, Beverly, Smith, David, . . . Cooper, Linda. (2009). Evaluation of the effectiveness and efficacy of Iyengar yoga therapy on chronic low back pain. Spine, 34(19), 2066-2076.

  156.Williams, Kimberly Anne, Petronis, John, Smith, David, Goodrich, David, Wu, Juan, Ravi, Neelima, . . . Gross, Richard. (2005). Effect of Iyengar yoga therapy for chronic low back pain. Pain, 115(1), 107-117.

  157.Willison, Kevin Donald. (2006). Integrating Swedish massage therapy with primary health care initiatives as part of a holistic nursing approach. Complementary therapies in medicine, 14(4), 254-260.

  158.Willson, John D, Dougherty, Christopher P, Ireland, Mary Lloyd, & Davis, Irene McClay. (2005). Core stability and its relationship to lower extremity function and injury. Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons, 13(5), 316-325.

  159.Woolery, Alison, Myers, Hector, Sternlieb, B, & Zeltzer, Lonnie. (2004). A yoga intervention for young adults with elevated symptoms of depression. Alternative therapies in health and medicine, 10(2), 60-63.

  160.Woolf, Clifford J, & Mannion, Richard J. (1999). Neuropathic pain: aetiology, symptoms, mechanisms, and management. The lancet, 353(9168), 1959-1964.

  161.Yeung, Kong TSZ. (2011). THE VALIDITY OF MODIFIED PLANK TEST IN ASSESSING CORE MUSCLE FUNCTION IN MALE UNIVERSITY STUDENTS: P.

  162.Zadeh, Mahshid Nazem, Rezvani, Mehdi, Jalalodini, Alia, Navidian, Ali, Yosefian, Nazanin, Ghalje, Mahnaz, & Pournamdar, Zahra. (2013). The effect of reflexology massage on physiological parameters in patients with chronic low back pain. Pajoohandeh Journal, 17(6), 286-290.

  163.Zehr, Paul E. (2002). Considerations for use of the Hoffmann reflex in exercise studies. European journal of applied physiology, 86(6), 455-468.

  164.Zeitlin, Diane, Keller, Steven E, Shiflett, Samuel C, Schleifer, Steven J, & Bartlett, Jacqueline A. (2000). Immunological effects of massage therapy during academic stress. Psychosomatic medicine, 62(1), 83.

  165.Zokaii Z, Hashemi A, Ebrahimi A,. (2012). The effects of 8 weeks Yoga practicing on spinal curves on women in mechanical low back pain Mashhad research center of physical education


موضوع پایان نامه مقایسه آثار تمرینات منتخب یوگا و ماساژ بر میزان درد و دامنه حرکتی زنان مبتلا به کمر درد های شغلی, نمونه پایان نامه مقایسه آثار تمرینات منتخب یوگا و ماساژ بر میزان درد و دامنه حرکتی زنان مبتلا به کمر درد های شغلی, جستجوی پایان نامه مقایسه آثار تمرینات منتخب یوگا و ماساژ بر میزان درد و دامنه حرکتی زنان مبتلا به کمر درد های شغلی, فایل Word پایان نامه مقایسه آثار تمرینات منتخب یوگا و ماساژ بر میزان درد و دامنه حرکتی زنان مبتلا به کمر درد های شغلی, دانلود پایان نامه مقایسه آثار تمرینات منتخب یوگا و ماساژ بر میزان درد و دامنه حرکتی زنان مبتلا به کمر درد های شغلی, فایل PDF پایان نامه مقایسه آثار تمرینات منتخب یوگا و ماساژ بر میزان درد و دامنه حرکتی زنان مبتلا به کمر درد های شغلی, تحقیق در مورد پایان نامه مقایسه آثار تمرینات منتخب یوگا و ماساژ بر میزان درد و دامنه حرکتی زنان مبتلا به کمر درد های شغلی, مقاله در مورد پایان نامه مقایسه آثار تمرینات منتخب یوگا و ماساژ بر میزان درد و دامنه حرکتی زنان مبتلا به کمر درد های شغلی, پروژه در مورد پایان نامه مقایسه آثار تمرینات منتخب یوگا و ماساژ بر میزان درد و دامنه حرکتی زنان مبتلا به کمر درد های شغلی, پروپوزال در مورد پایان نامه مقایسه آثار تمرینات منتخب یوگا و ماساژ بر میزان درد و دامنه حرکتی زنان مبتلا به کمر درد های شغلی, تز دکترا در مورد پایان نامه مقایسه آثار تمرینات منتخب یوگا و ماساژ بر میزان درد و دامنه حرکتی زنان مبتلا به کمر درد های شغلی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه مقایسه آثار تمرینات منتخب یوگا و ماساژ بر میزان درد و دامنه حرکتی زنان مبتلا به کمر درد های شغلی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه مقایسه آثار تمرینات منتخب یوگا و ماساژ بر میزان درد و دامنه حرکتی زنان مبتلا به کمر درد های شغلی, پروژه درباره پایان نامه مقایسه آثار تمرینات منتخب یوگا و ماساژ بر میزان درد و دامنه حرکتی زنان مبتلا به کمر درد های شغلی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه مقایسه آثار تمرینات منتخب یوگا و ماساژ بر میزان درد و دامنه حرکتی زنان مبتلا به کمر درد های شغلی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مقایسه آثار تمرینات منتخب یوگا و ماساژ بر میزان درد و دامنه حرکتی زنان مبتلا به کمر درد های شغلی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه مقایسه آثار تمرینات منتخب یوگا و ماساژ بر میزان درد و دامنه حرکتی زنان مبتلا به کمر درد های شغلی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه مقایسه آثار تمرینات منتخب یوگا و ماساژ بر میزان درد و دامنه حرکتی زنان مبتلا به کمر درد های شغلی, رساله دکترا در مورد پایان نامه مقایسه آثار تمرینات منتخب یوگا و ماساژ بر میزان درد و دامنه حرکتی زنان مبتلا به کمر درد های شغلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A ) گرایش: بیومکانیک ورزشی چکیده: هدف کلی این پژوهش تاثیر یک دوره تمرین هشت هفته­ای یوگا و ایروبیک بر منتخبی از پارامتر های بیومکانیکی زنان 30 تا 40 سال بود. نوع تحقیق نیمه تجربی بوده و آزمودنی ها را 36 نفر از زنان مجموعه ورزشی جشنواره منطقه 4 تهران با میانگین سنی 7/3 6/34 سال، قد 8/5 1/162 سانتیمتر و وزن 9/10 7/66 کیلو گرم تشکیل ...

(کارشناسی ارشد تربیت بدنی (آسیب شناسی و حرکات اصلاحی) اثر تمرینات یوگا و ثبات مرکزی بر تعادل و ناهنجاری قامت زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس چکیده مقدمه: مولتیپل اسکلروزیس شایع ترین بیماری نورولوژی پیش رونده در جوانان بالغ می باشد. این بیماری باعث تخریب میلین در آکسون های عصبی شده وباعث ضایعات عملکردی می شود. یکی از مناطق مهم درگیر درMS مخچه می باشد. مشکل در این ساختار باعث ...

کارشناسی ارشد تربیت بدنی (آسیب شناسی و حرکات اصلاحی) چکیده مقدمه: مولتیپل اسکلروزیس شایع ترین بیماری نورولوژی پیش رونده در جوانان بالغ می باشد. این بیماری باعث تخریب میلین در آکسون های عصبی شده وباعث ضایعات عملکردی می شود. یکی از مناطق مهم درگیر درMS مخچه می باشد. مشکل در این ساختار باعث ایجاد اختلال در تعادل و غیره می شود که به تبع آن کیفیت زندگی کاهش می یابد. بنابراین استفاده ...

پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته ی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف از تحقیق حاضر مقایسه­ی تاثیر تمرینات یوگا و ایروبیک بر برخی عوامل فیزولوژیکی و آمادگی جسمانی زنان غیر ورزشکار بود. 30 نفر از زنان غیر ورزشکار شهرستان میبد (سن: 98/4 ± 53/26 سال، قد: 35/5 ± 67/159 سانتی­متر، وزن: 94/14 ± 66/72 کیلوگرم، شاخص توده بدنی: 82/5 ± 52/28 2(متر)/کیلوگرم) به صورت ...

دانشکده تحصیلات تکمیلی ، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «.M.A» گرایش آسیب شناسی چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط نوع خوابیدن با لوردوز کمری و ارائه حرکات اصلاحی در پسران 10 تا 14 سال شهرستان اسلام آباد غرب می باشد.به همین منظور تعداد 90 نفر از پسران مدارس مورد غربال قرار گرفتند و 40 نفر از آنان به عنوان نمونه پژوهشی در این تحقیق شرکت ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «.M.A» گرایش آسیب شناسی چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط نوع خوابیدن با لوردوز کمری و ارائه حرکات اصلاحی در پسران 10 تا 14 سال شهرستان اسلام آباد غرب می باشد.به همین منظور تعداد 90 نفر از پسران مدارس مورد غربال قرار گرفتند و 40 نفر از آنان به عنوان نمونه پژوهشی در این تحقیق شرکت داده شدند. به منظور گردآوری داده­ها از پرسشنامه محقق ...

پایان­نامه ارائه شده به عنوان بخشی از فعالیت­های تحصیلی لازم جهت اخذ درجه دکتری تخصصی (ph.D) در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش بیومکانیک ورزشی چکیده: هدف از مطالعه حاضر بررسی و مقایسه فعالیت الکترومیوگرافی منتخبی از عضلات کمربند شانه ­ای و ریتم اسکاپولوهومرال بازیکنان هندبال، تنیس، شناگران و افراد غیر ورزشکار طی الویشن بازو در سطح اسکاپشن در شانه­ی برتر و غیر برتر در شرایط ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی چکیده هدف تحقیق حاضر بررسی اثر مصرف ده روزه زنجبیل بر کوفتگی عضلانی تأخیری دختران دبیرستانی شهر لنگرود بود. بدین منظور 30 دانش آموز دختر دبیرستانی (میانگین سنی 15 تا 18 سال، قد 05/0±55/1متر، وزن 83/5±9/53 کیلوگرم و شاخص توده بدن 21/1±2/22 کیلوگرم بر مترمربع) به صورت داوطلب به عنوان نمونه انتخاب و به طور ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A در رشته تربیت بدنی گرایش: فیزیولوژی ورزشی چکیده: هدف از پژوهش حاضر بررسی آثار یک دوره برنامه تمرینی ثبات مرکزی بدن بر روی کنترل قامت، تعادل پویا و ایستای بازیکنان والیبال بود. جامعه آماری این پژوهش، مردان والیبالیست داوطلب 18 تا 24 ساله شهر زنجان بودند که به دو گروه 15 نفری تجربی و گروه کنترل به روش تصادفی ساده تقسیم شدند. برنامه ...

پایان نامه برای دریافت درجه دکتری در رشته تربیت بدنی گرایش بیومکانیک ورزشی چکیده: پوکی استخوان یک اختلال اسکلتی است که درآن قدرت مکانیکی استخوان کاهش یافته و منجر به شکستگی استخوان می شود، لذا توجه به روش هایی برای حفظ استحکام استخوان و مهار پوکی استخوان مهم تلقی می شود. هدف از این تحقیق، تعیین تاثیر ویبراسیون کل بدن با فرکانس و دامنه ی متفاوت بر مقاومت مکانیکی، تراکم یون کلسیم ...

ثبت سفارش